Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Змістовний модуль № 1 та змістовний модуль № 2Модульний контроль: проводиться за кожним модулем; термін проведення - 2 академічні години; максимальна кількість балів – 15; у вигляді контрольної роботи, що складається з 10 тестових завдань, кожна вірна відповідь з яких оцінюється в 1 бал, теоретичне питання або задачі, вірна відповідь на яке оцінюється в 5 балів.

Модуль № 3.

Модульний контроль у вигляді контрольної роботи не передбачений.

Модуль № 4.

Модульний контроль: проводиться під час рольової гри "Судовий розгляд"; термін проведення - 2 академічні години; максимальна кількість балів – 15.

 

Підсумковий контроль.

Залік (у п’ятому семестрі): проводиться у вигляді підрахунку загальної кількості балів за роботу на практичних заняттях, виконання самостійної роботи та написання модульних контрольних робіт та занесення отриманої сукупності у відомість підсумкового контролю.

Екзамен (у шостому семестрі): тривалість – 0,3 годин на 1 студента. Проводиться в усній формі шляхом відповіді на білети, які складаються з практичного завдання.

Модульна форма підсумкового контролю не передбачає обов'язкову присутність студентів на підсумковому контрольному заході і може використовуватись залежно від специфіки навчальної дисципліни, методики викладання та інтенсивності поточного контролю. Оцінку студенту визначають за сумою набраних балів під час поточного контролю, включаючи і результати контрольних модульних робіт.


9. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ

1. Історичні типи кримінального процесу.

2. Зв'язок кримінального процесу з іншими галузями права.

3. Кримінальна процесуальна наука, її розвиток. Поняття, предмет, система і метод науки кримінального процесу.

4. Кримінальний процес як навчальна дисципліна, її місце і значення у фаховому становленні фахівців-юристів для органів внутрішніх справ в умовах перебудови вищої освіти в країні.

5. Кримінальне процесуальне право й норми моралі.

6. Актуальні питання удосконалення чинного кримінального процесуального законодавства, яке регулює діяльність органів досудового розслідування.

7. Новий кримінальний процесуальний закон - головне джерело кримінально-процесуального права.

8. Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України та їх значення для кримінальної процесуальної діяльності.

9. Поняття імунітету окремих осіб та його застосування у кримінальному судочинстві.

10. Конституційний принцип забезпечення обвинуваченому, підозрюваному, засудженому права на захист.

11. Принципи (засади) кримінального процесу України і проблеми їх відповідності міжнародним стандартам.

12. Проявлення принципів (засад) кримінального процесу на різних стадіях провадження у кримінальній справі.

13. Принцип законності – основний принцип кримінального судочинства.

14. Правосуддя – основна функція суду.

15. Процесуальна самостійність слідчого.

16. Роль слідчого в реалізації кримінальних процесуальних функцій.

17. Потерпілий як учасник кримінального процесу.

18. Особи, що мають право виконувати обов’язки захисника.

19. Обставини, що виключають можливість участі особи в кримінальному судочинстві.

20. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві.

21. Логіка та стиль процесуальних документів.

22. Правова природа і соціальне призначення рішень у кримінальному судочинстві.

23. Поняття і класифікація строків у кримінальному судочинстві.

24. Процесуальний порядок стягнення процесуальних витрат.

25. Реституція, її передумови й умови в сучасному кримінальному процесі.

26. Підстави і порядок пред’явлення цивільного позову у кримінальному процесі.

27. Добровільне відшкодування особою заподіяної злочином шкоди як засіб забезпечення відновлення матеріального стану потерпілої сторони у кримінальному процесі.

28. Значення презумпції невинуватості в доказуванні.

29. Допустимість використання в доказування фактичних даних, отриманих за допомогою сучасних наукових методів і засобів.

30. Процесуальне закріплення доказів при розслідуванні злочинів.

31. Юридична природа зразків для порівняльного дослідження.

32. Належність доказів.

33. Допустимість доказів.

34. Достовірність доказів.

35. Достатність доказів.

36. Підстави для класифікації доказів і її значення.

37. Використання доказів, отриманих органами адміністративної юрисдикції.

38. Експертні дослідження в доказуванні у кримінальній справі.

39. Конституційні гарантії законності застосування заходів кримінально-процесуального примусу.

40. Дотримання прав людини при триманні осіб під вартою.

41. Особливості процесуального застосування запобіжного заходу – передача неповнолітнього під нагляд батькам, опікунам, піклувальникам або адміністрації дитячої установи.

42. Ефективність застосування запобіжних заходів, шляхи її підвищення.

43. Актуальні проблеми реформування досудового слідства.

44. Аналіз основних порушень закону, які припускаються при провадженні досудового розслідування.

45. Проблеми незалежності та процесуальної самостійності слідчого.

46. Оскарження дій та процесуальних рішень органів досудового розслідування.

47. Гарантії прав особистості при провадженні слідчих та негласних слідчих дій.

48. Актуальні проблеми огляду місця події.

49. Загальні умови правомірності провадження слідчих дій.

50. Конституційний принцип недоторканості житла та його реалізація при провадженні обшуку.

Вказаний перелік рефератів не є вичерпним і може бути розширений викладачем або за власної ініціативи, або за ініціативи студентів.
10. ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.