Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Індивідуальні навчально-дослідні завданняТеми рефератів

МОДУЛЬ №1

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

Змістовий модуль № 1: Загальні положення теорії кримінального процесу:

 

ТЕМА № 1. «Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу».

 1. Кримінальний процес як правове явище: загальна характеристика.
 2. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу.
 3. Історичні форми кримінального процесу.
 4. Обвинувальний процес.
 5. Розшуковий (інквізиційний) процес.
 6. Змагальний процес.
 7. Характеристика змішаного процесу.
 8. Кримінально-процесуальні функції.
 9. Поняття стадії кримінального процесу.
 10. Система кримінального процесу України.

 

ТЕМА № 2. «Кримінально-процесуальне право України, та його джерела».

 1. Кримінально-процесуальне право в системі права України.
 2. Поняття кримінально-процесуального права, його предмет і метод.
 3. Система кримінально-процесуального права.
 4. Кримінально-процесуальні правовідносини.
 5. Джерела кримінально-процесуального права.
 6. Кримінально-процесуальна форма та її значення.
 7. Зв’язок кримінально-процесуального права з іншими галузями права та суміжними галузями знань.
 8. Кримінально-процесуальне законодавство України: загальна характеристика.
 9. Система чинного кримінально-процесуального законодавства України.
 10. Роль Конституції України в регулюванні кримінально-процесуальної діяльності.
 11. Міжнародно-правові акти в сфері кримінального судочинства: загальна характеристика.
 12. Кодифікація кримінально-процесуального законодавства в Україні. Структура і зміст чинного КПК України.
 13. Загальна характеристика Законів України, що містять в собі кримінально-процесуальні норми.
 14. Чинність кримінально-процесуального законодавства в часі, просторі та щодо осіб.
 15. Застосування аналогії у кримінально-процесуальному праві.
 16. Перспективи розвитку кримінально-процесуального законодавства України.

 

ТЕМА № 3. «Принципи кримінального процесу».

1. Поняття й значення принципів кримінального судочинства.

2. Система основних засад кримінального процесу України.

3. Конституція України і принципи кримінального процесу.

ТЕМА № 4. «Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності».

1. Суд (суддя) у кримінальному процесі.

2. Зміст терміну «суд» у кримінальному процесі.

3. Кримінально-процесуальні функції, які здійснює суд.

4. Процесуальні повноваження судді (суду) в кримінальному судочинстві.

5. Участь народу у відправленні правосуддя: сучасний стан та перспективи розвитку.

6. Обставини, що виключають можливість участі судді в розгляді кримінальної справи.

7. Процесуальні гарантії незалежності суддів при здійсненні правосуддя.

8. Процесуальний статус прокурора в кримінальному судочинстві України.

9. Прокуратура в системі правоохоронних органів України, її завдання.

10. Повноваження прокурора в стадіях порушення кримінальної справи та досудового розслідування.

11. Функції та повноваження прокурора у судових стадіях кримінального процесу.

12. Обставини, що виключають можливість участі прокурора в кримінальній справі.

13. Перспективи реформування прокуратури в Україні.

14. Органи досудового слідства в кримінальному судочинстві України.

15. Перспективи реформування органів досудового слідства в Україні.

16. Процесуальний статус слідчого в кримінальному судочинстві.

17. Процесуальні повноваження начальника слідчого відділу.

18. Правові відносини слідчого з начальником слідчого відділу та прокурором, який здійснює нагляд за розслідуванням. Процесуальна самостійність слідчого.

19. Обставини, що виключають можливість участі слідчого в розслідуванні.

20. Гарантії процесуальних прав потерпілого в кримінальному судочинстві.

21. Поняття потерпілого в кримінальному процесі.

22. Процесуальний статус потерпілого у справах публічного, приватно-публічного та приватного обвинувачення.

23. Процесуальні гарантії прав потерпілого.

24. Питання застосування законодавства, яким передбачено права потерпілих від злочинів, у судовій практиці.

25. Відновлювальне судочинство в Україні: перспективи розвитку.

26. Підозрюваний і обвинувачений – суб’єкти права на захист в кримінальному судочинстві.

27. Інститут представництва в кримінальному процесі.

28. Захисник у кримінальному судочинстві.

 

ТЕМА№ 5. «Цивільний позов у кримінальній справі».

1. Поняття та підстави цивільного позову у кримінальному судочинстві.

2. Умови спільного розгляду цивільного позову і кримінальної справи.

3. Застосування цивільно-правового законодавства при вирішенні цивільного позову у кримінальному процесі.

4. Процесуальний стан цивільного позивача та цивільного відповідача.

5. Діяльність органу дізнання, слідчого, прокурора, судді, суду по забезпеченню цивільного позову в кримінальній справі.

 

Змістовий модуль № 2: Доказове право та заходи примусу у кримінальному процесі:

ТЕМА № 6. «Докази і доказування у кримінальному процесі».

 1. Процес доказування в кримінальному судочинстві.
 2. Кримінально-процесуальне доказування як різновид пізнавальної діяльності.
 3. Поняття, зміст і мета кримінально-процесуального доказування.
 4. Предмет і межі доказування.
 5. Суб’єкти доказування.
 6. Докази та їх джерела в кримінальному процесі.
 7. Класифікація доказів та її практичне значення.
 8. Джерела доказів та їх процесуальна характеристика.
 9. Використання в кримінальному процесі фактичних даних, отриманих в результаті адміністративної та оперативно-розшукової діяльності.
 10. Показання свідка як джерело доказів.
 11. Поняття і процесуальний статус свідка в кримінальному процесі.
 12. Особливості участі у кримінальному процесі деяких категорій свідків (неповнолітні, особи, які мають психічні та фізичні вади, особи, які користуються правом дипломатичної недоторканності, та ін.).
 13. Показання потерпілого як джерело доказів.
 14. Оцінка показань потерпілого у судовій практиці.
 15. Показання підозрюваного і обвинуваченого як джерела доказів у кримінальному судочинстві.
 16. Висновок експерта як джерело доказів.
 17. Система експертних установ в Україні.
 18. Загальна характеристика експертної діяльності в Україні.
 19. Перевірка висновку експерта.
 20. Речові докази у кримінальному процесі.
 21. Вирішення питання про долю речових доказів.
 22. Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів.
 23. Перевірка та оцінка протоколів слідчих і судових дій та інших документів в кримінальному судочинстві.

 

ТЕМА № 7. «Заходи кримінально-процесуального примусу».

1. Запобіжні заходи у системі заходів кримінально-процесуального примусу.

2. Поняття, підстави і види запобіжних заходів за чинним законодавством.

3. Процесуальний порядок обрання, зміни та скасування запобіжних заходів.

4. Процесуальний порядок застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

5. Перспективи розвитку інституту запобіжних заходів у кримінальному процесі України.

ТЕМА 8. «Процесуальні документи строки та судові витрати».

1. Поняття, значення і класифікація процесуальних строків.

2. Порядок обчислення процесуальних строків.

3. Відновлення процесуальних строків.

4. Поняття, види та процесуальний порядок стягнення судових витрат в кримінальному судочинстві.

5. Держава - гарант компенсації шкоди або витрат певних категорій осіб у кримінальному судочинстві.

 

Модуль № 2

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Змістовий модуль № 3: Досудові стадії кримінального процесу:

ТЕМА № 9. «Порушення кримінальної справи».

1. Сутність, завдання і значення стадії порушення кримінальної справи.

2. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи.

3. Обставини, що виключають провадження у кримінальній справі.

4. Державні органи і посадові особи, уповноважені вирішувати питання про порушення кримінальної справи.

5. Процесуальний порядок порушення або відмови в порушенні кримінальної справи.

6. Прокурорський нагляд та судовий контроль за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень, які приймаються в стадії порушення кримінальної справи.

 

ТЕМА № 10. «Досудове розслідування, як стадія кримінального процесу».

1. Дізнання як форма досудового розслідування.

2. Поняття і завдання дізнання в кримінальному процесі України.

3. Органи дізнання та їх повноваження.

4. Процесуальний статус особи, яка провадить дізнання.

5. Дізнання у справах про тяжкі та особливо тяжкі злочини.

6. Дізнання у справах про злочини, що не є тяжкими чи особливо тяжкими.

7. Прокурорський нагляд за дізнанням в кримінальному процесі України.

8. Основні положення досудового слідства.

9. Поняття, завдання і значення досудового слідства в кримінальному процесі України.

10. Система органів досудового слідства України.

11. Загальна характеристика деяких основних положень досудового слідства:

12. Обов’язковість і своєчасний початок досудового слідства;

13. Дотримання правил про підслідність кримінальних справ;

14. Об’єднання кримінальних справ і виділення їх в окреме провадження;

15. Строки досудового слідства;

16. Використання групового методу розслідування;

17. Взаємодія органів досудового слідства та дізнання у розкритті та розслідуванні злочинів.

 

ТЕМА № 11. «Провадження слідчих дій».

1. Слідчі дії у кримінальному процесі.

2. Поняття і природа слідчих дій.

3. Система слідчих дій.

4. Класифікація слідчих дій.

5. Використання криміналістичних знань при провадженні слідчих дій.

6. Підстави і процесуальний порядок проведення слідчих дій (коротка характеристика).

 

ТЕМА № 12. «Притягнення як обвинуваченого. Допит обвинуваченого».

1. Процесуальне значення акту притягнення як обвинуваченого.

2. Вимоги процесуального закону до форми та змісту постанови про притягнення як обвинуваченого. Підстави винесення.

3. Процесуальний порядок пред’явлення обвинувачення та допиту обвинуваченого.

4. Зміна й доповнення обвинувачення на досудовому слідстві.

 

ТЕМА № 13. «Зупинення та закінчення досудового розслідування».

 1. Інститут зупинення досудового слідства.
 2. Поняття і сутність зупинення досудового слідства.
 3. Характеристика підстав і умов зупинення досудового слідства.
 4. Процесуальний порядок зупинення та відновлення досудового слідства.
 5. Підстави і процесуальний порядок закриття зупинених кримінальних справ.
 6. Форми закінчення досудового слідства.
 7. Процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку.
 8. Підстави до закриття кримінальних справ та їх класифікація. Процесуальний порядок закриття кримінальних справ.
 9. Процесуальний порядок та види звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності.
 10. Закінчення досудового слідства щодо неосудних та щодо осіб, які після вчинення злочину захворіли на душевну хворобу.
 11. Прокурорський нагляд та судовий контроль за законністю і обґрунтованістю закінчення досудового слідства.

 

ТЕМА № 14. «Прокурорський нагляд за додержанням законів у досудових стадіях кримінального процесу».

1. Прокуратура в системі правоохоронних органів України, її завдання.

2. Повноваження прокурора в стадіях порушення кримінальної справи та досудового розслідування.

3. Функції та повноваження прокурора у судових стадіях кримінального процесу.

4. Обставини, що виключають можливість участі прокурора в кримінальній справі.

5. Перспективи реформування прокуратури в Україні.

 

Змістовий модуль № 4: Судові стадії кримінального процесу:

 

ТЕМА № 15. «Підсудність кримінальних справ».

1. Судова система України.

2. Поняття та значення підсудності.

3. Види підсудності.

4. Передача справи з одного суду до іншого.

5. Направлення справи за підсудністю.

6. Недопустимість спорів про підсудність.

ТЕМА № 16. «Попередній розгляд справи суддею».

1. Процесуальне значення стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею.

2. Суб’єкти кримінального судочинства, які беруть участь у стадії попереднього розгляду кримінальної справи суддею, їх права та обов’язки.

3. Процесуальний порядок попереднього розгляду справи суддею.

4. Питання, які вирішуються в стадії попереднього розгляду справи суддею.

5. Рішення, які приймаються за результатами попереднього розгляду.

ТЕМА № 17. «Загальні положення судового розгляду кримінальної справи».

1. Судовий розгляд – центральна стадія кримінального процесу. Здійснення принципів кримінального процесу у стадії судового розгляду.

2. Безпосередність та усність судового розгляду. Незмінність складу суду.

3. Учасники судового розгляду, їх роль, права та обов’язки.

4. Межі судового розгляду. Зміна обвинувачення у суді першої інстанції.

5. Види рішень суду першої інстанції та порядок їх прийняття.

 

ТЕМА № 18. «Судовий розгляд кримінальної справи судом першої інстанції і постановлення вироку».

1. Підготовча частина судового засідання, її значення.

2. Судове слідство, його зміст і місце в структурі судового розгляду. Скорочене судове слідство. Особливості провадження слідчих дій у суді першої інстанції.

3. Судові дебати і останнє слово підсудного.

4. Постановлення і оголошення вироку.

5. Види рішень суду першої інстанції та порядок їх прийняття.

6. Поняття і правові властивості вироку.

7. Порядок постановлення вироку. Питання, які вирішуються судом при постановленні вироку.

8. Види вироків.

9. Зміст і складові частини вироку.

10. Окрема постанова, ухвала.

11. Протокол судового засідання.

 

ТЕМА № 19. «Апеляційне провадження».

1. Поняття, значення та основні риси апеляційного провадження. Інститут апеляції у інших країнах світу.

2. Суб’єкти, строки і порядок подання апеляцій.

3. Процесуальний порядок розгляду кримінальних справ в апеляційному суді.

4. Поняття, види і характеристика підстав для зміни, скасування вироку судом апеляційної інстанції.

5. Рішення, які приймаються судом апеляційної інстанції.

 

ТЕМА № 20. «Касаційне провадження».

1. Поняття, значення та основні риси касаційного проваджень. Інститут касації у інших країнах світу.

2. Суб’єкти, строки і порядок касаційного оскарження вироку та внесення касаційного подання прокурора.

3. Процесуальний порядок розгляду кримінальних справ в касаційному суді.

4. Поняття, види і характеристика підстав для зміни, скасування вироку судом касаційної інстанції.

5. Рішення, які приймаються судом касаційної інстанції.

ТЕМА № 21. «Виконання вироку».

1. Суть і значення стадії виконання вироку, ухвали і постанови суду.

2. Набрання вироком законної сили і порядок звернення його до виконання.

3. Питання, які вирішуються судом у стадії виконання вироку.

4. Процесуальний порядок вирішення судом питань, пов’язаних з виконанням вироку.

 

ТЕМА № 22. «Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження».

1. Поняття і завдання стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження.

2. Підстави для перегляду судових рішень, що набрали законної сили, в порядку виключного провадження.

3. Порядок провадження за нововиявленими обставинами.

4. Порядок провадження в разі неправильного застосування кримінального закону та істотного порушення вимог кримінально-процесуального закону.

5. Наслідки перегляду кримінальних справ в порядку виключного провадження.

 

Змістовий модуль № 5: Особливі форми провадження у кримінальному судочинстві:

ТЕМА № 23. «Провадження в справах про злочини неповнолітніх».

1. Загальна характеристика особливостей провадження у справах неповнолітніх.

2. Предмет доказування у справах неповнолітніх.

3. Специфіка досудового слідства у справах неповнолітніх.

4. Особливості судового розгляду справ щодо неповнолітніх. Застосування примусових заходів виховного характеру.

5. Ювенальна юстиція в Україні: перспективи розвитку.

ТЕМА № 24. «Протокольна форма досудової підготовки матеріалів».

1. Проблема єдності та диференціації процесуальної форми у кримінальному судочинстві України.

2. Історія появи, сутність і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів.

3. Специфіка процесуальної діяльності при провадженні за протокольною формою досудової підготовки матеріалів. Випадки, що обумовлюють провадження досудового слідства.

4. Зміст і форма протоколу про обставини скоєного злочину та інших документів, що складаються при досудовій підготовці матеріалів.

5. Процесуальний порядок порушення кримінальної справи, складання обвинувального висновку і направлення її до суду. Розгляд справи в суді.

 

ТЕМА № 25. «Провадження в справах по застосуванню примусових заходів медичного характеру».

1. Поняття і види примусових заходів медичного характеру.

2. Підстави і умови для застосування примусових заходів медичного характеру.

3. Особливості досудового слідства у справах неосудних та обмежено осудних осіб.

4. Порядок судового розгляду справ про застосування примусових заходів медичного характеру.

5. Призначення, зміна або скасування примусових заходів медичного характеру.

 

ТЕМА № 26. «Особливості провадження по справах приватного обвинувачення».

1. Публічне (офіційне) й приватне (диспозитивне) начала в кримінальному судочинстві.

2. Принцип публічності в системі основних положень кримінального процесу.

3. Дія принципу публічності на різних стадіях кримінального процесу. Справи публічного, приватно-публічного та приватного обвинувачення.

4. Диспозитивність у кримінальному судочинстві: поняття і юридичний зміст.

5. Співвідношення публічного (офіційного) й приватного (диспозитивного) начал у регулюванні кримінально-процесуальної діяльності.

 

ТЕМА № 27. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства».

1. Поняття міжнародного співробітництва.

2. Міжнародний договір.

3. Виклик осіб за міжнародно-правовим договором.

4. Виконання запитів у сфері міжнародного співробітництва.

5. Порядок видачі осіб і предметів у разі міжнародного співробітництва.

 

ТЕМА № 28. «Основи кримінально-процесуального права зарубіжних країн».

1. Історичні форми кримінального процесу.

2. Загальна характеристика кримінального процесу країн континентальної системи права (Франція, Німеччина).

3. Загальна характеристика кримінального процесу країн англо-саксонської системи права (Англія, США).

4. Загальна характеристика кримінального процесу країн мусульманського права.

5. Основні напрямки розвитку кримінального процесу у світі.

6. Міжнародно-правові акти в системі кримінально-процесуального законодавства України.

7. Захист прав і законних інтересів осіб, потерпілих від злочинних дій та зловживань владою (міжнародно-правовій досвід).

8. Презумпція невинуватості та забезпечення підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист (міжнародні стандарти).

9. Судові гарантії забезпечення законності затримання осіб за підозрою у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (вітчизняна та міжнародна практика).

10. Європейський Суд з прав людини. Роль його рішень у правозастосовчій діяльності правоохоронних органів України.

 

 

3.4. Контрольні питання, що виносяться на

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.