Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяОсобливості розвитку світового співтовариства, зокрема розширення стосунків, взаємодії країн світу на шляху світового прогресу, а також реалії існування різноманітних правових систем цих країн обумовлюють необхідність дослідження їх правового устрою, для забезпечення ефективної їх співпраці. Сприятиме цьому, перш за все, відповідна система знань – порівняльне правознавство. Тому необхідно з’ясувати поняття, особливості, завдання та значення порівняльного правознавства. Крім того слід вдатися до розгляду процесу виникнення та розвитку основних шкіл та ідей порівняльного правознавства, окреслити його предмет та визначити методологію. В загальних рисах схарактеризувати правову географію (карту) світу. Визначившись з поняттями «правова система» та «сім’я правових систем», необхідно класифікувати основні правові системи сучасності та сім’ї правових систем, показати загальні тенденції їх розвитку.

Змістом наступного питання є загальна характеристика романо-германської, англосаксонської та релігійно-догматичної правових систем, які необхідно розкривати за наступною схемою: особливості формування правової системи (сім’ї); перелік країн, що входять до правової сім’ї, загальне та відмінне в них; поняття та структура права; основні форми (джерела) права; тенденції розвитку правової системи та взаємний вплив правових систем.

За цією ж схемою необхідно характеризувати і правову систему України. При цьому слід пам’ятати, що своїми коренями вона виходить з континентальної (романо-германської) правової сім’ї, тому має багато спільних з нею рис. На підставі цього аналізу, а також враховуючи існуючі реалії, слід на рівні теоретичного прогнозування визначити основні перспективи розвитку правової системи України.

 

Дайте визначення наступних понять:

порівняльне правознавство, система права, система законодавства, принципи права, правова культура, юридичні установи, юридична техніка, юридичні терміни, інтегративна функція правової системи, регулятивна функція правової системи, комунікативна функція правової системи, охоронна функція правової системи, правова сімя, романо-германська правова сімя, англосаксонська правова сімя, судовий прецедент, соціалістична правова сімя, сімя релігійного і традиційного права, Коран, Суна, Іджма, іудаїзм, буддизм.

Скласти схеми:

ü Функції правової системи.

ü Класифікація правових систем.

ü Типи правових систем світу.

ü Змішаний тип правових систем – скандинавська і латиноамериканська групи: поняття та характеристика.

ü Релігійний тип (сім’я) правових систем: поняття та загальна характеристика.

ü Традиційний тип правових систем: поняття та загальна характеристика.

 

Теми рефератів:

Ø «Теоретико-методологічні засади формування та розвитку правової системи».

Ø «Особливості системи права у романо-германській правовій сім’ї».

Ø «Сім’я релігійного і традиційного права».

Ø «Правова система України: історія, стан та перспективи».

Ø «Правова система України в генезисній структурі правових систем: поняття і основні ознаки».

Ø «Англосаксонська правова сім’я, її особливості».

Ø «Судовий прецедент у праві Європейського Союзу».

Ø «Проблема ідентичності національних правових систем в умовах глобалізації: теоретико – методологічний аспект».

 

Нормативні акти:

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

v Про міжнародні договори України : Закон України від 29 червня 2004 року // Відомості Верховної Ради України.— 2004.— № 50.— Ст. 540.

Спеціалізована література:

1. Акуленко В. Монографічне дослідження правових систем сучасності / В. Акуленко // Право України. — 2003. — № 10. — С. 166-167.

2. Барабаш О. Протестантизм у становленні західної традиції права / О. Барабаш // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 2. — С. 53-61.

3. Бехруз Х. Конституціоналізм в ісламських державах: становлення, сучасний стан і напрями трансформації / Х. Бехруз // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 349-356.

4. Бобровников В. Шариат и адат в российском нормативном пространстве / В. Бобровников // Государственная служба. — 2011. — № 5. — С. 90-94.

5. Вовк Д. Вплив християнства на право держав європейської цивілізації: концептуальні засади осмислення / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 1. — С. 25-34.

6. Вовк Д. Правова традиція: розуміння у контексті співвідношення з правовою системою і правовою культурою / Д. Вовк // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 2. — С. 42-52.

7. Гураленко Н. А. Судовий прецедент у системі джерел права: філософське та теоретичне осмислення: монографія / Н. А. Гураленко. — Чернівці : Рута, 2012. — 256 с.

8. Дамірлі М. Методологія порівняльного правознавства: основні елементи і проблеми / М. Дамірлі // Право України. — 2014. — № 4. — С. 184-196.

9. Денильханов М-Э. Х. Шариат и светское право в общественном сознании народов Северного Кавказа / М.-Э. Х. Денильханов.— М. : Воробьев А. В., 2011. — 168 с.

10. Жовтобрюх М. Ідеологія лібералізму як складова англо-саксонської правової культури / М. Жовтобрюх // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 4. — С. 7-10.

11. Загальне порівняльне правознавство як навчальна дисципліна: досвід і перспективи в Україні : [відкрита лекція] / О. Ф. Скакун. — К. ; Івано-Франківськ : Логос, 2010. — 18 с.

12. Задорожний Ю. Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської правових сімей: порівняльний аналіз / Ю. Задорожний // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 10. — С. 17-24.

13. Зайчук О. Правові системи сучасності та тенденції їх розвитку / О. зайчук, Н. Оніщенко // Право України. — 2002. — № 11. — С. 23-27.

14. Зайчук О. Середовище права та формування правових систем сучасності / О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України. — 2003. — № 12. — С. 37-40.

15. Кагадій М. Поняття та елементи правової системи / М. Кагадій // Право України. — 2004. — № 12. — С. 32-37.

16. Кананыкина Е. С. Нормативные документы о реформе образования: романо-германская правовая система / Е. С. Кананыкина // Право и образование. — 2013. — № 2. — С. 4-20.

17. Ківалов С. Роль Верховних судів держав – учасниць Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод у подоланні структурних/системних недоліків національних правових систем / С. Ківалов // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 63-72.

18. Колесников П М. Мусульманское право в правовых системах стран Ближнего Востока : монография / П. М. Колесников. — М. : РПА Минюста России, 2012 — 161 с.

19. Кресін О. Становлення та розвиток порівняльно-правових досліджень / О. Кресін // Право України. — 2014. — № 5. — С. 236-249.

20. Кресін О. Формування теоретико-методологічних засад порівняльного правознавства у працях Пауля Йоганна Анзельма фон Файєрбаха / О. Кресін // Право України. — 2012. — № 1-2. — С. 380-394.

21. Кривов’яз О. В. Забезпечення правопорядку в країнах англо-американської та романо-німецької правових сімей / О. В. Кривов’яз // Митна справа. — 2013. — № 4 (2). — С. 49-54.

22. Лук'янов Д. Сучасні погляди на проблему класифікації та типології правових систем / Д. Лук'янов // Право України. — 2012. — № 9. — С. 376-382.

23. Малишев Б. Склад правової системи з точки зору дуалізму сущого та належного / Б. Малишев // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 6. — С. 111-114.

24. Марченко М. Н. Правовая система Европейского Союза / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. — М. : Норма, 2012. — 703 с.

25. Мерзлякова А. В. Влияние традиций романо-германской и англо-саксонской правовых систем на современное авторское право / А. В. Мерзлякова // Журнал правовых и экономических исследований. — 2013. — № 2. — С. 51-54.

26. Мірошниченко М. Ідентичність – легітимність – правопорядок: до проблеми реформування правової системи України / М. Мірошниченко // Право України. — 2003. — № 5. — С. 31-36.

27. Мурашин О. Правова система України в генезис ній структурі правових систем: поняття і основні ознаки / О. Мурашин, М. Мірошниченко // Юридичний вісник. — 2013. — № 1. — С. 6-11.

28. Мурашин О. Проблема ідентичності національних правових систем в умовах глобалізації: теоретико – методологічний аспект / О. Мурашин // Вісник національної Академії правових наук України. — 2013. — № 2 (73). — С. 44-51.

29. Огаренко Т. Структура та функції правової системи / Т. Огаренко // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 5. — С. 12-16.

30. Оніщенко Н. М. Правова система України в умовах сучасних національних та міжнародних тенденцій розбудови державності: монографія / Н. М. Оніщенко, О. Г. Варич, Т. І. Тарахонич, О. М. Мельник, О. В. Потєхін; ред.: Ю. Л. Бошицький. — К. : Кондор, 2012. — 616 с.

31. Оніщенко Н. Механізм розвитку національних правових систем як сукупність зовнішньоінтеграційних та внутрішньонаціональних складових / Н. Оніщенко // Право України. — 2009. — № 10. — С. 83-88.

32. Паршин И. С. Правовая регламентация коррупции в законодательстве стран англо-американской правовой семьи / И. С. Паршин; И. С. Паршин // Государственная власть и местное самоуправление. — 2012. — № 9. — С. 40-42.

33. Рабінович П. Соціальна сутність правових систем і забезпеченість ними прав людини — складові предмета юридичної компаративістики / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 1. — С. 16-24.

34. Саїдов А. Порівняльне правознавство та закономірності розвитку права в умовах глобалізації / А. Саїдов // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 463-472.

35. Сірий М. Значення та роль найвищого судового органу у правовій системи України / М. Сірий // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 52 -62.

36. Сліпець В. М. Сутність Європейського права як правової системи / В. М. Сліпець // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2002. — № 2. — С. 28-31.

37. Хаустова М. Проблеми і перспективи розвитку правової системи України / М. Хаустова // Вісник Національної академії правових наук України. — 2014. — № 1 (76). — С. 54-64.

38. Шаганенко В. П. Особливості системи права у романо-германській правовій сім’ї / В. П. Шаганенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. — 2013. — Вип. 6-1(1). — С. 88-91.

39. Швед З. В. Правова система іудаїзму / З. В. Швед // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 72. — С. 588-592.

40. Шевчук О. М. До питання про поняття правової системи / О. М. Шевчук // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2001. — № 3. — С. 165-171.

41. Шумилов В. М. Правовая система США : учебное пособие / В. М. Шумилов. — 3-е изд. — М. : Междунар. отношения, 2013. — 405 с.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

 

Підготовка до семінарських занять допомагає глибше вивчити основні теми дисципліни «Теорія держави і права».

Самостійна робота здійснюється у таких формах:

· виконання домашніх завдань;

· підготовка наукових доповідей та рефератів з тем, зазначених в програмі курсу;

· складання схем, таблиць з тем курсу «Теорія держави і права»;

· доопрацювання матеріалів лекції шляхом пошуку додаткової спеціалізованої літератури та опрацювання нормативно-правових актів;

· робота в інформаційних мережах;

· складання конспектів тем, що виносяться на самостійне вивчення.

Складаючи схеми чи таблиці, необхідно ознайомитися зі всіма матеріалами відповідної теми, опрацювати нормативно-правові акти та іншу спеціалізовану літературу. Виклад матеріалу в схемах та таблицях повинен бути стислим, максимально інформативним. Текстову інформацію, що подано в схемах та таблицях, потрібно ретельно перевірити на відсутність орфографічних, граматичних чи стилістичних помилок. Схеми, таблиці мають бути подані на електронному носії та у роздрукованому вигляді. Схеми повинні бути підписані і обов’язково сформовані в окрему папку.

 

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.