Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Синдром Клайнфельтера

B. Синдром Дауна

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Синдром Едвардса

E. Синдром трисомiї-Х

 

184. У одного з батькiв запiдозрили носiйство рецесивного гена фенiлкетонурiї. Який ризик народження у цiй сiм’ї дитини, хворої на фенiлкетонурiю?

A. 0%

B. 25%

C. 50%

D. 75%

E. 100%

 

185. До лiкарнi потрапив чоловiк 35-ти рокiв, який втратив зiр на одне око.З анамнезу вiдомо, що хворий часто вживав недостатньо просмажений шашлик. Пiсля рентгенологiчного обстеження та проведення iмунологiчних реакцiй лiкар поставив дiагноз цистiцеркоз. Який гельмiнт є збудником цього захворювання?

A. Taenia solium

B. Taeniarhynchus saginatus

C. Trichocephalus trichiurus

D. Trichinella spiralis

E. Diphyllobothrium latum

 

186. Проводиться вивчення максимально спiралiзованих хромосом карiотипу людини. При цьому процес подiлу клiтини припинили на стадiї:

A. Метафаза

B. Профаза

C. Iнтерфаза

D. Анафаза

E. Телофаза

 

187. Встановлено, що деякi сполуки, наприклад, токсини грибiв та деякi антибiотики, можуть пригнiчувати активнiсть РНК-полiмерази. Порушення якого процесу вiдбувається в клiтинiу випадку пригнiчування даного ферменту?

A. Транскрипцiя

B. Процесiнг

C. Реплiкацiя

D. Трансляцiя

E. Репарацiя

 

188. До гiнеколога звернулася жiнка 28-ми рокiв з приводу безплiддя. При обстеженнi знайдено: недорозвиненi яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослiдженнi статевого хроматину в бiльшостi соматичних клiтин виявлено два тiльця Бара. Яка хромосомна хвороба найбiльш вiрогiдна у жiнки?

A. Синдром трипло-X

B. Синдром Едвардса

C. Синдром Патау

D. Синдром Клайнфельтера

E. Синдром Шерешевського-Тернера

 

189. На електроннiй мiкрофотографiї науковець виявив структуру, утворену вiсьмома молекулами бiлкiв-гiстонiв i дiлянкою молекули ДНК, що робить близько 1,75 обертiв навколо них. Яку структуру виявив дослiдник?

A. Нуклеосома

B. Елементарна фiбрила

C. Напiвхроматида

D. Хроматида

E. Хромосома

 

190. У хворого з лихоманкою та висипкою на шкiрi пiсля обстеження за допомогою серологiчних реакцiй поставлений дiагноз фасцiольоз. Було встановлено, що хворий заразився шляхом споживання сирої води з рiчки. Яка стадiя життєвого циклу фасцiоли iнвазiйна для людини?

A. Адолескарiй

B. Метацеркарiй

C. Яйце

D. Мiрацидiй

E. Фiна

 

191. У жiнки пiд час гаметогенезу (в мейозi) статевi хромосоми не розiйшлися до протилежних полюсiв клiтини. Яйцеклiтина була заплiднена нормальним сперматозоїдом. Яке хромосомне захворювання може бути у дитини?

A. Синдром Шерешевського-Тернера

B. Синдром Дауна

C. Синдром Патау

D. Синдром Едвардса

E. Синдром котячого крику

 

192. У хворого, який страждає на вугри та запальнi змiни шкiри обличчя,при мiкроскопiї матерiалу з осередкiв ураження виявленi живi членистоногi розмiром 0,2-0,5 мм. Вони мають витягнуту червоподiбну форму, чотири пари коротких кiнцiвок, розмiщених у середнiй частинi тiла. Виявленi членистоногi викликають:

A. Демодекоз

B. Коросту

C. Педикульоз

D. Фтiрiоз

E. Шкiрний мiаз

 

193. У гетерозиготних батькiв з А(II) I В(III) групами кровi за системою АВ0 народилась дитина. Яка iмовiрнiсть наявностi у неї 0(I) групи кровi?

A. 25%

B. 100%

C. 75%

D. 50%

E. 0%

 

194. У мешканцiв Закарпаття внаслiдок дефiциту йоду в харчових продуктах часто зустрiчається ендемiчний зоб. Який вид мiнливостi спричиняє це захворювання?

A. Модифiкацiйна

B. Мутацiйна

C. Комбiнативна

D. Онтогенетична

E. Спiввiдносна

 

195. У медико-генетичну консультацiю звернулася хвора дiвчинка з попереднiм дiагнозом "синдром Шерешевського-Тернера". Яким генетичним методом можна уточнити дiагноз?

A. Визначення статевого хроматину

B. Генеалогiчний

C. Гiбридологiчний

D. Бiохiмiчний

E. Дерматоглiфiка

 

196. Провiдником наукової експедицiї по Iндiї був мiсцевий житель, який нiколи не розлучався зi своїм улюбленим собакою. Якими iнвазiйними захворюваннями можуть бути зараженi члени експедицiї при контактi з цим собакою, якщо вiн є джерелом iнвазiї?

A. Ехiнококоз

B. Тенiоз

C. Парагонiмоз

D. Дикроцелiоз

E. Фасцiольоз

 

197. У клiтинi людини в гранулярну ендоплазматичну сiтку до рибосом доставлена i-РНК, що мiстить як екзоннi, так i iнтроннi дiлянки. Який процес НЕ вiдбувається?

A. Процесiнг

B. Реплiкацiя

C. Транскрипцiя

D. Трансляцiя

E. Пролонгацiя

 

198. Через два тижнi пiсля переливання кровi у реципiєнта виникла лихоманка. Про яке протозойне захворювання повинен думати лiкар?

A. Малярiя

B. Токсоплазмоз

C. Лейшманiоз

D. Амебiаз

E. Трипаносомоз

 

199. На судово-медичну експертизу надiйшла кров дитини та передбачуваного батька для встановлення батькiвства. Iдентифiкацiю яких хiмiчних компонентiв необхiдно здiйснити в дослiджуванiй кровi?

A. ДНК

B. т-РНК

C. р-РНК

D. м-РНК

E. мя-РНК

 

200. Пiд час дослiдження мазку кровi, взятого у хворого i забарвленого за Романовським, лiкар виявив найпростiшi i встановив дiагноз - хвороба Круза-Чагаса. Яке найпростiше викликало захворювання у даного хворого?

A. Trypanosoma cruzi

B. Toxoplasma gondii

C. Leishmania donovani

D. Leishmania tropica

E. Trypanosoma brucei

 

201. У деяких клiнiчно здорових людей в умовах високогiр’я виявляються ознаки анемiї. У кровi в них виявляють серпоподiбнi еритроцити. Генотип цих людей:

A. Аа

B. аа

C. АА

D. ХсХс

E. ХСХс

 

202. Згiдно правила сталостi числа хромосом, кожний вид бiльшостi тварин має певне i стале число хромосом. Механiзмом, що пiдтримує цю сталiсть при статевому розмноженнi органiзмiв, є:

A. Мейоз

B. Шизогонiя

C. Амiтоз

D. Регенерацiя

E. Брунькування

 

203. При дегельмiнтизацiї у хворого виявленi довгi фрагменти гельмiнта, що має членисту будову. Зрiлi членики прямокутної форми 30х12 мм, матка закритого типу у виглядi стовбура, вiд якого вiдходять 17-35 бiчних вiдгалужень. Визначте вид гельмiнта:

A. Цiп’як неозброєний

B. Альвеокок

C. Ехiнокок

D. Цiп’як карликовий

E. Цiп’як озброєний

 

204. У людини цистинурiя проявляється у виглядi наявностi цистинових камiнцiв у нирках (гомозиготи) або пiдвищеним рiвнем цистину в сечi (гетерозиготи). Захворювання цистинурiєю є моногенним. Визначити тип взаємодiї генiв цистинурiї i нормального вмiсту цистину в сечi:
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.