Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Стаття 320. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів1. Порушення встановлених правил посіву чи вирощування снодій­ного маку або коноплі, а також порушення правил виробництва, виго­товлення, збереження, обліку, відпускання, розподілу, торгівлі, пере­везення, пересилання або використання наркотичних засобів, психотро­пних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів, призначених для вироб­ництва або виготовлення цих засобів чи речовин, - караються штрафом до п'ятдесяти не оподатковуваних мінімумів доходів громадян чи об­меженням волі на термін до чотирьох років, чи розбавленням волі на термін до трьох років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

2. Ті ж дії, вчинені повторно чи такі, що призвели до нестачі нар­котичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів чи прекурсорів у великих розмірах, чи такі, що потягнули за собою викрадення, при­своєння, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин, їхніх аналогів або прекурсорів, чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання посадовою особою своїм службовим становищем, - кара­ються штрафом до сімдесяти не оподатковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавленням волі на термін від трьох до п'яти років, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльні­стю на термін до трьох років.

Стаття 321. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, збереження з метою збуту чи збут отруй­них і сильнодіючих речовин

1. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання чи збереження з метою збуту, збут отруйних чи сильноді­ючих речовин, що не є наркотичними чи психотропними або їх анало­гами, здійснення дій щодо устаткування, призначеного для виробництва або виготовлення отруйних чи сильнодіючих речовин, вчинених без спеціального на те дозволу, - караються штрафом до п'ятдесяти неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавленням волі на тер­мін до трьох років.

2. Порушення встановлених правил виробництва, виготовлення, придбання, збереження, відпускання, обліку, перевезення, пересилання отруйних чи сильнодіючих речовин, що не є наркотичними чи психо­тропними або їхніми аналогами, - карається штрафом до ста неоподат­ковуваних мінімумів доходів громадян чи позбавленням волі на термін до двох років.

Стаття 322. Незаконна організація чи утримання місць для вжи­вання одурманюючих засобів

Незаконна організація чи утримання місць для вживання з метою одурманення лікарських та інших засобів, що не є наркотичними чи психотропними або їхніми аналогами, а також надання приміщень з цією метою - караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподаткову­ваних мінімумів доходів громадян чи позбавленням волі на термін до трьох років.

Примітки:

Ознаки цього злочину в основному збігаються з аналогічними ознаками організації чи утримання місць для незаконного споживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речо­вин чи їх аналогів (ст. 317). Основна їхня відмінність полягає в тому, що:

1) відповідно до от. 322 кримінальна відповідальність настає за ор­ганізацію чи утримання місць лише для споживання, а не для виробни­цтва чи виготовлення одурманюючих засобів;

2) ці засоби не є наркотичними чи психотропними або їх аналогами;

3) ці дії відбуваються для споживання одурманюючих засобів з ме­тою одурманення.

Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до споживання одурманюю­чих засобів

Схиляння неповнолітніх до споживання одурманюючих засобів, що не є наркотичними чи психотропними або їхніми аналогами, - карається обмеженням волі на термін до трьох років чи позбавленням волі на той же термін.

Примітки:

Одурманюючі засоби - це сильнодіючі ліки, різноманітні токсичні речовини промислового, побутового та іншого призначення (ацетон, бензин, розчинники, фарби, дихлофос і т.п.).

Схиляння неповнолітніх до споживання одурманюючих засобів, що не є наркотичними або психотропними чи їхніми аналогами, - це будь-які навмисні дії, спрямовані на збудження в неповнолітньої особи ба­жання вжити зазначені засоби чи на те, щоб домогтися від неї згоди вжити їх хоча б один раз (умовляння, пропозиція, порада, переконан­ня, примус, погрози, застосування насильства і т.п.).

7.5.2. Адміністративно-правові заходи запобігання незакон­ному наркообігу серед неповнолітніх

Діюче антинаркотичне законодавство України охоплює майже усі нині відомі види і форми цього асоціального явища. Для усунення останнього в ньому передбачаються заходи медично-правового, адмініс­тративно-правового і кримінально-правового характеру.

Медично-правові заходи. Згідно з Законом України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речо­вин і прекурсорів та зловживання ними" до медико-правових заходів відносяться:

обов'язковий медичний огляд і медичне обстеження неповнолітніх, щодо яких є достатні дані вважати, що вони вживають наркотичні засоби або психотропні речовини в немедичних цілях (ст. 12 даного Закону);

привід для проходження медичного огляду або медичного обсте­ження у випадку ухилення від нього (ч. 1 ст. 13 даного Закону);

офіційне попередження лікарем-психіатром-наркологом хворих на наркоманію про необхідність обов'язкового проходження ними курсу лікування в наркологічних установах органів охорони здоров'я (ст. 14 даного Закону);

диспансерний наркологічний нагляд за особами, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини (п. 2.9. Наказу МОЗ №306 "Про затвердження інструкції про порядок виявлення та постановки на облік осіб, які незаконно вживають наркотичні засоби або психотропні речовини");

направлення неповнолітніх віком від 11 років, які вживають нарко-гичні засоби або психотропні речовини, до центру медико-соціальної реабілітації неповнолітніх (п. 10 Положення про центр медико-соціальної реабілітації неповнолітніх, затвердженого постановою KM №1072 від 06.09.1996 p.);

направлення в лікувально-виховні заклади за рішенням суду непо­внолітніх наркоманів віком від 16 років, які ухиляються віл добровіль­ного лікування або продовжують після лікування вживати наркотичні засоби без призначення лікаря, щодо яких у зв'язку з їх небезпечною поведінкою до органів внутрішніх справ або прокуратури звернулися близькі родичі або інші особи (ст.16 вказаного Закону).

Адміністративно-правові заходи запобігання незаконного нарко­обігу серед неповнолітніх. До них відносяться:

- застереження, догана або сувора догана чи передача неповноліт­нього наркомана під нагляд батькам або особам, які їх замінюють, чи під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а та­кож окремим громадянам на їх прохання за ухилення від медичного огляду на наявність наркотичного сп'яніння (ч. 1 ст. 441 Кодексу про адміністративні правопорушення України, далі КПАП);

- застереження, догана або сувора догана чи передача неповноліт­нього, який зловживає наркотичними засобами або психотропними ре­човинами, під нагляд батькам або особам, які їх замінюють чи під на­гляд педагогічному або трудовому колективу за їх згодою, а також окремим громадянам на їх прохання за ухилення від медичного обсте­ження (ч. 2 ст. 44 КПАП);

- накладення штрафу за незаконні вироблення, придбання, збері­гання, перевезення, пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах (ст. 44 КПАП).

Антинаркотичне законодавство стимулює проявлення активності особи, направленої на добровільну здачу наркотичних засобів або пси­хотропних речовин, які були у неї в наявності у невеликих розмірах і які вона виробила, виготовила, придбала, зберігала, перевозила, пере­силала без мети збуту. При наявності таких фактів неповнолітній, згід­но з ч. 2 ст. 44 КПАП, звільняється від адміністративної відповідаль­ності за дії, передбачені ч. 1 цієї статті.

Крім вищевказаних адміністративно-правових заходів, до неповно­літніх віком від 16 років можуть бути застосовані і такі як:

- встановлення адміністративного нагляду за особами даної катего­рії, засудженими до позбавлення волі за один із злочинів, пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і пре­курсорів (п. "г" ст. З Закону України "Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі");

- накладення штрафу за порушення правил адміністративного на­гляду неповнолітнім, щодо якого установлено такий нагляд (ст.187 КПАП).

Згідно з ч. З ст. 263 КПАП України неповнолітні віком від 16 ро­ків, які порушили правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, можуть бути затримані на строк до трьох годин для складання протоколу, а в необхідних випадках для встановлення особи, проведен­ня медичного огляду, з'ясування обставин придбання вилучених нарко­тичних засобів і психотропних речовин та їх дослідження - до трьох діб із повідомленням про це письмово прокурора протягом двадцяти чотирьох годин з моменту затримання або на строк до десяти діб з сан­кції прокурора, якщо правопорушники не мають документів, що посві­дчують їх особу.

У тих випадках, коли неповнолітній віком від 14 до 16 років вчи­няє правопорушення, передбачені ст.ст. 44, 44 і КПАП України, на його батьків або осіб, які їх заміняють, накладається штраф від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за вчинення таким неповнолітнім діянь, що містять ознаки наркозлочину, відповіда­льність за які передбачена ст.ст. 305-320 КК України, — тягне за собою накладення штрафу на батьків або осіб, які їх заміняють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.