Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Про центр ресоціалізації наркозалежноі молоді«Твоя перемога»

1. Центр ресоціалізації наркозалежноі" молоді "Твоя перемога" (далі - центр) є спеціалізованим закладом, в якому на добровільних засадах перебувають на реабілітації особи, що вживали наркотики і пройшли курс лікування у медичних закладах,

2. Мета діяльності центру - ресоціалізація наркозалежноі молоді шляхом надання комплексу соціально-реабілітаційних та інших послуг, а також профілактична робота з молоддю.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією і законами Ук­раїни, міжнародними договорами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями відповідних органів вико­навчої влади та органів місцевого самоврядування, а також положенням про нього.

4. Центр утворюється:

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого само­врядування, громадськими, благодійними, релігійними організаціями як неприбуткова організація;

іншими юридичними особами (які не фінансуються за рахунок бюджетних коштів) та фізичними особами як благодійна організація.

Про утворення центру засновник (засновники) повідомляє струк­турний підрозділ у справах сім'ї та молоді відповідної держадміністра­ції за місцем реєстрації центру.

5. В установчих документах центру, крім положень, передбачених нормативно-правовими актами, відповідно до яких він створений, ви значаються також основні правила внутрішнього розпорядку, права та обов'язки учасників соціально-реабілітаційного, профілактичного про­цесів, умови прийняття до центру і проведення реабілітації та соціаль­ної адаптації.

Центр забезпечує конфіденційність інформації, яка стала відома його Працівникам у процесі роботи (крім випадків, передбачених зако­нодавством).

6. Відповідно до мети діяльності центр здійснює такі функції:

створює умови для формування у наркозалежної молоді соціально безпечної поведінки;

проводить психолого-педагогічне та медичне обстеження осіб, які звернулися до центру, вивчає їх психологічний і фізичний стан, умови життя у сім'ї, індивідуальні особливості та інтереси;

забезпечує проживання та харчування наркозалежної молоді під час перебування у центрі;

розробляє індивідуальні та групові програми реабілітації та соц­іально-психологічної адаптації наркозалежної молоді;

проводить заходи щодо реабілітації та соціальної адаптації;

організовує суспільно корисну діяльність та дозвілля наркозалеж­ної молоді;

надає медичні, юридичні, психолого-педагогічні консультації;

проводить профілактичну роботу серед молоді, схильної до вжи­вання наркотиків;

інформує населення про роботу центру, його програми, завдання, принципи діяльності.

Програма реабілітації формується центром відповідно до уніфіко­ваних стандартів наркологічної допомоги населенню в лікувально-профілактичних закладах України, затверджених МОЗ.

У. Центр має право провадити виробничу діяльність (у тому числі організовувати підсобні господарства, виробничі цехи тощо), кошти від якої спрямовуються на здійснення функцій центру, залучати до цієї роботи та до інших видів суспільно корисної діяльності наркозалежну молодь за її згодою.

8. Центр взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади та орга­нами місцевого самоврядування, органами внутрішніх справ, охорони здоров'я, освіти, іншими установами та організаціями, а також із сім'ями наркозалежної молоді.

9. Майном центру є:

майно, необхідне для провадження діяльності, яке передано йому засновником (засновниками);

майно, придбане за рахунок власних коштів чи з використанням інших джерел, не заборонених законодавством;

майно, передане йому в користування юридичними та фізичними особами на добровільних засадах.

10. Джерелами фінансування центру можуть бути: кошти, отримані від засновника (засновників);

кошти місцевих бюджетів (у разі, коли місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування не є засновниками центру);

благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

добровільні внески членів сім'ї наркозалежного;

кошти, отримані від госпрозрахункової діяльності відповідно до за­конодавства;

інші джерела, не заборонені законодавством.

11. Кошти центру використовуються виключно для здійснення його функцій та оплати праці працівників центру.

12. Працівниками центру штатні спеціалісти (педагоги психологи, лікарі, соціальні працівники), умови праці яких, прийняття на роботу та звільнення з роботи регулюються законодавством про працю.

У разі потреби центр може залучати до роботи фахівців на до­говірній основі.

13. Керівництво роботою центру здійснює керівник (керівний ор­ган), компетенція і порядок призначення (формування) якого визна­чається положенням про центр.

14. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, штампи та бланки.

 

Додаток 8.3

Центри ресоціалізації наркозалежної молоді, які входять до мережі "Твоя перемога"

Назва закладу Адреса, телефон
АР Крим Спеціалізована установа "Кримський республіканський центр профілак­тики наркомати і ресоціалізації нар-козалежної молоді "Твоя перемога" м. Сімферополь, вул. Дибенка, 60
Волинська область Реабілітаційний центр "Переображення» м. Луцьк, бульв. Дружби на­родів, 6; тел. (03322) 6-72-34
Донецька область Донецький обласний центр ресоціа­лізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" м. Донецьк, хутір Рудчанськ; тел. (062) 330-30-20, 348-02-22 факс (0622) 90-83-13
Житомирська область Обласний центр ресоціалізації нар­козалежної молоді "Твоя перемога" м. Житомир вул. Велика Бердичівська, 70
Кіровоградська область Обласний центр ресоціалізації нар­козалежної молоді "Твоя перемога" Кіровоградська область, Знам'янський р-н, с. Плоске
Миколаївська область Вознесенський центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" Миколаївська область, м. Вознесенськ, с. Пузьке, вул. Лісова, 1
Одеська область Центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Оазис"   м. Одеса, вул. Дача Ковалевського, 111; тел. 746-88-53
Центр рєсоціалізації наркозалежної молоді "Шлях до творця" Одеська область, Ананьївський р-н, с. Долинське
Центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Крафт"   Одеська область, Кілійський р-н., с. Вілково
Центр ресоціалізації наркозалежних "Відродження" Одеська область, Овідіопольський р-н, с. Сухий Лиман, вул. Чорноморців, 13
Тернопільська область Центр ресоціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" м. Тернопіль, вул. Транспортна, 14
Хмельницька область Хмельницький обласний центр ре­соціалізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" Хмельницька область, Ярмолинеуький р-н, с. Вихилівка; тел. (3853) 2-12-3
Нетішинський міський центр ресоці­алізації наркозалежної молоді "Твоя перемога" Хмельницька область, м. Нетішин, вул. Варшавська, 1; тел. (03848) 3-28-37

 

Додаток 8.4
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.