Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні вказівки для підготовки до семінарського заняттяАналіз цієї теми передбачає розгляд змісту норми права як загальнообов’язкого формально визначеного правила поведінки, що встановлюється чи санкціонується державою з метою регулювання суспільних відносин. Після цього слід перейти до аналізу конкретних ознак норми права, пояснюючи кожну з них на конкретних прикладах. В рамках відповіді на це питання необхідно також визначити чим обумовлена провідна роль норми права в механізмі соціального регулювання.

Предметом наступного питання є структура норми права. Відповідаючи на це питання, необхідно, перш за все, висвітлити так звану «класичну структуру норми права», що складається з гіпотези, диспозиції та санкції, дати визначення кожного з цих елементів та їх класифікацію. Після цього бажано розглянути приклади різноманітних норм права, що містять лише два, а подекуди і один елемент з трьох. Бажано визначити взаємозв’язок між структурою норми права та галуззю права, до якої вона відноситься.

В межах цього семінарського заняття необхідно дати детальну класифікацію норм права за різними критеріями (галуззю права, суб’єктом встановлення, терміном дії тощо). Кожен з різновидів має підкріплюватися конкретними прикладами. Відповідь на це питання має сприяти усвідомленню усього різноманіття норм права та їх ролі в механізмі правового регулювання. Також необхідно розглянути нетипові нормативно-правові приписи та співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового акту.

Останнє питання передбачає розгляд способів викладу елементів норм права у статтях нормативно-правових актів, які можна класифікувати залежно від повноти викладу (ступеня визначеності) та рівня узагальнення.

Дайте визначення наступних понять:

норма права, імперативні норми, диспозитивні норми, заохочувальні норми, рекомендаційні норми, матеріальні норми, процесуальні норми, регулятивні норми, охоронні норми, дозвільні норми, заборонні норми, норма-розпорядження, гіпотеза, абсолютно-визначена гіпотеза, відносно-визначена гіпотеза, альтернативна гіпотеза, диспозиція, абсолютно-визначена диспозиція, відносно-визначена диспозиція, альтернативна диспозиція, санкція, абсолютно-визначена санкція, відносно-визначена санкція, альтернативна санкція, проста гіпотеза, складна гіпотеза, складна диспозиція, проста диспозиція, складна санкція, проста санкція.

Скласти схеми:

ü Види правових норм.

ü Способи викладення норм права у приписах статей нормативно-правових актів залежно від повноти.

ü Способи викладення норм права у приписах статей нормативно-правових актів залежно від рвіня узагальнення.

ü Спеціалізовані норми права: природа та особливості.

ü Структура норми права.

 

Теми рефератів:

Ø «Норма права як основна ланка реалізації права».

Ø «Санкції в праві як елемент правового регулювання та охорони суспільних відносин».

Ø «Норма права як основна ланка реалізації права: концептуальні засади».

Ø «Об'єктивність права: гіпотеза та сприйняття».

Ø «Чинність і дія норм права в теорії «чистого правознавства» Г. Кельзена».

Ø «Категорія "структура норми права" як основа його нормативності».

 

Нормативні акти:

 

v Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 (зі змінами внесеними Законом України «Про відновлення дії окремих положень Конституції України» від 21 лютого 2014 р. // Офіційний вісник. — 2014. — № 19. — Ст. 583).

Спеціалізована література:

1. Азми Д. М. О структурном строении правовой нормы / Д. М. Азми // "Черные дыры" в российском законодательстве, 2009. — № 5. — С. 25-28.

2. Байбурина Р. Р. Бланкетный способ изложения диспозиции нарушения требований пожарной безопасности / Р. Р. Байбурина // Евразийский юридический журнал. — 2012. — № 1. — С. 102-104.

3. Баранов В. М. Классификация в российском законодательстве: (теоретико-прикладное исследование) : монография / В. М. Баранов, А. П. Кузнецов, Н. Н. Маршакова. — М. : Юрлитинформ, 2014. — 159 с.

4. Берг О. В. Некоторые вопросы теории норм права / О. В. Берг // Государство и право. — 2003. — № 4. — С. 19. — С. 54-56.

5. Гольцова О. Нетипові соціальні регулятори як специфічні норми в системі соціального регулювання / О. Гольцова // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — № 9. — С. 46-52.

6. Городовенко В. Деякі питання нормативного закріплення принципів права / В. Городовенко // Юридична Україна. — 2012. — № 6. — С. 11-18.

7. Гуреев В. И. Юридическая норма: теория и практика : учебное пособие / В. И. Гуреев. — М. : РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2013. — 47 с.

8. Заморська Л. До питання про визначення категорії «норма права» / Л. Заморська / Право України. — 2011. — № 4. — С. 159-163.

9. Заморська Л. І. Нормативність права як засіб оптимізації правового режиму: теоретичний аналіз / Л. І. Заморська // Право і суспільство. — 2011. — №4. — С. 18-21.

10. Заморська Л. І. Нормативність права як соціальна цінність / Л. І. Заморська // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2012. — Вип. 3. — С. 21-30.

11. Заморська Л. І. Системний підхід до нормативності сучасного права: гносеологічний підхід / Л. І. Заморська // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — №5. — С. 128-131.

12. Заморська Л. Поняття «нормативність права»: теоретичний аспект / Л. Заморська // Право України. — 2007. — № 6. — С. 26-29.

13. Зульфугарзаде Э. Диспозитивные и императивные правовые нормы в правовом регулировании нанотехнологий в США / Э. Зульфугарзаде, М. А. Цирина // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. — 2013. — № 1. — С. 68-70.

14. Илалутдинов А. И. Структура нормы права : монография / А. И. Илалутдинов. — Казань : Центр инновационных технологий, 2013. — 247 с.

15. Калетник О. М. До питання про вплив права на мораль (теоретико-правовий аспект) / О. М. Калетник // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2013. — Вип. 60. — С. 58-64.

16. Колошин В. Логічна структура норми права / В. Колошин // Право України. — 1995. — № 7. — С. 44-46.

17. Корнута Р. Вітчизняні погляди на структуру норми права / Р. Корнута // Право України. — 2007. — № 7. — С. 19-20.

18. Коструба А. Норми права і правозупиняючі юридичні факти в механізмі правового регулювання / А. Коструба // Право України. — 2011. — №3. — С. 202-207.

19. Нелін О. До питання про формально-догматичний і становий поділ норм права Київської Русі / О. Нелін // Юридична Україна. — 2012. — № 2. — С. 4-8.

20. Погорілко В. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. — 2001. — № 11. — С. 19-23.

21. Погребняк С. Принципи права: доктринальні питання / С. Погребняк // Право України. — 2013. — № 9. — С. 217-228.

22. Полонка І. Норма права як основа його нормативності / І. Полонка // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 8. — С. 128-131.

23. Пугинский Б.И. О норме права / Б. И. Пугинский // Вестник МГУ. Сер. Право. — 1999. — № 5. — С. 21-25.

24. Сердюк І. А. Норма права, правова норма і юридична норма: співвідношення понять / І. А. Сердюк // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2012. — Вип. 1. — С. 129-135.

25. Сінькевич О. Щодо особливостей норм конституційного права / О. Сінькевич // Право України. — 2002. — № 11. — С. 15-19.

26. Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів / О. Ставицька // Право України. — 2001. — № 10. — С. 13-18.

27. Степанкова Н. М. Норма права як першооснова права в механізмі право реалізації / Н. М. Степанкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. —2012. — Вип. 2 (1). — С. 71-82.

28. Степанюк О. І. Юридичні властивості норм конституційного права України / О. І. Степанюк // На шляху до правової держави. — Львів, 1992. — Вип. 3. — С. 17-21.

29. Теплюк М. Чинність і дія норм права в теорії «чистого правознавства»/М. Теплюк , Г. Кельзена // Юридична Україна. — 2012. — № 3. — С. 4-8.

30. Фарматов И. А. Специализированные и специальные нормы права / И. А. Фарматов // Государство и право. — 2003. — № 6. — С. 22-25.

31. Черниченко С. В. Взаимосвязь императивных норм международного права [jus cogens] и обязательств erga omnes / С. В. Чериниченко // Московский журнал международного права. — 2012. — № 3. — С. 3-17.

32. Шаптала Н. Контроль конституційних норм в Україні: ціннісні досягнення й шляхи вдосконалення / Н. Шаптала // Вісник Конституційного Суду України. — 2013. — № 5. — С. 92-99.

33. Шутак І. Юридична техніка конструювання норми права / І. Шутак // Вісник національної академії прокуратури України. — 2013. — № 2. — С. 39-44.


 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.