Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Шистосомоз урогенiтальний

B. Шистосомоз кишковий

C. Шистосомоз японський

D. Опiсторхоз

E. Дикроцелiоз

 

144. Чоловiк протягом 3-х рокiв працював в однiй iз африканських країн.Через мiсяць пiсля переїзду до України звернувся до офтальмолога зi скаргами на бiль в очах, набряки повiк, сльозоточивiсть i тимчасове послаблення зору. Пiд кон’юнктивою ока були виявленi гельмiнти розмiрами 30-50 мм, якi мали видовжене ниткоподiбне тiло. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?

A. Фiлярiоз

B. Дифiлоботрiоз

C. Аскаридоз

D. Ентеробiоз

E. Трихоцефальоз

 

145. До гiнеколога звернулася жiнка28-ми рокiв з приводу безплiддя. При обстеженнi знайдено: недорозвиненi яєчники та матка, нерегулярний менструальний цикл. При дослiдженнi статевого хроматину в бiльшостi соматичних клiтин виявлено 2 тiльця Бара.Яка хромосомна хвороба найбiльш вiрогiдна у жiнки?

A. Синдром трипло-X

B. Синдром Едвардса

C. Синдром Патау

D. Синдром Клайнфельтера

E. Синдром Шерешевського-Тернера

 

146. У чоловiка виявлено протозойне захворювання, при якому вражений головний мозок i спостерiгається втрата зору. При аналiзi кровi знайденi одноклiтиннi органiзми пiвмiсяцевої форми з загостреним кiнцем. Збудником цього захворювання є:

A. Токсоплазма

B. Лейшманiя

C. Лямблiя

D. Амеба

E. Трихомонада

 

147. У медико-генетичну консультацiю звернулося подружжя у зв’язку з народженням дитини з багатьма вадами розвитку (мiкроцефалiя, iдiотiя, тощо). Жiнка пiд час вагiтностi хворiла, але мутагенiв та тератогенiв не вживала. Карiотип батькiв i дитини нормальний. Пiд час збору анамнезу з’ясовано, що сiм’я у квартирi тримає кота. Яке захворювання матерi пiд час вагiтностi, найбiльш вiрогiдно стало причиною вад розвитку у дитини?

A. Токсоплазмоз

B. Лейшманiоз

C. Дизентерiя

D. Балантидiаз

E. Трихомоноз

 

148. У хворого має мiсце розумова вiдсталiсть, низький зрiст, короткопалi руки та ноги, монголоїдний розрiз очей. Вивчення карiотипу показало наявнiсть трисомiї за 21-ою парою хромосом. Як називається ця хромосомна аномалiя?

A. Хвороба Дауна

B. Синдром Клайнфельтера

C. Синдром Тернера

D. Трисомiя за X-хромосомою

E. Специфiчна фетопатiя

 

149. У хворої симптоми запального процесу сечостатевих шляхiв. У мазку iз слизової оболонки пiхви виявлено великi одноклiтиннi органiзми грушоподiбної форми з загостреним шипом на задньому кiнцi тiла, великим ядром та ундулюючою мембраною. Якi найпростiшi знайденi в мазку?

A. Trichomonas vaginalis

B. Trichomonas hominis

C. Trichomonas buccalis

D. Trypanosoma gambiense

E. Lamblia intestinalis

 

150. Експериментально (дiєю мутагенних факторiв) у клiтинi порушено формування субодиниць рибосом. На якому метаболiчному процесi це позначиться?

A. Бiосинтез бiлка

B. Бiосинтез вуглеводiв

C. Синтез АТФ

D. Фотосинтез

E. Бiологiчне окиснення

 

151. При обстеженнi лiкарями СЕС працiвникiв сфери громадського харчування нерiдко виявляється безсимптомне паразитоносiйство, коли клiнiчно здорова людина є джерелом цист, якi заражують iнших людей. Для паразитування якого збудника неможливе таке явище?

A. Дизентерiйна амеба

B. Малярiйний плазмодiй

C. Кишкова трихомонада

D. Дерматотропнi лейшманiї

E. Вiсцеротропнi лейшманiї

 

152. Вiдомо, що iнформацiю про послiдовнiсть амiнокислот у молекулi бiлка записано у виглядi послiдовностi чотирьох видiв нуклеотидiв у молекулi ДНК, причому рiзнi амiнокислоти кодуються рiзною кiлькiстю триплетiв вiд одного до шести. Як називається така особливiсть генетичного коду?

A. Виродженiсть

B. Унiверсальнiсть

C. Неперекривнiсть

D. Триплетнiсть

E. Специфiчнiсть

 

153. Пiд час дослiдження електронограми у клiтинi виявлено деструкцiю мiтохондрiй. Якi клiтиннi процеси можуть бути порушенi внаслiдок цього?

A. Окиснення органiчних речовин

B. Подiл ядра

C. Кросинговер

D. Дроблення

E.

 

154. У цитоплазмi клiтин пiдшлункової залози в процесi секреторного циклу в апiкальнiй частинi з’являються i зникають гранули секрету. До яких структурних елементiв можна вiднести цi гранули?

A. Включення

B. Мiкрофiламенти

C. Лiзосоми

D. Екзоцитознi вакуолi

E. Гранулярна ендоплазматична сiтка

 

155. У хворого дiагностована алкаптонурiя. Вкажiть фермент, дефект якого є причиною цiєї патологiї:
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.