Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 8. ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯМетодичні рекомендації

Під час підготовки студентам необхідно звернути увагу на форми досудового розслідування та їх зміст, строки і особливості провадження дізнання та досудового слідства. Слід визначити органи, які проводять дізнання і досудове слідство, та їх компетенцію. Вивчаючи питання теми, слід з’ясувати, чому саме досудове слідство є основною формою досудового розслідування.

Слід звернути увагу на те, що кримінальний процесуальний закон передбачає загальні умови досудового слідства: початок і місце провадження досудового слідства; об’єднання й виділення кримінальних справ, їх процесуальне оформлення; неприпустимість розголошування даних досудового слідства тощо. Зміст всіх цих загальних умов досудового слідства необхідно вивчити.

Особливу увагу необхідно приділити питанню про самостійність і незалежність слідчого під час кримінального провадження та про взаємодію слідчого з іншими правоохоронними органами.

Під час підготовки до практичних занять слід письмово вирішити запропоновані завдання, зробивши посилання на норми кримінально-процесуального права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у Постановах Пленуму Верховного суду України.

Практичне заняття №1

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, отримані в процесі самопідготовки по вивченню змісту, строків і особливостей провадження дізнання і досудового слідства.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Початок досудового розслідування. Місце проведення та строки досудового розслідування?

2. Форми досудового розслідування?

3. Підслідність у кримінальному провадженні. Види підслідності?

4. Об'єднання і виділення матеріалів досудового розслідування ?

Задача № 1

Громадянин Польщі незаконно перетнув кордон України. При спробі збути контрабандні товари в м. Іловайську його було затримано співробітниками міліції України.

Який орган буде проводити розслідування у справі?

Задача № 2

У ході провадження досудового слідства слідчим Петровського РВ ДМУ ГУ МВС України в Донецькій області було встановлено, що стосовно підозрюваного Татова було також почато кримінальне провадження в Калінінському районі міста Донецька. Який орган досудового розслідування буде проводити провадження. Хто вирішує питання про підслідність?

Задача № 3

Раніше судимий Ф. втягнув до злочинної діяльності 13-річного К., разом із яким вчинив три крадіжки. У якій формі необхідно проводити розслідування за даною справою? Визначить підслідність кримінальної справи.

Задача № 4

У пасажира Н., який їхав у поїзді з м. Донецька, було дві валізи. На залізничній станції Ясинувата він виявив відсутність однієї з них, про що усно повідомив черговому відділу внутрішніх справ. Який орган повинен проводити досудове розслідування? Назвіть ознаки підслідності цієї кримінальної справи.

Практичне заняття № 2

Час – 2 години.

Мета заняття:закріплення і поглиблення теоретичних знань студентів, які були отримані під час самопідготовки по вивченню особливостей провадження по кримінальній справі на стадії досудового розслідування.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття і значення загальних умов досудового слідства.

2. Що таке процесуальна самостійність слідчого?

3. Початок і місце провадження досудового слідства?

4. Недопустимість розголошення даних досудового слідства?

5. Особливості розслідування кримінальних проступків (дізнання)?

6. Здійснення прокурорського нагляду, відомчого контролю, судового контролю за законністю в діяльності досудового розслідування?

ВИРІШІТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ

Задача № 1

Підозрюваний Носов заявив клопотання слідчому про проведення додаткового допиту свідка Н. Слідчий прийняв клопотання і через десять діб за телефоном повідомив Носову про те, що його клопотання розглянуто та не підлягає задоволенню. Оцініть дії слідчого.

Задача № 2

Після закінчення досудового слідства слідчий надав матеріали для ознайомлення потерпілому, однак не в повному обсязі, пояснюючі це тим, що їх роголошення може нашкодити подальшому провадженню у справі. Оцініть дії слідчого.

Задача № 3

Слідчий органів внутрішніх справ вчинив розбійний напад. Хто і в якому порядку буде проводити досудове розслідування.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Вопросы расследования преступлений. Справочное пособие / Под общ. ред. И.Н. Кожевникова; Науч. ред. А.Я. Качанов. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Спарк, 2000. – 862 с.

2. Васильев О. Л. Цели и задачи предварительного расследования и его форм // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 2002. – № 3 - С. 20-43.

3. Гулина С.Н. Чернышов В.Н., Шаповалова Л.И. Дознание в органах внутренних дел: Учебное пособие. - Донецк , 2000. – 192 с.

4. Дубинский А.Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел. – К., 1987.

5. Коляда П.В. Проблеми досудового слідства у кримінальному процесі.. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 208 с.

6. Маляренко В.Т., Пилипчук П.П. Про межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 2. – С. 39-43.

7. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. Научно-практическое издание. – К.: Юринком Интер, 1999. – 448 с.

8. Назаренко В. Предварительное расследование в современном уголовном процессе // Законность. - М., 2002. - № 8. - С. 41-42.

9. Півненко В. Досудове (попереднє) слідство України: проблеми організації та діяльності // Вісник прокуратури. - 2001. - № 2. – С. 94-97.

10. Соловьев А.Б. и др. Прокурорский надзор за исполнением законов при расследовании преступлений. – 2000. – 176 с.

11. Соловьев А.Б. Как организовать расследование. Учебно-методическое пособие. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2000. – 88 с.

12. Узагальнення практики реагування судів України на порушення закону, допущені при провадженні дізнання та попереднього слідства // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 2. – С. 14-23.

13. Баулін О.В., Карпов Н.С. Процесуальна самостійність і незалежність слідчого та їх правові гарантії: Монографія / Під заг. ред. З.Д.Смітієнко.- К.: Національна академія внутрішніх справ України, 2001.

14. Есина А.С. Каким должно быть содержание отдельного поручения следователя? // Российский следователь. – 2002. - № 2. – С. 5-7.

15. Зеленецкий В.С. Прокурорский надзор за исполнением закона о всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств уголовного дела в стадии предварительного расследования. – Харьков, 1990.

16. Крылов А.В. Проблемы использования возможностей средств массовой информации при расследовании преступлений // Российский следователь. – 2003. - № 3. – С. 3-6.

17. Маляренко В.Т. Про оскарження дій (бездіяльності) та процесуальних рішень органів дізнання, слідчого і прокурора // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 6. – С. 50-53.

18. Новіков С. Розгляд скарг на дії слідчого і прокурора // Вісник прокуратури. – 2003. - № 7. – С. 89-90.

19. Омельченко О. Подання слiдчого як засiб усунення причин та умов, якi сприяли вчиненню злочинiв // Пiдприємництво, господарство i право. - К., 2002. - № 9. - С. 92-94.

20. Романюк Б. Використання спеціальних знань слідчим на стадії досудового слідства // Право України. – 2002. - № 3. – С. 137- .

21. Самошина З.Г., Балта Е.Ю. Процессуальные и технические аспекты применения средств видео- и звукозаписи при расследовании вымогательства // Вестник Московского университета. Серия 11, Право. – 2000. – № 5. - С. 11.

22. Сафин Р.М. Следственно-оперативная группа как организационная форма взаимодействия органов следствия и дознания при расследовании преступлений // Российский следователь. – 2000. - № 3. – С. 4-6.

23. Сафронов С. Профілактична діяльність слідчого органів внутрішніх справ України // Право України. – 2002. - № 2. – С. 82.

24. Тертышник В.М., Слинько С.В. Тайное становится явным: взаимодействие следователя, оперативного работника и эксперта-криминалиста при раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. - Харьков: "ГРИФ", 1997. - 68 с.

25. Федченко В. Груповий метод розслідування кримінальних справ: деякі питання // Право України. – 2003. - № 1. – С. 55-57.

26. Черечукина Л.В. Судебный контроль за досудебным производством / МВД. ЛИВД. - Луганск: РИО ЛИВД, 1998. – 124 с.

27. Ягодинский В.Н. Подследственность преступлений. – К., 1994.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.