Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Гранулярна ендоплазматична сiтка

B. Агранулярна ендоплазматична сiтка

C. Мiтохондрiї

D. Комплекс Гольджi

E. Лiзосоми

 

61. Пiдчас постсинтетичного перiоду мiтотичного циклу було порушено синтез бiлкiв - тубулiнiв, якi беруть участь у побудовi веретена подiлу. Це може призвести до порушення:

A. Розходження хромосом

B. Спiралiзацiї хромосом

C. Цитокiнезу

D. Деспiралiзацiї хромосом

E. Тривалостi мiтозу

 

62. Iнтенсивнiсть пiгментацiї шкiри в людини контролюють кiлька незалежних домiнантних генiв. Встановлено, що при збiльшеннi кiлькостi цих генiв пiгментацiя стає iнтенсивнiшою. Який тип взаємодiї мiж цими генами?

A. Полiмерiя

B. Плейотропiя

C. Епiстаз

D. Кодомiнування

E. Комплементарнiсть

 

63. До лiкаря звернувся пацiєнт з приводу сильного свербежу шкiри, особливо мiж пальцями рук, у пахвових западинах, нижнiй частинi живота. Пiд час огляду шкiри хворого помiченi звивистi ходи брудно-бiлуватого кольору з крапинками на кiнцях. Для якого захворювання характернi такi клiнiчнi ознаки?

A. Скабiєс

B. Педикульоз

C. Дерматотропний лейшманiоз

D. Демодекоз

E. Мiаз

 

64. Якiй сумарнiй кiлькостi молекул АТФ еквiвалентне повне окиснення глюкози та спряження його з фосфорилюванням?

A. 38

B. 8

C. 12

D. 52

E. 58

 

65. Пiсля бiгу на коротку дистанцiю у нетренованих людей спостерiгається м’язова крепатура внаслiдок накопичення лактату. З посиленням якого бiохiмiчного процесу в органiзмi це може бути пов’язано?

A. Глiколiз

B. Глюконеогенез

C. Пентозофосфатний цикл

D. Лiпогенез

E. Глiкогенез

 

66. Хворi на пiгментну ксеродерму характеризуються аномально високою чутливiстю до ультрафiолетових променiв, результатом чого є рак шкiри внаслiдок нездатностi ферментних систем вiдновлювати ушкодження спадкового апарату клiтин. З порушенням якого процесу пов’язана ця патологiя?

A. Репарацiя ДНК

B. Генна конверсiя

C. Рекомбiнацiя ДНК

D. Генна комплементацiя

E. Редуплiкацiя ДНК

 

67. Пiд час електронно-мiкроскопiчного дослiдження слинної залози виявленi фрагменти клiтини, якi оточенi мембраною, мiстять конденсованi часточки ядерної речовини та окремi органели; запальна реакцiя, безпосередньо навколо цих клiтин, вiдсутня. Про який процес iде мова?

A. Апоптоз

B. Карiорексис

C. Коагуляцiйний некроз

D. Карiопiкноз

E. Карiолiзис

 

68. У клiтинi вiдбулася мутацiя першого екзону структурного гена. В ньому зменшилася кiлькiсть пар нуклеотидiв - замiсть 290 пар стало 250. Визначте тип мутацiї:

A. Делецiя

B. Iнверсiя

C. Дуплiкацiя

D. Транслокацiя

E. Нонсенс-мутацiя

 

69. У новонародженої дитини на пелюшках виявленi темнi плями, що свiдчать про утворення гомогентизинової кислоти. З порушенням обмiну якої речовини це пов’язане?

A. Тирозин

B. Галактоза

C. Метiонiн

D. Холестерин

E. Триптофан

 

70. У кровi дитини виявлено високий вмiст галактози, концентрацiя глюкози понижена. Спостерiгаються катаракта, розумова вiдсталiсть, розвивається жирове переродження печiнки. Яке захворювання має мiсце?

A. Галактоземiя

B. Цукровий дiабет

C. Лактоземiя

D. Стероїдний дiабет

E. Фруктоземiя

 

71. У мужчини 32-х рокiв високий зрiст, гiнекомастiя, жiночий тип оволосiння, високий голос, розумова вiдсталiсть, безплiддя. Попереднiй дiагноз - синдром Клайнфельтера. Що необхiдно дослiдити для його уточнення?

A. Карiотип

B. Лейкоцитарна формула

C. Сперматогенез

D. Група кровi

E. Родовiд

 

72. РНК, що мiстить вiрус iмунодефiциту людини, проникла всередину лейкоцита i за допомогою ферменту ревертази змусила клiтину синтезувати вiрусну ДНК. В основi цього явища лежить:

A. Зворотня транскрипцiя

B. Репресiя оперона

C. Зворотня трансляцiя

D. Дерепресiя оперона

E. Конварiантна реплiкацiя

 

73. Для вивчення локалiзацiї бiосинтезу бiлка в клiтинах, мишi ввели мiченi амiнокислоти аланiн та триптофан. Бiля яких органел буде спостерiгатися накопичення мiчених амiнокислот?

A. Рибосоми

B. Гладенька ЕПС

C. Клiтинний центр

D. Лiзосоми

E. Апарат Гольджi

 

74. У районах Пiвденної Африки у людей розповсюджена серпоподiбно-клiтинна анемiя, при якiй еритроцити мають форму серпа внаслiдок замiни в молекулi гемоглобiну амiнокислоти глутамiну на валiн. Чим викликана ця хвороба?

A. Генна мутацiя

B. Порушення механiзмiв реалiзацiї генетичної iнформацiї

C. Кросинговер

D. Геномнi мутацiї

E. Трансдукцiя

 

75. У хворого виявлено зниження вмiсту iонiв магнiю, якi потрiбнi для прикрiплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сiтки. Вiдомо, що це призводить до порушення бiосинтезу бiлка.Який саме етап бiосинтезу бiлка буде порушено?

A. Трансляцiя

B. Транскрипцiя

C. Реплiкацiя

D. Активацiя амiнокислот

E. Термiнацiя

 

76. При розтинi трупа новонародженого хлопчика виявленi полiдактилiя, мiкроцефалiя, незрощення верхньої губита твердого пiднебiння, а також гiпертрофiя паренхiматозних органiв. Вказанi вади вiдповiдають синдрому Патау.Яка найбiльш вiрогiдна причина даної патологiї?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.