Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Комунікаційні стратегії сучасної публіцистикиТема 11-12. Особливості функціонування публіцистики у 90-ті роки ХХ ст.

План

1. Особливості проблемно-тематичного наповнення матеріалів публіцистики цього періоду й основні тенденції розвитку публіцистичної творчості:

- характеристика таких світових тенденцій як глобалізація і постмодернізм, їхній вплив на формування вітчизняного інформаційного простору;

- основні імперативи публіцистичного дискурсу про свободу слова в Україні;

- висвітлення проблем української національної ідеї в ЗМІ.

2. Публіцистика Оксани Пахльовської: збірка «Ave, Europa!»,

3. Есеїстика Оксани Забужко:

- осмислення проблем національної культури у публіцистиці О.Забужко («Дві культури», «Елітарність – це псевдонім незапотребованості» та ін.);

- питання визнання голодомору 1932-1933 рр. геноцидом проти українців у статті «Після проголошення незалежності ми мали б зажадати статусу народу, потерпілого від геноциду»;

- політика минулого і сучасності як предмет досліджень О.Забужко;

- проблематика і публіцистичність книг («Хроніки від Фортінбраса», «Репортаж із 2000-х року», «З мапи книг і людей» тощо).

Література

1. Бугай Л.С. Публіцистичний текст у світоглядно-естетичній концепції постмодернізму / Л.С. Бугай // Держава та регіони : наук.-виробн. журнал. – Запоріжжя, 2006. – № 4. – С. 73–76. – (Серія «Гуманітарні науки»).

2. Дзюба І. Глобалізація й майбутнє культури // День. – 2006. – № 112.

3. Желіховська Н. Публіцистичний дискурс глобалізації на сторінках сучасної української преси // Журналістика. – 2011. – Вип. 10(35). – С. 94 – 100.

4. Забужко О. Дві культури. – К., 1990. – 48 с.

5. Забужко О. Хроніки від Фортінбраса. Вибрана есеїстика 90-х. – К., 2001. – 340 с.

6. Забужко О. Де немає лицаря, там приходить пахан // День. – 1999. – 17 липня. – С.6.

7. Забужко О. Елітарність – це псевдонім незапотребованості // Україна. – 2001. – №9. – С.50-52.

8. Забужко О. Після проголошення незалежності ми мали б зажадати статусу народу, потерпілого від геноциду // Літературна Україна. – 2002. – 18 квітня.

9. Забужко О.Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К.: Факт, 2006. – 156с.

10. Забужко О. Я хочу знать, в какой стране живу // Аргумент и факты в Украине. – 2005. – №47 (ноябрь)

11. Забужко О. Let my people go: 15 текстів про українську революцію. – К. : Факт, 2006. – 232 с.

12. Корабльова О. Художні особливості жіночого письма О.Забужко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. – Випуск 9. – Ужгород, 2005. – С.136-138.

13. Костенко Л. Україна як жертва і чинник глобалізації катастроф // День. – 2003. – № 76.

14. Кримський С. У сучасному глобалізованому світі Україна має всі можливості для того, щоб зіграти роль цивілізаційного центру // День. – 2006. – № 129.

15. Лизанчук В. Українське «Я» у процесі глобалізації // День. – 2004. – № 88.

16. Попіль Д. Український постмодернізм у дзеркалі медіа // Вісник. Львівськ. ун-ту. – 2011. – Вип. 34. – С. 183 – 187.

17. Рибачук М. Профанація свободи слова // Еженедельник 2000. – 2009. – №27.

18. Руденко Л.С. Естетика публіцистичного слова в контексті парадигми постмодернізму / Л.С. Руденко // Соціальні комунікації сучасного світу: матеріали конференції / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики; Класичний приватний ун-т ; Ін-т журналістики і масової комунікації (Запоріжжя, 19–20 лютого 2009 р.) ; [за ред. О.М. Холода]. – Переяслав-Хмельницький, 2009. – С. 141–143.

19. Руденко Л.С. Постмодерністський текст: деякі особливості прочитання / Л.С. Руденко // Психолінгвістика : наук. журнал. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – Т. 1 (1). – С. 204–209.

20. Руденко Л.С. Доля жанру в публіцистиці постмодернізму / Л.С. Руденко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2008. – Вип. 17. – С. 177–180. – (Серія “Філологічні науки”).

21. Сікалов В. Цензура в Україні: питання культури чи цивілізації? // Дзеркало тижня. Україна. – 2009. – № 34.

22. Сікалов В. Свобода слова: кіт на повідку // Дзеркало тижня. Україна. – 2009. – № 20

23. Томак М.Свобода слова в «прохідній кімнаті» // День. – 2009. – №218.

 

Тема 13-14. Жанрові тенденції в сучасній українській публіцистиці

План

1. Поняття про жанр, критерії його визначення.

2. Художньо-публіцистичні жанри та особливості їх функціонування в сучасному медійному середовищі.

3. Розвиток жанру есе і його різновиду – авторської колонки:

- особливості есеїстичної публіцистики. Специфіка роботи над есе.

- есе в українській публіцистиці.

- проникнення ознак есе в інші журналістські жанри (відкритий лист, стаття «від першої особи»).

-постійні колонки «публіцистичної сповідальної прози» (колумністика).

- місце есе в системі друкованих видань.

4. Сучасний нарис та його різновиди.

5. Аргументація та образність у сатиричних жанрах – фейлетоні, памфлеті.

6. Використання художньо-публіцистичних жанрів інтернет-виданнями.

Завдання.Створити авторську колонку в друкованих виданнях.

Література

1. Ворошилов В.В. Журналистика : учебник. – СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2002. – 656 с.

2. Гриценко О.М., Шкляр В.І. Основи теорії міжнародної журналістики. – К. : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 304 с.

3. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості : навч. посібник. – Львів : ПАІС, 2004. – 180 с.

4. Риторические основы журналистики. Работа над жанрами газеты : учебное пособие / З.С. Смелкова, Л.В. Ассуирова, М.Р. Саввова, О.А. Сальникова. – М., 2002. – 320 с.

5. Тертычный А.А. Жанры периодической печати: учебное пособие. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 320 с.

6. Черникова Е.В. Литературная работа журналиста : учебник. – М. : Гардарики, 2007. – 183 с.

7. Шевцова В. І. Жанрова модифікація авторських колонок Юрія Макарова [Електронний ресурс] // Науковий пошук молодих дослідників : зб. наук. пр. студ. — Луганськ, 2012. — № 5. — URL: http:// dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/339/1

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.