Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Домiнантний, зчеплений з Ххромосомою

B. Рецесивний, зчеплений з Ххромосомою

C. Рецесивний, зчеплений з Yхромосомою

D. Аутосомно-домiнантний

E. Аутосомно-рецесивний

 

116. При мiкроскопiюваннi видiлень з ясен хворого, який хворiє на парадонтоз, виявленi найпростiшi грушоподiбної форми, з довжиною тiла 6-13 мкм. У паразита одне ядро, на передньому кiнцi розташованi 4 джгутики, є ундулююча мембрана. Яких найпростiших виявили в хворого?

A. Трихомонада

B. Лейшманiя

C. Амеба

D. Балантидiй

E. Лямблiя

 

117. При обстеженнi лiкарями санiтарноепiдемiологiчної станцiї працiвникiв сфери громадського харчування нерiдко виявляється безсимптомне паразитоносiйство, коли клiнiчно здорова людина є джерелом цист, якi заражують iнших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?

A. Дизентерiйна амеба

B. Малярiйний плазмодiй

C. Кишкова трихомонада

D. Дерматотропнi лейшманiї

E. Вiсцеротропнi лейшманiї

 

118. У пацiєнта пiсля обширного опiку залишився дефект шкiри. Для закриття дефекту на це мiсце хiрурги перемiстили шкiрний клапоть з iншої частини тiла цього ж хворого. Який вид трансплантацiї було здiйснено?

A. Аутотрансплантацiя

B. Експлантацiя

C. Алотрансплантацiя

D. Ксенотрансплантацiя

E. Гомотрансплантацiя

 

119. Вiдомо, що iнформацiю про послiдовнiсть амiнокислот у молекулi бiлку записано у виглядi послiдовностi чотирьох видiв нуклеотидiв у молекулi ДНК, причому рiзнi амiнокислоти кодуються рiзною кiлькiстю триплетiв вiд одного до шести. Як називається така особливiсть генетичного коду?

A. Виродженiсть

B. Унiверсальнiсть

C. Неперекриванiсть

D. Триплетнiсть

E. Специфiчнiсть

 

120. При дослiдженнi гельмiнтологiчними методами фекалiй хворого виявлено яйця овальної форми, коричневi, з горбкуватою зовнiшньою оболонкою. Встановiть вид гельмiнта:

A. Аскарида

B. Гострик

C. Волосоголовець

D. Цiп’як карликовий

E. Стьожак широкий

 

121. Пiсля бiгу на коротку дистанцiю у нетренованих людей спостерiгається м’язова крепатура внаслiдок накопичення лактату. З посиленням якого бiохiмiчного процесу в органiзмi це може бути пов’язано?

A. Глiколiз

B. Глюконеогенез

C. Пентозофосфатний цикл

D. Лiпогенез

E. Глiкогенез

 

122. Хворому призначено препарат з вираженими лiпофiльними властивостями. Яким буде головний механiзм його всмоктування?

A. Пасивна дифузiя

B. Фiльтрацiя

C. Активний транспорт

D. Пiноцитоз

E. Зв’язування з транспортними бiлками

 

123. До лiкаря-генетика звернувся юнак 18-ти рокiв астенiчної тiлобудови: вузькi плечi, широкий таз, високий зрiст, нерясна рослиннiсть на обличчi. Виражена розумова вiдсталiсть. Було встановлено попереднiй дiагноз: синдром Клайнфельтера. Який метод медичної генетики дозволить пiдтвердити даний дiагноз?

A. Цитогенетичний

B. Генеалогiчний

C. Близнюковий

D. Дерматоглiфiка

E. Популяцiйно-статистичний

 

124. На електроннiй мiкрофотографiї представлена клiтина, в якiй вiдсутнi ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вiльно розмiщенi, центрiолi мiгрують до полюсiв. Вякiй фазi клiтинного циклу знаходиться клiтина?

A. Профаза

B. Анафаза

C. Метафаза

D. Телофаза

E. Iнтерфаза

 

125. При електронно-мiкроскопiчному вивченнi клiтини виявленi кулястi пухирцi, якi обмеженi мембраною i мiстять безлiч рiзноманiтних гiдролiтичних ферментiв. Вiдомо, що цi органели забезпечують внутрiшньоклiтинне травлення, захиснi реакцiї клiтини. Цi елементи:

A. Лiзосоми

B. Центросоми

C. Ендоплазматична сiтка

D. Рибосоми

E. Мiтохондрiї

 

126. Клiнiчне обстеження хворого дозволило встановити попереднiй дiагноз: рак шлунка. Вшлунковому соцi виявлено молочну кислоту. Який тип катаболiзму глюкози має мiсце в ракових клiтинах?

A. Анаеробний глiколiз

B. Пентозофосфатний цикл

C. Глюконеогенез

D. Аеробний глiколiз

E. Глюкозо-аланiловий цикл

 

127. До медико-генетичної консультацiї звернулось подружжя з питанням про вiрогiднiсть народження у них дiтей з X-зчепленою формою рахiту (домiнантна ознака). Батько здоровий, мати гетерозиготна i страждає на це захворювання. На вiтамiностiйкий рахiт можуть захворiти:
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.