Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

A. Не утворюється зрiла i-РНК

B. Не синтезується АТФ

C. Не утворюється р-РНК

D. Не активуються амiнокислоти

E. Порушено транспорт амiнокислот

 

21. Пiд час розтину трупа новонародженого хлопчика виявлено: полiдактилiя, мiкроцефалiя, незарощення верхньої губи та верхнього пiднебiння, а також гiпертрофiя паренхiматозних органiв. Сукупнiсть вказаних вад вiдповiдає синдрому Патау. Яке порушення у генетичному апаратi є причиною даної патологiї?

A. Трисомiя 13-ої хромосоми

B. Трисомiя 18-ої хромосоми

C. Трисомiя 21-ої хромосоми

D. Нерозходження статевих хромосом

E. Часткова моносомiя

 

22. До гастроентерологiчного вiддiлення надiйшов хворий iз запаленням жовчних шляхiв. У порцiях жовчi виявленi рухомi найпростiшi грушоподiбної форми, двоядернi, з опорним стрижнем-аксостилем. Яке протозойне захворювання дiагностується у хворого?

A. Лямблiоз

B. Амебiаз кишковий

C. Балантидiаз кишковий

D. Трихомоноз

E. Амебна дизентерiя

 

23. У медико-генетичнiй консультацiї 14-рiчнiй дiвчинцi встановлено дiагноз: синдром Шерешевського - Тернера. Який карiотип дитини?

A. 45, Х0

B. 46, ХХ

C. 47, ХХУ

D. 46, ХУ

E. 47, трисомiя за 13-ою парою

 

24. На практичному заняттi студенти вивчали забарвлений мазок кровi мишi, у якому було виявлено фагоцитованi лейкоцитами бактерiї. Якi органели клiтини завершують перетравлення цих бактерiй?

A. Лiзосоми

B. Мiтохондрiї

C. Гранулярна ендоплазматична сiтка

D. Апарат Гольджi

E. Рибосоми

 

25. До лiкаря звернулися декiлька пацiєнтiв з подiбними скаргами: слабкiсть, болi в животi, дiарея. Пiсля дослiдження фекалiй виявилось, що термiновiй госпiталiзацiї пiдлягає один з пацiєнтiв, у якого були виявленi цисти з чотирма ядрами. Для якого найпростiшого характернi такi цисти?

A. Дизентерiйна амеба

B. Балантидiя

C. Кишкова амеба

D. Трихомонада

E. Лямблiя

 

26. Тривалий вплив на органiзм токсичних речовин призвiв до значного зниження синтезу бiлкiв у гепатоцитах. Якi органели постраждали вiд iнтоксикацiї найбiльше?

A. Гранулярна ендоплазматична сiтка

B. Мiтохондрiї

C. Мiкротрубочки

D. Лiзосоми

E. Комплекс Гольджi

 

27. У дитини грудного вiку спостерiгається потемнiння склер, слизових оболонок, вушних раковин, видiлена сеча темнiє на повiтрi. У кровi та сечi виявлено гомогентизинову кислоту. Яке захворювання у дитини?

A. Алкаптонурiя

B. Альбiнiзм

C. Цистинурiя

D. Порфiрiя

E. Гемолiтична анемiя

 

28. При вживаннi печива, цукерок у змiшанiй слинi тимчасово зростає рiвень лактату. Активацiя якого бiохiмiчного процесу призводить до цього?

A. Анаеробний глiколiз

B. Тканинне дихання

C. Аеробний глiколiз

D. Глюконеогенез

E. Мiкросомальне окислення

 

29. У клiтинах людини пiд дiєю ультрафiолетового випромiнювання вiдбулося пошкодження молекули ДНК. Реалiзувалася система вiдновлення пошкодженої дiлянки молекули ДНК по непошкодженому ланцюгу за допомогою специфiчного ферменту. Як називається це явище?

A. Репарацiя

B. Дуплiкацiя

C. Реплiкацiя

D. Iнiцiацiя

E. Термiнацiя

 

30. У людей пiсля тривалого фiзичнго навантаження виникає інтенсивний бiль у м’язах. Якi змiни в м’язах є найбiльш вiрогiдною причиною цього?

A. Накопичення молочної кислоти

B. Посилений розпад бiлкiв

C. Накопичення креатинiну

D. Пiдвищена збудливiсть

E. Пiдвищення вмiсту АДФ

 

31. В експериментi було показано, що опромiненi ультрафiолетом клiтини шкiри хворих на пiгментну ксеродерму, через дефект ферменту репарацiї,повiльнiше вiдновлюють нативну структуру ДНК, нiж клiтини здорових людей. За допомогою якого ферменту вiдбувається цей процес?

A. Ендонуклеаза

B. РНК-лiгаза

C. Праймаза

D. ДНК-полiмераза III

E. ДНК-гiраза

 

32. У хворого виявлено зниження вмiсту iонiв магнiю, якi потрiбнi для прикрiплення рибосом до гранулярної ендоплазматичної сiтки. Вiдомо, що це призводить до порушення бiосинтезу бiлка. Який саме етап бiосинтезу бiлка буде порушено?

A. Трансляцiя

B. Транскрипцiя

C. Реплiкацiя

D. Активацiя амiнокислот

E. Термiнацiя

 

33. Надмiрне оволосiння вушних раковин (гiпертрихоз) визначається геном, локалiзованим у Y-хромосомi. Цю ознаку має батько. Яка вiрогiднiсть народження хлопчика з такою аномалiєю?

A. 100%

B. 0%

C. 25%

D. 35%

E. 75%

 

34. У дiвчини виявлена диспропорцiя тiла, крилоподiбнi складки на шиї. При цитогенетичному дослiдженнi в ядрах лейкоцитiв не виявленi "барабаннi палички", а в ядрах букального епiтелiю вiдсутнi тiльця Барра. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.