Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 12. ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯМетодичні рекомендації

Під час підготовки студентам слід звернути увагу на те, що зупинення досудового провадження - це вимушене тимчасове припинення органом досудового розслідування процесуальної діяльності у кримінальній справі, викликана наявністю у кримінальному провадженні обставин, які перешкоджають подальшому закінченню досудового розслідування.

Досудове розслідування у кримінальній справі можна зупинити за наявності передбачених у законі підстав і умов (ст.280 КПК України).

Перелік підстав для зупинення досудового слідства є вичерпним.

Зупинення слідства допускається при виконанні низки умов. Під умовами зупинення слідства розуміють передбачені в законі вимоги, дотримання яких є обов’язковим. Слід визначити не тільки підстави для зупинення але й умови, які слідчий повинен дотримуватись під час вирішення питання щодо зупинення досудового розслідування.

Під час підготовки до практичних занять необхідно пам’ятати, що відповідно до КПК України 2012 року підстави для зупинення досудового розслідування дещо змінилися.

Слід також вивчити підстави для відновлення досудового розслідування (ст.282) КПК України).

Під час підготовки до практичних занять слід письмово вирішити запропоновані завдання, зробивши посилання на норми кримінально-процесуального права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у Постановах Пленуму Верховного суду України.

 

Практичне заняття

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які отримані під час самопідготовки по вивченню чинних кримінально-процесуальних норм щодо зупинення і закінчення досудового розслідування.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Підстави для зупинення досудового розслідування. Кримінальні процесуальні наслідки зупинення досудового досудового розслідування?

2. Як впливає зупинення досудового досудового розслідування на строки слідства і тримання під вартою?

3. Процесуальний порядок зупинення досудового розслідування?

4. Підстави та процесуальний порядок відновлення досудового розслідування?

 

ВИРІШІТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

Отримавши повістку про явку чоловіка до слідчого, дружина підозрюваного в призначений день надала документ (довідку з місця роботи) про те, що він в цей час знаходиться на санаторно-курортному лікуванні, де пробуде ще 14 днів. Долучивши цю довідку до справи, слідчий виніс постанову про зупинення досудового слідства на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Чи були підстави для зупинення слідства у цьому випадку?

Задача № 2

Підозрюваний Хромов захворів на грип, у зв’язку з чим повідомив слідчому, що протягом двох тижнів не зможе приймати участь у проведенні слідчих дій. Слідчий зажадав від підозрюваного довідку про хворобу від лікаря та на підставі цього зупинив розслідування. Оцініть рішення слідчого.

Задача № 3

Після того, як підозрюваний Симоненко третій раз не прийшов до слідчого за викликом, слідчий з рішенням слідчого судді про привід поїхав до нього додому, але там підозрюваного не застав. Зі слі жінки, Симоненко вже три дні не був дома. Слідчий прийняв рішення про зупинення досудового розслідування. Дайте правову оцінку рішенню слідчого.

 

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

3. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лют. 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 22. — Ст. 303.

4. Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

5. Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування злочинних дій, реалізаціїоперативних матеріалів, розслідування кримінальної справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес. 2005 р. № 777.

6. Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : [навч. посіб.] / Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г. — К. : Кутеп, 2008. — 430 с.

7. Богословська Л. О. Зупинення попереднього слідства : [конспект лекції] / Л. О. Богословська. — Х. : Укр. юрид. акад., 1994. — 21 с.

8. Быков В. М. Приостановление производства по уголовному делу / В. М. Быков, А. Д. Ломовский. — М. : Юрид. лит., 1978. — С. 112.

9. Вапнярчук В. В. Зразки кримінально-процесуальних документів : досудове провадження / Вапнярчук В. В. ; за наук. ред. Ю. М. Грошевого. — [4-те вид., допов. і переробл.]. — Х., 2009. — С. 354—361.

10. Гришин Ю. А. Окончание досудебного следствия с составлением обвинительного заключения: проблемы и пути реформирования : [монография] / Гришин Ю. А. — Луганск : РИО ЛИВД, 1999. — 252 с.

11. Досудове розслідування кримінальних справ : [навч.-практ. посіб.] / Ю. І. Грошевий., В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило ; за заг. ред. Ю. М. Грошевого. — Х. : ФІНН, 2009. — 328 с.

12. Рось Г. В. Закриття кримінальної справи у кримінальному процесі України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 «Кримінальний процес та криміналістика ; судова експертиза ; оперативно-розшукова діяльність» / Г. В. Рось. — К., 2009. — 20 с.

13. Каткова Т. В. Закінчення досудового слідства та складання обвинувального висноку у кримінальній справі / Т. В. Каткова, А. Г. Каткова. — Х. : Рубікон, 2002. — 96 с.

14. Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с.

15. Удалова Л. Д. Кримінальний процес України : [підруч.] / Удалова Л. Д. — К. : Паливода А. В., 2007. — 352 с.

16. Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право : курс лекцій : [навч. посіб.] / Лобойко Л. М. — К. : Істина, 2005. — 456 с.

17. Матюшенко Р. І. Виконання процесуального рішення про закриття кримінальної справи : дис.. .. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Матюшенко Радміла Іванівна. — К., 2003. — 174 с.

18. Малютін І. А. Зупинення досудового розслідування : [навч.-метод. посіб.] / за заг. ред. З. Д. Смітієнко. — К. : НАВСУ, 2003. — 140 с.

19. Михеєнко М. М. Кримінальний процес України : [підруч.] / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. — K. : Либідь, 1999. — 534 с.

20. Досудове розслідування кримінальних справ : [навч.-практ. посіб.] / Ю. І. Грошевий., В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило ; за заг. ред. Ю. М. Грошевого. — Х. : ФІНН, 2009. — С. 188—196.

21. Репкин Л. М. Приостановление предварительного следствия : [учеб. пособ.] / Репкин Л. М. — Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1971. — С. 127.

22. Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчинені злочину / М. Сторожук // Підприємництво, господарство і право. — 2012. — № 1. — С. 146—150

23. Татаров О. Ю. Відновлення начальником слідчого відділу досудового слідства у закритій кримінальній справі: проблеми теорії та практики / О. Ю. Татаров, Д. М. Мірковець // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — Х., 2011. — № 2(53) : Спецвипуск. — С. 190—199.

24. Татаров О. Ю. Відновлення провадження та проведення розслідування у справі за ново виявленими обставинами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Татаров Олег Юрійович. — К., 2007. — 200 с.

25. Шимановский В. В. Законность и обоснованность приостановления следователем уголовного дела / Шимановский В. В. ; Прокуратура СССР. Институт усовершенствования следственных работников. — Л., 1985. — 23 с.

26. Якупов Р. Х. Возобновление предварительного следствия : [учеб. пособие] / Якупов Р. Х. — Волгоград : ВСШ МВД СССР, 1976. — 56 с.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.