Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Рецесивний, зчеплений iз статтю

B. Домiнантний, зчеплений iз статтю

C. Автосомно-рецесивний

D. Автосомно-домiнантний

E. Неповне домінування

 

103. У клiнiцi для лiкування iнфаркту мiокарда пацiєнту введено ембрiональнi стовбуровi клiтини, що одержано шляхом терапевтичного клонування в цього ж пацiєнта. Як називається цей вид трансплантацiї?

A. Аутотрансплантацiя

B. Алотрансплантацiя

C. Ксенотрансплантацiя

D. Iзотрансплантацiя

E. Гетеротрансплантацiя

 

104. У хлопчика I (IoIo) група кровi, а в його сестри IV (IAIB). Якi групи кровi у батькiв цих дiтей?

A. II (IAI0) та III (IBI0)

B. II(IAIA) та III(IBI0)

C. I (I0I0) та IV(IAIB)

D. III(IBI0) та IV(IAIB)

E. I(I0I0) та III (IBIO)

 

105. При оглядi хворої лiкар-гiнеколог вiдмiтив симптоми запалення статевих шляхiв. У мазку, взятому iз пiхви виявлено овально-грушоподiбнi найпростiшi з шипом, з передньої частини яких вiдходять джгутики; наявна ундулююча мембрана. Яке захворювання пiдозрює лiкар у хворої?

A. Урогенiтальний трихомоноз

B. Лямблiоз

C. Кишковий трихомоноз

D. Токсоплазмоз

E. Балантидiоз

 

106. Встановлено, що деякi сполуки, наприклад, токсини грибiв та деякi антибiотики, можуть пригнiчувати активнiсть РНК-полiмерази. Порушення якого процесу вiдбувається в клiтинi у випадку пригнiчування даного ферменту?

A. Транскрипцiя

B. Процесiнг

C. Реплiкацiя

D. Трансляцiя

E. Репарацiя

 

107. Комплекс Гольджi виводить речовини iз клiтини завдяки злиттю мембранного мiшечка з мембраною клiтини. При цьому вмiст мiшечка виливається назовнi. Який процес тут проявляється?

A. Екзоцитоз

B. Ендоцитоз

C. Активний транспорт

D. Полегшена дифузiя

E. Жодна вiдповiдь невiрна

 

108. У хворого на обличчi вугри. Пiд час мiкроскопiї зi скрiбкiв iз уражених дiлянок виявленi живi членистоногi розмiром 0,2-0,5 мм, якi мають витягнуту червоподiбну форму, чотири пари коротких кiнцiвок, що розташованi у середнiй частинi тiла. Який лабораторний дiагноз?

A. Демодекоз

B. Короста

C. Мiаз

D. Педикульоз

E.

 

109. Для вивчення локалiзацiї бiосинтезу бiлка в клiтинах, мишi ввели мiченi амiнокислоти аланiн та триптофан. Бiля яких органел буде спостерiгатися накопичення мiчених амiнокислот?

A. Рибосоми

B. Гладенька ЕПС

C. Клiтинний центр

D. Лiзосоми

E. Апарат Гольджi

 

110. Було доведено, що молекула незрiлої i-РНК (про-i-РНК) мiстить бiльше триплетiв, чим знайдено амiнокислот у синтезованому бiлку. Це пояснюється тим, що трансляцiї у нормi передує:

A. Процесiнг

B. Iнiцiацiя

C. Репарацiя

D. Мутацiя

E. Реплiкацiя

 

111. У хворого виявлено зниження вмiсту iонiв магнiю, якi потрiбнi для прикрiплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сiтки. Вiдомо, що це призводить до порушення бiосинтезу бiлка.Який саме етап бiосинтезу бiлка буде порушено?

A. Трансляцiя

B. Транскрипцiя

C. Реплiкацiя

D. Активацiя амiнокислот

E. Термiнацiя

 

112. При дегельмiнтизацiї з фекалiями видiлився гельмiнт довжиною до 2 м. Тiло сегментоване, з маленькою голiвкою, на якiй є чотири присоски i гачки. Визначте вид гельмiнта:

A. Озброєний цiп’як

B. Неозброєний цiп’як

C. Карликовий цiп’як

D. Ехiнокок

E. Стьожак широкий

 

113. У чоловiка виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок i спостерiгається втрата зору. При аналiзi кровi знайденi одноклiтиннi органiзми пiвмiсяцевої форми з загостреним кiнцем. Збудником цього захворювання є:

A. Токсоплазма

B. Лейшманiя

C. Лямблiя

D. Амеба

E. Трихомонада

 

114. Вживання тетрациклiнiв в першiй половинi вагiтностi призводить до виникнення аномалiй органiв i систем плода, в тому числi до гiпоплазiї зубiв, змiни їх кольору. До якого виду мiнливостi належить захворювання дитини?

A. Модифiкацiйна

B. Комбiнативна

C. Мутацiйна

D. Спадкова

E. Рекомбiнантна

 

115. Дiвчина 16-ти рокiв звернулася до стоматолога з приводу темної емалi зубiв. При вивченнi родоводу встановлено, що вказана патологiя передається вiд батька всiм дiвчаткам, а вiд матерi 50% хлопчикiв. Для якого типу успадкування характернi цi особливостi?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.