Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Критерії оцінювання курсової роботиОцінка „відмінно” виставляється лише в тому випадку, якщо курсова робота є самостійним дослідженням студента; оцінка „добре” – якщо курсова робота містить елементи самостійного дослідження студента.

Курсова робота виконується за рахунок часу самостійної роботи студента, що виділяється за відповідною дисципліною в 6 семестрі, в якому підводиться підсумок вивчення даної дисципліни.

Бали в діапазоні (90-100) означають, що під час написання курсової роботи студент виявив всебічні, систематичні та глибокі знання навчального матеріалу з дисципліни, передбаченого програмою; засвоїв основну та додаткову літературу, яка рекомендована програмою; проявив видатні творчі здібності в розумінні, в логічному, чіткому, стислому та ясному трактуванні та викладенні у роботі навчально-програмного матеріалу; засвоїв взаємозв’язок основних понять дисципліни, їх значення для подальшої професійної діяльності, повністю розкрив тему своєї курсової роботи, висвітлив проблемні питання кожного пункту плану. Цей діапазон відповідає оцінці А за шкалою ECTS.

Рейтингова оцінка з дисципліни в обох діапазонах (90-100) відповідає національній оцінці "відмінно".

Бали в діапазоні (80-89) означають, що студент виявив загалом добрі знання навчального матеріалу при виконанні передбачених програмою завдань стосовно курсової роботи, але припустив ряд помітних помилок; засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою; показав систематичний характер знань з дисципліни; здатний до їх самостійного використання та поповнення в процесі подальшої навчальної роботи і професійної діяльності; але є незначні порушення щодо оформлення та незначні зауваження відносно змісту; незначне порушення строку календарного плану. Цей діапазон відповідає оцінці "добре" за національною шкалою та оцінці В за шкалою ECTS.

Бали в діапазоні (70-79) означають, що студент виявив знання основного навчального матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; впорався з виконанням завдань, передбачених програмою стосовно написання курсової роботи; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; припустив значну кількість помилок або недоліків у роботі, принципові з яких може усунути самостійно. Цей діапазон відповідає оцінці "добре" та С за шкалою ECTS.

Бали в діапазоні (60-69) означають, що студент виявив знання основного навчального матеріалу в мінімальному обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; в основному виконував завдання, передбачені програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою для написання курсової роботи; припустив помилки у тексті роботи, які він може усунути лише під керівництвом та за допомогою викладача. Цей діапазон відповідає оцінці "задовільно" та Д за шкалою ECTS.

Бали в діапазоні (50-59) означають, що студент мав значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу; допускав принципові помилки при виконанні курсової роботи, але спроможний самостійно доопрацювати програмний матеріал. За шкалою ECTS виставляється оцінка Е ("задовільно").

Бали в діапазоні (30-49) означають, що студент не мав знань зі значної частини навчального матеріалу; допускав принципові помилки при виконанні курсової роботи; якщо є суттєві зауваження щодо розкриття теми і формування висновків; порушення строків; робота виконана неакуратно; зауваження щодо оформлення. За шкалою ECTS виставляється оцінка FХ ("незадовільно із можливістю повторного складання").

Бали в діапазоні (1-29) означають, що студент не мав знань з навчального матеріалу; допускав принципові помилки при виконанні курсової роботи; якщо є суттєві зауваження щодо розкриття теми і формування висновків; порушення строків; робота виконана неакуратно; зауваження щодо оформлення. За шкалою ECTS виставляється оцінка F ("незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни").

 

СИСТЕМА ОЦІНКИ ЗНАНЬ

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.