Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяАналіз цієї теми передбачає висвітлення теоретичних аспектів питання еволюції уявлень про законність у процесі розвитку суспільства. Після цього необхідно розглянути сучасне визначення законності як комплексного соціально-правового явища, що характеризує організацію і функціонування суспільства і держави на правових засадах. Найбільш повно зрозуміти значення цієї правової категорії допоможе аналіз ознак законності.

В межах розгляду цієї теми потрібно перш за все розкрити зміст основних принципів законності, що являють собою систему керівних положень та ідей, що визначають природу законності, її місце у суспільстві та у системі інших правових категорій. Такими принципами є принципи єдності та загальності законності, верховенства закону тощо. Далі необхідно розглянути гарантії законності, що є умовами суспільного життя і заходами, що вживаються державою для забезпечення режиму законності і стабільного правопорядку.

Наступне питання передбачає розкриття поняття правопорядку та його основних ознак. Предметом наступного питання є аналіз співвідношення таких правових категорії, як право, законність та правопорядок. Відповідь на це питання бажано почати з визначення спільних рис, що притаманні цим правовим категоріям, після чого перейти до висвітленням суттєвих відмінностей між ними. Найбільш доцільно давати відповідь на це питання у вигляді схеми, що має сприяти наочному розумінню сутності питання. Також необхідним є розгляд основних шляхів зміцнення законності і правопорядку.

 

Дайте визначення наступних понять:

законність, формальна законність, правова законність, правова законність як принцип, правова законність як метод, правова законність як режим, гарантії законності, конституційна законність, принципи правової законності, вимоги правової законності, загальні умови, спеціальні засоби забезпечення законності, гарантії правової законності, юридичні гарантії, організаційні гарантії, правопорядок, зміст правового порядку, структура правового порядку, функції правового порядку, принципи правового порядку, громадський порядок, дисципліна, державна дисципліна, фінансова дисципліна, трудова дисципліна, військова дисципліна.

Скласти схеми:

ü Законність та правопорядок: співвідношення та взаємодія.

ü Принципи та види законності.

ü Ознаки законності.

ü Зміст законності.

ü Функції правопорядку.

ü Основні ознаки правопорядку.

ü Принципи та структура правопорядку.

Теми рефератів:

Ø «Поняття законності як багатоаспектного суспільно-правового явища».

Ø «Правова законність і демократія: їх взаємовплив».

Ø «Правопорядок і законність як суттєві ознаки правової держави».

Ø «Правопорядок суверенної України: становлення та тенденції розвитку».

Ø «Правопорядок та громадський порядок».

Ø «Способи забезпечення законності».

Ø «Основні шляхи зміцнення законності та правопорядоку в Україні: порівняльно-правовий аналіз з країнами Західної Європи».

Ø «Принципи правопорядку та їх співвідношення з іншими принципами, що діють у правовій системі».

Нормативні акти:

 

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

v Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. — 2008. — № 93.

v Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року // Офіційний вісник України. – 1998 р. – № 13.

v Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. — 2013. — № 9-10, № 11-12, № 13. — Ст. 88.

v Кримінальний кодекс України від 4 квітня 2001 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25. – Ст. 131.

v Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року// Відомості Верховної Ради України. – 2004. – № 40. – Ст. 492.

v Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35, 35-36, 37. – Ст. 446.

v Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 1984. – № 51. – Ст. 1122.

v Про адвокатуру та адвокатську діяльність : Закон України від 5 липня 2012 року // Офіційний вісник України. — 2012. — № 62.

v Про Збройні Сили України : Закон України від 6 грудня 1991 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 9. — Ст. 108.

v Про Конституційний Суд України : Закон України від 16 жовтня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 49. — Ст. 272.

v Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

v Про Президента Української РСР : Закон УРСР від 5 липня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 33. — Ст. 446.

v Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 7 липня 2010 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2010. — № 41-42, № 43, № 44-45. — Ст. 141.

v Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 20. — Ст. 99.

Спеціалізована література:

1. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / В. Авер’янов // Право України. — 2010. — № 3. — С. 72-79.

2. Андреєв Д. Правосвідомість у структурі соціально-правової комунікації / Д. Андреєв // Юридична Україна. — 2013. — № 5. — С. 11-16.

3. Андрєєва О. Б. Форми та методи забезпечення громадського порядку органами внутрішніх справ / О. Б. Андрєєва // Право і безпека. — 2012. — №4 (41). — С. 104-107.

4. Арабаджи Н. Б. Цілісність правового порядку як основа для його цінності / Н. Б. Арабаджи // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 1. — С. 51-55.

5. Бакунова О. Юридична наука на варті правопорядку / О. Бакунова // Міліція України. — 2003. — № 7. — С. 22-26.

6. Бахрах Д. Н. Вопросы законности в государственном управлении / Д. Н. Бахрах // Правоведение. — 1992. — № 3. — С. 33-35.

7. Бородін Ю. Ю. Поняття, ознаки та властивості правопорядку / Ю. Ю. Бородін // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2012. — Вип. 2 (1). — С. 211-221.

8. Бурлай Е. В. Ще раз про законність / Е. В. Бурлай // Правова держава. — К., 1992. —Вип. І. — С. 13-16.

9. Волинець В. В. Забезпечення верховенства права як умова функціонування сучасної правової держави / В. В. Волинець // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 60. — С. 28-35.

10. Гарасимів Т. З. Панування права та верховенство права: деякі аспекти співвідношення понять / Т. З. Гарасимів, О. Р. Галайко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2012. — Вип. 3. — С. 468-478.

11. Головін А. Вплив рішень Конституційного Суду України на правовий порядок у державі в аспекті захисту конституційних прав і свобод / А. Головін // Вісник Конституційного Суду України. — 2013. — № 3. — С. 81-89.

12. Голуб М. В. Охорона громадського порядку: регіональний аспект проблеми / М. В. Голуб // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2012. — Вип. 2 (57). — С. 108-115.

13. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності / Л. Горбунова // Право України. — 2004. — № 2. — С. 3-8.

14. Карманюк О. П. Реалізація юридичних обов’язків та їх вплив на правовий порядок / О. П. Кармалюк // Часопис Київського університету права. — 2012. — № 2. — С. 62-65.

15. Коваленко В. Концептуальні засади модернізації правоохоронної діяльності та вдосконалення системи органів охорони правопорядку в Україні / В. Коваленко // Право України.— 2013. — № 3-4. —
С. 356-364.

16. Козюбра М. Верховенство права і Україна / М. Козюбра // Право України. — 2012. — № 1-2. — С. 30-63.

17. Копєйчиков В. Роль міжнародних стандартів з прав людини у діяльності міліції по забезпеченню законності / В. Копєйчиков, Л. Олійник, О. Тихомиров, Ю. Прокопенко // Право України. — 1993. — № 7-8. — С. 26-28.

18. Крижановський А. Доктрина правового порядку в Україні: генезис, сучасний стан і перспективи / А. Крижановський // Право України. — 2013. — № 9. — С. 229-242.

19. Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права / Ю. Крисюк // Право України. — 2004. — № 8. — С. 13-15.

20. Кудрявцев В. Н. О правонарушении и законности / В. Н. Кудрявцев // Государство и право — 1994. — № 3. — С. 56-58.

21. Курило С. Л. Теоретичні засади співвідношення правопорядку, громадського порядку та громадської безпеки / С. Л. Курило // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2012. — Вип. 1 (56). — С. 107-113.

22. Лемак В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози / В. Лемак // Право України. — 2010. — № 3. — С. 44-51.

23. Макаренко Л. О. Принцип верховенства права: проблеми розуміння та дії / Л. О. Макаренко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2012. — Вип. 58. — С. 9-18.

24. Маленин Н. С. О законности в условиях переходного периода / Н. С. Маленин // Теория права: новые идеи. — М., 1995. — Вып. 4. — С. 37-42.

25. Малишев Б. В. Принцип верховенства права (теоретико-правовий аспект) / Б. В. Малишев // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. — № 8. — С. 14-20.

26. Манжула А. Засади кодифікації законодавства України про громадський порядок як складова правопорядку / А. Манжула // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 3. — С. 66-69.

27. Михайленко А. Р. Правовое регулирование деятельности прокуратуры Украины по обеспечению законности / А. Р. Михайленко // Государство и право. — 1994. — № 1. — С. 34-35.

28. Мінченко О. В. Особливості сучасної інтерпретації категорії «законність» / О. В. Мінченко // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2012. — Вип. 56. — С. 45-49.

29. Муравенко О. Ю. Особливості правової природи принципу законності / О. Ю. Муравенко // Публічне право. — 2012. — №2. — С. 380-385.

30. Ольховський Є. Законність як принцип поведінки / Є. Ольховський // Віче. — 1996. — № 3. — С. 36-37.

31. Осауленко О. Зміцнення законності у правозастосовному процесі / О. Осауленко, О. Пунько // Право України. — 2004. — № 12. — С. 34-35.

32. Пауль Г. От порядка полицейского к порядку правовому / Г. Пауль // Законность. — 1994. — № 4. — С. 27-31.

33. Рабінович П. Інтерпретація верховенства права: основні вітчизняні підходи та їх діалектична взаємодоповнюваність / П. Рабінович // Право України. — 2013. — №1-2. — С. 296-309.

34. Рабінович П. М. Колізії між законністю та доцільністю як постійно відтворювана проблема юридичного регулювання / П. М. Рабінович // Вісник АПрН України. — 2000. — № 4. — С. 27-37.

35. Тихомиров В. А. Юридическая коллизия, власть и правопорядок / В. А. Тихомиров // Государство и право. — 1994. — № 1. — С. 13-15.

36. Ульянов О. І. Поняття та елементи громадського порядку / О. І. Ульянов // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2002. — № 4. — С. 21-24.

37. Фелик В. Правове бачення громадського порядку і громадської безпеки, що обумовлює зміни в системі адміністративних служб органів внутрішніх справ / В. Фелик // Право України. — 2008.— № 2. — С. 22-25.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.