Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Варіант 27. Тема: Загальна рівновага конкурентних ринківТеоретична частина

План

 

1. Аналіз загальної рівноваги, її етапи.

2. Система рівнянь загальної рівноваги Л.Вальраса. Закон Вальраса.

3. Загальна рівновага за Парето.

4. Загальна ефективність конкурентних ринків (при обміні, у виробництві, на ринку товарів).

 

Практична частина

Задача

Споживач має намір витратити на купівлю товарів Х та У 320 гр. од. Ціни товарів відповідно становлять 16 гр. од. та 8 гр. од. Записати рівняння бюджетної лінії та намалювати її. Як зміниться положення бюджетної лінії та її рівняння, якщо ціни товарів зростуть на 10%. Визначити три точки лінії попиту на товар Х та намалювати її.

 

 

Варіант 28. Тема: Загальна ринкова рівновага, її моделі

Теоретична частина

План

1. Засади аналізу ринкової рівноваги.

2. Неокласична модель загальної рівноваги ( модель без виробництва;
модель із виробництвом).

4. Кейнсіанський підхід до загальної рівноваги.

 

Практична частина

Задача

Визначити надлишок споживача, використавши дані таблиці і якщо ціна товару становить 40 гр. од.

Кількість одиниць товару (шт.)
MU, виражена у гр.од.

Варіант 29. Тема: Рівновага та ефективність ринкової системи

Теоретична частина

План

 

1. Часткова й загальна рівновага. Ефект зворотного зв’язку.

2. Діаграма Еджворта. Крива ефективності виробництва.

3. Теорія загальної рівноваги й політика економічного добробуту.

Критерії оцінки добробуту. Перша та друга теореми економіки.

 

Практична частина

Задача

На графіку подано криву байдужості та бюджетну лінію певного споживача. Визначити доход споживача, якщо ціна товару Х становить
8 гр. од. Якою є ціна товару У? Як зміниться положення бюджетної лінії за Рх = 10 гр. од. ? Записати рівняння двох бюджетних ліній, визначивши їх нахил.

 

товар Y

 

 

IC

 

 

товар Х

Варіант 30. Тема: Інституціональні аспекти ринкового господарювання

Теоретична частина

План

1. Зовнішні ефекти й зовнішні витрати.

2. Суспільні блага та ефективність.

3. Оптимізація суспільного вибору. Економічна оцінка суспільних проектів.

Практична частина

Задача

Припустимо, що споживач має фіксований доход 28 гр. од . Він купує два товари (товар А та В), ціни яких відповідно РА =2 гр. од., РВ =4 гр. од. Визначити рівноважний набір товарів А та В, використовуючи дані про граничну граничність товарів, які наведені у таблиці.

 

Одиниць товару А
MUA (ютілей)
Одиниць товару В
MUB (ютілей)

Список рекомендованої літератури для виконання контрольної роботи

 

1. Будаговська С. Мікро- і макроекономіка. - К.: Основи, 2001.

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: Учебник в 2-х частях. СПб.: Питер, 2001.

3. Долан Э., Линдсей Д. Рынок: микроэкономическая модель. – С - Пб.: Автокомп, 1999.

4. Економічна теорія: макро і мікроекономіка. - К,: Альтернатива, 2001.

5. Задоя А.О. Мікроекономіка. Курс лекцій та вправи. - К,: Знання, 2002.

6. Ильин В. Поведение потребителей. – С - Пб.: Питер, 2000.

7. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. - М.: Инфра, 2000.

8. Мікроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Балилевича, -- К.: Знання, 2007. – 677 с.

9. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма – Инфра, 1999.

10. Пиндайк Р. Микроэкономика. - М.: Дело, 2000.

11. Овчинников Г. Микроэкономика: Конспект лекций. – С - Пб.: Питер, 2000.

12. Селищев А.С. Микроэкономика: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2005.

13. Тигова Т. Микроэкономика. - К.: МАУП, 2000.

14. Тимофієва С.Б., Шекшуєв О.А. Мікроекономіка. Тексти лекцій. - Харків: ХДАМГ, 2004.

15. Тимофієва С.Б., Штефан С.І. Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт та завдання з курсу “Мікроекономіка” (для студентів 3 курсу заочної форми навчання).- Харків: ХДАМГ, 2003. - 40 с.

16. Тимофієва С.Б., Стадник Г.В. Тестовий контроль знань, умінь і навичок студентів з модуля „Мікроекономіка”. Тестові завдання за змістовими модулями для студентів усіх форм навчання напрямів підготовки „Економіка підприємства” та „Облік і аудит”. – Х.: ХНАМГ, 2007.

17. Фандель Г. Теорія виробництва та витрат. - К.: Таксон, 2001.

18. Ястремський О. Основи мікроекономіки: Підручник для вузів. - К.: Знання, 1998.

19.Экономическая школа. Вып. 1-3. Научно-популярный иллюстрированный журнал. Экон.школа.- С – П, 1992.

 

 

Додаток 1

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія

міського господарства

 

 

Кафедра економічної теорії

 

 

Контрольна робота

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.