Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Домiнантний, зчеплений з Xхромосомою

B. Аутосомно-рецесивний

C. Аутосомно-домiнантний

D. Зчеплений з Y -хромосомою

E. Рецесивний, зчеплений з Xхромосомою

 

232. Пiд час операцiї в печiнцi хворого виявленi дрiбнi мiхурцi малих розмiрiв з незначною кiлькiстю рiдини, якi щiльно прилягають один до одного. Який гельмiнтоз виявився у хворого?

A. Альвеококоз

B. Фасцiольоз

C. Опiсторхоз

D. Клонорхоз

E. Дiкроцелiоз

 

233. Пацiєнт через 15 дiб пiсля повернення з багатомiсячного плаванняв районах Середземномор’я та Захiдної Африки вiдчув слабкiсть, головний бiль, перiодичнi пiдвищення температури. Лiкар запiдозрив у хворого малярiю. Який iз перерахованих методiв є найбiльш адекватним в дiагностицi даного захворювання?

A. Мiкроскопiчний

B. Бiологiчний

C. Алергiчний

D. Мiкробiологiчний

E. Серологiчний

 

234. У здорових батькiв, спадковiстьяких не обтяжена, народилась дитина з чисельними вадами розвитку. Цитогенетичний аналiз виявив в соматичних клiтинах дитини трисомiю за 13-ю хромосомою (синдром Патау). З яким явищем пов’язане народження такої дитини?

A. Порушення гаметогенезу

B. Соматична мутацiя

C. Рецесивна мутацiя

D. Домiнантна мутацiя

E. Хромосомна мутацiя

 

235. До лiкаря звернулася жiнка 25-ти рокiв зi скаргами на дисменорею та безплiддя. При обстеженнi виявлено: зрiст жiнки 145 см, недорозвиненi вториннi статевi ознаки, на шиї крилоподiбнi складки. При цитологiчному дослiдженнi в соматичних клiтинах не виявлено тiлець Барра. Який дiагноз встановив лiкар?

A. Синдром Шерешевського-Тернера

B. Синдром Клайнфельтера

C. Синдром Моррiса

D. Синдром трисомiї Х

E.

 

236. Фенiлкетонурiя - це захворювання, яке зумовлено рецесивним геном, що локалiзується в аутосомi. Батьки є гетерозиготами за цим геном. Вони вже мають двох хворих синiв i одну здорову доньку. Яка iмовiрнiсть, що четверта дитина, яку вони очiкують, народиться теж хворою?

A. 25%

B. 0%

C. 50%

D. 75%

E. 100%

 

237. У клiтинi в гранулярнiй ЕПС вiдбувається етап трансляцiї, при якому спостерiгається просування i-РНК щодо рибосоми. Амiнокислоти з’єднуються пептидними зв’язками в певнiй послiдовностi - вiдбувається бiосинтез полiпептиду. Послiдовнiсть амiнокислот у полiпептидi буде вiдповiдати послiдовностi:

A. Кодонiв i-РНК

B. Нуклеотидiв т-РНК

C. Антикодонiв т-РНК

D. Нуклеотидiв р-РНК

E. Антикодонiв р-РНК

 

238. Встановлено, що в клiтинах органiзмiв вiдсутнi мембраннi органели та їх спадковий матерiал не має нуклеосомної органiзацiї. Що це за органiзми?

A. Прокарiоти

B. Вiруси

C. Аскомiцети

D. Еукарiоти

E. Найпростiшi

 

239. У людини подразнення шкiри- свербiж, висипання, депiгментацiя,збiльшенi лiмфовузли. В оцi знайденi фiлярiї. Встановлений дiагноз онхоцеркоз. Якi компоненти гнусу могли стати переносниками фiлярiй p.Onchocerca?

A. Мошки

B. Мокрець

C. Москiти

D. Комарi

E. Ґедзi

 

240. В кровi хворого виявлено високий вмiст галактози, концентрацiя глюкози знижена. Вiдмiчена розумова вiдсталiсть, помутнiння кришталика. Яке захворювання має мiсце?

A. Галактоземiя

B. Лактоземiя

C. Цукровий дiабет

D. Стероїдний дiабет

E. Фруктоземiя

 

241. Чоловiк протягом 3-х рокiв працював в однiй iз африканських країн.Через мiсяць пiсля переїзду до України звернувся до офтальмолога зi скаргами на бiль в очах, набряки повiк, сльозоточивiсть i тимчасове послаблення зору. Пiд кон’юнктивою ока були виявленi гельмiнти розмiрами 30-50 мм, якi мали видовжене ниткоподiбне тiло. Який найбiльш iмовiрний дiагноз?

A. Фiлярiоз

B. Дифiлоботрiоз

C. Аскаридоз

D. Ентеробiоз

E. Трихоцефальоз

 

242. У хворого з лихоманкою та висипкою на шкiрi пiсля обстеження за допомогою серологiчних реакцiй поставлений дiагноз фасцiольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з рiчки. Яка стадiя життєвого циклу фасцiоли iнвазiйна для людини?

A. Адолескарiй

B. Метацеркарiй

C. Яйце

D. Мiрацидiй

E. Фiна

 

243. Робiтниця хiмiчного підприємства внаслiдок порушення правил безпечної роботи зазнала токсичної дiї азотистої кислоти та нiтритiв, якi викликають де замiнування цитозину в молекулi ДНК. Який фермент iнiцiює ланцюг репарацiйних процесiв?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.