Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяАналіз цієї теми передбачає висвітлення теоретичних аспектів питання юридичного процесу як встановленого нормами права порядку здійснення соціальними суб’єктами діяльності зі створення, тлумачення та реалізації правових норм, спрямованого на досягнення цими суб’єктами суспільного чи особистого результату. Після цього слід навести суттєві ознаки юридичного процесу. Також необхідно розглянути співвідношення юридичного процесу з юридичною процедурою.

Важливим теоретичним аспектом цієї теми є поняття форми юридичного процесу (або процесуальної форми). В цьому питанні необхідно звернути увагу, що кожний юридичний процес має свою процесуальну форму, яка виступає внутрішньою формою юридичної практичної діяльності. В межах цього питання необхідно розглянути основні ознаки процесуальної форми та її структуру.

В межах розгляду семінарського заняття необхідно перерахувати види юридичного процесу, які можна класифікувати за різними підставами (за правовими формами діяльності держави, за предметними матеріальними нормами, за видами судовиробництва) та дати детальну характеристику кожного з них.

Наступне питання повинно бути присвячене розгляду основних стадій юридичного процесу. Неабияке значення має визначення поняття та класифікація процесуальних документів. В межах цього питання слід розглянути процесуальні правовідносини, їх поняття, ознаки і склад, приділивши особливу увагу суб’єктам.

Дайте визначення наступних понять:

юридичний процес, форма юридичного процесу (процесуальна форма), процесуальні провадження, процесуальні стадії, процесуальний режим, конституційний процес, цивільний процес, господарський процес, адміністративний процес, кримінальний процес.

Скласти схеми:

ü Ознаки та види юридичного процесу.

ü Основні ознаки процесуальної форми.

ü Юридичний процес, його співвідношення з юридичною процедурою.

ü Принципи юридичного процесу.

ü Стадії юридичного процесу.

ü Форми юридичного процесу.

ü Структура процесуальної форми.

Теми рефератів:

Ø «Юридичний процес як форма правової діяльності».

Ø «Негативні та позитивні риси юридичного процесу в Україні».

Ø «Праворозуміння: співвідношення теорій та юридичної практики».

Ø «Поняття, сутність та тенденції розвитку юридичного процесу і юридичної процесуальної форми від стародавнього Риму до сучасності».

Ø «Юридичний процес як комплексна система підтримання режиму законності в правовій державі».

Ø «Застосування принципів загальнопроцесуальної теорії при формуванні теоретичних засад парламентської процедури».

Ø «Установчий процес як різновид юридичного процесу».

Ø «Правова процесуальна форма: дискусійні проблеми поняття».

Нормативні акти:

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

v Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 9-10, № 11-12, № 13. — Ст. 88.

v Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року// Відомості Верховної Ради України. — 2004. — № 40. — Ст. 492.

Спеціалізована література:

1. Антонюк О. І. Співвідношення категорій «правовий захист» і «правова охорона» / О. І. Антонюк // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. — 2003. — № 2. — С. 24-35.

2. Афанасьєв В. Проблеми підвищення ефективності виконавчого провадження в Україні / В. Афанасьєв // Право України. — 1996. — № 7. — С. 14-17.

3. Ахматов А. В. Юридический процесс: проблемы теории и практики / А. В. Ахматов. — 2-е изд., доп. и перераб. — М. : [б. и.], 2011 — 216 с.

4. Букаев Н. М. К вопросу о процессуальных формах взаимодействия следователя с органами внутренних дел / Н. М. Букаев // Социум и власть. — 2012. — № 4. — С. 76-78.

5. Голосніченко Д. Засоби регулювання повноважень у механізмі правового впливу / Д. Голосніченко // Право України. — 2008. — № 5. — С. 20-23.

6. Ибрагимов К. Х. Некоторые аспекты принципов юридического процесса и права / К. Х. Ибрагимов; К. Х. Ибрагимов, А. К. Ибрагимов // Аграрное и земельное право. — 2013. — № 1. — С. 77-83.

7. Карачун В. Д. Меры обеспечения в административном процессе: юридическая обязанность как юридическая ответственность / В. Д. Карачун // Административное право и процесс. — 2012. — № 11. — С. 75-77

8. Китаев А. Про культуру судового процесу / А. Китаев // Право України. — 1994. — № 5. — С. 54-57.

9. Кокин А. В. Правовой статус представителя в юридическом процессе / А. В. Кокин // Вопросы экономики и права. — 2012. — № 12. — С. 51-55.

10. Косинський В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії / В. Косинський // Право України. — 1999. — № 6. — С. 78-82.

11. Курас Т. Л. Юридическое клиническое образование: от теории к практике : учебное пособие / Т. Л. Курас, И. А. Фомина. — Иркутск : ИГУ, 2012 — 165 с.

12. Лебедев Н. Ю. Теоретические основы конфликтов, возникающих в процессе досудебного и судебного производства по уголовному делу, и пути их разрешения : монография / Н. Ю. Лебедев. — Новосибирск : Новосибирского гос. технического ун-та, 2012 — 322 с.

13. Летянчин Л. Конституціоналізація адміністративного процесуального права: проблеми теорії та практики / Л. Летянчин // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — №4. — С. 67-80.

14. Лукьянова О. А. Правовые позиции прокурора в юридическом процессе / О. А. Лукьянова // Вопросы экономики и права. — 2012. — № 12. — С. 43-46.

15. Максуров А. А. К вопросу о классификации функций медиативной юридической практики / А. А. Максуров, М. В. Таланова // Современное право. — 2012. — № 10. — С. 8-12.

16. Максуров А. А. Политическая функция медиативной юридической практики / А. А. Максуров // Государственная власть и местное самоуправление. — 2012. — № 1. — С. 8-9.

17. Малишко М. Конституційний процес. Час звірити підходи / М. Малишко // Віче. — 2001. — № 2. — С. 34-39.

18. Метелёв С. Е. Уголовно-процессуальные формы предупреждения судом преступлений / С. Е. Метелёв // Закон и право. — 2012. — № 10. — С. 7-12.

19. Нелін О. Суб’єкти нотаріального процесу в Україні: окремі дискусійні питання / О. Нелін // Юридична Україна. — 2013. — № 2. — С. 4-7.

20. Огороднік А. Неухильно додержувати процесуальної форми (роздуми щодо проекту нового КПК) / А. Огороднік, О. Колотило // Право України. — 1996. — № 6. — С. 88-92.

21. Олейник А. Законотворчий процес, його основні риси і особливості / А. Олейник // Право України. — 1998. — № 4. — С. 57-59.

22. Оніщенко Н. Юридичний процес як форма правової діяльності / Н. Оніщенко // Право України. — 2002. — № 7. — С. 7-14.

23. Павликов С. Г. Исполнительная процессуальная форма [право]: теоретико-правовые вопросы / С. Г. Павликов, Ю. А. Свирин, Ю. В. Левина // Государство и право. — 2012. — № 5. — С. 5-11.

24. Петришина М. Нормотворчий процес в органах місцевого самоврядування в країнах Прибалтики / М. Петришина // Юридична Україна. — 2012. — № 6. — С. 19-23.

25. Плевако В. Неправильне затосування норм матеріального права / В. Плевако // Вісник прокуратури. — 2003. — № 6. — С. 70-75.

26. Полянський Т. Зловживання процесуальними правами: юридичні засоби попередження та можливості їх удосконалення / Т. Полянський // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — №3. — С. 31-38.

27. Протасов В. Н. Теория юридической процедуры : учебное пособие / В. Н. Протасов. — М. : РПА Минюста России, 2013 — 94 с.

28. Рабінович П. Діалектичний підхід у практиці Європейського суду з прав людини / П. Рабінович // Юридична Україна. — 2012. — № 5. — С. 4-11.

29. Романюк Я. Актуальні питання реформування цивільного процесуального законодавства України/ Я. Романюк, І. Бейцун // Право України. — 2012. — № 8. — С. 288-305.

30. Сас С. Застосування принципів загальнопроцесуальної теорії при формуванні теоретичних засад парламентської процедури / С. Сас // Право України. — 2004. — № 7. — С. 35-40.

31. Сердюк В. Деякі питання судових юрисдикцій / В. Сердюк // Право України. — 2012. — № 8. — С. 270-278.

32. Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень / О. Совгиря // Право України. — 2012. — №11-12. — С. 279-287.

33. Талыкин Е. А. Процессуальная форма рассмотрения хозяйственных споров: российская и украинская модели / Е. А. Талыкин // Евразийский юридический журнал. — 2012. — № 7. — С. 28-30.

34. Теплюк М. О. Теоретико-правові основи введення закону в дію: монографія / М. О. Теплюк. — К. : Парламент. вид-во, 2013. — 479 с.

35. Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: становлення і розвиток / І. Тимченко // Право України. — 2010. — № 5. — С. 12-25.

36. Фандалюк О. В. Установчий процес як різновид юридичного процесу / О. В. Фандалюк, А. А. Шевченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2002. — № 4. — С. 16-22.

37. Хорев А. А. Гражданский процесс: задачи, функции, процессуальная форма / А. А. Хорев, Н. Д. Эриашвили // Вестник Московского университета МВД России. — 2013. — № 3. — С. 148-150.

38. Ченкова Н. Сутність принципу рівності перед законом і судом в адміністративному процесі / Н. Ченкова // Юридична Україна. — 2012. — № 10. — С. 26-30.

39. Шабринова Л. А. Процессуальная форма технологии установления ошибочной правоприменительной деятельности / Л. А. Шабринова // Право и государство: теория и практика. — 2012. — № 3. — С. 24-29.

40. Шевченко А. А. Правова процесуальна форма: дискусійні проблеми поняття / А. А. Шевченко // Науковий вісник Юридичної академії МВС. — Дніпропетровськ : ЮА МВС України. — 2004. — Вип. 1(16). — С. 33-40.

41. Шевченко А. А. Процесуальні провадження установчої діяльності органів держави: теоретичний аспект / А. А. Шевченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ МВС України. — 2005. — Вип. 4. — С. 89-94.

42. Шевченко А. А. Юридичний процес як комплексна система підтримання режиму законності в правовій державі / А. А. Шевченко // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства : Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 14-15 травня 2002 р. м. Запоріжжя : У 2 ч. — Запоріжжя : Юридичний ін-т МВС України, 2002. — Ч. 1. — С. 93-96.

43. Шевчук С. Забезпечення єдності судової практики в умовах існування спеціалізованої юрисдикції / С. Шевчук // Право України. — 2013. — № 9. — С. 306-326.

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.