Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяАналіз цієї теми передбачає висвітлення теоретичних аспектів питання поняття та ознак правового регулювання суспільних відносин. Після цього доцільно перейти до найпоширеніших підходів до правового регулювання (релігійного, класового, біхевюристського, кібернетичного тощо). Завершити відповідь слід класифікацією правового регулювання суспільних відносин.

Важливим є розгляд правового регулювання та правового впливу, їх загальної характеристики. В межах цього питання необхідно розглянути об’єктивні та суб’єктивні чинники правового регулювання, до яких можна віднести рівень економічного розвитку суспільства, його соціальну структуру, рівень зрілості, стійкості суспільних відносин, рівень правової культури громадян і посадових осіб, рівень визначеності предмета, засобів і методів правового регулювання.

Важливим при розгляді теми є питання щодо структури механізму правового регулювання, складовими елементами якого є норми права, юридичні факти, правові відносини та акти реалізації прав і обов’язків. В межах цього питання необхідно надати загальну характеристику кожному з цих елементів механізму правового регулювання.

Основним призначенням механізму правового регулювання є перетворювання нормативності в упорядкованість суспільних відносин. Саме стан впорядкованості суспільних відносин визначає ефективність функціонування механізму правового регулювання. В рамках семінарського заняття слід розглянути конкретні умови, що впливають на ефективність функціонування механізму правого регулювання суспільних відносин та зробити наголос на тих, що притаманні саме для правової держави.

 

Дайте визначення наступних понять:

нормативне регулювання, соціальне регулювання, правове регулювання суспільних відносин, мета правового регулювання суспільних відносин, правовий вплив, предмет правового регулювання, сфера правового регулювання, межі правового регулювання, метод правового регулювання, способи правового регулювання, тип правового регулювання суспільних відносин, режим правового регулювання суспільних відносин, нормативне правове регулювання, законодавче регулювання, підзаконне регулювання, піднормативне правове регулювання, правозастосовне регулювання, договірне регулювання.

Скласти схеми:

ü Ознаки та види правового регулювання суспільних відносин.

ü Співвідношення правового регулювання і правового впливу.

ü Способи, методи та типи правового регулювання.

ü Види правового режиму.

ü Механізм правового регулювання суспільних відносин: поняття, елементи, стадії.

ü Межі правового регулювання.

Теми рефератів:

Ø «Механізм правового регулювання суспільних відносин: загальнотеоретична характеристика».

Ø «Співвідношення понять «правове регулювання» і «правовий вплив»: питання теорії та практики».

Ø «Зміст поняття «механізм правового регулювання».

Ø «Правовий режим та механізм правового регулюванння: ознаки та співвідношення».

Ø «Механізм правового регулювання як система правових засобів».

Ø «Сфера правового регулювання : поняття, знаки, види».

Ø «Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання».

Нормативні акти:

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

Спеціалізована література:

1. Андрущакевич Ю. В. Місце і роль конкретизації права у механізмі правового регулювання / Ю. В. Андрущакевич // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2012. — Вип. 55. — С. 88-94.

2. Антонов В. О. Суспільство як об’єкт національної безпеки Української держави / В. О. Антонов // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 60. — С. 79-84.

3. Бакаева О. Ю. Правовой механизм государственного контроля и надзора: особенности отраслевого регулирования : монография / [Бакаева О. Ю. и др.] ; под общ. ред. О. Ю. Бакаевой. — М. : Юрлитинформ, 2013. — 252 с.

4. Бобылёв А. И. Механизм правового воздействия на общественные отношения / А. И. Бобылев // Государство и право. — 1999. — № 5. — С. 104-109.

5. Богуцький П. Правовий режим: методологічні рівні дослідження / П. Богуцький // Право України. — 2013. — № 1-2. — С. 317-323.

6. Гольцова О. Нетипові соціальні регулятори як специфічні норми в системі соціального регулювання / О. Гольцова // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — № 9. — С. 46-52.

7. Горбатенко В. Право як форма регулювання соціальних відносин / В. Горбатенко // Право України. — 2014. — № 5. — С. 22-30.

8. Дементьев А. Н. Соотношение предмета и методов правового регулирования общественных отношений в сфере местного самоуправления / А. Н. Дементьев // Конституционное и муниципальное право. — 2011. — № 1. — С. 46-53.

9. Денисова А. М. Механізм правового впливу: напрями прояву / А. М. Денисова // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2012. — Вип. 55. — С. 57-65.

10. Денисова А. Правовий вплив: природа та функціональне призначення / А. Денисова // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2012. — Вип. 55. — С. 3-10.

11. Іщенко І. Проблеми співвідношення понять «правове регулювання» і «правовий вплив» у сучасній теорії права / І. Іщенко // Юридична Україна. — 2011. — №8 (104). — С. 21-26.

12. Кашанина Т. В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере / Т. В. Кашанина //Сов. государство и право. — 1992. — № 1. — С. 14-19.

13. Кашанина Т. В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования / Т. В. Кашанина // Правоведение. — 1991. — № 4. — С. 84-89.

14. Корчевна Л. До критики поняття «механізм правового регулювання» / Л. Корчевна // Право України. — 2003. — № 1. — С. 117-120.

15. Котенко О. А. Правове регулювання та правовий вплив: теоретичні аспекти / О. А. Котенко // Часопис Київського університету права. — 2012. — №1. — С. 76-80.

16. Куненко І. Проблеми правового регулювання внесення змін до Конституції України / І. Куненко // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 2. — С. 90-93.

17. Левченков О. І. Межі та сфери правового регулювання / О. І. Левченков // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2010. — № 3 (101). — С. 19-29.

18. Левченков О. І. Вплив процесів глобалізації та євроінтеграції на ефективність регулювання суспільних відносин / О. І. Крупчан // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 2. — С. 83-91.

19. Максимов С. Про концепт «правове суспільство» / С. Максимов // Право України. — 2010. — № 7. — С. 82-86.

20. Матвієнко А. Державно-правове регулювання туристичної галузі в Україні: історичний аспект / А. Матвієнко // Юридична Україна. — 2014. — № 2. — С. 19-24.

21. Мацелюха І. Правове регулювання внутрішньо церковних відносин у джерелах римського та візантійського права / І. Мацелюха // Юридична Україна. — 2013. — № 1. — С. 22-28.

22. Мельник О. Сфера правового регулювання : поняття, знаки, види / О. Мельник // Право України. — 2010. — №9. — С. 132-138.

23. Мілова Т. Конституційні принципи регулювання духовно-етичних та ідеологічних відносин в Україні / Т. Мілова // Підприємство, господарство і право. — 2013. — № 1. — С. 72-75

24. Мурашин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання / О. Мурашин // Право України. — 2000. — № 9. — С. 18-21.

25. Наливайко Л. Р. Державний лад України: теоретико-правова модель : монографія / Л. Р. Наливайко. — Х. : Право, 2009. — 600 с.

26. Нелін О. Правове регулювання спадкових відносин в Україні (IX-XIX) / О. Нелін // Юридична Україна. — 2014. — № 2. — С. 8-13.

27. Оніщенко Н. Механізм розвитку національних правових систем як сукупність зовнішньоінтеграційних та внутрішньонаціональних складових / Н. Оніщенко // Право України. — 2009. — № 10. — С. 83-88.

28. Пашутін В. В. Межі правового регулювання: поняття та види / В. В. Пашутін // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. — 2012. — Вип. 2. — С. 3-8.

29. Перепелиця М. Особливості правового регулювання деяких фінансових повноважень органів місцевого самоврядування / М. Перепелиця // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 1(68). — С. 148-159.

30. Погрібний І.М. Вимоги, що ставляться до правозастосувальних актів-дій, які здійснюють співробітники органів внутрішніх справ / І. М. Погрібний, О. В. Фандалюк // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 1999. — № 2. — С. 42-53.

31. Пушкіна О. Особливості конституційно-правового регулювання інституту Президента України / О. Пушкіна // Юридична Україна. — 2012. — № 2. — С. 20-25.

32. Пушкіна О. Правове регулювання внесення змін до Конституції України / О. Пушкіна // Юридична Україна. — 2013. — № 3. — С. 27-32.

33. Пушкіна О. Пріоритетні проблеми конституційно-правового регулювання основ конституційного ладу і форм територіального устрою України / О. Пушкіна // Юридична Україна. — 2012. — № 3. — С. 31-36.

34. Рабінович П. Герменевтика і правове регулювання / П. Рабінович // Вісник АПрН України. — 1999. — № 2. — С. 27-30.

35. Руденко С. В. Сутність поняття правового регулювання в контексті сучасної концепції праворозуміння / С. В. Руденко // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2003. — № 1. — С. 54-61.

36. Селіванов В. Правова природа регулювання суспільних відносин / В. Селіванов, Н. Діденко // Право України. — 2000. — № 10. — С. 68-73.

37. Сидоренко В. В. Основні підходи до розуміння сутності механізму правового регулювання / В. В. Сидоренко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2012. — Вип. 55. — С. 112-117.

38. Ситник О. М. Правова ідеологія як складник механізму державно-правового регулювання / О. М. Ситник // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2012. — Вип. 56. — С. 8-13.

39. Скакун О. Межі державно-правового регулювання економіки: міждисциплінарний підхід / О. Скакун // Право України. — 2014. — № 5. — С. 62-72.

40. Слубський І. Й. Проблеми правового регулювання проходження служби працівниками органів внутрішніх справ / І. Й. Слубський // Право і безпека. — 2012. — №2 (44). — С. 37-41.

41. Спаський А. Категорія «правовий режим»: ознаки та поняття / А. Спаський // Право України. — 2008. — № 7. — С. 13-16.

42. Стрілець О. М. Місце та роль правових звичаїв у сфері приватноправового регулювання / О. М. Стрілець // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 51-57.

43. Суржинський М. І. Правове регулювання набуття громадянства в пострадянських державах (порівняльний аналіз) / М. І. Суржинський // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 140-147.

44. Сухицька Н. В. Правове регулювання: проблеми ефективності / Н. В. Сухицька // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2012. — Вип. 57. — С. 39-45.

45. Ткач М. Державне регулювання та державне управління: співвідношення понять / М. Ткач // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 8. — С. 110-113.

46. Хаялі Р. Депортація кримських татар та регулювання організації режиму їх спец поселень ( 1944-1948 рр. ) / Р. Хаялі // Юридична Україна. — 2013. —№ 3. — С. 21-26.

47. Хаялі Р. Правове регулювання зняття з обліку спецпереселенців кримських татар ( 1954 – 1956 рр. ) / Р. Хаялі // Юридична Україна. — 2013. — № 4. —С. 16-20.

48. Хохленко О. Нормативно-правове регулювання освіти в Україні / О. Хохленко // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — №4. — С. 71-73.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.