Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяЯк вже зазначалося раніше, право є формально визначеним правилом поведінки, тобто знаходить своє закріплення в рамках певних форм. В межах цього семінарського заняття необхідно дати визначення джерела (форми) права у декількох аспектах (соціальному, генетичному та юридичному). Після цього слід перейти до короткої характеристики окремих джерел права, демонструючи різницю між ними та наводячи їх конкретні приклади. Завершити відповідь слід аналізом основних джерел права в Україні.

Також слід присвятити аналізу правового звичаю як акту-документу, що містить правила поведінки, які склалися внаслідок їх багаторазового повторення. Необхідно проаналізувати відмінності у процесі закріплення правового звичаю та нормативно-правового акту.

В рамках розгляду семінарського заняття необхідно дати визначення та проаналізувати ознаки правового прецеденту як одного з найпоширеніших у світі джерел права. Необхідно показати сутнісні відмінності між правовим прецедентом та нормативно-правовим актом, навести декілька країн, у яких правовий прецедент займає домінуюче положення в системі джерел права.

Розкриваючи наступне питання, необхідно дати визначення нормативно-правового акту, розкрити його сутнісні ознаки, що відрізняють його від інших джерел права, зокрема, від правового прецеденту, правового звичаю, нормативно-правового договору тощо. Після цього слід перейти до класифікації нормативно-правових актів за різними критеріями.

Важливим при розгляді теми є питання щодо юридичної природи законів та підзаконних актів. В межах цього питання необхідно розглянути поняття закону, його основні ознаки, елементи структури та навести класифікацію за різними критеріями (за юридичною силою, за суб’єктами законотворчості, за предметом регулювання, за характером регулювання, за обсягом дії на суб’єктів тощо). При розгляді підзаконного нормативного акту необхідно навести його визначення та проаналізувати його основні ознаки.

 

Дайте визначення наступних понять:

джерело права, нормативно-правовий акт, правовий прецедент, правовий звичай, нормативно-правовий договір, міжнародно-правові акти, закони, підзаконні акти, конституційні закони, звичайні закони, інтерпретаційні акти, індивідуальні акти, постанова, указ, розпорядження, наказ, розпорядження, рішення, положення, інструкція, правила, порядок, перелік, законодавчий акт, пряма дія нормативно-правових актів, зворотна дія нормативно-правових актів, переживаюча дія нормативно-правових актів.

Скласти схеми:

ü Різновиди форм (джерел права) та їх загальна характеристика.

ü Види нормативних актів.

ü Відмінність нормативно-правового акту від інших актів правового характеру.

ü Класифікація законів та їх характеристика.

ü Правова доктрина: поняття та особливості.

ü Особливості принципів загального права.

Теми рефератів:

Ø «Джерела права: теоретико-методологічні засади».

Ø «Правовий прецедент в системі джерел права: теоретико-правовий аспект».

Ø «Юридична природа законів та підзаконних актів».

Ø «Співвідношення понять судового прецеденту та судової практики».

Ø «Співвідношення звичаю та закону: історичний аналіз».

Ø «Місце правової доктрини в сучасній системі джерел (форм) права України».

Ø «Доктрина правового порядку в Україні: генезис, сучасний стан та перспективи».

Нормативні акти:

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

v Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності : Указ Президента від 10 червня 1997 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 1997. — № 24. — Ст. 11.

Спеціалізована література:

1. Андріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини / К. Андріянов // Право України. — 2002. — № 3. — С. 27-31.

2. Бедрій Р. Б. Конституційно-правове регулювання муніципальної нормотворчості в Україні / Р. Б. Бедрій // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2012. — Вип. 4. — С. 91-99.

3. Берназюк Я. О. Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підготовки проектів актів Президента України / Я. О. Берназюк // Бюлетень міністерства юстиції України. — 2012. — №7. — С. 32-37.

4. Бірюкова А. Співвідношення звичаю та закону : історичний аналіз / А. Бірюкова // Право України. — 2008. — № 3. — С. 41-43.

5. Бовсуновська І. Г. Розвиток наукових поглядів на визнання судового прецеденту (судової практики) як джерела права в Україні / І. Г. Бовсуновська // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 1. — С. 55-60.

6. Богдан І. А. Вплив природно-правової доктрини на зміст права на творчість / І. А. Богдан // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 12. — С. 115-121.

7. Борбунюк О. О. Регуляторні акти як різновид нормативно-правових актів / О. О. Борбунюк // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 46-52.

8. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення правових актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування / В. Борденюк // Право України. — 2004. — № 11. — С. 16-21.

9. Буша Н. Місце правового звичаю серед форм (джерел) права України / Н. Буша // Юридична Україна. — 2011. — № 1 (97). — С. 23-27.

10. Васильев Р. Ф. О понятии правового акта / Р. Ф. Васильев // Вестник Московского ун-та. — 1998. — № 5. — С. 3-25.

11. Волощук О. Т. Конституційний суд України на шляху до доктрини реального права ( проблеми та перспективи ) / О. Т. Волощук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 6. — С. 52-59.

12. Волощук О. Т. Проблеми тлумачення теорії розподілу влад у світовій правовій доктрині / О. Т. Волощук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 4. — С. 65-71.

13. Гайворонський В. Джерела права / В. Гайворонський // Вісник АПрН України. — 2001. — № 3. — С. 5-6.

14. Гетьман Є. А. Поняття підзаконного нормативно-правового акта та його співвідношення із нормативно-правовим та правовим актами / Є. А. Гетьман // Форум права. — 2013. — № 3. — С. 106-113.

15. Гетьман Є. Кодекс як особливий вид закону / Є. Гетьман // Вісник Академії правових наук України. — 2011. — № 1. — С. 42-50.

16. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції / В. Головатенко // Право України. — 2004. — № 3. — С. 14-18.

17. Головач І. В. Використання терміна «аудит» у науковій літературі та нормативно-правових актах / І. В. Головач // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 2. — С. 77-83.

18. Гущина Н. А. Судебный прецедент в российской правовой системе: история, теория, практика / Н. А. Гущина, М. С. Глухоедов // Современное право. — 2013. — № 2. — С. 79-84.

19. Делія Ю. В. Судовий прецедент як джерело муніципального права України / Ю. В. Делія // Форум права. — 2012. — № 4. — С. 303-308.

20. Євграфова Є. Доктрина у правовій науці і юридичній практиці / Є. Євграфова // Вісник національної Академії правових наук України. — 2013. — № 2 (73). — С. 52-62.

21. Євграфова Є. Доктрини та концепції у правовій системі України: форми і сфери застосування / Є. Євграфова // Право України. — 2010. — № 5. — С. 77-84.

22. Євграфова Є. Доктрина у правовій науці і юридичній практиці / Є. Євграфова // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — №2. — С. 52-62.

23. Журавко В. С. Проблеми введення судового прецеденту в правову систему України / В. С. Журавко // Управління розвитком. — 2013. — № 16. — С. 106-108.

24. Завальний А. М. Діалектика розмежування категорій «джерело» і «форма права» / А. М. Завальний // Публічне право. — 2012. — №1. — С. 261-266.

25. Задорожний Ю. А. Правова доктрина в країнах романо-германської та анго-американської правових сімей: порівняльний аналіз / Ю. А. Задорожний // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 10. — С. 17-24.

26. Заєць А. Роль правової доктрини і правових ознак у дефінітивній ідентифікації права / А. Заєць // Вісник АПрН України. — 1997. — № 4. — С. 54-58.

27. Захарчук А. С. Вітчизняне державотворення період Центральної Ради крізь призму доктрини прав людини: теоретико-методологічний аспект / А. С. Захарчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 5. — С. 23-30.

28. Калиник А. Ю. Форма (источник) права как категория в теории государства и права / А. Ю. Калиник, С. А. Комаров // Правоведение. — 2000. — № 6. — С. 3-8.

29. Кампо В. Система джерел права в актах органу конституційної юстиції: проблеми теорії / В. Кампо, Р. Гринюк, В. Устименко // Вісник Конституційного суду України. — 2013. — № 2. — С. 62-79.

30. Кампо В. Система джерел права в актах органу конституційної юстиції: проблеми теорії / В. Кампо, Р. Гринюк, В. Устименко // Юридична Україна. — 2013. — № 6. — С.11-24.

31. Кармазіна К. Ю. Особливості джерел загального права / К. Ю. Кармазіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. — 2013. — Вип. 5. — С. 13-17.

32. Кармазіна К. Ю. Особливості механізму взаємодії джерел міжнародного та національного права у правових системах загального типу / К. Ю. Кармазіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. — 2013. — Вип. 6-1 (1). — С. 31-35.

33. Кармаліта М. В. Місце правової доктрини в сучасній системі джерел (форм) права України / М. В. Кармаліта // Публічне право. — 2012. — № 2. — С. 279-287.

34. Качур В. О. До розуміння та визначення поняття «джерела права» / В. О. Качур // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. — 2013. — Вип. 6-1(1). — С. 36-39.

35. Корейба Ю. Конституція України як визначальне джерело інформаційного права / Ю. Корейба // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 9. — С. 48-52.

36. Корейба Ю. Конституція України як визначальне джерело інформаційного права / Ю. Корейба // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 9. — С. 48-52.

37. Корчевна Л. O. Судова практика як джерело західного права / Л. O. Корчевна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Юриспруденція. — 2013. — Вип. 6-1(1). — С. 44-47.

38. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення / В. Косович // Право України . — 2012. — № 9. — С. 274-280.

39. Крапив’янський А. В. Судовий прецедент – джерело права країн англосаксонської правової сім’ї / А. В. Крапив’янський, А. О. Куртакова // Трипільська цивілізація. — 2012. — № 7. — С. 63-67.

40. Крижановський А. Доктрина правового порядку в Україні: генезис, сучасний стан та перспективи / А. Крижановський // Право України. — 2013. — № 9. — С. 229-242.

41. Курдюк Г. П. Законодательство: подходы к пониманию / Г. П. Курдюк, А. В. Урумов // Общество и право. — 2013. — № 1. — С. 30-35.

42. Лагус І. Правові акти в теорії права та практиці вітчизняного законодавства: деякі проблеми / І. Лагус // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 11. — С. 14-17.

43. Лившиц Ю. Конституционность нормативного акта / Ю. Лившиц // Право Украины. — 1994. — № 11-12. — С. 36-37.

44. Луць Л. Уніфікація судової практики – важливий засіб забезпечення належного правосуддя / Л. Луць // Право України. — 2012. —№ 11-12. — С. 144-150.

45. Луцький Р. П. Ієрархічність правових джерел (нормативних актів) як відображення буття позитивного права / Р. П. Луцький // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 2. — С. 18-21.

46. Мазурик К. З. Юридична природа закону як джерела права / К. З. Мазурик // Бюлетень міністерства юстиції України. — 2012. — № 7. — С. 103-109.

47. Мазурік К. Юридична природа закону як джерела права / К. Мазурік // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 7. — С. 103-109.

48. Майданик Р. Загальна характеристика судового прецеденту в праві України / Р. Майданик // Юридична Україна. — 2012. — № 12. — С. 41-50.

49. Максимов А. А. Прецедент как один из источников английского права / А. А. Максимов // Государство и право. — 1995. — № 2. — С. 97-102.

50. Максимов С. Правова доктрина: філософсько-правовий підхід / С. Максимов // Право України. — 2013. — № 9. — С. 34-54.

51. Марченко А. А. Прецедентний характер рішень Європейського суду з прав людини в правовій системі України / А. А. Марченко // Митна справа. — 2013. — № 6. — С. 23-28.

52. Матвієнко І. О. Про співвідношення закону й права в юридичній науці / І. О. Матвієнко // Вісник ЛІВС МВС України. — Луганськ : РВВ ЛІВС. — 2002. — Вип. 1. — С. 17-23.

53. Мачульська М. Характерні ознаки правової доктрини / М. Мачульська // Підприємництво, господарство і право. — 2012. —№4. — С. 102-105.

54. Мельник А. Доповнюючі джерела українського права / А. Мельник // Юридична Україна. — 2013. —№ 11. — С. 30-36.

55. Мурашини О. До питання про поняття правового акта / О. Мурашин // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 12-15.

56. Назаренко Є. Закон у системі нормативних актів України / Є. Назаренко // Право України. — 1995. — № 12. — С. 11-18.

57. Нелін О. Правовий звичай як джерело Українського права (IX – XIX ст.): становлення і розвиток / О. Нелін // Юридична Україна. — 2014. — № 5. — С. 4-8.

58. Овчаренко І. М. Місце конституційних законів у системі законодавства України / І. М. Овчаренко // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 1999. — № 4. — С. 46-51.

59. Оніщенко Н. Деякі дискусійні питання визначення категорії «джерело права» у сучасній юридичній науці / Н. Оніщенко // Право України. — 2013. — № 5. — С. 245-252.

60. Онуфрієнко О. В. Інструментально-правова якість закону: загальнотеоретичний аспект / О. В. Онуфрієнко // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2001. — № 4. — С. 78-88.

61. Ордина О. Н. К вопросу о месте общепризнанных норм и принципов международного права в правовой системе России / О. Н. Ордина // Современное право. — 2013. — № 9. — С. 9-11.

62. Осминин Б. И. Разрешение коллизий между внутригосударственным правом и международными договорами / Б. И. Осминин // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2013. — № 1. — С. 114-123.

63. Павликов С. Г. О доктрине как источнике права / С. Г. Павликов // Государство и право. — 2013. — № 6. — С. 18-25.

64. Пархета A. А. Теоретичні проблеми визначення сутності адміністративного прецеденту як джерела права / A. А. Пархета // Актуальні проблеми держави і права. — 2012. — Вип. 65. — С. 517-523.

65. Плавич В. П. Феномен нормотворчості та його співвідношення із суміжними категоріями: правотворчість, законотворчість, правотворчий та законотворчий процеси / В. П. Плавич // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 11-16.

66. Погорілко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. — 2002. — № 3. — С. 8-16.

67. Пушняк О. В. До питання співвідношення термінів «набуття чинності нормативно-правовим актом» та «введення в дію нормативно-правового акта» / О. В. Пушняк // Форум права. — 2012. — № 2. — С. 580-592.

68. Радейко Р. Право як формалізоване явище / Р. Радейко // Юридична Україна. — 2013. — № 12. — С. 49-54.

69. Радчук О. П. Внутрішнє законодавство України та інших країн як джерело міжнародного приватного права / О. П. Радчук // Форум права. — 2013. — № 2. — С. 469–473.

70. Разумова Ю. А. Место норм международного права в правовой системе Российского Федерации / Ю. А. Разумова // Международное право и международные организации. — 2013. — № 2. — С. 246-250.

71. Резніченко С. В. Джерело права: поняття та правова регламентація / С. В. Резніченко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2002. — № 4. — С. 43-46.

72. Риндюк В. І. Техніко-юридичні помилки в нормативно-правовиих актах: поняття та види / В. І. Риндюк // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2012. — Вип. 57. — С. 3-9.

73. Рогач О. Кодифікаційні акти в правовій системі України: поняття, ознаки, властивості / О. Рогач // Вісник АПрН України. — 2001. — № 4. — С. 78-88.

74. Рудик П. А. Суб’єкти внесення змін до Конституції України / П. А. Рудик // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 90-97.

75. Скрипнюк О. Правові акти Конституційного Суду України як джерела сучасного конституційного права України / О. Скрипнюк // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 404-410.

76. Скрипнюк О. Правові акти Конституційного Суду України як джерела сучасного конституційного права України / О. Скрипнюк // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 404-410.

77. Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень / О. Совгиря // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 279-287.

78. Совгиря О. Прийняття актів Кабінетом Міністрів України як процесуальна форма закріплення його рішень / О. Совгиря // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 279-286.

79. Стефанюк В. Правові акти управління / В. Стефанюк // Право України. — 2003. — № 7. — С. 3-9.

80. Стрєльцова О. Співвідношення понять судового прецеденту та судової практики / О. Стрєльцова // Право України. — 2004. — № 10. — С. 136-141.

81. Стрілець О. М. Місце та роль правових звичаїв у сфері приватноправового регулювання / О. М. Стрілець // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 51-57.

82. Темлюк М. Введення в дію конституційних законів: проблемні питання / М. Темлюк // Право України. — 2012. — № 8. — С. 132-138.

83. Темлюк М. Ефективність дії закону та умови її забезпечення: окремі питання теорії / М. Теплюк // Юридична Україна. — 2013. — № 12. — С. 32-41.

84. Тесленко М. Правова природа актів Конституційного Суду України / М. Тесленко // Право України. — 2000. — № 2. — С. 88-100.

85. Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України / В. Тихий // Право України. — 2010. — № 6. — С. 26-33.

86. Ткаченко Ю. Підстави і критерії визначення конституційності нормативно-правових актів / Ю. Ткаченко // Право України. — 2000. — № 9. — С. 26-30.

87. Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність / Ю. Тодика // Право України. — 2000. — № 12. — С. 9-13.

88. Тополевський Р. Б. Система джерел права: поняття, види, структура / Р. Б. Тополевський // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2002. — Вип. 20. — С. 17-18.

89. Тьорьок Ю. Забезпечення цілісності судової практики Верховного Суду Угорської Республіки і застосування ним рішень європейського суду з прав людини / Ю. Тьорьок // Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 186-188.

90. Форманюк В. Локальні акти місцевого самоврядування в системі джерел права / В. Форманюк // Юридичний вісник. — 2013. — № 1. — С. 63-68.

91. Христова Г. Зміст і форма в праві: питання співвідношення і взаємовпливу / Г. Христова // Вісник АПрН України. — 2002. — № 3. — С. 27-30.

92. Цвік М. Про систему юридичних актів / М. Цвік // Вісник АПрН України. — 2002. — № 4. — С. 57-59.

93. Шацька Б. Судовий прецедент в Україні: тенденції новітньої практики / Б. Шацька // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — №1. — С. 18-22.

94. Шевчук С. Забезпечення єдності судової практики в умовах існування спеціалізованої юрисдикції / С. Шевчук // Право України. — 2013. — № 9. — С. 306-324.

95. Шуліма А. О. «Чинність» та «дія» закону: розмежування понять / А. О. Шуліма // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2011. — Вип. 51. — С. 60-71.

96. Янукович В. Модернізація Конституції України як чинник подальшого стабільного розвитку держави / В. Янукович // Право України. — 2012. — № 8 — С. 12-15.


ТЕМА 10. НОРМА ПРАВА

 

Семінарське заняття – 2 год.

1. Поняття та ознаки норм права.

2. Співвідношення норми права з нормами моралі, корпоративними, релігійними, політичними нормами.

3. Критерії класифікації та види норм права.

4. Структура норми права: гіпотеза, диспозиція, санкція. Класифікація гіпотез, диспозицій, санкцій: критерії та види.

5. Спеціалізовані норми права: природа та особливості.

6. Способи (прийоми) викладення елементів норм права в приписах статей нормативно-правових актів. Співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового акта.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.