Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Інформаційне та методичне забезпечення навчальної дисципліни1. Нормативний матеріал і судова практика

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. №254/96 // Відомості Верховної Ради України, 1996, № 30, ст.141.

 

2. Міжнародні договори:

1) Загальна декларація прав людини (прийнята і проголошена Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року) // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. –1997. - №5. – стр. 19.

2) Конвенція про захист прав і основних свобод людини 1950 р., Рим, 4.XI.1950 (Конвенцію ратифіковано Законом №475/97-ВР від 17.07.97) // ОВУ. –1998. - №13. – С.270 – 302.

3) Міжнародний пакт про громадянські і політичні права людини. Прийнятий 16 грудня 1966 року Генеральною Асамблеєю ООН (ратифікований СРСР 18 вересня 1973 р. і набрав сили 23.03.1976 р. // Відомості Верховної Ради СРСР, - 1976, - №17. - Ст.291) (про приєднання див.: постанову ВР УРСР №582-12 від 25.12.90) // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. – 2000. - №12. – стр. 5.

4) Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних спра­вах 1972 р. (ратифікована Законом України від 22.09.1995 р.; набула чин­ності для України 29.12.1995 р.) // Україна в міжнародно-правових від­носинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 1095 - 1115.

5) Віденська конвенція про право міжнародних договорів, 1969 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / cgi-bin / laws / main.cgi.

6) Віденська конвенція про дипломатичні зносини, 1961 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / cgi-bin / laws / main.cgi.

7) Віденська конвенція про консульські зносини, 1963 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / cgi-bin / laws / main.cgi.

8) Декларация о принципах международного права, касающихся дружеских отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН // Международное право в документах. - М.: Юрид. лит, 1982.

9) Конвенція про незастосування строку давності до військових злочинів і злочинів проти людства від 26.11.1968 р. // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1970. - №2. - 18 с.

10) Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників, 1979 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочин­ністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник докумен­тів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 321-330.

11) Конвенція про боротьбу з незаконним захопленням повітряних судів, 1970 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 343 - 350.

12) Конвенція про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки морського судноплавства, 1988 р. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова до­помога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 364-375.

13) Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності. - К., 2003.

14) Конвенція, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних доку­ментів, 1961 р. / http: // zakon.rada.gov.ua / cgi-bin / laws / main.cgi.

15) Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності. — К., 2003.

16) Європейська конвенція про взаємну допомогу з питань карних справ від 20 квітня 1959 р. // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. – 1994. - №5. – стр.107.

17) Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах, 1978р.( ратифіковані Зако­ном України віл 16.01.1998 р., набули чинності для України 09.06.1998 р.) // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (ук­раїнською і російською мовами). — К.: Юрінком, 1996. — С. 1083 — 1094.

18) Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах (Страсбург, 8.11.2001 р.) // Матеріали міжнародного семінару Генеральної прокуратури України «Застосування міжнародних договорів: актуальні питання надання/от­римання правової допомоги». — м. Черкаси, 22—23 вересня 2003 р.

19) Європейська конвенція про передачу кримінальних справ від 15 травня 1972 р. // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. – 1994. - №5. – стр.119.

20) Європейська конвенція про видачу правопорушників від 13 грудня 1957 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - №13. – Ст. 325.

21) Додатко­вий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1975 р.

22) Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників, 1978 р. (ратифіковані Законом України від 16.01.1998 р., набули чинності для України 09.06.1998 р.) // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С.1116 - 1130.

23) Конвенція про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, 1990р. (ратифікована Законом Украї­ни 17.12.1997 р.; набула чинності для України 01.05.1998 р.).

24) Європейська конвенція про боротьбу з тероризмом 1977 року (підпи­сана від імені України 8.06.2000 р., ратифікована Законом України від 17.01.2002 р.).

25) Конвенция о правовой помощи и правових отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 07.10.2002 г.) // Матеріа­ли міжнародного семінару Генеральної прокуратури України «Застосування міжнародних договорів: актуальні питання надання / отримання правової допомоги». — м. Черкаси, 22—23 вересня 2003 р.

26) Конвенція про передачу засуджених осіб від 21 березня 1983 р. // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. – 1994. - №5. – стр.140.

27) Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних і психотропних засобів від 19.12.1988 р. // Україна в міжнародно-право­вих відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 244 - 284.

28) Конвенция о борьбе с торговлей людьми и зксплуатации проституции третьими лицами от 21.03.1949 г. // Україна в міжнародно-правових відносинах. Боротьба із злочинністю та взаємна правова допомога (книга перша) / Збірник документів (українською і російською мовами). - К.: Юрінком, 1996. - С. 144-154.

29) Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г. // Информационно-аналитический бюллетень Национального цент­рального бюро Интерпола в России, 1999. — № 1 (27). - С. 53-60 .

30) Конвенція про правову допомогу по цивільних, сімейних і кримінальних справах (заключена між державами-членами СНД) від 22 січня 1993 року // Бюллетень законодавства і юрид. практики України. – 1994. - №5. – стр.73.

31) Конвенція про правову допомогу та правові відносини по цивільних, сімейних і кримінальних справах (заключена між державами-членами СНД) від 7 жовтня 2002 року.

32) Стандартні мінімальні правила ООН відносно заходів, не зв’язаних із взяттям під варту (Токійські правила) // прийняті Резолюцієїю Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.90 р. №45/110.

 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1961, №2, ст.15.

- Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / За відп. ред. Шибіко В.П. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 840с.

4. Закони України:

1) «Про міліцію» від 20 грудня 1990р. №565-12 // Відомості Верховної Ради України, 1991, №4, ст.20.

2) «Про прокуратуру» від 5 листопада 1991 р. №1789-12 // Відомості Верховної Ради України, 1991, №53, ст.793.

3) «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 лю­того 1992 р. №2135-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992, №22, ст.303.

4) “Про Службу безпеки України” від 25 березня 1992 р. №2229-12 // Відомості Верховної Ради України, 1992,
№27, ст.382.

5) „Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010 року // Офіційний вісник України вiд 30.07.2010 - 2010 р., / № 55/1 /, стор. 7, ст. 1900.

6) «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, №9, ст.62.

7) «Про організаційно-правові основи боротьби з ор­ганізованою злочинністю» від 30 червня 1993 р. №3341-12 // Відомості Верховної Ради України, 1993, №35, ст.358.

8) “Про судову експертизу” від 25 лютого 1994 р. // Відомості Верховної Ради України, 1994, №28, ст.232.

9) «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів») від 23 грудня 1993 р. №3781-12 // Відомості Верховної Ради України, 1994, №11, ст.50.

10) “Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві” від 23 грудня 1993 р. №3782-12 // Відомості Верховної Ради України, 1994, №11, ст.51.

11) “Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 р. №266/94-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1995, №1, ст.1.

12) «Про застосування амністії в Україні» від 1 жовтня 1996 р. №393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України, 1996, №48, ст.263.

13) “Про виконавче провадження” // Відомості Верховної Ради України, 1999, №24, ст.207.

14) “Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів” від 29 листопада 2001 р. №2860-III.

15) “Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” від 23 лютого 2006 р. // Відомості Верховної Ради України, 2006, №30, ст.260.

 

5. Рішення Європейського суду з прав людини:

1) у справі „Баглай проти України” від 08.11.2005 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.691-698;

2) у справі „Гонгадзе проти України” від 08.11.2005 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.699-744;

3) у справі „Кобцев проти України” від 04.04.2006 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С. 744-761;

4) у справі „Меріт проти України” від 30.03.2004 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.761-791;

5) у справі „Савінський проти України” від 28.02.2006 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.791-799;

6) у справі „Салов проти України” від 06.09.2006 року // Кримінально-процесуальний кодекс України (з предметними матералами). – Х.: „Інтелект-Прогрес”, 2007. – С.799-853.

6. Рішення Конституційного Суду України:

1) у справі щодо офіційного тлумачення статей 3, 23, 31, 47, 48 Закону України "Про інформацію" та статті 12 Закону України "Про прокуратуру" (справа К.Г.Устименка) від 30 жовтня 1997 року // Офіційний вісник України. – 1997. - №46. – Ст. 126;

2) у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України та Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України „Про статус народного депутата України” від 19 травня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. - №44. – Ст. 2193;

3) у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень частини третьої статті 80 Конституції України справа про депутатську недоторканність) від 27 жовтня 1999 року // Офіційний вісник України. – 1999. - №44. – Ст. 2193;

4) у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратуриав України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України „Про статус народного депутата України” від 11 квітня 200 року // Офіційний вісник України. – 2000. - №44. – Ст. 2193;

5) у справі за конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного вибору захисника) від 16 листопада 2000 року // Офіційний вісник України. – 2000. - №47. – Ст. 2049;

6) у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України, а також частини другої статті 16 Закону України „Про статус народного депутата України” від 20 березня 2002 року // Офіційний вісник України. – 2002. - №44. – Ст. 2193;

7) у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої статті 120, частини шостої статті 234, частини третьої статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) від 30 січня 2003 р. // Офіційний вісник України. – 2003. - №6. - Ст.245;

8) у справі за конституційним поданням 56 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень частин першої, третьої статті 80 Конституції України, частини першої статті 26, частин першої, другої, третьої статті 27 Закону України "Про статус народного депутата України" та за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України про офіційне тлумачення положення частини третьої статті 80 Конституції України стосовно затримання народного депутата України (справа про гарантії депутатської недоторканності) 26 червня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. - №28. – Ст. 1381;

9) у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення статті 150 Кримінально-процесуального кодексу України стосовно тяжкості злочину (справа про врахування тяжкості злочину при застосуванні запобіжного заходу) від 8 липня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. - №29. – Ст. 1486.

10) у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень
частини першої статті 105, частини першої статті 111 Конституції України від 10 грудня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. - №29. – Ст. 1486.

 

7. Відомчі нормативні акти:

1) Концепція вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів: Схвалена Указом Президента України від 10 травня 2006 року №361/2006.

2) Наказ Генерального прокурора від 28 жовтня 2002 р. №4 «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство»;

3) Наказ Генерального прокурора від 28 жовтня 2002 р. №4/1 «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність»;

4) Наказ Генерального прокурора від 28 жовтня 2002 р. №5 «Про організацію підтримання державного обвинувачення в суді, забезпечення його відповідності кримінальному та кримінально-процесуальному законодавству»;

5) Наказ Генерального прокурора від 28 жовтня 2002 р. №7 «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян”;

6) Наказ Генерального прокурора від 28 жовтня 2002 р. №8 «Про організацію роботи органів прокуратури України в галузі міжнародного співробітництва і правової допомоги»;

7) Інструкція про порядок виконання європейських конвенцій з питань кримінального судочинства: Затв. наказом Міністерства юстиції України, Генеральної прокуратури, СБУ, МВС, ДПАУ, Державного департаменту України з питань виконаня покарань 29 червня 1999 р. №34/5/22/103/512/326/73. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 7 липня 1999 р. за №446/3739.

8) Інструкція про порядок зносин органів внутрішніх справ України з компетентними правоохоронними органами іноземних держав з питань запобігання, розкриття та розслідування злочинів, обміну відомостями оперативно-розшукового та інформаційно-довідкового характеру: Затв. наказом МВС України №600 від 6 вересня 1995 р., погоджено з Генеральною прокуратурою України 31.08.95 р.

9) Наказ МВС України №400 від 14 квітня 2004 року «Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються» // Офіційний вісник України. – 2004. - №19. – Ст. 1366.

10) Наказ МВС України №1100 від 31 жовтня 2002 р. «Про вдосконалення організації діяльності органів досудового слідства МВС України”.

11) Інструкція №34/15 від 18.10.1989р. «Про порядок вилучення, обліку, зберігання і передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами попереднього слідства, дізнання і судами».

 

8. Постанови Пленуму Верховного Суду України:

1) «Про практику застосування судами законодавства про звільнення від відбуття покарання засуджених, які захворіли на тяжку хворобу» від 28 вересня 1973 р №8;

2) «Про додержання судами України процесуального законодавства, яке регламентує судовий розгляд кримінальних справ» від 27 грудня 1985р. №11;

3) «Про практику застосування судами України законодавства про протокольну форму досудової підготовки матеріалів» від 27 червня 1986 р. №6;

4) «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» від 31 березня 1989р. №3;

5) «Про виконання судами України законодавства і постанов Пленуму Верховного Суду України з питань судового розгляду кримінальних справ і постановлення вироку» від 29 червня 1990р. №5;

6) «Про практику застосування судами України процесуального законодавства при вирішенні питань, пов’язаних з виконанням вироків” від 21 грудня 1990р. №11;

7) «Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995р. №4;

8) «Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат» від 7 липня 1995р. №9;

9) «Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя» від 1 листопада 1996р. №9;

10) «Про посилення судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30 травня 1997 р. №7

11) «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» від 30 травня 1997р. №8;

12) «Про практику застосування судами застави як запобіжного заходу» від 26 березня 1999р. №6;

13) «Про застосування законодавства, що передбачає державний захист суддів, працівників суду і правоохоронних органів та осіб, які беруть участь у судочинстві» від 18 червня 1999р. №10;

14) «Про практику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під варту та продовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання і досудового слідства» від 25 квітня 2003р. №4;

15) «Про застосування законодавства, яке забезпечує право на захист у кримінальному судочинстві» від 24 жовтня 2003р. №8;

16) «Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» від 27 лютого 2004р. №2;

17) «Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх» від 16 квітня 2004 р. №5;

18) «Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів» від 2 липня 2004 р. №13;

19) «Про деякі питання застосування законодавства, яке регулює порядок і строки затримання (арешту) осіб при вирішенні питань, пов’язаних з їх екстрадицією» від 08 жовтня 2004 р. №16;

20) «Про практику застосування судами України законодавства, що регулює повернення кримінальних справ на додаткове розслідування» від 11 лютого 2005 р. №2;

21) «Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування» від 03 червня 2005 р. №7;

22) «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» від 23 грудня 2005 р. №12;

23) «Про практику постановлення судами вироків (постанов) при розгляді кримінальних справ в апеляційному порядку» від 15 травня 2006 р. №1;

24) «Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру» від 15 травня 2006 р. №2;

25) «Про незалежність судової влади» від 13 червня 2007 р. №8.

26) «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» від 28 березня 2008 р. №2.

27) «Про практику винесення судами окремих ухвал (постанов) у кримінальних справах» від 28 березня 2008 р. №3.

 

Основна література

1. Підручники і посібники:

1) Басай В.Д. Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики: Навч. посібник для підготовки магістрів-правознавців. – Івано-Франківськ: Вид-во «Плай», 2002. – 352с.

2) Вапнярчук В.В. Зразки кримінально-процессуальних документів: досудове провадження / В.В. Вапнярчук; за наук. ред. Ю.М. Грошевого. - Х. : Видавець СПД ФО Вапнярчук Н.М., 2008. - 520 c.

3) Вапнярчук В.В. Кримінальний процес України (в схемах і таблицях): Навч. посібник / В.В. Вапнярчук. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008.

4) Вапнярчук В.В. Уголовный процесс Украины (в схемах и таблицах): Учеб. пособие / В.В. Вапнярчук. – Х.: Издатель ФЛ-П Вапнярчук, 2008. – 228 c.

5) Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України : навч. посібник / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 712 c.

6) Кримінальний процес: Порушення кримінальної справи. Досудове розслідування (альбом схем) : навч.-метод. посіб. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 124 c.

7) Кримінальний процес України: Підруч. для студентів юрид. спец. вищ. закладів освіти / Ю.М.Грошевий, Т.М.Мірошниченко, Ю.В.Хоматов та ін.; За ред. Ю.М.Грошевого та В.М.Хотенця. – Х.: Право, 2000. – 494с.

8) Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. - Х.: Право, 2010. - 608 с.

9) Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: Навч. посібник. - К: Істина, 2005.- 456 с.

10) Лобойко Л.Н. Уголовно-процессуальное право: учеб. пособие / Л.Н. Лобойко. – Х. : Одиссей, 2007. – 672 c.

11) Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.П. Кримінально-процесуальне право: Навч. посібн. для студентів юрид. вузів та факультетів. – К.: Вентурі, 1997. – 352с.

12) Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник. – 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 1999. – 536с.

13) Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінально-про­цесуальне право / Тези лекцій, задачі, ділові ігри. – К.: «Вентурі», 1997. – 352с.

14) Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-проце­суальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навч. посібник – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 400с.

15) Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" (відповідно до вимог ECTS) / уклад. Ю.М. Грошевий, Ю.В. Хоматов, О.І. Бережний та ін. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2007. – 81 c.

16) Назаров В.В. Кримінальний процес України : навч. посібник / В.В. Назаров, Г.М. Омельяненко. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 584 c.

17) Нове у кримінально-процесуальному законодавстві України: Навч. посібник для студентів юрид спеціальностей вищих закладів освіти / За ред. Ю.М.Грошевого. – Х.: Право, 2002. – 160с.

18) Рустамов Х.У. Уголовный процесс. Формы: учебное пособие для вузов. М.,1998.

19) Строгович М.С., Алексеева А.В., Ларин А.М. Советский уголовный закон и проблемы его эффективности. М., 1984.

20) Тертышник В.М. Уголовный процесс: Учеб. пособие. 2-е изд., пер. и доп. – Х.: Арсис, 1999. – 528с.

21) Уголовный процесс ( под ред. Лупинской П.А. ) М.,1995.

22) Уголовный процесс. Общая часть. Учебник для учащихся вузов (под ред. БожьеваВ.П.). М., 1997.

23) Учебник уголовного процесса ( под ред. Кобликов А.С. ). СПб., 1996.

24) Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства (в 2 т. ). СПб., 1996.

25) Чельцов-Бебутов М.А. Курс уголовно-процесуального права: очерки по истории суда и уголовного процесса в рабоаладельческих, феодальных и буржуазных государствах. СПб.,1995.(УнВД)

26) Якупов Р.Х. Уголовный процесс. М.,1998.

27) Янович Ю.П. Уголовный процесс Украины: Пособие по подготовке к государственному (выпускному) экзамену. – Х.: Изд-во Ун-та внутрених дел, 1998. – 256с.

 

2. Коментарі до КПК:

1) Михеєнко М.М., Шибіко В.П., Дубинський А.Я. Науково-прак­тичний коментар Кримінально-процесуального кодексу України. - К.: Юрінком Інтер, 1997. – 624с.

2) Уголовно-процессуальный кодекс Украины: Научно-практический комментарий / Под общей редакцией В.Т.Маляренка, Ю.П.Аленина. – Х.: ООО «Одиссей», 2003. – 960с.

3) Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-прак­тичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – Вид. четверте, перероблене та доповнене. – К.: „Юрисконсульт”, КНТ, 2007. – 896с.

 

 

Додаткова література

Модуль № 1.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА.

Змістовий модуль № 1: Загальні положення теорії кримінального процесу:

 

ТЕМА № 1. «Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу».

14. Брынцев В.Д. Судебная власть /правосудие/: пути реформирования в Украине. Х., 1998.

15. Дроздов О.М. Джерела кримінально-процесуального права України: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2008. – 208 с.

16. Зінченко І.Л. Єдність процесу / І.Л. Зінченко // Сучасні проблеми юридичної науки : тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2008. – C.396-399.

17. Зінченко І.Л. Завдання сучасного кримінального процесу України / І.Л. Зінченко // Проблеми законності. – Х. : Нац. юрид. акад. України, 2006. – Вип. 77. – C. 151-156.

18. Капліна О.В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Х.: Право, 2008. – 296 с.

19. Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства / Отв. ред. В.М.Савицкий. – М.: Наука, 1985. – 240с.

20. Лукашевич В.Г. Погляд на реформування вітчизняного кримінального судочинства в контексті вимог європейських стандартів / В.Г. Лукашевич // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - Запоріжжя, 2006. - №2 - C. 169-171.

21. Маринів В.І. Вплив практики Європейського Суду з прав людини на процес реформування кримінального судочинства / В.І. Маринів // Матеріали наукових семінарів та "круглих столів", проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 трав. 2007 р. - Х.: Право, 2007. - C. 47.

22. Михайленко О.Р. Складання процесуальних документів з кримінальних справ: (теорія, методика, зразки документів ):навчальний посібник. К., 1992.

23. Молдован В.В., Молдован А.В. Порівняльне кримінально-процесуальне право: Україна, ФРН, Франція, Англія, США: Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 1999.

24. Нове в кримінально-процесуальному законодавстві України: [Навч. посібник] для студентів юрид. спеціальностей вищих закладів освіти/За ред. Ю.М. Грошевого. – Харків: Право, 2002.

25. Петрова О. Защита прав личности, нарушенных преступлением, как задача уголовного процесса / О. Петрова // Актуальні проблеми тлумачення і застосування юридичних норм : зб. ст. учасн. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам`яті проф. П.О. Недбайла (28-29 берез. 2008 р.). – Львів: Львів. нац. ун-т, 2008. – C. 201-202.

26. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. – Х.: Арсіс, 2002. – 160с.

ТЕМА № 2. «Кримінально-процесуальне право України, та його джерела».

11. Бацько І.М. Поняття і зміст кримінально-процесуальних відносин / І.М. Бацько // Право і суспільство. - 2006. - № 1. -C. 151-154.

12. Біленчук П.Д. Законодавче регулювання кримінально-процесуальної діяльності в Україні: новації, ідеї, пріоритети / П.Д. Біленчук, В.І. Барилюк, І.В. Гарарук // Науковий вісник Чернівецького університету. Правознавство. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 348 – C. 91-99.

13. Голубов А.Є. Європейські стандарти прав особи як джерела кримінально-процесуального права України / А.Є. Голубов // Від громадянського суспільства - до правової держави : тези II міжнар. наук.-практ. конф. (25 квіт. 2007 р.). - Х.: ХНУ им. В.Н.Каразина, 2007. - C. 338-341.

14. Дроздов О. До проблеми визначення множинності джерел кримінально-процесуального права України / О. Дроздов // Юридичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 80-87.

15. Дроздов О. Конституція України як джерело кримінально-процесуального права України / О. Дроздов // Юридичний журнал. - 2007. - №7-8 (№ 7). - C. 145-155.

16. Дроздов О.М. Роль Європейського суду з прав людини в розвитку кримінально-процесуального законодавства України / О.М. Дроздов // Матеріали наукових семінарів та "круглих столів", проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 трав. 2007 р. - Х.: Право, 2007. - C. 196-198.

17. Кухнюк Д.В. Судовий прецедент у кримінальному процесі: проблеми впровадження / Д.В. Кухнюк // Вісник Верховного Суду України. - 2008. - № 4. - C. 42-45.

18. Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України / Д.В. Кухнюк // Вісник Верховного Суду України. - 2007. - № 10. - C. 36-40.

19. Лобойко Л.М. Методи кримінально-процесуального права: Монографія / Л.М. Лобойко. - Д. : Дніпропетр. держ. уні-т внутр. справ, 2006. - 352 c.

20. Погорецький М.А. Кримінально-процесуальні правовідносини: структура і система: Монографія. – Х.: Арсіс, 2002. – 160с.

 

ТЕМА № 3. «Принципи кримінального процесу».

15. Бондаренко А. Закладення основ змагальності в процесуальну форму досудового провадження в Україні: деякі питання / А. Бондаренко // Право України. - 2006. - № 11. - C. 65-69.

16. Герасимчук О. Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі / О. Герасимчук // Право України. - 2007. - № 3. - C. 128-131.

17. Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. – Х., 1997.

18. Грошевий Ю.М. Проблеми розвитку змагальності в кримінально-процесуальній діяльності / Ю.М. Грошевий // Матеріали наукових семінарів та "круглих столів", проведених Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого спільно з Академією правових наук України в рамках Фестивалю науки 15-16 трав. 2007 року. - Х.: Право, 2007.-C.41.

19. Губська О. Проблеми визнання вини у кримінальному процесі та принцип презумпції невинуватості / О. Губська // Підприємництво, господарство і право. - 2008.- № 3. - C.144-146.

20. Гудзь Д.С. Історія виникнення правових презумпцій та розвиток поняття про них / Д.С. Гудзь // Держава і право. Юридичні і політичні науки. - К., 2006. - Вип.32. – C. 99-105.

21. Давлетов А.А. Принципы уголовно-процессуальной деятельности / А.А. Давлетов // Известия вузов. Правоведение. - 2008. - № 2. - C. 92-102.

22. Зінченко І.Л. Проблеми змагальності в кримінальному процесі України / І.Л. Зінчекно // Проблеми законності. - Х., 2007. - Вип. 85. – C. 136-140.

23. Зінченко І.Л. Система принципів кримінального процесу України та проблеми їх класифікації / І.Л. Зінченко // Право і безпека. - 2006. - № 5/1. - C. 22-24.

24. Лобойко Л.М. Принцип диспозитивності в кримінальному процесі України: Монографія. – Д.: Юрид. акад. М-ва внутр. справ; Ліра лтд., 2004. – 216 с.

25. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 318 с.

26. Маркуш М.А. Принцип змагальності в кримінальному процесі України: Монографія. – Х.: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2006. – 208 с.

27. Мірошніченко Т.М., Філін Д.В. Система принципів кримінального процесу: Конспекти лекцій. – Х: НЮАУ, 1995. – 40с.

28. Півненко В. Щодо принципу змагальності у кримінальному судочинстві / В. Півненко // Вісник прокуратури. - 2006. - № 5. - C. 73-77.

ТЕМА 4. «Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності».

13. Альперт С.А. Кримінально-процесуальні функції: поняття, сис­тема, суб`єкти. – Х.: НЮАУ, 1995. – 28с.

14. Альперт С.А. Субъекты уголовного процесса. – Х.: НЮАУ, 1997. – 60с.

15. Альперт С.А. Обвинение в советском уголовном процессе. – Х.: ХЮИ, 1974. – 36с.

16. Ахтирська Н. Безпека учасників кримінального процесу та подолання протидії встановленню істини / Н. Ахтирська // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 7. - C. 50-53.

17. Бандурка О.М. Слідчий – моя професія: Наук.-практ. нариси. – Х.: Вид-во НУВС, 2000. – 216с.

18. Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка провадить дізнання. – Х.: Торсінг, 2001, – 220с.

19. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. - Х.: Право, 2010. - 608 с.

20. Зеленецкий В.С., Козьяков И.Н. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью ОРД: Монография. – Х.: Восточно-региональный центр гумманитарно-образовательных инициатив, 2003. – 256с.

21. Зеленецкий В.С., Куркин Н.В. Обеспечение безопасности субъектов уголовного процесса. – Х.: Изд-во «КримАрт», 2000, - 404с.

22. Мельник О.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів при розслідуванні вимагань: Монографія. – Харків: Видавець ФО-П Вапнярчук Н.М., 2007. – 192 с.

23. Слінько С.В. Проблеми правового статусу суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності: Монографія. – Х.: Вид-во НУВС України, 2003.

24. Трагнюк Р.Р. Прокурорський нагляд за додержанням законів, що забезпечують права обвинуваченого: Монографія. – Х.: Факт, 2004. – 200с.

ТЕМА№ 5. «Цивільний позов у кримінальній справі».

3. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві: Навч. посібн./ за ред. Ю.М. Грошевого.- Х: Право, 2002. –150 с.

4. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник – 4е вид. Доп .та перероб. – К, -2003.

Змістовий модуль № 2: Доказове право та заходи примусу у кримінальному процесі

 

ТЕМА 6. «Докази і доказування у кримінальному процесі».

15. Горбачов О.В., Хотенець В.М. Процесуальні документи у кримінальному процесі (Конспект лекції). - Харків, 1994 р.

16. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. - Х.: Право, 2010. - 608 с.

17. Грошевий Ю.М. Докази і доказування у кримінальному процесі: наук.-практ. посіб. / Ю.М. Грошевий, С.М. Стахівський. – К. : КНТ, 2006. – 272 c.

18. Зеленецкий В.С. Проблемы формирования совокупности доказательств в уголовном процессе: Монография. – Х.: Восточно-региональный центр гуманитарно-образовательных инициатив, 2004. – 108с.

19. Лисенко В. Проблеми отримання та використання у доказовому процесі інформації, що міститься в електронному вигляді на магнітних, оптичних чи інших носіях (за матеріалами діяльності податкової міліції) //Вісник прокуратури.- 2007.- № 4.-C. 61-69.

20. Миронов В. Правила оценки допустимости доказательств //.- Законность.- 2006.- №5.- С.35-36.

21. Нор В.Т. Проблеми теорії і практики судових доказів. – Львів, 1978.

22. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі.- Х.: Арсіс, 2007.- 576 c.

23. Сибільова Н.В. Допустимість доказів у радянському кримінально­му процесі: Навч. посібник. - К.: УМК ВО, 1991. – 64с.

24. Стахівський С. Щодо поняття та суті доказів у кримінальному судочинстві //Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 5.-C. 147-150.

25. Стахівський С.М. Показання свідка як джерело доказів у кримінальному процесі // Київ, -2001.

26. Тертышник В.М., Слинько С.В. Теория доказательств: Учеб. из­дание. – Х.: Арсис, 1998. – 256 с.

27. Шейфер С.А. Понятие доказательства: спорные вопросы теории // Государство и право.- 2008.- № 3. -C. 12-21.

28. Щербаковский М.Г., Разумова А.Е. Классификация натурных коллекций информационно-справочных учетов, используемых при проведении экспертных исследований // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2007. Спец. вип. № 2. У 4 ч. Ч. 3: Проблеми вдосконалення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у напрямку боротьби з організованою злочинністю. - Луганськ: Луган. держ. ун-т внутр. справ, 2007.- C.28-33.

ТЕМА 7. «Заходи кримінально-процесуального примусу».

15. Вапнярчук В.В. Запобіжні заходи, не пов`язані із взяттям під варту, в новому КПК України та проблеми їх процесуальної регламентації // Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов`язаних із взяттям під варту: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 22-23 лютого 2006 р., м. Харків.- Х.-К.: ПП "Серга",2006.- C.105-110.

16. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. - Х.: Право, 2010. - 608 с.

17. Головкін О. Взяття під варту: проблеми залишаються //Вісник прокуратури.- 2007.- № 6.-C. 91-95.

18. Губська О.А. Взяття під варту як запобіжний захід у світлі національного та міжнародного законодавства //Адвокат.- 2007.- № 3.-C. 8-11.

19. Дячук С. Превентивне затримання (ув`язнення) військовослужбовців у світлі Європейської конвенції з прав людини //Право військової сфери.- 2007.- № 6.-C. 3-7.

20. Капліна О.В. Проблеми обмеження конституційних прав особи і громадянина на досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов`язаних із взяттям під варту // Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов`язаних із взяттям під варту: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 22-23 лютого 2006 р., м. Харків.- Х.-К.: ПП "Серга",2006.- C.77-80.

21. Коваленко Е. Запобіжні заходи у кримінальному судочинстві: особливості та підстави застосування //Підприємництво, господарство і право.- 2006.- № 10.-C. 146-151.

22. Поліщук Г. Міжнародні стандарти щодо затримання, арешту та взяття під варту //Адвокат.- 2007.- № 4. -C. 27-32.

23. Тищенко О. І. Запобіжний захід у вигляді взяття під варту: проблеми обрання та оскарження в досудовому провадженні по кримінальній справі: Монографія. – Харків:«Фінн», 2008. – 176 с.

24. Шибіко В.П. Роль захисника в забезпеченні права підозрюваного, обвинуваченого на захист при вирішенні питання про застосування запобіжних заходів // Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов`язаних із взяттям під варту: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 22-23 лютого 2006 р., м. Харків.- Х.-К.: ПП "Серга",2006.- C.27-31.

25. Шило О.Г. Співвідношення публічних та особистих заходів, не пов`язаних із взяттям під варту // Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов`язаних із взяттям під варту: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 22-23 лютого 2006 р., м. Харків.- Х.-К.: ПП "Серга",2006.- C.47-50.

26. Шинкарьов Ю.В. Щодо визначення кола осіб, до яких не може бути застосоване кримінальне покарання у виді арешту //Право і безпека.- 2006.- №5/2 (№ 2).-C. 78-81.

27. Шиян А.Г. Проблеми продовження строків тримання під вартою обвинуваченого ще залишаються невирішеними // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. 2007. №2(33).- Д.: Дніпропетр. держ. уні-т внутр. справ,2007.- C.293-298.

28. Юдківська Г.А. Затримання особи та взяття під варту у світлі вимог презумпції невинуватості //Адвокат.- 2008.- № 3.-C. 12-21.

 

ТЕМА 8. «Процесуальні документи строки та судові витрати».

16. Біленчук П.Д., Крегул Ю.І., Курко М.Н., Стахівський С.М. Кримінальний процес України: зразки процесуальних документів. – К.: Основа, 1996. – 352 с.

17. Вапнярчук В.В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження. - Х, 2006.- 464 с.

18. Вапнярчук В.В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / За науковою редакцією проф. Грошевого Ю.М., 2009.- 560 с.

19. Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В. Капліної. - Х.: Право, 2010. - 608 с.

20. Гoрбачов О.В., Хотенець В.М. Процесуальні документи у кримінальному процесі (конспект лекцій). Х., 1994.

21. Зеленецкий В.С., Глинская Н.В. Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины. – Серия «Юридичний радник». – Харьков: «Страйд», 2006. – 336 с.

22. Зразки бланків процесуальних та інших документів у кримінальній справі. - К., 2002. - 180 с.

23. Каткова Т.В. Зразки бланків процесуальних та інших документів у кримінальній справі. - Х.: Рубікон, 2001. - 178 с.

24. Каткова Т.В. Образцы бланков процессуальных и иных документов по уголовному делу. - Х.:Рубикон, 1999. - 174 с.

25. Каткова Т.В., Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку у кримінальній справі. Навч. посібн. Х.: “Рубікон”, 2002. –96 с.

26. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. - К.:Юрінком Інтер, 2000. - 256 с.

27. Рожнова В.В. Практикум зі складання кримінально-процесуальних документів (досудове провадження): Навч.-практ. посіб. з метод. рек. / В.В. Рожнова, О.Ф. Штанько, Ю.І. Азаров. - К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2005. - 308 с.

28. Тертышник В.М., Кузниченко О.В. Логика и стиль уголовно-процессуалных и иных юридических документов. Х., 1996.

29. Толочко А.Н. Судебный приговор и его мотивировка. К., 1991.

30. Шевченко В.Ф., Осауленко А.А., Романець О.А. та ін. Зразки бланків процесуальних та інших документів у кримінальниій справі: Практичний посібник. – К.: ГСУ МВС України, 2002. – 180 с.

Модуль № 2.

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА.

Змістовий модуль № 3: Досудові стадії кримінального процесу:

ТЕМА № 9. «Порушення кримінальної справи».

15. Джига М.В., Баулін О.В., Лук’янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні: Навчально-практичний посібник. – К.: Вид-во МВС України, 1999.

16. Долженко В.В. Особливості порушення кримінальної справи про сексуальні вбивства // Право і суспільство.- 2006.- № 2.-C. 39-44.

17. Донченко А. Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Вісник прокуратури.- 2007.- № 8.-C. 48-50.

18. Доросинська Г. Оскарження до суду постанови про порушення кримінальної справи // Підприємництво, господарство і право.- 2007.- № 10.-C. 157-160.

19. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела . - Х.:КримАрт, 1998 . - 340 с.

20. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела при различных видах информации о совершенном преступлении // Роль захисника у досудовому слідстві при обранні запобіжних заходів, не пов`язаних із взяттям під варту: Матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 22-23 лютого 2006 р., м. Харків.- Х.-К.: ПП "Серга", 2006.- C.15-19.

21. Зеленецкий В.С. Факторы, обуславливающие защиту уголовных дел от преступных посягательств // Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 12.- Х: Кроссроуд,2006.- C.132-160.

22. Зеленецький В.С. Структура дослідчого кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України. – Х.: Право. - 1996. - №7. – С.126-134.

23. Зеленецький В.С., Лобойко Л.М. Правова регламентація дослідчого кримінального процесу в проекті КПК України // Наук. вісн. ДЮІ МВС України. – 2000. – № 2. – С. 275-296.

24. Капліна О.В., Шило О.Г. Проблеми забезпечення права на судовий захист особи, щодо якої порушено кримінальну справу // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - 2003. - №3-4 (7-8). – С.236-241.

25. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. Зразки бланків процесуальних та інших документів у кримінальній справі: Практ. посібник. – Х.: “Рубікон”, 2001.

26. Пєтков О.В. Процесуальна діяльність начальника слідчого відділу в стадії порушення кримінальної справи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дидоренка. 2007. Вип. 4.- Луганськ: Луган. держ. ун-т внутр. справ,2007.- C.206-211.

27. Пилипчук П.П. Розгляд судом скарги на постанову про порушення кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 2 (36). – С. 59-61.

28. Титов А.М. Використання статистичних обліків на стадії порушення кримінальної справи // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2007. Спец. вип. № 2. У 4 ч. Ч. 3: Проблеми вдосконалення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у напрямку боротьби з організованою злочинністю.- Луганськ: Луган. держ. ун-т внутр. справ,2007.- C.71-75.

ТЕМА № 10. «Досудове розслідування як стадія кримінального процесу».

19. Алексійчук М.М. Удосконалення діяльності слідчих підрозділів міськрайорганів // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. 2007. №2(33).- Д.: Дніпропетр. держ. уні-т внутр. справ,2007.- C.298-303.

20. Ахтирська Н.М. Накладення арешту на кореспонденцію і застосування технічних засобів отримання інформації: досвід країн СНД //Адвокат.- 2007.- № 10.-C. 16-18.

21. Ахтирська Н.М. Судова експертиза: порівняльний аналіз правового регулювання призначення та використання її результатів //Адвокат.- 2007.- № 8.-C. 3-7.

22. Бандурка С.О., Слинько С.В. Расследование преступлений (уголовно-процессуальные проблемы). – Х.: Основа, 2000. – 230с.

23. Бахин В.П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования. К., 1991.

24. Брынцев В.Д., Чернухин В.Г. Судебный контроль (теория и практика). – Х.: Ксилон, 2001. – 204 с.

25. Вапнярчук В.В. Зразки кримінально-процесуальних документів: досудове провадження / За науковою редакцією проф. Грошевого Ю.М., 2006. - 464с.

26. Вапнярчук В.В. Особливості процесуального становища особи, яка провадить дізнання. – Х.: Торсінг, 2001,– 220с.

27. Джига М.В., Баулін О.В., Лук’янець С.І., Стахівський С.М. Провадження дізнання в Україні: Навч.-практ. посібн. – К.: Друкарня МВС України, 1999. – 155с.

28. Каткова Т.В., Каткова А.Г. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висновку по кримінальній справі: Навч. посібн. – Х.: «Рубікон», 2002. – 96с.

29. Коновалова В. Е. Допрос: тактика и психология: Монография: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2006. – 160с.

30. Коновалова В. Е. Убийства: искусство расследования. – Х.: Издатель ФЛ-П Вапнярчук Н.Н., 2006.– 320с.

31. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальна регламентація слідчих дій: монографія / Л.М. Лобойко, А.П. Черненко. - Д.: Дніпропетр. держ. уні-т внутр. справ, 2006. - 168 c.

32. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. Научно практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. – 448с.

33. Настільна книга слідчого / М.І. Панов, В.Ю. Шепітько, В.О. Коновалова [та ін.]. - 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Вид. Дім "Ін Юре", 2007. - 728 c.

34. Погорецький М.А. Функціональне призначення оперативно-розшукової діяльності у кримінальному процесі.- Х.: Арсіс, 2007.- 576 c.

35. Кузьмичов В., Юсупов В. Алібі у розкритті злочинів: Навч. посіб. - К., 2007. - 204 с.

36. Тертышник В.М., Слинько С.В. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений. – Х.: УВД, 1995. – 66с.

ТЕМА № 11. «Провадження слідчих дій».

11. Бандурка О.М. Професійна етика працівників органів внутрішніх справ: Навчальний посібник. – Харків: Вид-во НУВС, 2001.

12. Бахин В.П., Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002 гг.). – Киев, 2002.

13. Каркач, Суходубов В. Нагляд за дотриманням законності при проведенні обшуку та виїмки // Вісник Прокуратури. – 2003. – № 1 (19). – С. 50-52.

14. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. Зразки бланків процесуальних та інших документів у кримінальній справі: Практ. посібник. – Х.: “Рубікон”, 2001.

15. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. Судебные экспертизы. – Харьков, 1997.

16. Коваленко Е.Г. Использование экспертных знаний в деятельности органов внутренних дел. – К., 1990.

17. Нор В.Т. Защита имущественных прав в уголовном судопроизводстве. – К.: Вища школа, 1989.

18. Смітієенко З., Клименко Я. Обов’язок слідчого по своєчасному забезпеченню цивільного позову у кримінальному процесі // Право України. – 2002. – № 4. – С. 56-61.

19. Тертышник В.М., Слинько С.В. Взаимодействие следователя с иными подразделениями органов внутренних дел при расследовании преступлений. – Х.: Ун-т внутр. дел, 1995.

20. Тертышник В.М., Слинько С.В. Тайное становится явным: взаимодействие следователя, оперативного работника и эксперта-криминалиста при расследовании преступлений. – Харьков: Гриф, 1997.

ТЕМА № 12. «Притягнення як обвинуваченого. Допит обвинуваченого».

7. Баулін О.В. До проблеми визнання особи винною у вчиненні злочину на стадії попереднього розслідування // Право України. – 1996. – № 11. – С. 57-59.

8. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. – М., 1996.

9. Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого. – К., 1999.

10. Каткова Т.В., Кожевников Г.К. Зразки бланків процесуальних та інших документів у кримінальній справі: Практ. посібник. – Х.: “Рубікон”, 2001.

11. Никоненко М.Я. Визначення моменту встановлення особи, яка вчинила злочин // Право України. – 1999. – № 1. – С. 93.

12. Тертышник В.М. Процессуальные документы предварительного расследования. – Х., 1990.

 

ТЕМА № 13. «Зупинення та закінчення досудового розслідування».

12. Бахин В.П., Карпов Н.С. Некоторые аспекты изучения практики борьбы с преступностью (данные исследований за 1980-2002 гг.). – Киев, 2002.

13. Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. – М., 1996.

14. Богословська Л.О. Зупинення попереднього слідства. (Конспект лекції). – Харків, 1994.

15. Губська О.А. Чи потрібне громадське поручительство Україні? // Науковий вісник ДЮІ МВС України. – 2001. – № 1. – С. 275-281.

16. Гуськова А.П. Личность обвиняемого в уголовном процессе (проблемы теории и практики): Автореф. дис. доктора юрид. наук. - Екатеринбург, 1997. - 42 с.

17. Маланчук П. Проблеми здійснення захисту особи, яка притягається до кримінальн6ої відповідальності. // Кримінальне право. - 2002. - № 12. - С. 115-118.

18. Михайленко О., Юрчишин В. Обвинувачення: його види і значення у кримінальному судочинстві України. // Вісник Прокуратури. - 2003. - № 5 (23). - С. 46-51.

19. Михеєнко М.М., Нор В.Т., Шибіко В.П. Кримінальний процес України: Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 1999. – 536 с.

20. Нове у кримінально-процесуальному законодавстві: Навч. посібн./ за ред. Ю.М. Грошевого.- Х: Право, 2002. –150 с.

21. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України: Підручник – 4е вид. Доп .та перероб. – К, -2003.

22. Филин Д.В. Прекращение уголовного дела с освобождением обвиняемого от уголовной ответственности // Проблеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2002. - Вип. 55. – С. 148- 153.

 

ТЕМА № 14. «Прокурорський нагляд за додержанням законів у досудових стадіях кримінального процесу».

8. Давыденко Л.М. Прокурор на предварительном следствии: блюститель закона или обвинитель? // Весы Фемиды. – 2000. – № 3.

9. Даев В.Г. Основы теории прокурорского надзора. Л., 1990.

10. Зеленецкий В.С. Возбуждение государственного обвинения в советском уголовном процессе. – Харьков, 1979.

11. Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела в стадии предварительного расследования: учебное пособие. Х., 1990.

12. Марочкін І.Є., Грошевий Ю.М., Черв’яков О.Б. Прокурорський нагляд в Україні. Донецьк, 1994.

13. Погорецький М.А. Судовий контроль та прокурорський нагляд за використанням протоколів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 2 (36). – С. 36-39.

14. Прокурорський нагляд у сфері оперативно-розшукової діяльності (його функціональне призначення та межі) // Вісник Прокуратури. – 2003. – № 1 (19). – С. 63-69.

Змістовий модуль № 4: Судові стадії кримінального процесу:

ТЕМИ № 15, 16, 17 «Підсудність кримінальних справ», «Попередній розгляд справи суддею», «Загальні положення судового розгляду кримінальної справи».

17. Брынцев В.Д. Судебная власть (правосудие): пути реформирования в Украине. – Х., 1998.

18. Брынцев В.Д., Чернухи В.Г. Судебный прецедент (неофициальный). Судебная практика Харьковского региона по уголовным делам. – Х.: Ксилон, 1999.

19. Герасимчук О. Захист прав потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинувачення // Вісник Академії прокуратури України.- 2006.- № 4.-C. 80-85.

20. Грошовий Ю.М. Правові властивості вироку – акту правосуддя: Навч. посібник. – Х.: Укр.ЮА, 1994. – 48с.

21. Зеленецький В.С., Лобойко Л.М. Природа та зміст обвинувальної діяльності потерпілого при відмові прокурора від обвинувачення // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ України. 2007. №2(33).- Д.: Дніпропетр. держ. уні-т внутр. справ,2007.- C.227-239.

22. Кожевніков Г. Державне обвинувачення як елемент кримінального переслідування // Вісник Академії прокуратури України.- 2006.- № 1.-C. 46-48.

23. Крючко Ю.І. Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства: Монографія. – Х.: Легас, 2000. – 248с.

24. Маляренко В. Ознайомлення учасників процесу з матеріалами кримінальної справи // Право України. – 2002. – № 4. – С.47-53.

25. Попелюшко В.О. Судовий розгляд кримінальної справи: Навч. посібник. – Острог, 2003. – 196с.

26. Середа В.О. Як підвищити ефективність державного обвинувачення в суді: Монографія / В.О. Середа. - Х. : Харків юрид., 2007. - 304 c.

27. Силин А.Б. Организация работы судьи по изучению уголовного дела и подготовке к рассмотрению его в судебном заседании : метод. пособие / А.Б. Силин. – Х. : Харьков юрид., 2008. – 68 c.

28. Слинько С.В. Судебное производство по уголовным делам: Учеб. пособие. – Х.: Арсис, 2002. – 384с.

29. Хруслова Л. Організація підтримання державного обвинувачення у кримінальних справах зі спрощеною процедурою судового розгляду //Вісник Академії прокуратури України.- 2006.- № 1.-C. 78-82.

30. Шепітько В.Ю. Проблеми судового допиту в наукових працях Л.Ю. Ароцкера // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. Вип. 7.- Х.: Право,2007.- C.488-489.

31. Юрчишин В. Публічне обвинувачення в кримінальному процесі України // Вісник прокуратури.- 2007. - № 11.-C. 58-62.

32. Янович Ю.П. Організаційно-правові проблеми забезпечення ефективного захисту від обвинувачення у кримінальному процесі України // Право обвинуваченого на кваліфікований захист та його забезпечення: Матеріали міжнар. наук.-практ. семінару, 1-2 груд. 2005 р., м. Харків.- Х.; К.: ЦНТ "Гопак", 2006.- C.77-79.

ТЕМА № 18. «Судовий розгляд кримінальної справи судом першої інстанції і постановлення вироку».

1. Брынцев В.Д., Чернухи В.Г. Судебный прецедент (неофициальный). Судебная практика Харьковского региона по уголовным делам. – Х.: Ксилон, 1999.

2. Грошевой Ю.М. Правові властивості вироку – акту правосуддя. – Х., 1994.

3. Грошевой Ю.М. Сущность судебных решений в советском уголовном процессе. – Х., 1979.

4. Крючко Ю.І. Проблеми підтримання державного обвинувачення у справах про навмисні вбивства: Монографія. – Х.: Легас, 2000.

5. Маляренко В.Т. Поняття, загальна характеристика та класифікація основних засад кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 1999. – № 1. – С. 40-44.

6. Матієк С. Наслідки відмови прокурора від обвинувачення // Вісник Прокуратури. – 2003. – № 2 (20). – С. 54-58.

7. Рогатюк І. Функція обвинувачення – рушійна сила кримінального процесу // Право України. – 2002. – № 2. – С. 79-82

8. Тертышник В.М. Гарантии истины, свободы и справедливости в уголовном процессе // Юридичний вісник України. – 1999. – № 6. – С. 27-30.

ТЕМА 19. «Апеляційне провадження».

1. Костюченко О.Ю. Апеляційне оскарження судових рішень у кримінальному процесі України: Монографія / О.Ю. Костюченко. - К.: ВПЦ "Київський ун-т", 2006. - 182 c.

2. Маляренко В.Т. Про подання апеляцій на судові рішення у кримінальних справах // Вісник Верховного Суду України, 2002. - №1. – С.42-55.

3. Маляренко В.Т. Про розгляд кримінальної справи в апеляційному порядку // Вісник Верховного Суду України, 2002. - №2. – С.48-55.

4. Мірошников І.Ю. Судове слідство в апеляційній інстанції : монографія / І.Ю. Мірошников. - Х. : Право, 2007. - 192 c.

5. Питання застосування кримінально-процесуального законодавства // Кримінальне судочинство: Судова практика у кримінальних справах.- 2007.- № 1.-C. 42-52.

6. Теремецький В. Правова природа відкликання апеляції, поданої на вирок суду // Вісник прокуратури.- 2007.- № 9.-C. 66-74.

7. Теремецький В.І. Правові наслідки відмови від апеляції, поданої на вирок суду в кримінальному судочинстві України // Сучасні проблеми юридичної науки та практики: Тези доп. та наук. повідомл. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів.- Х.: Нац. юрид. акад. України,2007.- C.252-255.

8. Тищенко О.І. Проблемні питання апеляційного оскарження рішення суду щодо застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою // Питання боротьби зі злочинністю. Вип.11. - Х: Кроссроуд,2006.- C.124-130.

9. Шевчук П.І. До питання створення та дії апеляційних судів в судовій системі України // Вісник Верховного Суду України. - 1998. - № 2.

10. Шевчук П.І. Інститут апеляції: досвід урегулювання в процесуальному законодавстві окремих пострадянських країн // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4.

ТЕМА 20. «Касаційне провадження».

1. Баулін О. Щодо необхідності стадії наглядового провадження в кримінальному судочинстві // Право України. – 1999. – № 4. – С. 101-103.

2. Губенко А. Кассационное обжалование приговоров: теория и практика //Уголовное право.- 2007.- № 1.-C. 77-79.

3. Сердюк В. Касаційна функція судочинства як загальносоціальний феномен // Право України. - 2008.- № 1.-C. 74-78.

4. Фінько В.Д. Внесення прокурором касаційного і окремого подання на вироки, ухвали і постанови суду. – Х.: 1995.

5. Фінько В.Д. Внесення прокурором касаційного і окремого подання на вироки, ухвали і постанови суду. – Х., 1995.

6. Чекмачевва Н. Судебное разбирательство в кассационной инстанции // Законность.- 2008.- № 3.- C. 23-26.

ТЕМА 21. «Виконання вироку».

1. Ахтирська Н. Виправдувальний вирок: питання постановлення та причини скасування / Н. Ахтирська // Підприємництво, господарство і право. - 2006. - № 4. - C. 148-151.

2. Савенко М. Правові властивості вироку як акту правосуддя / М. Савенко // Вісник Академії правових наук України. – Х., 2006. – №3(46). – C. 190-198.

3. Федунець З. Захист інтересів громадян та держави при виконанні судових рішень / З. Федунець // Вісник прокуратури. - 2008. - № 5. - C. 16-19.

4. Шевченко Є. Суб`єкти стадії виконання вироку та визначеність їх процесуального статусу в чинному законодавстві / Є. Шевченко // Право України. - 2008. - № 6. - C. 100-103.

5. Шевченко Є.О. Правова природа стадії виконання вироку та її вплив на зміст процесуальної діяльності суду / Є.О. Шевченко // Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ. - Х., 2007.- Вип. 39. - C. 44-52.

6. Шупеня М. Прокурорський нагляд та участь прокурора у виконавчому провадженні / М. Шупеня, Б. Бачук, Л. Франків // Право України. - 2006. - № 1. - C. 37-40.

ТЕМА 22. «Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження».

1. Омельяненко Г. Поняття, суть і форми перегляду вироків, постанов, ухвал суду в кримінальних справах // Право України. - 2003. - № 10.

2. Татаров О.Ю. Встановлення нововиявлених обставин вчинення злочину // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ. 2007. Спец. вип. № 2. У 4 ч. Ч. 1 : Проблеми вдосконалення оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ у напрямку болротьби з організованою злочинністю.- Луганськ: Луган. держ. ун-т внутр. справ,2007.- C.140-144.

3. Фідря Ю.О. Деякі особливості перегляду судових рішень в порядку виключного провадження // Бюлетень Міністерства юстиції України.- 2008.- № 5.-C. 85-93.

Змістовий модуль № 5: О

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.