Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяРозкриття цієї теми слід розпочати з визначення соціальних відносин, що поділяються на матеріальні, правові, політичні, моральні та інші. Після цього слід перейти до характеристики правових відносин як найважливішого засобу реалізації юридичних норм. Сутність правовідносин виявляється в їх ознаках, до яких слід віднести обумовленість правом, свідомий та вольовий характер, забезпечення їх реалізації з боку держави тощо. Необхідно показати, що правовідносини, як специфічний різновид суспільних відносин, визначаються матеріальними умовами життя даного суспільства. Завершити відповідь на це питання необхідно класифікацією правовідносин, яку має бути проведено за якомога більшою кількістю критеріїв (за галузевою ознакою, кількісним складом суб’єктів, функціями в механізмі правового регулювання тощо).

Аналізуючи склад правовідносин, необхідно показати, що правові відносини є складним явищем, що має свою внутрішню побудову і складається з таких елементів, як зміст, суб’єкти правовідносин та об’єкти правовідносин. Кожен з цих елементів має отримати коротку характеристику. Щодо змісту, то він знаходить своє відображення у взаємних правах та обов’язках суб’єктів правовідносин. З огляду на це, слід дати визначення таких юридичних категорій, як суб’єктивне право та юридичний обов’язок.

Важливим є розгляд визначення поняття суб’єктів правовідносин, після чого слід навести їх класифікацію. Розгляд цього питання передбачає також розкриття категорії правосуб’єктності через призму аналізу її окремих елементів (правоздатності, дієздатності та деліктоздатності). Необхідно також акцентувати увагу на особливостях вступу до правовідносин окремих категорій фізичних (громадян України, іноземців, осіб без громадянства) та юридичних осіб.

В межах цього семінарського заняття необхідно дати визначення об’єктів правовідносин та проаналізувати окремі їх різновиди з точки зору як моноістичної (що відносить до об'єктів лише дії суб'єктів), так і плюралістичної концепції.

Даючи відповідь на останнє питання, слід, у першу чергу, визначити юридичні факти як такі конкретні життєві обставини, з котрими норми права пов’язують виникнення, зміну або припинення правовідносин. Необхідно також вказати і на підстави класифікації юридичних фактів. Так, за вольовою ознакою юридичні факти поділяються на дії та події. Особливе місце в системі юридичних фактів займають юридичні стани – тривалі миттєві обставини (громадянство, перебування у шлюбі, судимість тощо). Кожному з видів юридичних фактів необхідно дати загальну характеристику.

 

Дайте визначення наступних понять:

правовідносини, політичні відносини, моральні відносини, економічні відносини, релігійні відносини, правові відносини, склад правовідносин, суб’єкт правовідносин, фізичні особи, посадові особи, соціальні організації, соціальні спільності, правосуб’єктність, правоздатність, загальна правоздатність, галузева правоздатність, спеціальна правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, об’єкт правовідносин, зміст правовідносин, юридичний зміст правовідносин, фактичний зміст правовідносин, юридичний факт, юридичні події, юридичні дії, правомірні дії, юридичні акти, поступки, неправомірні дії, злочини, проступки, правова презумпція, суб’єктивне право, юридичний обов’язок, загальнорегулятивні відносини, регулятивні відносини, охоронні відносини, абсолютні правовідносини, відносні правовідносини, активні правовідносини, пасивні правовідносини, прості правовідносини, складні правовідносини, односторонні правовідносини, двосторонні правовідносини, договірні (диспозитивні) правовідносини, імперативні правовідносини, довготривалі правовідносини, короткотривалі правовідносини.

Скласти схеми:

ü Зміст правовідносин.

ü Характерні ознаки правовідносин.

ü Юридичні факти та їх класифікація.

ü Види правових відносин.

ü Структура правовідносин.

ü Субєкти правовідносин.

ü Види фактичного складу.

 

Теми рефератів:

Ø «Юридичні особи як суб’єкти правовідносин».

Ø «Правосуб’єктність фізичних осіб як суб’єктів правовідносин».

Ø «Правовідносини як динамічний елемент романо-германської правової сім'ї».

Ø «Суб’єкти правовідносин: поняття та види».

Ø «Межі здійснення правосуб’єктності юридичними особами України».

Ø «Діалектична єдність природи моральних і правових відносин».

 

Нормативні акти:

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

v Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

v Сімейний Кодекс України від 10 січня 2002 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 21. — Ст. 135.

 

 

Спеціалізована література:

 

1. Бичкова С. С. Цивільна процесуальна правоздатність фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у справах позовного провадження / C. C. Бичкова // Юридична наука. — 2011. — № 2. — С. 66-72.

2. Болдырев В. А. Согласие на совершение сделки: правовая природа и место в системе юридических фактов / В. А. Болдырев // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2012. — № 2. — С. 82-86.

3. Бочаров Д. Функціонування доказів як семіозис: від фактичних даних - до фактів / Д. Бочаров // Право України. — 2012. — № 7. — С. 127-133.

4. Бугаєць О. Є. Вихідні засади аналізу категорії «правовідносини» / О. Є. Бугаєць // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2000. — № 1. — С. 47-65.

5. Бугаєць О. Є. Правовідносини як елемент механізму правового регулювання / О. Є. Бугаєць // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2000. — № 4. — С. 77-89.

6. Вонсович Х. І. Сімейні правовідносини, що виникають в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій / Х. І. Вонсович // Вісник Чернівецького факультету Національного університету «Одеська юридична академія». — 2012. — Вип. 1. — С. 60-68.

7. Головченко В. Теоретико-прикладні аспекти правоздатності та суб’єктивних прав особи / В. Головченко, О. Головченко // Право України. — 2009. — № 5. — С. 82-87.

8. Гордєєв В. В. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників як юридичні факти / В. В. Гордєєв // Вісник Академії адвокатури України. — 2010. — Вип. 2. — С. 166-168.

9. Гордєєв В. Критерії класифікації юридичних фактів / В. Гордєєв // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 396-403.

10. Груздев В. В. Юридические факты в современном гражданском праве / В. В. Груздев // Аграрное и земельное право. — 2011. — № 7. — С. 89-92.

11. Гудима Д. Деякі новели в інтерпретації поняття «суб’єкт права»: абсурдні чи перспективні? / Д. Гудима // Право України. — 2009. — № 2. — С. 82-87.

12. Данилюк Ю. Поняття та особливості юридичних фактів у конституційному праві України / Ю. Данилюк // Право України. — 2008. — № 2. — С. 13-16.

13. Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин і об’єктом права / В. Єрмоленко // Право України. — 2004. — № 1. — С. 17-20.

14. Касаткин С. Н. Мировое соглашение и согласие как разновидность юридических действий / С. Н. Касаткин // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2013. — № 8. — С. 7-10.

15. Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть // Право України. — 2003. — № 7. — С. 29-34.

16. Клыга В. Проблема права на жизнь как юридический факт в теории и практике / — В. Клыга // Вестник Московского университета МВД России. — 2012. — № 1. — С. 152-156.

17. Козлова Н. В. Решение собрания: юридический факт гражданского права? / Н. В. Козлова, С. Ю. Филиппова // Законодательство. — 2013. — № 6. — С. 20-29.

18. Кравчук В. Визначення сфери застосування інституту юридичної особи / В. Кравчук // Право України. — 1998. — № 4. — С. 23-26.

19. Левушкин А. Н. Юридические факты в семейном праве России и других государств — участников СНГ / А. Н. Левушкин // Российская юстиция. — 2013. — № 10. — С. 11-14.

20. Мананников Д. Ю. Судимость как юридический факт, препятствующий прохождению военной службы по контракту / Д. Ю. Мананников // Право в Вооруженных Силах. — 2011. — № 5. — С. 40-45.

21. Маріссон В. Правова конфліктологія та юридичний конфлікт у приватних правовідносинах / В. Маріссон // Право України. — 2003. — № 9. — С. 39-44.

22. Матвійчук А. О. Правовідносини з приводу особистого немайнового права на сприятливе навколишнє природне середовище: суб’єктний склад / А. О. Матвійчук // Юридична наука. — 2013. — № 3. — С. 59-67.

23. Миронова Г. Діалектична єдність природи моральних і правових відносин / Г. Миронова // Юридична Україна. — 2004. — № 1. — С 19-22.

24. Міхно О. Публічні та приватні правовідносини: сутність і критерії їх розмежування / О. Міхно// Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 9. — С. 12-15.

25. Нечипорук Ю. Суб’єктний та об’єктний склад інформаційних правовідносин / Ю. Нечипорук // Юридична Україна. — 2012. — № 6. — С. 39-44.

26. Погорілко В. Суб’єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. — 2002. — № 10. — С. 3-11.

27. Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин / Л. Солодовник // Право України. — 2000. — № 1. — С. 59-64.

28. Сташков Б. Зміст соціально забезпечувальних правовідносин / Б. Сташков // Право України. — 2003. — № 6. — С. 66-71.

29. Стрельбицький М. Адміністративно-правові та цивільно-правові юридичні факти в новому соціально-історичному вимірі / М. Стрельбицький, Л. Стрельбицька // Історико-правовий часопис. — 2013. — № 1. — С. 64-69.

30. Токарев В. Від суб'єкта права до правового суб'єкту / В. Токарєв // Право України. — 2014. — № 1. — С. 182-186.

31. Трофимова Ю. А. Предложения по модернизации гражданско- правовой системы удостоверения фактов, имеющих юридическое значение / Ю. А. Трофимова // Право и политика. — 2011. — № 4. — С. 688-693.

32. Фединяк Г. Межі здійснення правосуб’єктності юридичними особами України за кордоном (приватно-правовий аспект) / Г. Фединяк // Право України. — 2003. — № 12. — С. 31-36.

33. Харитонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин / О. Харитонова // Вісник АПрН України. — 2002. — № 1. — С 54-57.

34. Христова Г. Позитивні зобов’язання / Г. Христова // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 2 (69). — С. 17-29.

35. Цибульська О. Ю. Правовідносини, що виникають внаслідок покладення на спадкоємця обов'язку вчинити дії для суспільно корисної мети / О. Ю. Цибульська // Актуальні проблеми держави і права. — 2011. — Вип. 59. — С. 313-320.

36. Чанишева А. Р. Речові та зобов'язальні іпотечні цивільні правовідносини / А. Р. Чанишева // Актуальні проблеми держави і права. — 2010. — Вип. 53. — С. 475-481.

37. Чеговадзе Л. А. О договорах и сделках как юридических фактах / Л. А. Чеговадзе; Л. А. Чеговадзе // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2013. — № 6. — С. 13-18.

38. Черевко П. П. Цивільна процесуальна дієздатність неповнолітніх сторін у цивільному процесі / П. П. Черевко // Форум права. — 2012. — № 4. — С. 1006-1009.

39. Чувакова Г. М. Юридичні факти у сфері публічного права / Г. М. Чувакова // Актуальні проблеми держави і права. — 2006. — Вип. 29. — С. 77-80.

40. Шевчук С. Правовідносини особи з державою: концепція «Незалежної правової процедури» / С. Шевчук // Закон і бізнес. — 1999. — № 16. — С. 34-35.

41. Шмелев Г. Юридический механизм обеспечения прав человека (общетеоретическая характеристика) / Г. Шмелев // Право Украины. — 1994. — № 10. — С. 126-129.

42. Щербакова Л. В. Место и роль действий по исполнению административно-договорного обязательства в системе юридических фактов / Л. В. Щербакова // Административное и муниципальное право. — 2013. — № 4. — С. 369-384.

43. Юриста О. Види правоохоронних відносин / О. Юриста // Право України. — 1997. — № 12. — С. 78-81.

44. Юриста О. Поняття та основні ознаки правоохоронного відношення / О. Юриста // Право України. — 1997. — № 10. — С. 45-47.

45. Якушев І. Правосуб’єктність в теорії трудового права України / І. Якушев // Право України. — 2008. — № 3. — С. 36-40.

 

 

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.