Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Розвиток плода жiночої статi

B. Розвиток плода чоловiчої статi

C. Генетичнi порушення розвитку плода

D. Трисомiя

E. Полiплоїдiя

 

47. У хворого на обличчi вугрi. Пiд час мiкроскопiї зiскрiбкiв iз уражених дiлянок виявленi живi членистоногi розмiром 0,2-0,5 мм, якi мають витягнуту червоподiбну форму, чотири пари коротких кiнцiвок, що розташованi в середнiй частинi тiла. Який лабораторний дiагноз?

A. Демодекоз

B. Короста

C. Мiаз

D. Педикульоз

E. Фтирiоз

 

48. У жiнки, що має 0 (I) групу кровi,народилася дитина з групою кровi AB.Чоловiк цiєї жiнки має групу кровi A. Якi з наведених нижче видiв взаємодiї генiв пояснюють це явище?

A. Епiстаз рецесивний

B. Кодомiнування

C. Полiмерiя

D. Неповне домiнування

E. Комплементарнiсть

 

49. Пiдчас обстеження хлопчика 2-х мiсяцiв педiатр звернув увагу на те, що плач дитини схожий на котяче нявкання; мають мiсце мiкроцефалiя та вада серця. За допомогою цитогенетичного методу було встановлено карiотип – 46 ХY, 5р-. На якiй стадiї мiтозу дослiдили карiотип хворого?

A. Метафаза

B. Прометафаза

C. Профаза

D. Анафаза

E. Телофаза

 

50. У 50-рiчної жiнки на мiсцi видаленого зуба регенерувала нова тканина. Якi з наведених клiткових органел найбiльш активнi при вiдновленнi тканини?

A. Рибосоми

B. Центросоми

C. Постлiзосоми

D. Гладка ЕПС

E. Лiзосоми

 

51. У хворого встановлено попереднiй дiагноз - токсоплазмоз. Який матерiал було використано для дiагностики цiєї хвороби?

A. Кров

B. Фекалiї

C. Сеча

D. Дуоденальний вмiст

E. Харкотиння

 

52. У червоподiбному вiдростку виявлено гельмiнта бiлого кольору, завдовжки 40 мм з тонким ниткоподiбним переднiм кiнцем. У фекалiях знайденi яйця овальної форми з пробками на полюсах. Визначте видгельмiнта:

A. Волосоголовець

B. Гострик

C. Аскарида

D. Кривоголовка

E. Вугриця кишкова

 

53. Надмiрна волосатiсть вушних раковин (гiпертрихоз) визначається геном, локалiзованим у Y-хромосомi. Цю ознаку має батько. Яка вiрогiднiсть народження хлопчика з такою аномалiєю?

A. 100%

B. 0%

C. 25%

D. 35%

E. 75%

 

54. Дитина скаржиться на свербiж потиличної та скроневих дiлянок голови. Пiдчас огляду голови мати виявила поверхневi виразки внаслiдок розчухiв та гниди бiлого кольору на волоссi. Вкажiть збудника цього патологiчного стану:

A. Воша головна

B. Воша платяна

C. Блоха людська

D. Муха вольфартова

E. Воша лобкова

 

55. Студенти пiд час вивчення особливостей генетичного коду з’ясували, що є амiнокислоти, яким вiдповiдають по 6 кодонiв, 5 амiнокислот - 4 рiзнi кодони. Iншi амiнокислоти кодуються трьома або двома кодонами i тiльки двi амiнокислоти - одним кодоном. Вкажiть, яку властивiсть генетичного коду виявили студенти?

A. Надлишковiсть

B. Унiверсальнiсть

C. Колiнеарнiсть

D. Однонаправленiсть

E. Триплетнiсть

 

56. Дiвчина 16 рокiв звернулася до стоматолога з приводу темної емалi зубiв. При вивченнi родоводу встановлено, що вказана патологiя передається вiд батька всiм дiвчаткам, а вiд матерi 50% хлопчикiв. Для якого типу успадкування характернi цi особливостi?

A. Домiнантний, зчеплений з Ххромосомою

B. Рецесивний, зчеплений з Ххромосомою

C. Рецесивний, зчеплений з Yхромосомою

D. Аутосомно-домiнантний

E. Аутосомно-рецесивний

 

57. До клiнiки надiйшла дитина вiком 1,5 роки. Пiдчас обстеження було вiдзначено недоумкуватiсть, розлади регуляцiї рухових функцiй, слабка пiгментацiя шкiри, у кровi високий вмiст фенiлаланiну. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Фенiлкетонурiя

B. Галактоземiя

C. Тирозиноз

D. Синдром Дауна

E. Муковiсцидоз

 

58. У батька та матерi широка щiлина мiж рiзцями є домiнантною ознакою. Обидва гомозиготнi. Яка генетична закономiрнiсть проявиться у їх дiтей?

A. Одноманiтнiсть гiбридiв першого поколiння

B. Розщеплення гiбридiв за фенотипом

C. Незалежне успадкування ознаки

D. Незчеплене успадкування

E. Зчеплене успадкування

 

59. На ринку батько купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сiм’ї, якщо це м’ясо не пройшло ветеринарний контроль?

A. Тенiоз

B. Тенiаринхоз

C. Гiменолепiдоз

D. Ехiнококоз

E. Фасцiольоз

 

60. У хворого на гепатоцеребральну дегенерацiю пiдчас обстеження виявлено дефект синтезу бiлка - церулоплазмiну. З якими органелами пов’язаний цей дефект?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.