Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяАналіз цієї теми передбачає висвітлення теоретичних аспектів питання реалізації норм права. В рамках цього ж питання слід дати класифікацію реалізації права в залежності від різних критеріїв (за рівнем реалізації розпоряджень, кількістю суб’єктів тощо). Кожна з форм реалізації права має одержати своє визначення та конкретні приклади.

Аналізуючи питання семінарського заняття, слід по-перше, усвідомити фактори, які обумовлюють існування такої специфічної форми реалізації права, як його застосування. Далі необхідно зупинитись на аналізі визначення та суттєвих ознак правозастосувальної діяльності. Закінчити відповідь на питання слід аналізом об’єктивної та суб’єктивної сторони правозастосування.

Розгляд цієї теми передбачає визначення актів застосування норм права як індивідуальних правових актів-волевиявлення (рішень) уповноваженого компетентного державного органу або посадової особи, які на основі юридичних норм установлюють (змінюють, припиняють) права і обов’язки учасників конкретних правовідносин або міру відповідальності конкретних осіб за вчинене ними правопорушення. В межах розгляду цього питання слід більш детально зупинитися на властивостях правозастосувального акта: акта-дії, акта-документа, в якому знаходить своє втілення прийняте по справі рішення.

Недосконалість правового регулювання, низький рівень юридичної техніки, динамічний характер розвитку суспільних відносин призводить до того, що з’являються так звані «прогалини» в праві, тобто певна сукупність суспільних відносин, що правом не врегульована. Можливі і інші крайнощі, коли ті самі відносини врегульовані двома чи більше способами – така ситуація називається у юридичній науці «колізіями у праві». І прогалини, і колізії є несприятливими юридичними явищами та призводять до невиконання правом своїх функції загалом.

 

Дайте визначення наступних понять:

реалізація норм права, реалізація загальних установлень, додержання, виконання, використання, застосування права, стадії застосування норм права, встановлення фактичних обставин справи, встановлення юридичної основи справи, прийняття рішення та його документальне оформлення у правозастосовному акті, виконання ухваленого рішення уповноваженими органами, вимоги до застосування норм права, акт застосування норм права, правозастосовний акт, прогалини у праві, аналогія закону, аналогія права, субсидіарне застосування норм права, правозастосовна техніка, юридичні колізії, колізії в законодавстві, темпоральна (часова) колізія, ієрархічна (субординаційна) колізія, змістовна (сутнісна) колізія.

Скласти схеми:

ü Види актів застосування норм права.

ü Форми безпосередньої реалізації норм права.

ü Ознаки та основні види реалізації норм права.

ü Акти правозастосування: поняття та види.

ü Стадії застосування правових норм.

ü Способи подолання прогалин в законодавстві.

 

Теми рефератів:

Ø «Прогалини у праві та шляхи їх подолання: питання теорії і практики».

Ø «Особливості застосування аналогії права при вирішенні юридичних справ».

Ø «Колізії в законодавстві та способи їх переборення».

Ø «Застосування норм права в субсидіарному порядку: основні вимоги та передумови».

Ø «Справедливість як основа правозастосовної діяльності».

Ø «Співвідношення темпорального та змістовного принципів вирішення правових колізій».

 

Нормативні акти:

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

v Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

v Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 25. — Ст. 131.

v Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 21. — Ст. 135.

v Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

v Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40. — Ст. 492.

v Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 9-10, № 11-12, № 13. — Ст. 88.

 

Спеціалізована література:

1. Аблякімова Е. Е. Реалізація права на доступ по публічної інформації в законодавстві Європейського Союзу / Е. Е. Аблякімова // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 164-171.

2. Алешкова Н. П. Понятие, виды и организация муниципального мониторинга правоприменения / Н. П. Алешкова // Правовая политика и правовая жизнь. — 2013. — № 3. — С. 126-131.

3. Алфьоров С. М. Правомірна поведінка співробітників міліції як засіб реалізації норм права / С. М. Алфьоров // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2002. — № 3. — С. 3-5.

4. Бірюченський О. Застосування судами України законів, що забезпечують підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист / О. Бірюченський, О. Панєвін // Право України. — 1995. — № 11. — С 13-16.

5. Бобылёв А. И. Механизм правового воздействия на общественные отношения / А. И. Бобылёв // Государство и право. — 1999. — № 5. — С. 19-22.

6. Василюк С. Правотворча і правозастосовна діяльність: їх діалектична єдність / С. Василюк // Право України. — 1996. — № 10. — С. 56-60.

7. Винников А. В. Национальные языки, судебный перевод и правоприменение / А. В. Винников // Современное право. — 2013. — № 7. — С. 122-128.

8. Віхров О. П. Актуальні питання захисту прав людини в контексті правозастосування / О. П. Віхров // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 10. — С. 99-101.

9. Галиев Р. С. Коллизионные вопросы соотношения положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года [в части, касающейся борьбы с морским пиратством] и статьи 227 УК РФ / Р. С. Галиев; Р. С. Галиев, А. А. Чугунов // Современное право. — 2013. — № 3. — С. 134-139.

10. Галянтич М. Колізія нормативних актів: вимушений шлях розвитку права? / М. Галянтич // Право України. — 1996. — № 6. — С. 34-36.

11. Ганзенко О. О. Нетипові норми права в механізмі правового регулювання: проблеми теорії і практики застосування / О. О. Ганзенко // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. — 2013. — № 1(2). — С. 17-23.

12. Евтошук Ю. О. Требования принципа пропорциональности в сфере правоприменения / Ю. О. Евтошук; Ю. О. Евтошук // Современное право. — 2013. — № 2. — С. 117-121.

13. Клименко К. Справедливість як основа правозастосовної діяльності / К. Клименко // Право України. — 2007. — № 8. — С. 30-33.

14. Книгін К. Реалізація народного волевиявлення, вираженого в рішеннях всеукраїнських референдумів: окремі питання / К. Книгін // Право України. — 2003. — № 8. — С. 44-48.

15. Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні / Р. Кондратьєв // Право України. — 2010. — № 5. — С. 85-89.

16. Копиленко О. Окремі колізії українського законодавства / О. Копиленко // Право України. — 2000. — № 12. — С. 13-16.

17. Коструба А. Аналогія права й аналогія закону як фактична фікція та спосіб «оздоровлення» механізму право припинення / А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 11. — С. 6-9.

18. Кравець М. О. Поняття, сутність та місце юридичної кваліфікації у процесі правозастосування / М. О. Кравець // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — № 3. — С. 110-115.

19. Лилак Д. Колізія і конкуренція законів / Д. Лилак // Право України. — 2001. — № 4. — С. 18-21.

20. Литвак О. М. Справедливість – сутність і передумова ефективності правозастосувальної діяльності / О. М. Литвак // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2001. — Вип. 14. — С. 55-59.

21. Матат Ю. І. Застосування норм права в субсидіарному порядку: основні вимоги та передумови / Ю. І. Матат // Актуальні проблеми права: теорія і практика. — 2013. — № 26. — С. 378-384.

22. Матвєєва Л. Г. Правозастосувальні акти та акти тлумачення права / Л. Г. Матвєєва // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2001. — № 1. — С. 15-20.

23. Михайленко Е. М. Правоприменительные коллизии гражданского законодательства, изменившего порядок заявления требований участников строительства к застройщику при его банкротстве / Е. М. Михайленко, Е. А. Фефилов // Правовые вопросы строительства. — 2013. — № 1. — С. 8-10.

24. Мірошніченко А. Співвідношення темпорального та змістовного принципів вирішення правових колізій / А. Мірошниченко // Право України. — 2008. — № 5. — С. 24-28.

25. Мовчан В. В. До проблемних питань проявів судової влади у сферах правотворчої, правозастосовної і правоохоронної діяльності / В. В. Мовчан // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 4. — С. 16-23.

26. Москалюк О. В. Особливості застосування принципів права при подоланні змістових колізій / О. В. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 2. — С. 37-42.

27. Музика А. Права людини в площині правозастосувальної діяльності / А. Музика // Право України. — 1995. — № 9-10.

28. Мурашин О. Колізійне право / О. Мурашин, О. Андрійко // Право України. — 2001. — № 2. — С. 150-154.

29. Мурашин О. Правозастосовчі акти прямого народовладдя (теоретичний аспект) / О. Мурашин // Право України. — 1999. — № 8. — С. 22-25.

30. Невзоров Г. Л. До питання про співвідношення правозастосувальних і виконавчо-розпорядчих актів / Г. Л. Невзоров // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 1998. — № 4. — С. 14-19.

31. Нікольська О. Конкретизація норм Конституції України як необхідна передумова їх застосування/ О. Нікольська // Юридична Україна. — 2012. — № 11. — С. 29-36.

32. Обидіна І. Як уникнути колізії між нормативними актами? / І. Обидіна // Право України. — 2000. — № 9. — С. 107-111.

33. Осауленко О. Зміцнення законності у правозастосовному процесі / О. Осауленко, О. Пунько // Право України. — 2004. — № 12. — С. 24-29.

34. Осминин Б. И. Разрешение коллизий между внутригосударственным правом и международными договорами / Б. И. Осминин // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2013. — № 1. — С. 114-123.

35. Островська Л. А. Вплив правил про дисциплінарну відповідальність суддів назастосування норм цивільного процесуального права / Л. А. Островська // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 58. — С. 365-369.

36. Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько-правових досліджень / О. Павлишин // Право України. — 2004. — № 8. — С. 21-25.

37. Подорожна Т. Динаміка законодавчих дефініцій у процесі правозастосування: теоретичні аспекти / Т. Подорожна // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 2. — С. 3-6.

38. Полонский Б. Я. Урок правоприменения / Б. Я. Полонский; Б. Я. Полонский // Законодательство. — 2013. — № 6. — С. 38-43.

39. Попугаев Ю. И. О внутриотраслевой коллизии норм, предусматривающих административную и уголовную ответственность, способы ее разрешения / Ю. И. Попугаев // Административное право и процесс. — 2013. — № 10. — С. 10-15.

40. Пунько О. Характеристика та класифікація правозастосовчих помилок / О. Пунько // Право України. — 2003. — № 8. — С. 119-113.

41. Ростовщиков И. В. Правоприменение в процессе реализации прав человека / И. В. Ростовщиков; И. В. Ростовщиков // Правовая политика и правовая жизнь. — 2013. — № 2. — С. 14-21.

42. Рощина І. Принципи та аналогія у кримінальному праві України / І. Рощина // Право України. — 2007. — № 8. — С. 25-29.

43. Рубля О. Аналогія закону та аналогія права в цивільному процесі України / О. Рубля // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 58. — С. 392-396.

44. Слинько Д. В. Фактори, що впливають на прийняття правозастосувальних рішень / Д. В. Слинько // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2001. — Вип. 14. — С. 85-89.

45. Стародубцева И. А. Влияние коллизий на правовую систему России: конституционно — исторический аспект / И. А. Стародубцева; И. А. Стародубцева // История государства и права. — 2013. — № 1. — С. 53-56.

46. Стародубцева И. А. Коллизионный мониторинг в механизме выявления юридических коллизий / И. А. Стародубцева; И. А. Стародубцева // Государственная власть и местное самоуправление. — 2013. — № 11. — С. 41-45.

47. Тихомиров Ю. А. Коллизионное право и отклонения в правовой сфере / Ю. А. Тихомиров // Право и политика. — 2013. — № 3. — С. 363-370.

48. Тищук Т. І. Конституційно-правовий аналіз форм реалізації рішень Конституційного Суду України / Т. І. Тищук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 1. — С. 132-137.

49. Тищук Т. І. Процедура реалізації рішень Конституційного Суду України / Т. І. Тищук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 5. — С. 38-45.

50. Тузова М. В. Акти вищих судів загальної юрисдикції як засіб подолання прогалин у законодавстві / М. В. Тузова // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2003. — № 3. — С. 35-39.

51. Фандалюк О. В. Деякі питання класифікації правозастосувальних актів, які приймаються (здійснюються) співробітниками органів внутрішніх справ / О. В. Фандалюк // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 1997. — № 2. — С. 9-15.

52. Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції / В. Шаповал // Право України. — 1997. — № 6. — С. 37-41.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.