Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Трисомiя 21-ої хромосоми

B. Трисомiя 13-ої хромосоми

C. Трисомiя за Х-хромосомою

D. Часткова моносомiя

E. Нерозходження статевих хромосом

 

91. У генетичнiй лабораторiї пiд час роботи з молекулами ДНК бiлих щурiв лiнiї Вiстар замiнили один нуклеотид на iнший. При цьому отримали замiну лише однiєї амiнокислоти у пептидi. Такий результат буде наслiдком наступної мутацiї:

A. Трансверсiя

B. Делецiя

C. Дуплiкацiя

D. Змiщення рамки зчитування

E. Транслокацiя

 

92. На ринку батько купив свинину. Якою хворобою можуть заразитися члени сiм’ї, якщо це м’ясо не пройшло ветеринарний контроль?

A. Тенiоз

B. Тенiаринхоз

C. Гiменолепiдоз

D. Ехiнококоз

E. Фасцiольоз

 

93. При обстеженнi лiкарями санiтарно-епiдемiологiчної станцiї працiвникiв сфери громадського харчування нерiдко виявляється безсимптомне паразитоносiйство, коли клiнiчно здорова людина єджерелом цист, якi заражують iнших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?

A. Дизентерiйна амеба

B. Малярiйний плазмодiй

C. Кишкова трихомонада

D. Дерматотропнi лейшманiї

E. Вiсцеротропнi лейшманiї

 

94. Вiдомо, що iнформацiю про послiдовнiсть амiнокислот у молекулi бiлка записано у виглядi послiдовностi чотирьох видiв нуклеотидiв у молекулi ДНК, причому рiзнi амiнокислоти кодуються рiзною кiлькiстю триплетiв вiд одного до шести. Як називається така особливiсть генетичного коду?

A. Виродженiсть

B. Унiверсальнiсть

C. Неперекривнiсть

D. Триплетнiсть

E. Специфiчнiсть

 

95. У клiтинах усiх органiзмiв присутнi безмембраннi органели, що складаються з двох неоднакових за розмiром частинок. Вони мають мiкроскопiчний розмiр та беруть участь у синтезi бiлкiв. Як називаються цi органели?

A. Рибосоми

B. Лiзосоми

C. Комплекс Гольджi

D. Клiтинний центр

E. Мiтохондрiї

 

96. На електроннiй мiкрофотографiї представлена клiтина, в якiй вiдсутнi ядерця та ядерна оболонка. Хромосоми вiльно розмiщенi, центрiоли мiгрують до полюсiв. У якiй фазi клiтинного циклу знаходиться клiтина?

A. Профаза

B. Анафаза

C. Метафаза

D. Телофаза

E. Iнтерфаза

 

97. У хворого 27-ми рокiв виявлено патологiчнi змiни печiнки та головного мозку. У плазмi кровi виявлено рiзке зниження, а в сечi пiдвищення вмiсту мiдi. Поставлено дiагноз – хвороба Вiльсона. Активнiсть якого ферменту в сироватцi кровi необхiдно дослiдити для пiдтвердження дiагнозу?

A. Церулоплазмiн

B. Карбоангiдраза

C. Ксантиноксидаза

D. Лейцинамiнопептидаза

E. Алкогольдегiдрогеназа

 

98. У хворого дiагностована алкаптонурiя. Вкажiть фермент, дефект якого є причиною цiєї патологiї:

A. Оксидаза гомогентизинової кислоти

B. Фенiлаланiнгiдроксилаза

C. Глутаматдегiдрогеназа

D. Пiруватдегiдрогеназа

E. ДОФА-декарбоксилаза

 

99. До лiкарнi надiйшла дитина 6-ти рокiв. Пiд час обстеження було виявлено, що дитина не може фiксувати погляд, не слiдкує за iграшками, на очному днi вiдзначається симптом "вишневої кiстки". Лабораторнi аналiзи показали, що у мозку, печiнцi та селезiнцi- пiдвищений рiвень ганглiозиду глiкометиду. Яке спадкове захворювання у дитини?

A. Хвороба Тея-Сакса

B. Хвороба Вiльсона-Коновалова

C. Синдром Шерешевського-Тернера

D. Хвороба Нiмана-Пiка

E. Хвороба Мак-Аргдля

 

100. Проводиться вивчення максимально спiралiзованих хромосом карiотипу людини. При цьому процес подiлу клiтини припинили на стадiї:

A. Метафаза

B. Профаза

C. Iнтерфаза

D. Анафаза

E. Телофаза

 

101. Хвороба Хартнепа зумовлена точковою мутацiєю лише одного гена,наслiдком чого є порушення всмоктування амiнокислоти триптофану в кишечнику та реабсорбцiї її в ниркових канальцях. Це призводить до одночасних розладiв у травнiй i сечовидiльнiй системах. Яке генетичне явище спостерiгається в цьому випадку?

A. Плейотропiя

B. Комплементарна взаємодiя

C. Полiмерiя

D. Кодомiнування

E. Неповне домiнування

 

102. При диспансерному обстеженнi хлопчику 7-ми рокiв встановлено дiагноз - синдром Леша-Найхана (хворiють тiльки хлопчики). Батьки здоровi,але у дiдуся за материнською лiнiєю таке саме захворювання. Який тип успадкування захворювання?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.