Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Практичне заняття № 2Час – 2 години.

Мета заняття: закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які отримані під час самопідготовки по вивченню поняття доказів та їх джерел, класифікації доказів та їх джерел.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Учасники кримінального процесуального доказування?

2. Яке значення має презумпція невинуватості в доказуванні?

3. Способи збирання і перевірки доказів?

4. Поняття, правила та значення оцінки доказів?

 

ВИРІШИТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

Які з перелічених документів є самостійними джерелами доказів – "документами":

1. Довідка про прийом у лікаря в ту годину, коли було скоєно злочин.

2. Акт ревізії.

3. Підроблений бюлетень про звільнення від праці.

4. Службова характеристика.

5. Довідка про судимість?

Задача № 2

Гр. Х. була притягнута до кримінальної відповідальності за привласнення 15000 грн., виручених від продажу товарів. Під час допиту вона дала свідчення про те, що гроші у неї викрадені в трамваї, коли вона везла їх до банку.

Слідчий запропонував Х. довести цю обставину.

Оцініть дії слідчого?

Задача № 3

Під час перегляду концерту відомої співачки на стадіоні групою підлітків було вчинено хуліганські дії (вони оголилися, підбігли до співачки та почали її хопати). Очевидцями кримінального правопорушення були 20000 глядачів, присутніх на стадіоні. Працівники міліції затримали хуліганів та почали кримінальне провадження. Чи будуть глядачі допитуватись під час досудового розслідування як свідки та в якій кількості. Обгрунтуйте відповідь.

 

Практичне заняття № 3.

Час – 2 години.

Мета заняття: закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які отримані під час самопідготовки по вивченню поняття доказів та їх джерел, класифікації доказів та їх джерел.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Дослідження доказів у суді та його особливості?

2. Які обставини підлягають встановленню та доказуванню в кримінальних справах (предмет кримінального процесуального доказування)?

3. Межі кримінального процесуального доказування?

4. Особливості доказування у різних стадіях кримінального процесу?

5. Особливості доказування під час кримінального провадження щодо окремих категорій учасників кримінального процесу?

 

ВИРІШИТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

Які з перелічених документів є речовими доказами:

1. Довідка з банку про депозит особи.

2. Акт освідування.

3. Підроблене службове посвідчення.

4. Службова характеристика.

5. Гроші, незаконно отримані внаслідок вчинення шахрайства?

Задача № 2

Підозрюваний Никитов загубив паспорт, однак слідчому слід встановити вік підозрюваного з метою вирішення питання про його кримінальну відповідальність. Яким чином повинен діяти слідчий?

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України від 18 лютого 1992 р. «Про оперативно-розшукову діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 22. – Ст. 303.

2. Закон України від 22 травня 2003 р. «Про електронні документи та електронний документообіг» // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 36. – Ст. 275.

3. Инструкция о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств по уголовным делам, ценностей и иного имущества органами предварительного следствия, дознания и судами от 18 октября 1989 г.: Письмо Генеральной прокуратуры СССР, Верховного Суда СССР, МВД СССР, Министерства юстиции СССР, КГБ СССР № 34/15 от 12 февраля 1990 г.

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. № 8 «Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах» // Постанови Пленуму Верхолвного Суду України у крмиінальних справах (1973-2004): Офіційне видання / За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К., 2004.

5. Баштега Р. Охорона таємниці сповіді у кримінальному судочинстві // Право України. – 2004. - № 6.

6. Белкин А.Р. Теория доказывания. Научно-методическое пособие. – М.: Норма, 1999. – 429 с.

7. Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании преступлений. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 174 с.

8. Бочаров Д. Про місце доказового права в системі права // Право України. – 2003. - № 2.

9. Бочаров Д. Щодо потреби загальнотеоретичного дослідження проблеми юридичного доказування // Право України. – 2002. - № 5. – С. 131.

10. Бочаров Д. Поняття “фактичні дані” у теорії доказування: проблеми тлумачення // Вісник прокуратури. – 2002. – № 2. – С. 29-32.

11. Варфоломеева Т. В. Производные вещественные доказательства. - М., 1980.

12. Владимиров Л.Е. Учение об уголовных доказательствах. – Тула: Автограф, 2000. – 464 с.

13. Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений. Учебное пособие. – М.: «Щит-М», 1998. – 136 с.

14. Гришина Е.П. Актуальные вопросы допустимости доказательств в уголовном процессе // Российский следователь. – 2002. - № 6. – С. 36-37.

15. Гришина Е.П. Обеспечение достоверности заключения эксперта в уголовном процессе // Российский следователь. – 2001. - № 6. – С. 15-18.

16. Громов Н.А. Документы, допускаемые в качестве доказательств // Следователь. - М., 2002. - № 7. - С. 11-18.

17. Грошевий Ю., Дідоренко Е., Розовський Б. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності // Право України. – 2003. - № 1.

18. Грошевий Ю.М., Стахівський С.М. Докази і доказування у крмиінальному процесі: Наук.-практ. посіб. – К.: КНТ, 2006.

19. Давимука І. Допустимість доказів у кримінальному процесі: спірні проблеми // Право України. – 2002. - № 12. – С. 125-129.

20. Доронін І.М. Поняття документів як виду доказів у кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - № 6. – С. 56-59.

21. Доронін І. Доказове значення матеріалів службових розслідувань та перевірок у кримінальному процесі // Вісник прокуратури. – 2002. – № 2. – С. 44-47.

22. Жогин Н. В. Теория доказательств в советском уголовном процессе. - М., 1973.

23. Золотых В.В. Проверка допустимости доказательств в уголовном процессе. – Ростов-на-Дону: “Феникс”, 1999. – 288 с.

24. Карибов К.Ф. Проблемы использования показаний анонимных свидетелей в уголовном процессе в свете решений Европейского суда по правам человека // Вестник Московского университета. - Сер. 11. Право. - 2001. - № 5. - С. 83-91.

25. Кипнис Н.М. Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве. - М.: Юристъ, 1995. – 128 с.

26. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с. (С. 114-158).

27. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. – Воронеж, 1995.

28. Колоколов Н.А. Установление материальной истины – основная цель доказывания в уголовном процессе // Российский следователь. – 2000. - № 1. – С. 11-12.

29. Комиссаров С.Б. Классификация документов, допускаемых в качестве доказательств // Следователь. - М., 2002. - № 8. - С.9-12.

30. Кореневский Ю.В. Некоторые проблемы доказывания в уголовном процессе // Государство и право. - 1999. - № 2. - с. 55.

31. Костін М. Щодо реалізації принципу з’ясування істини у крмиінальному судочинстві // Право України. – 2004. - № 7.

32. Левицкий О. Допустимость доказательств. Особые правила уголовного судопроизводства // Юридическая практика. – 2000. - 26 октября. - № 43.

33. Лисиченко В.К., Когутич І.І. Негативні обставини та їх значення в розслідуванні злочинів: Монографія. – К.: ДІЯ, 2002. – 182 с.

34. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: навч. посібник. – К.: Істина, 2005. - 456 с. (С. 22-35).

35. Лобойко Л.М. Структура предмета доказування у дослідчому кримінальному процесі // Наук. вісник Дніпропетровського юрид. ін-ту МВС України. – 2000. - № 3.

36. Лупинская П. Доказательства и доказывание в новом уголовном процессе // Российская юстиция. - 2002. – № 7. - С. 5-8.

37. Ляш А.А. Вещественные доказательства в досудебных стадиях уголовного процесса: Учебное пособие. - К. 1991.

38. Мельник В.В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе. – М.: Дело, 2000. – 496 с.

39. Надгорний Г.М. Питання законодавчої реґламентації судової експерти: історичний та гносеологічний аспекти // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 6. – С. 52-54.

40. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 584 с. (С. 184-215).

41. Овсянников И. Логика доказывания в уголовном процессе // Российская юстиция. - 1998. - № 9 - с. 5.

42. Пiцхелаурi Ш.О. Полiграф у розслiдуваннi злочинiв // Адвокат. - 2002. - № 1. - С. 24-25.

43. Победкин А.В., Гавриков В.А. О некоторых проблемах определения допустимости доказательств в уголовном процессе // Государство и право. - 1999. - № 7. - с. 53.

44. Пунда О. Поняття даних, одержаних у результатi застосування науково-технiчних засобiв у кримiнальному процесi // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя юридична. - 2000. - Випуск 35. - С. 523.

45. Сильнов М.А. Вопросы обеспечения допустимости доказательств в уголовном процессе (досудебные стадии). - М.: МЗ-Пресс, 2001. – 112 с.

46. Сильнов М.А. Защита прокурором прав участников процесса – важное условие обеспечения допустимости доказательств // Российский следователь. – 2001. - № 7. – С. 12-15.

47. Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. Методическое пособие. - М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. – 136 с.

48. Стахівський С.М. Теорія і практика кримінально-прцоесуального доказування. Монографія. – К.: НАВСУ, 2005.

49. Степанов О. Допустимість доказів за кримінально-процесуальним законодавством України // Право України. – 2002. - № 11. – С. 61.

50. Тертышник В.М. Нетрадиционные способы и формы собирания и исследования доказательств при расследовании преступлений. – Харьков, 1994.

51. Тертышник В. М., Слинько С. В. Теория доказательств: Учебное издание. – Харьков: Арсис, 1998. – 256 с.

52. Треушников М.К. Судебные доказательства / МГУ им. М.В. Ломоносова. Юрид. фак. - М.: Юрид. бюро "Городец", 1997. - 318 с.

53. Удовенко Ж. Забезпечення процесу доказування на досудовому слідстві: окремі проблеми // Право України. – 2002. - № 5. – С. 51.

54. Черкасов А.Д., Царева Н.П., Громов Н.А., Локк Р.Г. Истребование письменных документов и предметов в досудебных производствах // Следователь. - 2002. – № 10. - С. 12-15.

55. Чуркин А.В. Использование уголовно-процессуальной аналогии в доказывании и защите прав личности // Российский следователь. – 2001. - № 7. – С. 16-18.

56. Чуркин А.В. Некоторые аспекты использования звукозаписи в доказывании // Российский следователь. – 2000. - № 1. – С. 13-14.

57. Чучукало О. Процесуальне та криміналістичне забезпечення доказування у кримінальному судочинстві: актуальні проблеми // Право України. – 2002. - № 10. – С. 53.

58. Шашкин С.Б. Идентификация и доказывание // Российский следователь. – 2002. - № 7. – С. 4-7.

59. Шевченко В. Співвідношення понять «факту», «фактичних даних», «відомостей про факти» та «доказової інформації» // Право України. – 2003. - № 2.

60. Шульга А.О. Особливості доказування вбивств на замовлення в стадії досудового слідства: Навчальний посібник. – Донецьк: ДІВС МВС України, 2001. – 104 с.

61. Эйсман А. А. Логика доказывания. - М., 1971.

62. Эйсман А. А. Заключение эксперта: структура и научное обоснование. - М., 1967.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.