Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяРозкриваючи сутність поняття права, необхідно, насамперед проаналізувати основні сучасні концепції праворозуміння та виявити притаманні їм відмінні та спільні риси. Зокрема, слід висвітлити призначення положення про право як регулятора суспільних відносин, що міститься у всіх сучасних концепціях праворозуміння. З урахуванням зазначеного при підготовці цього питання слід ознайомитися з поглядами на право з позицій нормативного, соціологічного та ціннісного підходів. Розглянувши кожен з цих підходів, доцільно перейти до визначення права як такого. При цьому треба звернути увагу на об’єктивний та суб’єктивний зміст права, розкривши кожну з цих категорій, з урахуванням того, що суб’єктивне право являє собою міру можливої поведінки особи, а об’єктивне – сукупність загальнообов'язкових формально визначених правил поведінки, що встановлюються або санкціонуються державою з метою регулювання суспільних відносин. Після цього слід проаналізувати ознаки права (загальна обов’язковість, системність, формальна визначеність, вольовий характер тощо).

При розкритті сутності права необхідно, насамперед, розглянути основні принципи права, детально розкриваючи кожен з них. Необхідно також навести класифікацію принципів права. Через призму розгляду принципів необхідно перейти до аналізу сутності права.

Важливим також є розгляд функцій права, як основних напрямків впливу права на суспільні відносини, які виражають його сутність та соціальне призначення. Відповідаючи на це питання потрібно виділити загальносоціальні (гуманістичну, оціночно-орієнтаційну, інформаційну тощо) та спеціальносоціальні функції права (регулятивну та охоронну). Необхідно на прикладах продемонструвати яким чином кожна з функції розкриває соціальне призначення права.

В межах питання економіки, політики та права слід розглянути характер співвідношення правової, економічної та політичної підсистем суспільства, показати як вони взаємодіють між собою та впливають одна на одну.

Дайте визначення наступних понять:

право, праворозуміння суб’єкт праворозуміння, об’єкт праворозуміння, зміст праворозуміння, юридичне право, об’єктивне юридичне право, суб’єктивне юридичне право, функції права, гуманістична функція права, організаторсько-управлінська функція права, виховна функція права, інформаційна функція права, оціночна функція права, гносеологічна функція права, регулятивна функція права, регулятивно-статична функція права, регулятивно-динамічна функція права, охоронна функція права, сутність права, економіка, політика, зміст права.

Скласти схеми:

ü Функції права та їх загальна характеристика.

ü Ознаки права та їх характеристика.

ü Підходи до розуміння сутності права.

ü Принципи права: поняття, види.

ü Закон, економіка, політика та право: співвідношення та взаємодія.

Теми рефератів:

Ø «Розуміння права у світовій і вітчизняній юриспруденції».

Ø «Співвідношення права й закону».

Ø «Співвідношення правової, економічної та політичної підсистем суспільства».

Ø «Сутність і зміст права. Роль права у реалізації загальносуспільних інтересів».

Ø «Поняття ідеологічної функції права і специфіка її реалізації удемократичній державі».

Ø «Природне право: діалектика приватного і публічного».

Ø «Функції права: ціннісний та сутнісний виміри».

Ø «Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин».

Ø «Право як інструмент: особливості праворозуміння в суспільствах з політичною системою».

Нормативні акти:

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

Спеціалізована література:

 

1. Азми Д. М. Система права и ее строение : методологические подходы и решения / Д. М. Азми. — М. : Юстицинформ, 2014. — 391 с.

2. Андреєв Д. Природне право у працях Лейбніца / Д. Андреєв, В. Вовк // Юридична Україна. — 2012. — № 5. — С. 12-15.

3. Андрущакевич Ю. Сутність конкретизації сучасного права / Ю. Андрущакевич // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 2. — С. 269-276.

4. Анохин В. С. Законность в судопроизводстве: правопонимание и правоприменение / В. С. Анохин; В. С. Анохин // Российская юстиция. — 2013. — № 3. — С. 36-39.

5. Антонов М. В. Право и общество в концепции Георгия Давидовича Гурвича / М. В. Антонов. — М. : Высш. шк. экономики, 2013. — 448 с.

6. Багрій О. Сутність принципу верховенства Конституції України / О. Багрій // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 9. — С. 83-87.

7. Байльдинов Е. — Проблема понимания права с позиций обеспечения устойчивости глобального развития. Моральная теория права / Е. Байльдинов // Современное право. — 2012. — № 5. — С. 7-14.

8. Балаклицький І. І. Загальні принципи права як сутнісні його характеристики / І. І. Балаклицький // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2009. — Вип. 45. — С. 71-77.

9. Басовська К. Право людини на життя: юридична природа та зміст / К. Басовська // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — № 9. — С. 564-571.

10. Беззубов Д. О. Поняття безпеки держави як особливого суб’єкта права (юридичний аспект) / Д. О. Беззубов // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 2. — С. 139-146.

11. Бехруз Х. Праворозуміння, розуміння права і правова система / Х. Бехруз // Право України. — 2010. — № 4. — С. 143-147.

12. Бобровник С. В. Позитивистский и естественно-правовой аспекты исследования компромисса и конфликта в праве / С. В. Бобровник; С. В. Бобровник // Современное право. — 2013. — № 3. — С. 3-7.

13. Богдан І. Вплив природно-правової доктрини на зміст права і творчість / І. Богдан // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 12. — С. 115-121.

14. Бондарева К. Трансформації права та його інститутів у тоталітарних політичних державах / К. Бондарева // Юридична Україна. — 2012. — № 10. — С. 11-17.

15. Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні / Д. Вовк // Право України. — 2003. — № 11. — С. 127-130.

16. Волинець В. Забезпечення верховенства права як умова функціонування сучасної правової держави / В. Волинець // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — № 9. — С. 28-35.

17. Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права / В. Гайворонський // Право України. — 2003. — № 5. — С. 26-31.

18. Гасанов К. К. Социальная роль и функции права и его принципов в свете неотчуждаемости основных прав человека / К. К. Гасанов // Вестник Московского университета МВД России. — 2012. — № 5. — С. 14-17.

19. Геселев О. Зміна пануючого праворозуміння як обов'язкова умова впровадження відновного правосуддя в Україні / О. Геселев // Право України. — 2010. — № 3. — С. 106-114.

20. Горбатенко В. Право як форма регулювання соціальних відносин / В. Горбатенко // Право України. — 2014. — № 5. — С. 22-30.

21. Гордимов А. В. Місце і роль доктрини у загальній системі джерел права / А. В. Гордимов // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2009. — Вип. 43. — С. 57-63.

22. Городовенко В. Деякі питання нормативного закріплення принципів права / В. Городовенко // Юридична Україна. — 2012. — № 6. — С. 11-18.

23. Графский В. О традициях в понимании права / В. Графский // Право України. — 2010. — № 4. — С. 76-82.

24. Гриценко Г. Д. Правопонимание: антропологические и социокультурные аспекты : [Монография] / Г. Д. Гриценко. — Ставрополь : Ставроп. гос. ун-та, 2002 — 227 с.

25. Гультай М. Конституційна скарга як прояв дії верховенства права / М. Гультай // Право України. — 2012. — № 9. — С. 316-324.

26. Гураленко Н. Деякі аспекти проблематики антиномій права / Н. Гураленков // Юридична Україна. — 2012. — № 12. — С. 9-14.

27. Дашковська О. Судовий прецедент і судова практика як джерела права / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. — 2011. — № 1. — С. 34-41.

28. Дзевелюк А. В. Праворозуміння М. Ю. Чижова / А. В. Дзевелюк // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2010. — Вип. 47. — С. 77-81.

29. Дідич Т. Концептуалізація нормопроектування в контексті модернізації правотворчості (теоретико- правовий аспект) / Т. Дідич // Вісник Академії правових наук України. — 2008. — № 4. — С. 37-43.

30. Дудаш Т. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод у світлі праворозуміння Страсбурзького Суду / Т. Дудаш // Право України. — 2010. — № 10. — С. 158-165.

31. Дудаш Т. Праворозуміння: спроба герменевтичного аналізу / Т. Дудаш // Юридична Україна. — 2007. — № 4(52). — С. 19-26.

32. Євген Ерліх – основоположник соціологічного праворозуміння (до 150-річчя від дня народження) // Право України. — 2012. — № 9. — С. 445-454.

33. Євграфова Є. Об’єктивність права: гіпотеза та сприйняття / Є. Євграфова // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 385-395.

34. Євграфова Є. Питання соціальної природи і об’єктивності права / Є. Євграфова // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 2 (69). — С. 17-29.

35. Євграфова Є. Нове дослідження проблем джерел права / Є. Євграфова // Право України. — 2009. — № 5. — С. 193-197.

36. Євграфова Є. Об'єктивність права : гіпотеза та сприйняття / Є. Євграфова // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 385-395.

37. Жадько В. А. Об’єкт і предмет філософії права / В. А. Жадько // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2000. — № 4. — С. 37-48.

38. Жукевич І. Явні та неявні принципи права: поняття, ознаки та особливості / І. Жукевич // Юридична Україна. — 2009. — № 11-12. — С. 10-16.

39. Заморська Л. Системний підхід до нормативності сучасного права: гносеологічний зміст / Л. Заморська // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 2 (194). — С. 108-111.

40. Заморська Л. Системний підхід до нормативності сучасного права: гносеологічний зміст / Л. Заморська // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 5 (197). — С. 128-131.

41. Зінченко О. Функції юридичних конструкцій: теоретико-правовий аналіз / О. Зінченко // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 2. — С. 58-62.

42. Зубчик Ю. Щодо сутності суб’єктивного права / Ю. Зубчик // Юридична Україна. — 2012. — № 2. — С. 14-19.

43. Зубчик Ю. Щодо сутності суб’єктивного права / Ю. Зубчик // Юридична Україна. — 2012. — № 2. — С. 14-19.

44. Калетник О. До питання про вплив права на мораль (теретико-правовий аспект) /О. Калетник // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — № 9. — С. 58-63.

45. Капінус Л. Право на доступ до інформації як елемент правового статусу людини та громадянина / Л. Капінус // Підприємництво, господарство і право. — 2014. — № 1. — С. 53-57.

46. Кармаліта М. Значення правової доктрини в контексті джерел права / М. Кармаліта // Юридична Україна. — 2010. — № 6. — С. 17-21.

47. Касумова А. Б. Право на медичну допомогу осіб, які обмежені в свободі пересування, в рішеннях Європейського суду з прав людини / А. Б. Касумова // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 206-211.

48. Ковальський В. Функції права: ціннісний та сутнісний виміри / В. Ковальський // Юридична Україна. — 2012. — № 9. — С. 4-9.

49. Козлихин И. Ю. Позитивизм и естественное право / И. Ю. Козлихин // Государство и право. — 2000. — № 3. — С. 5-12.

50. Козюбра М. Верховенство права і Україна / М. Козюбра // ПравоУкрани. — 2012. — № 1-2. — С. 30-63.

51. Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні / М. Козюбра // Право України. — 2010. — № 4. — С. 10-21.

52. Колодій А. Праворозуміння: теорія, політика, практика / А. Колодій, О. Колодій // Вісник Академії правових наук України. — 2010. — № 3 (62). — С. 12-18.

53. Кондратьєв Р. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин / Р. Кондратьєв, О. Гернего // Право України. — 2000. — № 2. — С. 43-45.

54. Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт» : практична необхідність і теоретична можливість уточнення / В. Косович // Право України. — 2012. — № 9. — С. 274-280.

55. Костенко А. Соціальний натуралізм — методологічна основа прогресивної юриспруденції / О. Костнко // Право України . — 2014. — № 1. — С. 126-135.

56. Костицький В. Право як цілісність / В. Костицький // Право України. — 2002. — № 2. — С. 8-10.

57. Кравець В. Право як об’єкт пізнання / В. Кравець // Право України. — 2001. — № 6. — С. 18-20.

58. Кравцова Т. М. Функція права в системі державного управління / Т. М. Кравцова // Вісник Національного університету внутрішніх справ. — 2001. — Вип. 14. — С. 29-32.

59. Кравченко Н. В. Становлення інституту вітчизняного омбудсмана з прав інвалідів : імплементація міжнародно-правових принципів / Н. В. Кравченко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 153-158.

60. Кравчук І. Адаптація права України до права Європейського Союзу: цілі, етапи, перспективи / І. Кравчук // Право України. — 2004. — № 10. — С. 132-136.

61. Лапаева В. В. Проблемы правопонимания в свете актуальных задач российской правовой теории и практики / В. В. Лапаева // Государство и право. — 2012. — № 2. — С. 5-14.

62. Лейст О. Э. Сущность права: Проблемы теории и философии права / МГУ им. М. В. Ломоносова. — М. : Зерцало — М, 2002. — 279 С.

63. Лемак В. Зміна парадигми праворозуміння: досвід держав центральної Європи / В. Лемак // Право України. — 2010. — № 4. — С. 114-119.

64. Луцький Р. П. Соціально-економічне середовище як визначальний фактор формування та розвитку позитивного права / Р. П. Луцький // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 6. —
С. 39-44.

65. Львова О. Л. Сучасне праворозуміння у світлі ціннісних орієнтацій права / О. Л. Львова // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2009. — Вип. 45. — С. 42-49.

66. Максимов С. Класична і некласична моделі осмислення правової реальності / С. Максимов // Право України. — 2014. — № 1. —
С. 61-68.

67. Малишев Б. В. Природні права людини: загальнотеоретична характеристика / Б. В. Малишев // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 2. — С. 23.

68. Малишев Б. В. Сутність права як телеологічна категорія / Б. В. Малишев // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 12. — С. 16-21.

69. Малишев Б. Принцип верховенства права (теоретико-правовий аспект) / Б. Малишев // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 8. — С. 14-20.

70. Малишев Б. Природні права людини: загальнотеоретична характеристика / Б. Малишев // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 2. — С. 23-29.

71. Мельничук О. Право на освіту в контексті теорій праворозуміння / О. Мельничук // Право України. — 2011. — № 2. — С. 180-185.

72. Момотов В. В. Принцип правовой определенности и неопределенность права / В. В. Момотов // Юристъ — Правоведъ. — 2013. — № 1. — С. 85-86.

73. Москалюк О. Особливості застосування принципів права при подоланні змістовних колізій / О. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 2. — С. 37-42.

74. Нелін О. До питання верховенства права і закону в Україні / О. Нелін // Юридична Україна. — 2012. — № 3. — С. 22-25.

75. Оборотов Ю. Праворозуміння як аксиоматичне начало (постулат) права / Ю. Оборотов // Право України. — 2010. — № 4. — С. 49-55.

76. Оксенчук І. Сучасне визначення наукових підходів до формування пенітенціарної політики України / І. Оксенчук // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 2. — С. 112-114.

77. Оніщенко Н. М. Гласність в праві: деякі аспекти вивчення та розгляду / Н. М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2013. — № 2. — С. 25-30.

78. Оніщенко Н. Сучасне праворозуміння у контексті витоків, постулатів, основних принципів та функціонального призначення права / Н. Оніщенко // Право України. — 2010. — № 4. — С. 156-163.

79. Оніщенко Н. М. Правовий світогляд і політика (сучасна реальність, бачення на перспективу) / Н. М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 2. — С. 91-97.

80. Онуфрієнко О. В. Право як інструмент: особливості праворозуміння в суспільствах з політичною системою постмодерністського типу / О. В. Онуфрієнко // Українське право. — 2002. — Число 1 (15). — С. 32-36.

81. Павлов В. Методологічні підстави антропологічної концепції права / В. Павлов // Право України. — 2014. — № 1. — С. 166-181.

82. Панченко В. Ю. Правопонимание и правовая политика в сфере юридической помощи / В. Ю. Панченко; В. Ю. Панченко // Право и государство: теория и практика. — 2013. — № 1. — С. 13-18.

83. Панченко В. Ю. Современное правопонимание и юридическая помощь как гарантия прав человека / В. Ю. Панченко // Право и образование. — 2012. — № 1. — С. 71-81.

84. Пермяков Ю. Е. Позитивистское и метафизическое начало в философском познании права // Право и политика. — 2008. — № 1 (37). — С. 5-9

85. Петришин О. Соціально-юридична природа права / О. Петришин // Право України. — 2012. — № 3-4. — С. 15-29.

86. Петрова Л. В. Логос права / Л. В. Петрова // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2001. — № 4. — С. 11-16.

87. Плавич В. П. Проблеми вироблення оптимальних моделей сучасного праворозуміння / В. П. Плавич // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2008. — Вип. 42. — С. 628-638.

88. Плавич В. П. Сучасне праворозуміння : філософсько-правовий аналіз / В. П. Плавич // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2009. — Вип.43. — С. 14-19.

89. Погребняк С. Ознаки права в контексті сучасного праворозуміння / С. Погребняк // Право України. — 2010. — № 4. — С. 164-169.

90. Погребняк С. Принципи права: доктринальні питання / С. Погребняк // Право України.— 2013. — № 9. — С. 217-228.

91. Поляков А. В. Теория права в глобализирующемся обществе: посмодернистская интерпритация / А. В. Поляков // Правоведение. — 2007. — № 4. — С. 7-12.

92. Пресняков М. В. Принцип права как вектор и функции правового поля / М. В. Пресняков // Гражданин и право. — 2012. — № 4. — С. 3-16.

93. Рабінович П. Верховенство права: доктринальні інтерпретації в Україні / П. Рабінович // Право України.— 2013. — № 9. —С. 162-175.

94. Рабінович П. Інтерпретація верховенства права: основні вітчизняні підходи та їх діалектична взаємодоповнюваність / П. Рабінович, О. Луців // Право України. — 2013. — № 1-2. — С. 297-309.

95. Рабінович П. Інтерпретація верховенства права: основні вітчизняні підходи та їх діалектична взаємодоповнюваність / П. Рабінович, О. Луців // Право України. — 2013. — № 1-2. — С. 296-309.

96. Рабінович П. Праворозуміння «природне» та «легістське»: неминучість співіснування / П. Рабінович // Право України. — 2009. — № 3. — С. 65-70.

97. Рабінович П. Природне право: діалектика приватного і публічного / П. Рабінович // Право України. — 2004. — № 9. — С. 42-45.

98. Рабінович П. Проблема формування універсальної теорії права як спільної концептуальної основи теорій національного права і міжнародного права / П. Рабінович // Право України. — 2013. — № 5. — С. 240-244.

99. Рабінович П. Сутність праворозуміння / П. Рабінович // Право України. — 2007. — № 9. — С. 3-7.

100. Рабінович П. Феномен праворозуміння: гносеологічна характеристика / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. — 2007. — № 3. — С. 11-22.

101. Рабінович С. З історії античного праворозуміння: вчення ранніх стоїків та епікуренців про природну справедливість / С. Рабінович // Юридична Україна. — 2006. — № 10 (46). — С. 4-9.

102. Рабінович А. Господарське право в системі права України: можливості дослідження засобами компаративістики / А. Рабінович // Юридична Україна. — 2014. — № 2. — С. 24-28.

103. Резнік Г. Право дітей з обмеженими можливостями здоров’я на освіту / Г. Резнік // Юридична Україна. — 2012. — № 12. — С. 75-81.

104. Руднєва О. Міжнародні стандарти прав людини та принцип верховенства права: до проблеми співвідношення правових явищ / О. Руднєва // Юридична Україна. — 2012. — № 4. — С. 15-19.

105. Сатохіна Н. Герменевтичні смисли правової реальності / Н. Сатохіна // Право України. — 2014. — № 1. — С. 136 - 147.

106. Сирих В. Методологія інтегративного праворозуміння / В. Сирих // Право України. — 2014. — № 1. — С. 113 - 119.

107. Смокович М. Право на свободу мирних зібрань: реалії та перспективи в Україні / М. Смокович // Юридична Україна. — 2013. — № 8. —
С. 22-30.

108. Соловйов О. Застосування практики Страсбурзького Суду як джерела права в Україні: деякі проблемні аспекти / О. Соловйов // Право України. — 2010. — № 10. — С. 207-214.

109. Стащенко О. До питання про зміст і напрями соціологічного праворозуміння / О. Стащенко // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 11 (167). — С. 7-9.

110. Стеценко С. Праворозуміння: співвідношення теорій та юридичної практики / С. Стеценко // Право України. — 2010. — № 4. — С. 176-181.

111. Стовба О. Динамічне праворозуміння: онтологія і методологія / А. Стовба // Право України. — 2014. — № 1. — С. 120-125.

112. Стовба О. Праворозуміння VS. правосвідомість: проблеми і перспективи / О. Стовба // Право України. — 2010. — № 4. — С. 64-69.

113. Тарахонич Т. І. Правове регулювання та правотворчість : співвідношення понять / Т. І. Тарахонич // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2010. — Вип. 49. — С. 3-10.

114. Тесленко М. Право як інструмент соціальної справедливості / М. Тесленко // Право України. — 2004. — № 7. — С. 40-43.

115. Тимошина О. Методологічні підстави соціології права: Л. Петражицький vs. Є. Ерліх / О. Тимошина // Право України. — 2014. — № 1. — С. 195-202.

116. Тимошина О. Стилі філософсько-правового мислення і типи праворозуміння / О. Тимошина // Право України. — 2011. — № 8. — С. 52-60.

117. Тихомиров О. Філософські та методологічні аспекти компаративного підходу до праворозуміння / О. Тихомиров // Право України. — 2010. — № 4. — С. 110-105.

118. Тімуш І. Синтезоване праворозуміння: комунікативно-філософський аспект / І. Тімуш // Юридична Україна. — 2011. — № 1. — С. 16-22.

119. Ткачова Н. Закономірність зростання прогресивної ролі права як загальносоціального феномена / Н. Ткачова // Підприємництво, господарство і право. — 2013. — № 5. — С. 29-31.

120. Федорова А. Захист соціальних прав у рамках Європейської конвенції з прав людини / А. Федорова// Право України. — 2012. — № 11-12. — С. 241-251.

121. Федорчук О. Принципи права в системі гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків / О. Федорчук // Право України. — 2002. — № 9. — С. 34-39.

122. Филимонов В. Д. Гуманизм как принцип права / В. Д. Филимонов // Государство и право. — 2013. — № 1. — С. 102-108.

123. Фомін А. Альберт Дайсі про панування закону як верховенство права у вузькому сенсі / А. Фомін // Право України. — 2013. — № 10. —
С. 170-177.

124. Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти / Т. Фулей // Право України. — 2003. — № 7. — С. 24-29.

125. Хавронюк А. Загальні принципи права (досвід Європейського Союзу) / А. Хавронюк // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 4. — С. 106-110.

126. Хавронюк А. Загальні принципи права (досвід Європейського Союзу) / А. Хавронюк // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 4. — С. 38-41.

127. Хірсін А. В. Функціональний підхід до обґрунтування права / А. В. Хірсін // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 30-38.

128. Хірсін А. В. Функціональний підхід до обґрунтування права / А. В. Хірсін // Держава і право. — 2013. — № 62. — С. 30-38.

129. Цвік М. Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його дослідження) / М. Цвік // Право України. — 2010. — № 4. — С. 22-28.

130. Цвік М. Про сучасне праворозуміня / М. Цвік // Вісник АПрН України. — 2001. — № 4. — С. 44-49.

131. Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві / М. Цимбалюк // Право України. — 2003. — № 2. — С. 65-70.

132. Чаплюк О. І. Загальні та спеціальні принципи національної правотворчості: поняття, значення та види / О. І. Чаплюк // Часопис Київського університету права. — 2010. — № 1. — С. 87-93.

133. Чаплюк О. Методологічні засади взаємодії національної та міжнародної правотворчості / О. Чаплюк // Юридична Україна. — 2011. — № 4. — С. 21-26.

134. Честнов И. Л. Правопонимание в эпоху постмодерна / И. Л. Честнов. —СПб. : [СПбИВЭСЭП], 2002. — 269 с.

135. Шаганенко В. Сутнісні характеристики системи права / В. Шаганенко // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 2. — С. 69-74.

136. Шаповал В. Політико-правова категорія народного представництва: питання теорії / В. Шаповал // Право України. — 2013. — № 5. —
С. 12-17.

137. Шафиров В. М. Проблема пробелов в праве и современное [интегративное] правопонимание / В. М. Шафиров; В. М. Шафиров // Российское правосудие. — 2012. — № 10. — С. 5-13.

138. Шафиров В. Человекоцентристский подход к пониманию права / В. Шафиров // Право України. — 2010. — № 4. — С. 43-48.

139. Шилінгов В. Поділ права на приватне та публічне як фундаментальна засада правової системи демократичного суспільства / В. Шилінгов // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 1. — С. 48-51.

140. Штурмак Н. Еволюція (генеза) релегійного праворозуміння / Н. Штурмак // Право України. — 2009. — № 11. — С. 185-189.

141. Штурмак Н. Мусульманське праворозуміння та ісламська доктрина в сучасних країнах: їх диференціація / Н. Штурмак // Право України. — 2009. — № 7. — С. 112-117.

142. Юнусов А. А. Справедливость и законность как основополагающие принципы права / А. А. Юнусов; А. А. Юнусов, С. А. Юнусов // Актуальные проблемы права России и стран СНГ — 2013. — Челябинск. — 2013. — Ч. 3:Актуальные проблемы административного права и процесса. — С. 207-211.

143. Ющик О. Про класифікації та види права / О. Ющик // Право України. — 2014. — № 5. — С. 41-51.

144. Ющик О. Про необхідність пізнання сутності та визначення поняття права / О. Ющик // Право України. — 2010. — № 4. — С. 106-113.

145. Ющик О. Право: у пошуках дефініції / О. Ющик // Право України. — 2003. — № 6. — С. 105-109.

146. Ященко Р. Правотворчість в умовах перехідних суспільств як предмет теоретико-правового дослідження / Р. Ященко // Юридична Україна. — 2009. — № 6. — С. 24-31.

147. Ященко Р. Функції правотворчості в контексті дослідження перехідних суспільств / Р. Ященко // Юридична Україна. — 2009. — № 8. — С. 34-40.

148. Ященко Р. Ю. Поняття правотворчості: теоретико-методологічні проблеми аналізу / Р. Ю. Ященко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2008. — Вип. 42. — С. 97-105.

149. Ященко Р. Ю. Пряма правотворчість як вид правотворчості в сучасній Україні : поняття, ознаки, проблеми забезпечення / Р. Ю. Ященко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2009. — Вип. 43. — С. 91-100.

 

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.