Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Завдання на самостійну роботу з навчальної дисципліни «Кримінальний процес»Завдання, що виносяться на самостійну роботу студента Література:
Модуль 1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
  Змістовий модуль № 1: Загальні положення теорії кримінального процесу
    Тема № 1. Поняття, завдання, основні інститути кримінального процесу
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання, необхідні для визначення поняття та системи кримінального процесу сформувати цілісне уявлення про кримінальний процес як про галузь законодавства, науку та навчальну дисципліну, його стадії та інститути. Навчальні питання: 1. Поняття і завдання кримінального процесу. 2. Стадії кримінального процесу (поняття та сутність). 3. Кримінально-процесуальна форма та її значення. 4. Кримінально-процесуальні гарантії. 5. Кримінальний процес і суміжні галузі права. 6. Наука кримінального процесу. Додаткові питання: 1. Загальне поняття кримінального процесу і його завдання в світлі Конституції України 1996р. 2. Кримінальний процес як наука. 3. Основні категорії науки кримінального процесу. 4. Розвиток науки кримінального процесу в Україні. 5. Харківська процесуальна школа. 6. Історичні форми кримінального процесу. 7. Кримінальний процес і правосуддя. 8. Кримінально-процесуальні правовідносини. 9. Процесуальна форма, її значення. 10. Процесуальні гарантії, їх значення. 11. Розвиток процесуальних гарантій в умовах розбудови правової держави України. 12. Зміст та система кримінального процесу як навчальної дисципліни. 13. Співвідношення кримінального процесу з іншими галузями права та суміжними науками. 14. Поняття і сутність кримінального судочинства.   Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова: до теми № 1 (с.56 - 57).  
    Тема № 2. Кримінально-процесуальне право України та його джерела
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання та сформувати цілісне уявлення про кримінально-процесуальний закон, про чинність закону, принципи дії кримінально-процесуального закон у часі та просторі та щодо осіб. Зокрема, час набрання чинності такого закону, зворотну дію кримінально-процесуального. Навчальні питання: 4. Поняття і система кримінально-процесуального права. 5. Система кримінально-процесуального законодавства. 6. Кримінально-процесуальні правовідносини. 5. Чинність кримінально-процесуального закону в просторі, часі і щодо осіб. Додаткові питання: 1. Поняття та значення кримінально-процесуального закону. 2. Кримінально-процесуальні норми: поняття, види і структура. 3. Особливості санкцій кримінально-процесуальних норм. 4. Джерела кримінально-процесуального права. 5. Конституція України як джерело кримінально-процесуального права. Пряме застосування конституційних норм при провадженні у кримінальних справах. 6. Загальновизнані принципи і норми міжнародного права у кримінально-процесуальному законодавстві України. 7. Кримінально-процесуальний кодекс України. Його структура і зміст. 8. Значення роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, наказів генерального прокурора, міністра внутрішніх справ України та інших актів нормативного характеру для кримінально-процесуальної діяльності. 9. Чинність кримінально-процесуального закону в просторі, в часі та за колом осіб. 10. Застосування кримінально-процесуального закону за аналогією. 11. Проблеми удосконалення чинного кримінально-процесуального законодавства. 12. Проекти кримінально-процесуального кодексу України. Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова: до теми № 2 (с. 57).    
    Тема № 3.Принципи кримінального процесу
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання, необхідні для визначення поняття, класифікації та системи принципів кримінального процесу. Навчальні питання: 1. Поняття і сутність принципів кримінального процесу. 2. Система і зміст принципів кримінального процесу. 3. Значення принципів кримінального процесу. Додаткові питання: 1. 1. У чому полягає сутність принципів кримінального процесу? 2. Чи усі принципи кримінального процесу закріплені в правових нормах? 3. Яке значення мають принципи кримінального процесу? 4. Як можна класифікувати принципи кримінального процесу? 5. Чи на усі процесуальні стадії поширюється дія принципів кримінального процесу? 6. Які правові наслідки настають за порушення того або іншого принципу кримінального процесу? 7. Що треба розуміти під правом обвинуваченого (підозрюваного) на захист? 8. Чи є винятки з принципу публічності в кримінальному процесі? 9. У чому полягає зміст принципів змагальності, національної мови кримінального судочинства, презумпції невинуватості, рівності громадян перед законом і судом, публічності, забезпечення права на захист? Письмове завдання: Підготуйте зведену таблицю “Принципи кримінального процесу України” з посиланнями на статті Конституції України, Кримінально-процесуального кодексу та інших законів - визначте систему принципів кримінального процесу і заповніть таблицю за такою схемою:  
№ з/п Найменування принципу Статті законів
    Конституція КПК Інші закони
         

Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми №3 (с. 57-58).
    Тема № 4. Суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання, необхідні для визначення поняття, класифікації, прав та обов’язків суб’єктів кримінального процесу. Навчальні питання: 5. Поняття і класифікація суб’єктів кримінального процесу. 6. Державні органи і посадові особи, які ведуть процес. 7. Учасники процесу (особи, які мають свій законний інтерес у справі або ті, що представляють інтереси зацікавлених у вирішенні справи осіб). 8. Інші суб’єкти кримінального процесу. Додаткові питання: 1.У чому відмінність процесуального статусу слідчого й особи, що провадить дізнання? 1. Які вказівки прокурора обов’язкові для слідчого і для особи, що провадить дізнання? 2. Які особливості взаємовідносин слідчого з прокурором і начальником слідчого відділу? 3. Протягом якого часу особа може перебувати у статусі підозрюваного? 4. Які обставини, що виключають можливість участі особи у справі в якості судді, слідчого, особи, що провадить дізнання, прокурора, захисника, спеціаліста, експерта? 5. Чи підлягає відводу експерт, якщо він брав участь раніше в справі в якості спеціаліста? 6. Хто може бути захисником в кримінальному процесі? 7. Прокурор, його функції та повноваження у кримінальному процесі згідно з Конституцією. Загальна характеристика функцій прокурора та його повноважень у різних стадіях процесу. Обставини, які виключають участь прокурора в кримінальному процесі. 8. Органи дізнання, їх функції та повноваження. Особа, що провадить дізнання (дізнавач). Обставини, які виключають участь особи, що провадить дізнання, у кримінальному судочинстві. 9. Особи, які захищають інтереси тих, кого вони представляють у кримінальному процесі (учасники процесу). 10. Обвинувачений, його процесуальне становище. 11. Підозрюваний, його процесуальне становище. 12. Захисник, його обов’язки і права. Особи, що допускаються як захисники. Порядок запрошення захисника. Момент допуску захисника до участі в справі. Відмова від захисника і його заміна. Випадки, в яких відмова від захисника не може бути прийнята. Обставини, що виключають участь захисника в справі. Усунення захисника від участі у справі. 13. Потерпілий. Підстави та порядок визнання особи потерпілою. Права потерпілого. Особливості процесуального становища потерпілого в справах публічного, приватно-публічного і приватного обвинувачення. 14. Цивільний позивач, його права та обов’язки. Цивільний відповідач, його права та обов’язки. 15. Законні представники обвинуваченого, підозрюваного, потерпілого. 16. Представники потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача. 17. Особи, які відіграють допоміжну роль у кримінальному процесі: експерт, спеціаліст, перекладач, педагог, лікар, поняті, секретар судового засідання. Письмове завдання: для кожної групи суб’єктів кримінального процесу складіть таблицю за такою схемою:
суб’єкти кримінально-процесуальної діяльності ст. КПК, які визначають їх процесуальний статус

 

Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 4 (с. 58).
    Тема № 5. Цивільний позов у кримінальній справі
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання, необхідні для визначення поняття цивільного позову у кримінальному процесі. Навчальні питання: 1. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному процесі. Умови і підстави спільного розгляду кримінальної справи і цивільного позову. 6. Доказування та процесуальні засоби забезпечення цивільного позову. 7. Особливості розслідування та розгляду кримінальних справ по яких заявлено цивільний позов. 8. Особливості участі у кримінальній справі представника потерпілого, цивільного позивача. 9. Заходи по забезпеченню цивільного позову Додаткові питання: 1. Поняття і значення цивільного позову у кримінальному процесі. Умови і підстави спільного розгляду кримінальної справи і цивільного позову. 2. Доказування та процесуальні засоби забезпечення цивільного позову. 3. Особливості розслідування та розгляду кримінальних справ по яких заявлено цивільний позов. 4. Особливості участі у кримінальній справі представника потерпілого, цивільного позивача. 5. Заходи по забезпеченню цивільного позову. Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 5 (с. 58).
  Змістовий модуль № 2: Доказове право та заходи примусу у кримінальному процесі
    Тема № 6. Докази і доказування у кримінальному процесі
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання, необхідні для визначення поняття, класифікації та системи доказів у кримінальному процесі. Визначити поняття та особливості доказування та доказового права. Навчальні питання: 1.Поняття та класифікація доказів. 2.Джерела доказів у кримінальному процесі. 3.Поняття і зміст процесу доказування. 4.Елементи процесу доказування: збирання, перевірка і оцінка. 5.Предмет і межі доказування. 6.Суб’єкти доказування Додаткові питання: 1. Зміст та значення теорії доказів у кримінальному процесі. 2. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування. 3. Поняття судових доказів. 4. Належність і допустимість доказів. 5. Мета доказування – встановлення об’єктивної істини. 6. Гарантії встановлення істини в кримінальній справі. 7. Елементи процесу, їх зміст. 8. Суб’єкти доказування. Обов’язок доказування. 9. Основні положення оцінки доказів у кримінальному процесі. 10. Класифікація доказів у кримінальному процесі. 11. Характеристика джерел доказів. Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 6 (с. 59).
    Тема № 7. Заходи кримінально-процесуального примусу
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання, необхідні для визначення поняття заходів кримінально-процесуального примусу, видів запобіжних заходів та підстав щодо застосуваня заходів примусу. Сформувати вміння, необхідні для обрання запобіжних заходів у кримінальному процесі. Навчальні питання: 5. Поняття, підстави і мета застосування заходів примусу. 6. Запобіжні заходи в системі заходів кримінально-процесуального примусу. 7. Види запобіжних заходів. 8. Порядок обрання, зміни і скасування запобіжних заходів. Додаткові питання: 1. Які заходи кримінально-процесуального примусу Вам відомі? 2. Які запобіжні заходи передбачені законом? 3. У відношенні яких учасників процесу може бути обраний запобіжний захід? 4. Які підстави, мотиви й умови обрання запобіжного заходу - взяття під варту? 5. Як визначається строк тримання під вартою при поверненні справи судом на додаткове розслідування? Який порядок його продовження? 6. Протягом якого часу повинно бути пред'явлене обвинувачення особі, у відношенні якої обраний запобіжний захід до пред'явлення обвинувачення? 7. Чи можуть особи, у відношенні яких у якості запобіжного заходу обрано взяття під варту, утримуватися в місцях тримання затриманих? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 7 (с. 59-60).
    Тема № 8. Процесуальні документи, строки та судові витрати
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати знання, необхідні для визначення поняття процесуальних документів, а також їх класифікації. Студент повинен сформувати цілісне уявлення про складання постанов, протоколів, подання та інших кримінально-процесуальних документів, необхідних для повного і об’єктивного росслідування кримінальної справи. Також, отримати необхідні знання про строки та їх обчислення і судові витрати. Навчальні питання: 4. Поняття і види кримінально-процесуальних документів, їх форма та зміст. 5. Поняття та види кримінально-процесуальних строків. Загальний порядок їх обчислення. 6. Судові витрати і порядок їх відшкодування. Додаткові питання: 1. Які властивості притаманні процесуальному документу? 2. Які одиниці обчисленні процесуальних строків Вам відомі? Одночасно вкажіть приклади, наводячи їх з КПК. 3. Який порядок визначення закінчення строку? 4. Який порядок поновлення пропущеного строку з поважних причин? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова: до теми № 8 (с. 60-61).
Модуль 2 ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
  Змістовий модуль № 3: Досудові стадії кримінального процесу
    Тема № 9. Порушення кримінальної справи
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про стадію кримінального процесу - порушення кримінальної справи, визначити коло учасників цієї стадії, процесуальні рішення, які приймаються в цій стадії, строки та кінцеві рішення стадії. Навчальні питання: 7. Сутність і значення стадії порушення кримінальної справи. 8. Приводи і підстави до порушення кримінальної справи. 9. Обставини, що виключають провадження по кримінальній справі. 10. Органи і посадові особи уповноважені порушувати кримінальні справи. 11. Процесуальний порядок порушення або відмови у порушенні кримінальної справи. 12. Нагляд прокурора і судовий контроль за законністю і обґрунтованістю процесуальних рішень, прийнятих у стадії порушення кримінальної справи. Додаткові питання: 1. Чи вправі орган дізнання порушити кримінальну справу? 2. Чи є приводом до порушення кримінальної справи замітка в стінній газеті? 3. Які дії закон забороняє провадити в стадії порушення кримінальної справи? 4. У яких формах може виражатися безпосереднє виявлення органом дізнання ознак злочину? 5. Який порядок порушення кримінальної справи за матеріалами ОРД? 6. Які слідчі дії можна провадити до порушення кримінальної справи? 7. Чи вправі прокурор скасувати постанову слідчого або органу дізнання про порушення кримінальної справи і про відмову у порушенні справи? 8. Який порядок оскарження рішення про відмову в порушенні кримінальної справи?   Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 9 (с. 61-62).
    Тема № 10. Досудове розслідування як стадія кримінального процесу
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про кримінального процесу - досудове розслідування, визначити форми цієї стадії (дізнання та досудове слідство), коло учасників, процесуальні рішення, які приймаються в цій стадії, строки та кінцеві рішення стадії. Навчальні питання: 5. Поняття та сутність досудового розслідування. 6. Значення та задачі досудового слідства. 7. Дізнання і його види. 8. Поняття і характеристика основних положень досудового слідства. Додаткові питання: 1. Яке місце займає стадія досудового розслідування в системі кримінального процесу? 2. Які форми має досудове розслідування та яке їх співвідношення? 3. Якими посадовими особами провадиться досудове слідство і дізнання? 4. Строки провадження дізнання і досудового слідства. Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 10 (с. 62).
    Тема № 11. Провадження слідчих дій
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про поняття слідчих дій, їх значення для повного, об’єктивного і всебічного розслідування кримінальної справи, підстави щодо провадження цих дій, види слідчих дій, та коло учасників які мають право провадити ці слідчі дії. Навчальні питання: 1. Поняття та сутність слідчих дій. 2. Види слідчих дій. 3. Процесуальна характеристика слідчих дій. Додаткові питання: 1. Чим відрізняються поняття «процесуальні дії»,«слідчі дії», «дії слідчого»? 2. Які слідчі дії передбачає кримінально-процесуальний закон? 3. У чому полягають особливості процесуального порядку допиту неповнолітнього свідка і потерпілого? 4. Які вимоги ставляться до оформлення протоколу допиту свідка та потерпілого? 5. Чим відрізняється очна ставка від допиту? 6. Які є види огляду? Який процесуальний порядок провадження й оформлення огляду? 7. Які є види освідування, порядок його проведення й оформлення результатів? 8. У чому полягають особливості пред'явлення для впізнання предметів і трупа? 9. Яка мета і порядок відтворення обстановки та обставин події? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 11 (с. 62-63).
    Тема № 12. Притягнення як обвинуваченого. Допит обвинуваченого
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про підстави і значення притягнення як обвинуваченого, процесуальний порядок притягнення як обвинуваченого, допит обвинуваченого та ін. питання, пов’язані з обвинуваченням на досудовому слідстві. Навчальні питання: 6. Підстави і значення притягнення як обвинуваченого. 7. Процесуальний порядок притягнення як обвинуваченого. 8. Допит обвинуваченого. 9. Зміна і доповнення обвинувачення на стадії досудового слідства. 10. Розшук обвинуваченого. Додаткові питання: 1. Що є підставою для притягнення особи в якості обвинуваченого? 2. У чому і як виявляється дія принципу презумпції невинуватості при притягненні особи як обвинуваченого? 3. Які вимоги закону до постанови про притягнення особи в якості обвинуваченого? 4. Протягом якого часу повинно бути пред'явлене обвинувачення обвинуваченому і підозрюваному? 5. Хто може бути присутнім при пред'явленні обвинувачення неповнолітньому обвинуваченому? 6. Який порядок пред'явлення обвинувачення? 7. У яких випадках участь захисника при пред'явленні обвинувачення носить обов'язковий характер? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 12 (с. 63).
    Тема № 13. Зупинення та закінчення досудового розслідування
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про форми закінчення досудового слідства та обставини, за якими справу може бути зупинено, а також необхідно з’ясувати процесуальний порядок закінчення та зупинення досудового слідства. Навчальні питання: 6. Підстави і процесуальний порядок зупинення досудового слідства. 7. Форми закінчення досудового слідства. 8. Підстави та процесуальний порядок закриття кримінальної справи. 9. Процесуальний порядок закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку. 10. Дії і рішення прокурора у справі, яка надійшла до нього з обвинувальним висновком. Додаткові питання: 1. Які підстави й умови зупинення кримінальної справи? 2. Як обчислюється термін досудового слідства і дізнання при відновленні провадження в справі? 3. Які дії може здійснювати слідчий по зупиненій кримінальній справі? 4. Який порядок ознайомлення зі справою потерпілого, цивільного позивача і відповідача, їхніх представників і обвинуваченого? 5. Які права захисника при ознайомленні зі справою? 6. Який порядок закриття кримінальної справи у зв'язку з дійовим каяттям, з примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим, із застосуванням примусових заходів виховного характеру, з передачею особи на поруки або із закінченням строків давності? 7. Як вирішується доля речових доказів і документів при закритті справи? 8. У яких випадках постанова про закриття справи затверджується прокурором? 9. Чим відрізняються процесуальні права учасників процесу при закінченні досудового слідства? 10. Яке рішення в справі повинен прийняти слідчий, якщо термін давності притягнення до відповідальності минув, а особа, що вчинила злочин, не встановлена. Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 13 (с. 63).
    Тема № 14. Прокурорський нагляд за додержанням законів у досудових стадіях кримінального процесу
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про поняття прокурорського нагляду, предмет та задачі прокурорського нагляду, а також повноваження прокурора та форми прокурорського реагування на порушення законів органами дізнання і досудового слідства, які були допущені ними під час розслідування кримінальних справ. Навчальні питання: 5. Поняття прокурорського нагляду і система органів прокуратури України. 6. Предмет і задачі прокурорського нагляду за додержанням законів органами, що здійснюють боротьбу зі злочинністю. 7. Повноваження прокурора і форми прокурорського реагування на порушення законів органами дізнання і досудового слідства, які були допущені ними під час розслідування кримінальних справ. 8. Прокурорський нагляд і процесуальна самостійність слідчого. Додаткові питання: 1. Які завдання прокурорського нагляду, за додержанням законів органами досудового розслідування. 2. Назвіть функції прокуратури. Система органів прокуратури, класні чини працівників прокуратури. Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 14 (с. 64).
  Змістовий модуль № 4: Судові стадії кримінального процесу
    Тема № 15. Підсудність кримінальних справ
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про судову систему України, поняття, види і значення підсудності. Навчальні питання: 7. Судова система України. 8. Поняття та значення підсудності. 9. Види підсудності. 10. Передача справи з одного суду до іншого. 11. Направлення справи за підсудністю. 12. Недопустимість спорів про підсудність. Додаткові питання: 1. Що таке підсудність кримінальної справи? 2. Які види підсудності передбачає чинне законодавство? 3. За якими ознаками (властивостями) визнача­ється підсудність кримінальної справи? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 15 (с. 64-65).
    Тема № 16. Попередній розгляд справи суддею
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про першу судову стадію кримінального процесу – попередній розгляд справи суддею, про порядок розгляду справи в цій стадії, коло учасників цієї стадії, строки та рішення, які необхідно винести в цій стадії. Навчальні питання: 1. Суть, завдання й значення попереднього розгляду справи суддею, як стадії кримінального судочинства. 2. Питання, що з’ясовує суддя при попередньому розгляду справи. 3. Порядок попереднього розгляду справи та строки попереднього розгляду справи. 4. Рішення судді по результатах попереднього розгляду справи. 5. Питання, що підлягають вирішенню у зв’язку з підготовкою справи до судового розгляду. 6. Строки призначення справи до судового розгляду. Додаткові питання: 1. Назвіть колдо учасників цієї стадії. 2. Прокурор є обов’язковим учасником стадії попереднього розгляду справи суддею чи ні? 3. Чи повинен вестись у цій стадії протокол судового засідання і ким? 4. Які документи повинен скласти суддя у цій стадії?     Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 16 (с. 64-65).
    Тема № 17. Загальні положення судового розгляду кримінальної справи
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про стадію судового розгляду, її загальні положення, склад суду, в якому розглядаються кримінальні справи за цією стадією, про учасників судового розгляду, межі судового розгляду та процесуальний порядок винесення рішень у стадії, а також про кінцеві рішення цієї стадії, які можливо винести судом. Навчальні питання: 8. Поняття, значення та загальні положення стадії судового розгляду. Склад суду при розгляді кримінальних справ. 9. Незмінність складу суду, безпосередність, усність судового розгляду і рівність прав його учасників. 10. Учасники судового розгляду, їх права та обов’язки. Наслідки неявки до суду учасників судового розгляду. 11. Межі судового розгляду. Порядок винесення ухвал у судовому засідання. 12. Обрання, скасування або заміна запобіжного заходу у суді. Вирішення питання про нове обвинувачення. 13. Підстави та процесуальний порядок заміни обвинувачення в суді. 14. Відкладення, зупинення і закриття справи, направлення справи на додаткове розслідування. Додаткові питання: 1. У чому відмінність стадії судового розгляду від стадії досудового слідства і попереднього розгляду справи суддею? 2. Чи можливий розгляд справи у відсутності підсудного? 3. Чи можлива зміна обвинувачення в суді, якщо це спричиняє застосування статті кримінального закону з більш тяжкою санкцією? 4. Який порядок винесення ухвал (постанов) в суді першої інстанції? 5. Які межі судового розгляду? 6. У яких випадках кримінальна справа може бути повернута на додаткове розслідування із суду першої інстанції? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 17 (с. 64-65).
    Тема № 18. Судовий розгляд кримінальної справи судом першої інстанції і постановлення вироку
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про етапи судового розгляду, проміжні та кінцеві рішення стадії. Також студенти повинні засвоїти знання щодо видів вироку та процесуальний порядок їх винесення та проголошеня. Навчальні питання: 2. Підготовча частина судового розгляду та її значення. Система процесуальних дій підготовчої частини судового розгляду. 3. Судове слідство, його зміст і місце в структурі судового розгляду. 4. Значення, зміст та порядок проведення судових дебатів. 5. Останнє слово підсудного. 6. Сутність і значення вироку. Вимоги, що ставляться до вироку. Таємниця та порядок наради суддів. 7. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку. 8. Види вироків. Структура і зміст вироку. 9. Підписання та проголошення вироку. 10. Окрема ухвала суду. Додаткові питання: 1. Який порядок судових дебатів по кримінальній справі? 2. Чи може прокурор в суді відмовитися від підтримання обвинувачення? 3. Які питання вирішуються судом при постановлені вироку? 4. Які бувають види вироків? Які вимоги закон пред'являє до вироку? 5. Як вирішується питання про цивільний позов у випадку постановлення виправдувального вироку? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 18 (с. 65).
    Тема № 19. Апеляційне провадження
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про апеляційну стадію кримінального процесу, її значення та завдання у кримінальному судочинстві України, порядок та строки подачі апеляції та результати розгляду справи в апеляційному суді. Навчальні питання: 1. Значення та завдання апеляційного провадження в кримінальному судочинстві України. 2. Судові рішення на які може бути подана апеляція та особа, яка має право її подати. 3. Порядок та строки апеляційного оскарження вироку. Зміст апеляції. Наслідки подання апеляції. 4. Порядок попереднього розгляду справи апеляційним судом. Рішення, які можуть бути прийняті при попередньому розгляді справи апеляційним судом. Вирішення питань, пов’язаних з підготовкою справи до апеляційного розгляду. 5. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції. Результати розгляду справи в апеляційному суді. 6. Підстави для скасування або зміни вироку чи постанови. 7. Зміна вироку (постанови) апеляційним судом. Скасування вироку (постанови) з поверненням справи прокурору, на додаткове розслідування чи новий судовий розгляд. Закриття справи апеляційним судом. 8. Зміст ухвали апеляційного суду. Додаткові питання: 1. У чому полягає сутність і задачі апеляційного провадження? 2. Які питання вирішуються під час підготовки справи до апеляційного провадження? 3. Який порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції? 4. Які рішення вправі прийняти суди апеляційної інстанції? 5. Підстави для скасування або зміни вироку чи постанови? 6. Який зміст ухвали апеляційного суду? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 19 (с. 65-66).
    Тема № 20. Касаційне провадження
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про стадію кримінального процесу – касаційне провадження, сутність і значення стадії, учасників стадії, строки та порядок касаційного оскарження рішень, склад суду при розгляді справ в цій інстанції, а також результати розгляду справи касаційним судом. Навчальні питання: 1. Сутність і значення касаційного провадження у кримінальному судочинстві України, його відмінність від апеляційного розгляду кримінальних справ. 2. Суб’єкти й порядок касаційного оскарження. Судові установи, що здійснюють касаційне провадження. 3. Строки касаційного оскарження і внесення касаційного подання. Порядок касаційного оскарження і внесення касаційного подання. 4. Порядок розгляду справи касаційним судом. Обсяг перевірки справи касаційним судом. 5. Результати розгляду справи судом касаційної інстанції. 6. Підстави для скасування або зміни вироку, ухвали або постанови. Закриття справи касаційним судом. Додаткові питання: 1. У чому полягає сутність і задачі касаційного провадження? 2. Хто з учасників кримінального судочинства може оскаржити вирок, постанову чи ухвалу? 3. Який порядок оскарження і внесення касаційних подань на вирок, постанову чи ухвалу? 4. Який порядок розгляду справи в касаційній інстанції? 5. Які рішення вправі прийняти касаційна інстанція? 6. У чому полягає суть правила про неприпустимість погіршення положення засудженого чи виправданого при касаційному розгляді справи? 7. Який зміст ухвали касаційного суду? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 20 (с. 66).
    Тема № 21.Виконання вироку
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про сутність і значення стадії кримінального процесу – виконання вироку, порядок та строки звернення вироку до виконання, питання, що вирішуються судом у цій стадії та порядок розгляду судом клопотання про зняття судимості. Навчальні питання: 1. Сутність, значення та завдання стадії виконання вироку. Набрання вироком, ухвалою чи постановою суду законної сили та виконання їх. 2. Порядок та строки звернення вироку до виконання. 3. Суд, що вирішує питання, зв’язані з виконанням вироків. Питання, що вирішуються судом у стадії виконання вироку й порядок їх вирішення. 4. Визначення порядку застосування покарання при наявності декількох вироків. 5. Порядок розгляду судом клопотання про зняття судимості. Додаткові питання: 1. Які завдання, суть і значення стадії виконання вироку, ухвали і постанови суду? 2. Який порядок звернення вироку до виконання? 3. Які питання вирішуються судом у процесі фактичного (реального) виконання вироку? 4. Який процесуальний порядок вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова:до теми № 21 (с. 66).
    Тема № 22.Перегляд судових рішень в порядку виключного провадження
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про виключну стадію кримінального процесу – перегляд судових рішень в порядку виключного провадження, підстави та строки щодо перегляду рішень, а також коло учасників стадії та процесуальний порядок перегляду судових рішень в цій стадії. Навчальні питання: 1. Сутність і значення перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. 2. Підстави перегляду рішень, що набрали законної сили в порядку виключного провадження. 3. Строки перегляду судових рішень в порядку виключного провадження. 4. Особи, які мають право поставити питання про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження. 5. Новоз’явлені обставини. Дії прокурора по відновленню справи в зв’язку з новоз’явленими обставинами. 6. Порушення питання про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження. 7. Порядок розгляду справ в порядку виключного провадження. Додаткові питання: 1.У чому полягає суть і завдання стадії перегляду судових рішень в порядку виключного провадження? 2.Що слід розуміти під нововиявленими обставинами? 3.Які особи мають право поставити питання про перегляд судового рішення в порядку виключного провадження? 4.Яким чином проходить розгляд справи в порядку виключного провадження? 5.Які рішення приймаються під час розгляду справи в порядку виключного провадження? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова: до теми № 22 (с. 66).
  Змістовий модуль № 5: Особливі форми провадження у кримінальному судочинстві
    Тема № 23.Провадження в справах про злочини неповнолітніх
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх, предмет доказування та форми закінчення досудового слідства по справах цієї категорії. Навчальні питання: 1. Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх. 2. Предмет доказування по справах про злочини неповнолітніх. 3. Форми закінчення досудового розслідування по справах цієї категорії. 4. Особливості розгляду судом кримінальних справ про злочини неповнолітніх. Додаткові питання: 1. Які особливості предмета доказування у справах про злочини неповнолітніх? 2. Які особливості порушення і досудового розслідування в цих справах? 3. В чому полягає забезпечення прав неповнолітнього обвинуваченого? 4. Як здійснюється затримання та взяття під варту неповнолітнього обвинуваченого? 5. Який порядок виклику і допиту неповнолітнього обвинуваченого? 6. Назвіть особливості віддання неповнолітнього до суду. 7. Які питання, що вирішуються судом при постановлені вироку неповнолітньому? 8. В чому полягає застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова: до теми № 23 (с. 67).
    Тема № 24.Протокольна форма досудової підготовки матеріалів
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про таку особливу форму провадження як протокольну форму досудової підготовки матеріалів. З’ясувати, якими органами та щодо яких злочинів провадиться ПФДПМ , а також процесуальний порядок та строки провадження за ПФДПМ. Навчальні питання: 4. Сутність і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів. 5. Порядок і строки провадження за протокольною формою досудової підготовки матеріалів. 6. Порядок порушення кримінальної справи і складання обвинувального висновку по матеріалам протокольної форми. Додаткові питання: 1. Щодо яких злочинів провадиться досудова підготовка матеріалів у протокольній формі? 2. У чому полягає зміст діяльності органу дізнання при протокольній формі досудової підготовки матеріалів? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова: до теми № 24 (с. 67).
    Тема № 25. Провадження в справах по застосуванню заходів медичного характеру
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про провадження в справах по застосуванню заходів медичного характеру, а також підстави і особливості досудового і судового провадження по справах даної категорії. Навчальні питання: 3. Підстави для застосування примусових заходів медичного характеру. 4. Особливості досудового і судового провадження по справах про застосування примусових заходів медичного характеру. Додаткові питання: 1. Які особливості досудового розслідування у справах про неосудних і осіб, які захворіли душевною хворобою після вчинення злочину? 2. Які підготовчі дії здійснює суддя до судового розгляду в таких справах? 3. Які особливості судового розгляду таких справ і які рішення може прийняти суд? 4. Які примусові заходи медичного характеру може застосувати суд? Які підстави і порядок їх скасування або зміни? 5. Який порядок відновлення кримінальних справ щодо осіб, що захворіли душевною хворобою після вчинення злочину, а потім видужали? 6. Чи можна розглядати в суді кримінальну справу щодо підсудного і неосудного, які є співучасниками вчинення суспільне небезпечного діяння? 7. Які особливості судового розгляду і рішень суду в таких справах? 8. Який порядок звільнення засудженого, що захворів душевною хворобою, від дальшого відбування покарання? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова: до теми № 25 (с. 67-68).
    Тема № 26. Особливості провадження по справах приватного обвинувачення
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про особливості провадження справ приватного обвинувачення, особливості доказування по справам даної категорії, порядок порушення та судовий розгляд таких справ. Навчальні питання: 5. Поняття справ публічного, приватно-публічного і приватного обвинувачення. 6. Особливості порушення кримінальних справ приватного обвинувачення. 7. Судовий розгляд справ приватного обвинувачення. 8. Особливості доказування по справах приватного обвинувачення. Додаткові питання: 1. Який орган має право винести постанову про порушення кримінальної справи по справам приватного обвинувачення? 2. Які справи називаються справами приватно-публічного обвинувачення? 3. Охарактеризуйте процесуальний порядок розгляду справ даної категорії? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова: до теми № 26 (с. 68).
    Тема № 27. Міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про міжнародне співробітництво у сфері кримінального судочинства, його поняття, задачі та значення, а також основи взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними організаціями. Студенти повинні оволодіти знаннями, необхідними для направлення та виконання міжнародних доручень та щодо особливостей провадження процесуальних дій за участю іноземних громадян. Навчальні питання: 6. Поняття, задачі і значення міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства. 7. Правові основи взаємодії з правоохоронними органами іноземних держав і міжнародними організаціями. 8. Поняття і предмет міжнародної правової допомоги. 9. Міжнародне слідче (судове) доручення, порядок направлення та виконання міжнародних доручень. 10. Особливості провадження процесуальних дій за участю іноземних громадян. Додаткові питання: 1.Надайте поняття міжнародного співробітництва у сфері кримінального судочинства? 2.Охарактеризуйте поняття договору про правову допомогу. 3.Порівняйте поняття «виклик осіб» і «видача осіб». У чому їх відмінність? 4.Яким чином виконуються запити у разі міжнародного співробітництва? 5.Охарактеризуйте порядок видачі осіб і предметів у разі міжнародного співробітництва. Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова: до теми № 27 (с. 68).
    Тема № 28. Основи кримінально-процесуального права зарубіжних країн
      Завдання на самостійну роботу. Під час самостійної підготовки, на підставі зазначених питань,студенти повинні отримати необхідні знання про основи кримінально-процесуального права зарубіжних країн, загальну характеристику процесуального права Європейських континентальних країн романо-германської системи права та країн загального права. Навчальні питання: 5. Загальна характеристика кримінально-процесуального права країн СНД. 6. Загальна характеристика кримінально-процесуального права Європейських континентальних країн романо-германської системи права. 7. Загальна характеристика кримінального права країн загального права. Додаткові питання: 1. Яка форма кримінального процесу у Франції? 2. В якому році прийнятий нині чинний КПК Франції? 3. Яка структура КПК СНД? 4. Чим відрізняється чинний КПК Франції від КПК 1808 року (кодексу Наполеона)? 5. У чому полягає особливість кримінально-процесуального права Англії? 6. Яка форма англійського кримінального процесу? 7. Від імені кого здійснюється кримінальне переслідування у кримінальному процесі Англії? 8. На кого покладається обов'язок збирання доказів у кримінальному процесі Англії? 9. Яка форма кримінального процесу США? 10.Чим відрізняється кримінально-процесуальне право США від англійського кримінально-процесуального права? 11.З чого складається кримінально-процесуальне право США? 12.В якому році прийнятий чинний Кримінально-процесуальний кодекс ФРН, і які принципи його дії? 13.Що нового внесла "Мала реформа кримінального процесу ФРН "? 14.У чому суть інституту виключення захисника з процесу? Нормативні акти: 1-8 (c. 49-54). Основна:1-2 (c. 54-56). Додаткова: до теми № 28 (с. 69).

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.