Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяПри підготовці до семінарського заняття слід пам’ятати, що не тільки писане право є реальним об’єктом відображення уявлень і почуттів людей, але і «право в житті», тобто діяльність правоохоронних органів, правопорядок. Також треба підкреслити, що у правосвідомості людей має місце думка не тільки про право дійсне, але й про право бажане. Структура правосвідомості – це її внутрішня побудова, яка складається з трьох взаємопов’язаних компонентів: знання права, ставлення до права, спонукання до виконання правових приписів. Таким чином, відповідно до традиційної позиції теоретиків, виділяються пізнавальна, оціночна і регулятивна функції правосвідомості. Необхідно з’ясувати критерії чіткого розмежування цих функцій, конкретизувати їх за допомогою прикладів з практики правозастосування. Те ж саме стосується й видів правосвідомості: індивідуальної, групової, суспільної, наукової, професійної. Що стосується питання про зв’язок і взаємодію правосвідомості і права, то тут необхідно підкреслити об’єктивну неможливість існування вказаних явищ одне без одного. Зв’язок між правом і правосвідомістю виникає і реалізується з моменту їх формування, не втрачається на будь-яких стадіях функціонування в суспільстві, а інколи існує навіть після зникнення певного інституту права або ж окремих складових частин правосвідомості, зокрема, потрібно відзначити чинник впливу правосвідомості на право в процесі правотворчості і механізм впливу права на формування й розвиток правосвідомості людей. Розуміння ролі правосвідомості для правового регулювання суспільних відносин може бути найкраще проілюстровано за допомогою демонстрації зв’язку кожного з структурних елементів правосвідомості з додержанням режиму законності, а також доведення постійності й об’єктивного характеру взаємодії права і правосвідомості.

Стосовно змісту правової культури, як явища правового життя суспільства й здобуття цивілізації, необхідно з’ясувати її ціннісний характер. Це потребує аналізу правової системи суспільства в площині культурного розвитку законодавства, поступової еволюції правозастосування в сторону підвищення якісного рівня окремих його складових елементів (якість законодавства, діяльність державного апарату). Слід торкнутися й цінностей, що притаманні правовій системі України (наприклад, нормативно-правових актів, що закріплюють права людини і установ, що сприяють їх реалізації). Необхідно також пояснити, що правова культура – явище інтегративне, тобто таке, що формує зв’язки між різними сферами правового та суспільного життя; системне, тобто таке, що виступає як об’єктивний результат взаємодії між своїми внутрішніми елементами; об’єктивно-суб’єктивне, тобто таке, що існує лише як матеріальний результат розумової діяльності людини. Таким чином, слід довести, що поняття правової культури особи є правовою оцінкою поведінки особи в поєднанні з її мотивами, «результатами усвідомлення соціальної цінності права, повагою або неповагою до нього». При цьому потрібно продемонструвати особливе значення понять «вміння» і «навички» стосовно до питання ефективності реалізації норм права, а також поміркувати, яке відношення до проблеми правової культури особи має категорія «мінімум правових знань».

В межах цього семінарського заняття необхідно визначити поняття правового виховання, назвати та охарактеризувати його функції та форми впровадження. Слід визначити роль освітньої діяльності, пропаганди правових знань, правової агітації та інших форм.

 

Дайте визначення наступних понять:

правосвідомість, правова психологія, правова ідеологія, буденна правосвідомість, професійна правосвідомість, наукова правосвідомість, індивідуальна правосвідомість, колективна правосвідомість, групова правосвідомість, масова правосвідомість, суспільна правосвідомість, правова культура, пізнавально-реформаторська функція правової культури, праворегулятивна функція правової культури, ціннісно-нормативна функція правової культури, правосоціальна функція правової культури, комунікативна функція правової культури, прогностична функція правової культури, правове виховання, правовий всеобуч, правова агітація, самовиховання.

Скласти схеми:

ü Структура та види правосвідомості.

ü Структура правової культури.

ü Функції правової культури.

ü Форми правового виховання.

ü Механізм реалізації правового виховання.

ü Структура та види правового нігілізму.

Теми рефератів:

Ø «Правосвідомість: поняття і роль у суспільному житті».

Ø «Правова культура особи і шляхи її формування в Україні».

Ø «Правове виховання як основний спосіб формування правової культури особи».

Ø «Правова культура: деякі сучасні підходи до її розуміння».

Ø «Правовий нігілізм у пострадянському суспільстві».

Ø «Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства».

Ø «Формування правової культури особи в умовах розбудови правової держави Україна».

Ø «Причини існування та засоби подолання елітарного правового нігілізму в умовах сучасних суспільств перехідного типу».

Нормативні акти:

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник України. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

v Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві і утвердження здорового способу життя : Указ Президента від 15 березня 2002 року (зі змінами і допов.) // Офіційний вісник України. — 2002. — № 12. — Ст. 555.

Спеціалізована література:

1. Абрамов А. В. Политические абсентеисты и абсентеизм: российская беда или проблема современного мира? / А. В. Абрамов // Международная научно — практическая конференция на тему: "Проблемы государственного и муниципального управления в условиях современной глобализации". — М. . — 2013. — С. 1-8.

2. Айдарбекова Г. Б. Правовая культура в Киргизии: истоки и современное состояние / Г. Б. Айдарбекова // Журнал российского права. — 2012. — № 4. — С. 86-91.

3. Акутаев Р. М. Правовая культура сквозь призму современной правовой реальности / Р. М. Акутаев // Российская юстиция. — 2013. — № 2. — С. 63-66.

4. Андреєв Д. Правосвідомість у структурі соціально-правової комунікації / Д. Андреєв // Юридична Україна. — 2013. — № 5. — С. 11-16.

5. Андреєв Д. Правосвідомість у структурі соціально-правової комунікації / Д. Андреєв // Юридична Україна. — 2013. — № 5. — С. 11-17.

6. Байниязов Р. С. Правосознание и психологические аспекты / Р. С. Байниязов // Правоведение. — 1998. — № 3. — С. 16-22.

7. Баландина Н. В. Государственная политика в сфере повышения правовой грамотности и правосознания граждан в Российской Федерации и общественных отношениях / Н. В. Баландина // Правовая культура. — 2012. — № 2. — С. 8-15.

8. Барыкина М. В. Формы воспитания как способы формирования правовой культуры / М. В. Барыкина; М. В. Барыкина // Аграрное и земельное право. — 2013. — № 1. — С. 104-107.

9. Батанов А. Місцеве самоврядування як елемент національної культури: історія і сучасність / А. Батанов // Право та культура: теорія і практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15-16 травня. — К., 1997. — 214 с.

10. Беляев А. Ю. Тенденция абсентеизма в современном российском обществе / А. Ю. Беляев, Е. Н. Тарасов // Власть. — 2013. — № 5. — С. 43-45.

11. Білий П. Про правову культуру працівників органів внутрішніх справ / П. Білий // Право України. — 1997. — № 10. — С. 34-38.

12. Бондаренко Г. И. Правосознание населения современного российского общества / Г. И. Бондаренко, — Б. Берсиров // Общество и право. — 2012. — № 3. — С. 260-265.

13. Бреднева В. С. Особенности формирования правовой культуры в отдаленных регионах (на примере Сахалинской области: монография / В.С. Бреднева. — Южно-Сахалинск : Сах ГУ, 2013. — 103 с.

14. Бугаенко Ю. Ю. Правовой нигилизм как социокультурный феномен в современном российском обществе / Ю. Ю. Бугаенко // Социально — гуманитарные знания. — 2012. — № 6. — С. 220-229.

15. Бурдоносова М.А. Взаємозв’язок правового нігілізму та правового ідеалізму як форм дефорації правової свідомості / М. А. Бурдоносова // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 62. — С. 16-24.

16. Васильев А. А. Правовая культура России в свете отечественного консерватизма / А. А. Васильев // Культура: управление, экономика, право. — 2012. — № 3. — С. 33-35.

17. Ганзенко О. О. Динаміка правової культури особи в умовах становлення ринкових відносин в Україні / О. О. Ганзенко // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2001. — № 2. — С. 88-93.

18. Глушкова С. И. Актуальные проблемы правовой культуры в современной России / С. И. Глушкова // Юридическая наука в правовом поле России: ценностные ориентиры и перспективы развития. — М. . — 2012. — С. 87-93.

19. Гранат Н. Л. Правосознание и правовая культура / Н. Л. Гранат // Юрист. — 1998. — № 11-12. — С. 23-24.

20. Григорчук М. Демократія та політична культура / М. Григорчук // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2001. — № 2. — С. 224-229.

21. Димитров Н. Н. Правовая культура : учебное пособие / Н. Н. Димитров, М. П. Карпов, Н. В. Курысь. — М. : Российская таможенная акад., 2013. — 155 с.

22. Єрмоленко Д. О. Правова ідеологія як структурний елемент правової свідомості / Д. О. Єрмоленко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — № 2. — С. 33-40.

23. Єрмоленко Д. О. Правосвідомість молоді: теоретико-правові засади: монографія / Д. О. Єрмоленко. — Запоріжжя, 2012. — 291 с.

24. Жеребко М. А. Правова психологія як структурний елемент правосвідомості / М. А. Жеребко // Юрист України. — 2013. — № 3. — С. 17-24.

25. Зорина Е. А. Правосознание как фактор антикоррупционной составляющей деятельности государственных органов / Е. А. Зорина // Правовые инновации в сфере противодействия коррупции. — М. . — 2012. — С. 413-420.

26. Каландаришвили З. Н. Роль правосознания и правовой культуры в преодолении правового нигилизма в современном российском обществе (вопросы теории и практики): монография / З. Н. Каландаришвили, Е. А. Зорина. — Санкт-Петербург : Элмор, 2013. — 142 с.

27. Калинина В. А. Особенности формирования правосознания в Украине / В. А. Калинина // Науковий вісник Юридичної академії МВС. — Дніпропетровськ : ЮА МВС України. — 2002. — Вип. 1 (7). — С. 37-41.

28. Карпунов В. М. До питання правової свідомості в Україні / В. М. Карпунов, В. Г. Вовк // Ідея правової держави: історія і сучасність. — Вісник ЛІВС МВС України. Спец. випуск. — 2001. — С. 133-136.

29. Карпунов В. М. Правова свідомість: деякі теоретичні та практичні аспекти дослідження / В. М. Карпунов // Вісник ЛІВС МВС України. — Спец. випуск. Ч. 1. — 1999. — С. 43-48.

30. Клименко А. И. Понятие, структура и функциональные характеристики правовой идеологии Европейского союза: теоретико-правовой аспект: монография / А. И. Клименко. — М. : Граница, 2014 — 167 с.

31. Короткова О. И. Правосознание, его право реализация и роль в правотворческом процессе / О. И. Короткова; О. И. Короткова // Государственная власть и местное самоуправление. — 2013. — № 1. — С. 5-9.

32. Литвак О. Правовий заслін – політичному нігілізму / О. Литвак // Право України. — 2002. — № 9. — С. 27-29.

33. Лопатина М. Роль правовой культуры в предупреждении преступности / — М. Лопатина // Право и образование. — 2012. — № 3. — С. 142-147.

34. Лушкина Л. А. Социальные последствия и пути преодоления нравственного и правового нигилизма в России / Л. А. Лушкина // Современное российское уголовное законодательство: состояние, тенденции и перспективы развития с учетом требований динамизма, преемственности и повышения экономической эффективности. — Новгород. — 2012. — С. 269-280.

35. Мальцев Г. В. Культурные традиции права : монография / Г. В. Мальцев. — М. : Норма, 2013. — 607 с.

36. Мальцев Д. О. Правове виховання як невід’ємна складова правової соціалізації особистості / Д. О. Мальцев, В. Ю. Швачка // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2011. — № 7. — С. 12-19.

37. Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства / Т. Мартинюк // Право України. — 2007. — № 2. — С. 26-30.

38. Мартыненко Б. К. Справедливость — насилие — правосознание / Б. К. Мартыненко // Общество и право. — 2012. — № 1. — С. 35-39.

39. Марченко М. Н. Правовая культура как социологическая категория / М. Н. Марченко // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. — 2013. — № 2. — С. 45-61.

40. Марченко Л. Правова культура має виховуватися змалечку / Л. Марченко // Право України. — 2004. — № 2. — С. 156-157.

41. Матчанова З. Ш. Политическая нестабильность и правовой нигилизм общества как факторы распространения терроризма в современной России / З. Ш. Матчанова; З. Ш. Матчанова // Нравственные императивы в праве. — 2013. — № 1. — С. 51-59.

42. Мельников В. Ю. Правосознание и правовое воспитание личности в демократическом, правовом государстве / В. Ю. Мельников // Культура: управление, экономика, право. — 2012. — № 3. — С. 11-17.

43. Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура / О. Менюк // Право України. — 2001. — № 4. — С. 34-38.

44. Мигущенко О. Н. К вопросу о соотношении правосознания уровню развития общества / О. Н. Мигущенко; О. Н. Мигущенко // Россия на рубеже третьего десятилетия суверенной государственности. — 2012. — С. 29-34.

45. Миронова Ю. В. Правовой нигилизм как фактор повышения эффективности законодательства / Ю. В. Миронова; Ю. В. Миронова // Политика и общество. — 2013. — № 7. — С. 843-847.

46. Нікітін А. Вплив аномії на нормативну поведінку суспільства / А. Нікітін // Право України. — 2003. — № 9. — С. 56-61.

47. Оніщенко Н. Правовий світогляд як явище соціальної дійсності / Н. Оніщенко // Право України. — 2014. — № 5. — С. 15-21.

48. Оніщенко Н. М. Правовий світогляд і політика (сучасна реальність, бачення на перспективу) / Н. М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2014. — № 2. — С. 91-97.

49. Орлова О. В. Политико-правовая культура личности — фактор формирования гражданского общества / О. В. Орлова // Права человека и национальная безопасность. — 2013. — С. 215-233.

50. Орманова Ш. Ш. Правосознание и правовая культура в Казахстане / Ш. Ш. Орманова // Правовые инновации в сфере противодействия коррупции. — М. . — 2012. — С. 639-647.

51. Осипов М. Ю. Понятие и особенности формирования правосознания / М. Ю. Осипов // Современное право. — 2013. — № 6. — С. 7-11.

52. Осипов М. Ю. Роль некоммерческих организаций в формировании правосознания и правовой культуры граждан / М. Ю. Осипов // Гражданское общество в России и за рубежом. — 2013. — № 1. — С. 21-24.

53. Осипов М. Ю. Правовая культура и механизм ее формирования / М. Ю. Осипов // Журнал российского права. — 2012. — № 1. — С. 75-81.

54. Павловська-Кравчук В. Український правовий менталітет: особливості становлення та розвитку / В. Павловська-Кравчук // Вісник Академії правових наук України. — 2012. — № 2. —
С. 277-286.

55. Панкратова М. Е. Влияние правового нигилизма на становление и развитие демократического государства в Российской Федерации (теоретико-исторический анализ: монография / М. Е. Панкратова. — Ногинск : Аналитика РОДИС, 2011 — 191 с.

56. Петров А. Г. понятие правовой политики и ее взаимосвязь с правовой культурой / А. Г. Петров, В. А. Медведев // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2012. — № 17. — С. 45-48.

57. Петручак Л. А. Правовая культура в системе ценностей гражданского общества / Л. А. Петручак // Право и государство: теория и практика. — 2012. — № 3. — С. 85-90.

58. Правове виховання в сучасній Україні: монографія / А. П. Гетьман, Л. М. Герасіна, О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань, Ю. Ю. Калиновський; ред.: В. Я. Тацій, А. П. Гетьман, О. Г. Данильян. — 2-ге вид., переробл. і доповн. — Х. : Право, 2013. — 440 с.

59. Рабінович П. Потребове праворозуміння: концептуальна характеристика, евристична характеристика / П. Рабінович // Право України. — 2014. — № 5. — С. 31-40.

60. Рожнов С. Н. Роль правосознания в охране свобод и законных интересов человека / С. Н. Рожнов; С. Н. Рожнов // Вестник Московского университета МВД России. — 2012. — № 8. — С. 25-28.

61. Россинский Б. В. Некоторые проблемы совершенствования высшего юридического образования / Б. В. Россинский // Правовая культура. — 2012. — № 2. — С. 199-206.

62. Салпагаров М. У. Влияние правосознания на преступность / М. У. Салпагаров; М. У. Салпагаров // Законность и правосознание. — 2013. — С. 137-141.

63. Семенов В. Е. Проблемы совершенствования воспитания правовой культуры / В. Е. Семенов; В. Е. Семенов // Общество и право. — 2012. — № 4. — С. 49-51.

64. Сидоренко С. А. Роль правової освіти у попереджені та профілактиці правопорушень / С. А. Сидоренко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. — 2000. — Спеціальний випуск. — С. 145-148.

65. Скуратівський А. Ідеї права та правової культури в Українській суспільно-політичній думці: витоки та еволюція / А. Скуратівський // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2001. — № 2. — С. 226-233.

66. Скуратівський А. Правова культура в контексті особливостей розвитку соціального буття українського суспільства та національного характеру українців / А. Скуратівський // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2002. — № 1. — С. 255-261.

67. Соколов А. Н. Правовая культура как основополагающий фактор жизнеспособности и жизнедеятельности государства и общества в России / А. Н. Соколов // Законы России: опыт, анализ, практика. — 2013. — № 3. — С. 74-84.

68. Сунцов А. П. Актуальные вопросы совершенствования деятельности избирательных комиссий по повышению правовой культуры избирателей / А. П. Сунцов // Избирательное право. — 2012. — № 3. — С. 51-56.

69. Тацій В. Концепція юридичної науки і освіти в Україні / В. Тацій, Ю. Шемчушенко // Право України. — 1991. — № 1. — С. 56-63.

70. Темченко В. Етика та право: теоретичні аспекти співвідношення / В. Темченко // Право України. — 2002. — № 9. — С. 24-27.

71. Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості / В. Тимошенко // Право України. — 2008. — № 6. — С. 41-46.

72. Тімуш І. Правова реальність і правосвідомість: інтегральне розуміння змісту та взаємозв’язку / І. Тімуш // Право України. — 2010. — № 7. — С. 94-100.

73. Третьякова О. В. Средства массовой информации и формирование правовой культуры общества / О. В. Третьякова // Научные труды Северо-Западной академии государственной службы. — СПБ. :Изд-во Сев.-Зап. акад. гос. службы. — 2012. — вып. 2 (6). — С. 83-90.

74. Тригубенко Г. Боротьба зі злочинністю як засіб подолання правового нігілізму / Г. Тригубенко // Право України. — 2002. — № 3. — С. 127-129.

75. Тригубенко Г. Термін «нігілізм»: історія та сучасність / Г. Тригубенко // Право України. — 2002. — № 9. — С. 129-132.

76. Хазова В. Е. Основные направления морально — патриотического воспитания и правовая культура несовершеннолетних / В. Е. Хазова; В. Е. Хазова // Вестник Московского университета МВД России. — 2013. — № 4. — С. 60-64.

77. Хендли К. Системный анализ правового нигилизма в России / К. Хендли // Верховенство права как фактор экономики. — 2013. — С. 293-316.

78. Холодов О. М. Правовая культура и правосознание современного российского общества: факторы их формирования / О. М. Холодов // "Проблемы модернизации институтов современного общества". — 2012. — С. 46-52.

79. Цимбалюк М. Онтологічний аспект дослідження права та правосвідомості / М. Цимбалюк // Право України. — 2007. — № 2. — С. 31-34.

80. Цимбалюк М. Правова реальність та онтологія правосвідомості / М. Цимбалюк // Право України. — 2007. — № 12. — С. 22-26.

81. Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності / М. Цимбалюк // Право України. — 2003. — № 9. — С. 57-61.

82. Черкас М. Витоки правового нігілізму та його вплив на цінність права / М. Черкас // Вісник Національної академії правових наук України. — 2013. — №3. — С. 73-80.

83. Чеснокова М. Д. Влияние на правосознание населения социальных результатов действия закона [на примере Федерального закона "О противодействии коррупции"] / М. Д. Чеснокова; М. Д. Чеснокова // Журнал российского права. — 2013. — № 8. — С. 79-89.

84. Чушкина А. А. Зарубежный опыт формирования антикоррупционного правосознания военнослужащих / А. А. Чушкина // Современное право. — 2012. — № 1. — С. 16-20.

85. Штельмах В. Газета як інструмент формування суспільної свідомості в умовах становлення державності України / В. Штельмах // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — 2000. — № 2. — С. 186-191.

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.