Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 12. ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ. ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯМетодичні рекомендації

Під час підготовки студентам слід звернути увагу на те, що закінчення досудового провадження має декілька форм: 1) закриття кримінального провадження; 2) звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності; 3) звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Досудове розслідування у кримінальній справі можна зупинити за наявності передбачених у законі підстав і умов (ст.280 КПК України).

Перелік підстав для закінчення досудового розслідування вказаний в законі.

Слід відрізняти закриття кримінальної справи від звільнення особи від кримінальної відповідальності. Для цього слід вивчити не лише норми кримінального процесуального законодавства, а й Кримінального кодексу України.

Під час підготовки до практичних занять необхідно пам’ятати, що відповідно до КПК України 2012 року підстави для зупинення досудового розслідування дещо змінилися, а отже відсутній такий процесуальний документ як обвинувальний висновок, на зміну якому прийшов обвинувальний акт.

Під час підготовки до практичних занять слід письмово вирішити запропоновані завдання, зробивши посилання на норми кримінально-процесуального права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у Постановах Пленуму Верховного суду України.

Практичне заняття

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які отримані під час самопідготовки по вивченню чинних кримінально-процесуальних норм щодо зупинення і закінчення досудового розслідування.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Сутність закінчення досудового розслідування та його форми?

2. Закриття кримінального провадження та його підстави?

3. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. Його відмінності від закриття кримінального провадження?

4. Відновлення кримінального провадження та його підстави?

5. Складання обвинувального акту як основна форма закінчення досудового розслідування. Реєстр матеріалів досудового розслідування?

6. Відкриття кримінального провадження та його значення для реалізації принципу змагальності?

7. Звернення до суду з клопотанням про застосування щодо особи примусових заходів медичного характеру?

8. Звернення до суду з клопотанням про застосування щодо особи примусових заходів медичного характеру?

9. Продовження строку досудового розслідування?

 

ВИРІШІТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

Мати підозрюваного Шевченка повідомила слідчого, що останній помер в лікарні, про що свдила довідка про смерть підозрюваного. Яке рішення повинен прийняти слідчий? Чи можливо у даному випадку продовження досудового розслідування? Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 2

Слідчий, встановивши, що підозрюваному у вчиненні суспільно небезпечного діяння Суркову виповнилось 13 років, виніс рішення про закриття кримінального провадження за відсутністю в діяннях Суркова складу кримінального правопорушення. Оцініть рішення слідчого, обґрунтуйте відповідь.

Задача № 3

Слідчий, встановивши, що Никоненко підлягає звільненню від кримінальної відповідальності, виніс відповідну постанову, в якій зазначив, що її можна оскаржити в суді, при цьому не повідомивши про це Никоненка, оскільки останній, на думку слідчого, буде згоден з таким рішенням, оскільки воно на його користь. Оцініть дії слідчого.

Задача № 4

Слідчий Петров, склавши обвинувальний акт, направив його прокурору для затвердження, однак прокурор не погодився із змістом обвинувального акту і повернув його слідчому на доопрацювання. Чи правильно діяв прокурор? Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 5

Після відкриття кримінального провадження підозрюваний та його захісник почали затягувати вивчення наданих матеріалів, обмежуючись вивченням двох сторінок кримінального провадження на день. Яке, на ваш погляд, рішення повинен прийняти слідчий за таких обставин? Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 6

За висновком судово-медичної експертизи Панов був визнаний таким, що на момент вчинення суспільно небезпечного діяння не мав можливості усвідомлювати значення свої дій та керувати ними. Яке рішення повинен прийняти у зв’язку з цим слідчий?

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. — Ст. 303.

4. Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

5. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування злочинних дій, реалізаціїоперативних матеріалів, розслідування кримінальної справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес. 2005 р. № 777.

6. Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : [навч. посіб.] / Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г. — К. : Кутеп, 2008. — 430 с.

7. Богословська Л. О. Зупинення попереднього слідства : [конспект лекції] / Л. О. Богословська. — Х. : Укр. юрид. акад., 1994. — 21 с.

8. Быков В. М. Приостановление производства по уголовному делу / В. М. Быков, А. Д. Ломовский. — М. : Юрид. лит., 1978. — С. 112.

9. Вапнярчук В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів : досудове провадження / Вапнярчук В. В. ; за наук. ред. Ю. М. Грошевого. — [4-те вид., допов. і переробл.]. — Х., 2009. — С. 354—361.

10. Гришин Ю. А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования : [монография] / Гришин Ю. А. — Луганск : РИО ЛИВД, 1999. — 252 с.

11. Досудове розслідування кримінальних справ : [навч.-практ. посіб.] / Ю. І. Грошевий., В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило ; за заг. ред. Ю. М. Грошевого. — Х. : ФІНН, 2009. — 328 с.

12. Рось Г. В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / Г. В. Рось. — К., 2009. — 20 с.

13. Каткова Т. В. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висноку у кримінальній справі / Т. В. Каткова, А. Г. Каткова. — Х. : Рубікон, 2002. — 96 с.

14. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с.

15. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : [підруч.] / Удалова Л. Д. — К. : Паливода А. В., 2007. — 352 с.

16. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій : [навч. посіб.] / Лобойко Л. М. — К. : Істина, 2005. — 456 с.

17. Матюшенко Р. І. Виконання процесуального рішення про закриття кримінальної справи : дис.. .. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Матюшенко Радміла Іванівна. — К., 2003. — 174 с.

18. Малютін І. А. Зупинення досудового розслідування : [навч.-метод. посіб.] / за заг. ред. З. Д. Смітієнко. — К. : НАВСУ, 2003. — 140 с.

19. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : [підруч.] / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. — K. : Либідь, 1999. — 534 с.

20. Досудове розслідування кримінальних справ : [навч.-практ. посіб.] / Ю. І. Грошевий., В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило ; за заг. ред. Ю. М. Грошевого. — Х. : ФІНН, 2009. — С. 188—196.

21. Репкин Л. М. Приостановление предварительного следствия : [учеб. пособ.] / Репкин Л. М. — Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1971. — С. 127.

22. Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчинені злочину / М. Сторожук // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 1. — С. 146—150

23. Татаров О. Ю. Відновлення начальником слідчого відділу досудового слідства у закритій кримінальній справі: проблеми теорії та практики / О. Ю. Татаров, Д. М. Мірковець // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — Х., 2011. — № 2(53) : Спецвипуск. — С. 190—199.

24. Татаров О. Ю. Відновлення провадження та проведення розслідування у справі за ново виявленими обставинами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Татаров Олег Юрійович. — К., 2007. — 200 с.

25. Шимановский В. В. Законность и обоснованность приостановления следователем уголовного дела / Шимановский В. В. ; Прокуратура СССР. Институт усовершенствования следственных работников. — Л., 1985. — 23 с.

26. Якупов Р. Х. Возобновление предварительного следствия : [учеб. пособие] / Якупов Р. Х. — Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1976. — 56 с.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.