Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Трисомiя 13-ої хромосоми

B. Трисомiя 18-ої хромосоми

C. Трисомiя 21-ої хромосоми

D. Нерозходження статевих хромосом

E. Часткова моносомiя

 

77. У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхiв. У мазку iз слизової оболонки пiхви виявлено великi одноклiтиннi органiзми грушоподiбної форми з загостреним шипом на задньому кiнцi тiла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Якi найпростiшi знайденi в мазку?

A. T richomonas vaginalis

B. T richomonas hominis

C. T richomonas buccalis

D. T rypanosoma gambien

E.

 

78. Хворий скаржиться на бiль у дiлянцi печiнки. При дослiдженнi жовчi, отриманої пiд час дуоденального зондування, виявленi жовтуватi яйця овальної форми, звуженi до полюсiв, на кiнцiодного полюсу знаходиться кришечка.Розмiри цих яєць найменшi серед яєцьусiх гельмiнтiв. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Опiсторхоз

B. Тенiоз

C. Тенiарiнхоз

D. Ехiнококоз

E. Дифiлоботрiоз

 

79. На практичному заняттi студенти вивчали забарвлений мазок кровi мишiз бактерiями, фагоцитованими лейкоцитами. Яка органела клiтини завершує перетравлення цих бактерiй?

A. Лiзосоми

B. Мiтохондрiї

C. Гранулярна ендоплазматична сiтка

D. Апарат Гольджi

E. Рибосоми

 

80. У жiнки з III (B), Rh− групоюкровi народилась дитина з II (A) групою кровi. У дитини дiагностовано гемолiтичну хворобу новонародженого внаслiдок резус-конфлiкту. Яка група кровi за системою AB0 та резусналежнiсть можливi у батька?

A. II (A), Rh+

B. I (O), Rh+

C. III (B), Rh+

D. I (O), Rh−

E. II (A), Rh−

 

81. Через кiлька днiв пiсля споживання копченої свинини у хворогоз’явилися набряки обличчя та повiк,шлунково-кишковi розлади, рiзке пiдвищення температури, м’язовий бiль. В аналiзi кровi рiзко виражена еозинофiлiя. Яким гельмiнтом могла заразитися людина через свинину?

A. Трихiнела

B. Гострик

C. Аскарида

D. Волосоголовець

E. Анкiлостома

 

82. У хворого з пiдозрою на одне з протозойних захворювань дослiджено пунктат лiмфатичного вузла. В препаратi, забарвленому за Романовським-Гiмзою, виявленi тiльця пiвмiсяцевої форми iз загостреним кiнцем, блакитною цитоплазмою, ядром червонного кольору. Яких найпростiших виявленов мазках?

A. Токсоплазми

B. Малярiйнi плазмодiї

C. Дерматотропнi лейшманiї

D. Вiсцеротропнi лейшманiї

E. Трипаносоми

 

83. У культурi клiтин, отриманих вiд хворого з лiзосомною патологiєю, виявлено накопичення значної кiлькостi лiпiдiв у лiзосомах. При якому з перелiчених захворювань має мiсце це порушення?

A. Хвороба Тея-Сакса

B. Подагра

C. Фенiлкетонурiя

D. Хвороба Вiльсона-Коновалова

E. Галактоземiя

 

84. Пiд час мiкроскопiї клiтин серцевого м’яза людини знайденi органели овальної форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнiшня - гладенька, а внутрiшня утворюєкристи. Бiохiмiчно встановлена наявнiсть ферменту АТФ-синтетази. Якi органели дослiджувалися?

A. Мiтохондрiї

B. Лiзосоми

C. Рибосоми

D. Ендоплазматичний ретикулюм

E. Центросоми

 

85. При медичному оглядi юнакiв у деяких пiд пахвами були виявленi комахи розмiром 1,0-1,5 мм сiрого кольору, з коротким широким тiлом, що вкрито волосками. Якi комахи були виявленi?

A. Лобкова воша

B. Блоха

C. Головна воша

D. Постiльна блошиця

E. Коростяний клiщ

 

86. Вiдомi трисомна, транслокацiйна та мозаїчна форми синдрому Дауна. За допомогою якого методу генетики людини можна диференцiювати названi форми синдрому Дауна?

A. Цитогенетичний

B. Близнюковий

C. Генеалогiчний

D. Бiохiмiчний

E. Популяцiйно-статистичний

 

87. Дуже крупнi зуби - ознака, зчеплена з Y-хромосомою. У матерi зуби нормальної величини, а у її сина - дуже крупнi. Вiрогiднiсть наявностi дуже крупних зубiв у батька складає:

A. 100%

B. 75%

C. 50%

D. 25%

E. 12,50%

 

88. У дитини 8-ми мiсяцiв виявлено незарощення пiднебiння, цiлий ряд дефектiв з боку очей, мiкроцефалiя, порушення серцево-судинної системи. Цитогенетичнi дослiдження виявили 47 хромосом з наявнiстю додаткової 13-ої хромосоми. Який дiагноз можна встановити на пiдставi клiнiчних спостережень i цитогенетичних дослiджень?

A. Синдром Патау

B. Синдром "котячого крику"

C. Синдром Едвардса

D. Синдром Дауна

E. Синдром Клайнфельтера

 

89. До хiрургiчного вiддiлення лiкарнi надiйшов хворий з пiдозрою на абсцесс печiнки. Хворий тривалий час знаходився у вiдрядженнi в однiй з африканських країн i неодноразово хворiв на гострi шлунково-кишковi розлади. Яке протозойне захворювання може бути в хворого?

A. Амебiаз

B. Трипаносомоз

C. Лейшманiоз

D. Малярiя

E. Токсоплазмоз

 

90. Пiд час обстеження дитини 7-ми рокiв виявлено наступнi ознаки: низький зрiст, широке округле обличчя, близько розмiщенi очi iз вузькими очними щiлинами, напiввiдкритий рот. Дiагностовано також ваду серця. Цi клiнiчнi ознаки найбiльш характернi для хвороби Дауна. Вкажiть причину даної патологiї:
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.