Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розподіл навчального часу для студентівМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Запорізький національний технічний університет

 

 

Методичні рекомендації до вивчення курсу

«Cучасна українська публіцистика»

Для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання

Спеціальності 6.030301 «Журналістика»

 


Методичні рекомендації до вивчення курсу «Сучасна українська публіцистика» для студентів ІV курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / Укл.: Н.О. Клименко. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 58 с.

 

Укладач: Н.О. Клименко, к. ф. н., доцент

 

 

Рецензент: В.Л. Погребна, д.ф.н., професор

 

Відповідальний за випуск: С.А. Панченко, к.ф.н., доцент

 

Затверджено

на засіданні кафедри журналістики

 

Протокол № 11 від 1 червня 2015 р.

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ………....................................................................................4

Зміст курсу ...................................................................................10

Теми лекційних занять.................................................................15

Практичні заняття ........................................................................16

Теоретичні питання, що виносяться на модульний контроль

№1..................................................................................................35

Тестові завдання для модульного контролю №1.......................36

Теоретичні питання, що виносяться на модульний контроль

№ 2.................................................................................................41

Тестові завдання для модульного контролю №2.......................43

Тематика самостійної роботи студентів.....................................50

Індивідуальна робота з курсу .....................................................51

Теми контрольних робіт для студентів заочної форми

навчання........................................................................................52

Навчально-методичні матеріали з дисципліни..........................56

Перелік питань, що виносяться на контроль.............................60


ВСТУП

Навчальна дисципліна «Сучасна українська публіцистика» є складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців за академічною кваліфікацією «бакалавр журналістики».

Мета дисципліни – формування системи теоретичних і практичних знань, які допомагають зорієнтуватися у процесі становлення й функ­ціонування вітчизняної публіцистики. Дисципліна навчає студентів аналізу, виробленню критичної оцінки процесів і явищ, які су­проводжують етапи розвитку української публіцистики. Практи­чний аспект вивчення курсу полягає у здобутті навиків застосування теоретичних знань під час написання публіцистичних тестів, форму­ванні осмисленої оцінки розвитку української публіцистики у кон­тексті національного інформаційного простору на сучасному етапі.

Мета дисципліни передбачає такі завдання:

· ознайомити студентів з історичним розвитком масово-інформаційної діяльності в Україні, зокрема публіцистики;

· забезпечити глибоке осмислення студентами конструктивних ознак української журналістики, вивчити історичні форми існування публіцистики, способи її творення й поширення;

· забезпечити розуміння студентами історичного формування публіцистичної системи журналістики;

· дати студентам розуміння теоретичних і практичних особливостей публіцистичної творчості;

· сформувати цілісне уявлення щодо ролі української публіцистики в поширенні національних ідей та державотворчих принципів;

· визначити основні ідеї українських публіцистичних творів, що впливають на розвиток сучасного суспільства.

За підсумками курсу студенти повинні

знати:

-визначення публіцистики, світоглядної публіцистики, концептуальної публіцистики, авторської публіцистики, колумністики;

-засади ідеологічної публіцистики (ключові механізми, технології та засоби впливу, приклади деконтекстуалізації та ін.);

-головні поняття та категорії теорії публіцистики в їх історичному розвитку та сучасному значенні;

- національні джерела української публіцистики;

-передумови виникнення публіцистики взагалі й української зокрема;

-особливості сучасної української публіцистики, стан її розвитку в діахронічному і синхронічному аспектах;

-головні засади та ідеї праць провідних представників українського публіцистикознавства;

- основні тенденції розвитку української публіцистики;

- історичний контекст розвитку української публіцистики;

- творчий шлях та публіцистичні праці провідних публі­цистів;

-проблематику і тематику знакових творів провідних українських публіцистів;

- теоретичне обгрунтування публіцистичної майстерності.

вміти:

- вільно оперувати термінологією, історичними фактами і прикладами, що стосуються світоглядної публіцистики (вербальної чи невербальної); ідеологічної публіцистики та нового журналізму;

- аргументувати проблеми дефініційного спектру та ґенези публіцистики;

- відтворювати генеалогічне дерево публіцистики;

- проводити порівняльні аналогії між СП та ІП;

-застосовувати знання для створення сучасного публіцистичного тексту;

- аналізувати історико-публіцистичні явища;

-орієнтуватися в основних тенденціях розвитку української публіцистики;

- писати змістовно та аргументовано, використовуючи здобу­ті навички, враховуючи жанрові й стильові особливості текстотворення.

Програма передбачає проведення практичних занять з метою навчити студентів аналізу, виробленню критичної оцінки процесів і явищ, які супроводжують етапи розвитку української публіцистики. Практичний аспект вивчення курсу полягає у здобутті навиків застосування теоретичних знань під час написання публіцистичних творів.

У самостійну роботу студента входить:

  • ознайомлення з основною літературою курсу;
  • читання й аналіз додаткової літератури з дисципліни;
  • виконання домашніх завдань;
  • підготовка до практичних занять;
  • виконання контрольних робіт з дисципліни;
  • написання рефератів.

Форми роботи студентів: відвідування лекцій, практичних занять, виконання домашніх завдань, контрольних робіт, написання рефератів.

Види контролю:

  • поточний контроль: оцінюється самостійна робота студентів на практичних заняттях, виконання домашніх завдань.
  • проміжний контроль: виконання завдань для модульного контролю №1 і №2, тестування.
  • підсумковий контроль: іспит, здійснюється в усній формі (відповіді на питання за білетами).

Міжпредметні зв'язки

Предмет «Сучасна українська публіцис­тика» тісно’пов’язаний з іншими нормативними курсами, зокре­ма «Історією української журналістики», яка знайомить студен­тів з кращими зразками української журналістики; «Літератур­ним стилем» частина відомих публіцистів належить до пись­менницького кола; «Журналістською майстерністю», яка роз­криває секрети професійної творчості, «Теорією масової комуні­кації», яка вивчає специфіку професіональної соціальної комуні­кації й технологію масового впливу.

Розподіл навчального часу для студентів

Денного відділення

Структура навчальної дисципліни Кількість годин, з них Вид контролю
Всього Аудиторних СРС
Лекцій Практич-них занять
   
Кредитів ЕСТS        
Змістових модулів 2 144/4 кредити ЕСТS Поточний та підсумковий
Тижневе навантаження 1,5 год./ 0,1 кредит ЕСТS        

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.