Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 15. Публіцистика як ознака якісної пресиПлан

1.Особливості проблемно-тематичного наповнення матеріалів сучасної публіцистики й основні тенденції розвитку публіцистичної творчості: політична публіцистика Миколи Рябчука (збірки«Сад Меттерніха», «Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення», «Улюблений пістолет пані Сімпсон: хроніка помаранчевої поразки» тощо). Проблематика державотворення у європейському контексті.

2.Поняття про «якісну пресу», визначення та характеристики. Частка і роль якісної преси серед загальної кількості видань. Дотримання професійних стандартів журналістської діяльності.

3.Якісна публіцистика авторів газет «День» і «Дзеркало тижня. Україна».

Завдання.Укласти бібліографію доробку трьох сучасних українських популярних журналістів-публіцистів, які працюють у виданнях якісної преси (Юрій Макаров, Людмила Засєда, Микола Рябчук, Сергій Рахманін, Юлія Мостова та інші).

Література

1. Грабовський С. Україна та глобальні виклики // День, 2009. – № 194. – 28 жовт.

2. Грисюк В. Доцільність функціонування есе в регіональних та всеукраїнських друкованих ЗМІ (про публіцистику у газетах «День», «Дзеркало тижня») // Науковий пошук молодих дослідників: Соціальні комунікації. – 2012. – Вип. 5. – С. 20-24.

3. Публіцистика незалежної України : хрестоматія. – К. : Університет «Україна», 2009. – 506 с.

4. Рахманін С. Зниклі з вістю // Дзеркало тижня. – № 40. – 2010.

5. Рахманін С. Останній прихисток // Дзеркало тижня. – № 32. – 2010.

Тема 16-17. Сучасна українська колумністика

План

1. Авторська колонка як жанр та форма сучасної української публіцистики.

2. Провідні колумністи сучасних вітчизняних видань.

3. Збірка авторських колонок Андрія Бондаря «Морквяний лід».

4. Публіцистика Віталія Портнікова (збірки авторських колонок «Богородиця в Синагозі», «Тюрьма для янголів»).

5. Збірка авторських колонок Віталія Жежери «Господні комарики».

6. Специфіка авторських колонок Андрія Кокотюхи

7. Особливості кулінарної колумністики Світлани Пиркало: збірка «Кухня егоїста»

8. Авторська колонка на сторінках регіональних видань: «Слово редактора» Галіни Стіциної і «Чувства недели» Богдана Василенка

Завдання.Проаналізувати специфіку авторських колонок одного з провідних колумністів

Література

1. Абрамова С. В. Из истории слов: колумнист [Электронный ресурс] / С. В. Абрамова // Русский язык. Жизнь язика. – 2009. – № 9. – Режим доступа : http://rus.1september.ru/view_article.php?id=200900906

2. Авторська колонка : збірка есеїв / Віталій Жежера, Світлана Пиркало, Андрій Бондар, Микола Рябчук. – К. : Нора-Друк, 2007. – 208 с.

3. Гаврилюк І. Л. Сучасна українська колумністика: особливості розвитку / І. Л. Гаврилюк // Журналістика. – К., 2011. – Вип. 10 (35). – С. 117–121.

4. Галич В. М. Жанрово-стильові особливості авторської колонки / В. М. Галич // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації (№874). – Харків, 2009. – Вип. 1. – С. 45–51.

5. Гордеев Ю. А. Жанровая специфика колонки в печатных СМИ [Электронный ресурс] / Ю. А. Гордеев // Жанровые метаморфозы в российской журналистике : тезисы IV Всероссийской научно-практической конференции г. Самара 18–19 марта 2010 г. – Самара : Изд-во «Порто-принт», 2010. – C. 22–23. – Режим доступа : http://columnizm.livejournal.com/4231.html

6. Деяк-Якобишин О. М. Історіографія теми авторської колонки в системі журналістської жанрології / О. М. Деяк-Якобишин // Наукові записки Інституту журналістики : науковий збірник. – К., 2012. – Квіт.–черв. – Т. 47. – С. 179–182.

7. Жежера В. Господні комарики : збірка есеїв / В. Жежера. – К. : Нора-Друк, 2011. – 208 с.

8. Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : підручник / В. Й. Здоровега. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с.

9. Іванишин В. П. Нариси з теорії літератури : навч. посіб. / В.П. Іванишин / [упоряд. Тексту П. В. Іванишина]. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 256 с.

10. Калинюк Х. О. Авторська колонка: проблеми жанрової ідентифікації [Електронний ресурс] // Інформація, комунікація, суспільство : матер. І Міжнарод. наук. конф. (ІКС-2012). — 2012. — URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/14469/1/13_38-39_maket-ena-ntb(099).pdf.

11. Карпенко В. О. Редакторський жанр [Електронний ресурс] // Наукові записки Інституту журналістики. – 2006. – Т. 25. – URL: http://journlib.univ.kiev. ua/index.php?act=article&article=2160.

12. Михайлин І. Інформаційний образ як комунікативна категорія / І. Михайлин // Збірник Харківського історико-філологічного товариства / Харківський національний педагогічний університет; Харківське історико-філологічне товариство. – Харків : Харківське історико-філологічне товариство, 2009. – Т. 13. – С. 117–136.

13. Михайлин І.Л. Колумністика про любов до людини й до батьківщини [про колумністику В.Портникова] / І.Л.Михайлин // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://bit.ly/wSm4Z0.

14. Морозова О.О. Жанрово-стилістичні особливості авторської колонки [Електронний ресурс] // Стиль і текст. – 2009. – Вип. 10. – URL: http://www.nbuv.gov. ua/portal/soc_gum/sit/2009_10/Morozova.pdf.

15. Пиркало С. «Кухня егоїста». – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dt.ua/3000/3680/61662.

16. Свалова М. Колумністика В. Жежери як репрезентант світоглядних домінант українців / М. Свалова // Українознавчий альманах. – Київ, Мелітополь, 2012. – Вип. 9. – С. 93–96.

17. Свалова М. І. Методика вивчення колумністики В. Жежери (на матеріалі книги «Господні комарики») / М. І Свалова // Світ соціальних комунікацій . – К. : КиМУ, ДонНУ, 2012. – Т. 5. – С. 127-129.

18. Трофименко Т. Книга про смачний і здоровий фемінізм, національний характер та сучасну культуру (про збірку Світлани Пиркало «Кухня егоїста») [Електронний ресурс] / Т. Трофименко. – Режим доступу : http://news.mediaport.info/culture/2008/48287.shtml.

19. Цвєтаєва О.В. Образ автора в авторських колонках // Держава та регіони. Сер.: Соціальні комунікації. – 2011. – № 1. – С. 103 –106.

20. Шебеліст С. Щоденникова правда Віталія Портникова / С.Шебеліст // День. – 2010. – 13 грудня.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.