Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 4. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, СТРОКИ І ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВИТРАТИМетодичні рекомендації

Під час вивчення питань про поняття, види, зміст, форми та значення процесуальних документів необхідно звернути увагу на вимоги, що ставляться до форми та змісту процесуальних документів.

Особливу увагу звернути на порядок обчислення процесуальних строків, на обов'язковість дотримання процесуальних строків і наслідки недотримання цих строків.

Необхідно проаналізувати склад процесуальних витрат. Крім порядку і розміру відшкодування витрат, що зазнали учасники процесу, необхідно звернути увагу, за чий рахунок відшкодовуються ці витрати.

Під час підготовки до практичного заняття слід письмово вирішити запропоновані завдання, зробивши посилання на норми кримінального процесуального права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у Постановах Пленуму Верховного суду України.

 

Практичне заняття

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які отримані під час самопідготовки по вивченню змісту та форми процесуальних документів у кримінальному процесі, класифікації процесуальних строків, видів процесуальних витрат.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Протоколи, їх види і правова сутність?

2. Додатки до протоколів?

3. Журнал судового засідання як основний документ фіксації судового провадження?

4. Реєстр матеріалів досудового розслідування в системі процесуальних документів?

5. Процесуальні рішення та їх види у кримінальному провадженні?

6. Повідомлення в системі процесуальних документів кримінального провадження?

7. Строки у кримінальному провадженні. Розумні строки? Як обчислюються процесуальні строки?

8. Процесуальний порядок продовження процесуальних строків?

9. Поняття процесуальних витрат. З чого складаються процесуальні витрати?

10. Який порядок відшкодування процесуальних витрат?

 

ВИРІШИТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

Наведіть норми Кримінального процесуального кодексу України, які містять вказівку на строки у кримінальному провадженні. Прокоментуйте відповідь.

Задача № 2

Складіть будь-яку за Вашим вибором постанову слідчого, скориставшись збіркою процесуальних документів. Поясніть сутність та структуру цього процесуального документа.

Задача № 3

У довідці про процесуальні витрати, що додається до обвинувального акту, слідчим були зазначені: витрати, пов’язані з участю захисника з моменту пред’явлення обвинувачення; 2-денна заробітна плата спеціаліста, що брав участь у провадженні слідчих дій у справі; сума, що була виплачена потерпілому у зв’язку з його витратами на проїзд та оренду житла; оплата праці перекладача; витрати пов’язані з транспортуванням речових доказів для експертного дослідження; витрати на експертне дослідження речових доказів; телефонні витрати по виклику потерпілого та свідків.

Чи правильно слідчий визначив склад процесуальних витрат у кримінальній справі? Ким і коли вирішується питання про стягнення процесуальних витрат?

ЛІТЕРАТУРА

1. Бацько I.М. Iнформацiйнi вiдносини пiд час протоколювання слiдчих дiй // Вiсник Одеського iнституту внутрiшнiх справ. - 2000. - № 4. - С. 144-149.

2. Бiленчук П.Д., Крегул Ю.I., Курко М.Н. Кримiнальний кодекс України: зразки процесуальних документiв. - Навчально-практичний посiбник. - К.: "Основа" - ООО" Астарта", 1996. - 352 с.

3. Діловодство у судах: збірник інструкцій / Упоряд. Пашутинський Є.К. – К.: КНТ, 2008. – 435 с.

4. Зразки юридичних документів. Видання друге, перероблене та доповнене. – Х.: ТОВ «Одісей», 2007. – 336 с.

5. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с. (С. 191-219).

6. Концепція формування системи безоплатної правової допомоги в Україні. Схвалено Указом Президента України від 9 червня 2006 р. № 509 // Державний вісник України. – 2006. - № 12.

7. Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство и практика – М.: Юристъ, 2006. – 174 с.

8. Лысенко В.В., Гаенко В.И. Основные процессуальные и организационные документы по уголовным делам и преступлениях несовершеннолетних. Практическое пособие. – Харьков, 1995.

9. Маляренко В. Щодо строків кримінального процесу // Право України. – 2002. - № 1. – С. 16-24.

10. Мамонов В.С. О фиксации результатов осмотра места происшествия // Российский следователь. – 2005. - № 11. – С. 3-6.

11. Маслов И.В. Процессуальные сроки, связанные с участием защитника на первоначальном этапе расследования // Российский следователь. – 2002. - № 5. – С. 14-18.

12. Михайленко О. Момент як окрема одиниця в часових параметрах кримінального процесу України // Вісник прокуратури. - 2001. - № 1. – С. 49-53.

13. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів у кримінальних справах. Навчальний посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 256 с.

14. Муратова Н. Г. Процессуальные акты органов предварительного расследования: Вопросы теории и практики. – Казань, 1989.

15. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 584 с. (С. 136-152).

16. Олійник О.Б. Судова документація: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2007. – 282 с.

17. Павлик П.М., Удовенко Ж.В., Кілічава Т.М. Процесуальна документація: Навч. посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 464 с.

18. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 року № 11 «Про відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, яка потерпіла від злочину, та судових витрат» /Практика розгляду судами кримінальних справ: Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. – К.: Атіка, 2004. – 544 с.

19. Порядок оплати праці адвокатів за надання громадянам правової допомоги за рахунок держави, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р. – К.: Україна, 2000. - № 1. – С. 44-47.

20. Про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним науково-дослідним установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів: Інструкція, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 // Кримінально-процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / За ред. Шибіко В.П. – К.: Юрінком Інтер, 2000.

21. Руснак Ю. Соблюдение уголовно-процессуальной формы. Правильно оформленные процессуальные документы обеспечивают установление истины по делу // Юридическая практика. – 2000. - 26 октября. - № 43. - С.10.

22. Сердюк В.П. Практикум по складанню процесуальних документів (з застосуванням відеозапису під час проведення слідчих дій). Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2000. – 80 с.

23. Тертышник В.М., Слинько С.В. Предварительное расследование: содержание, логика, язык и стиль процессуальных документов: Настольная книга следователя: Учеб. издание / Под ред. Н.В. Халина. - Харьков: Арсис, 1997. – 128 с.

24. Тертышник В.М., Слинько С.В., Петренко А.В. и др. Досудебное расследование: Юридические документы: Учеб. пособие / Под общ. ред. В.М.Тертышника. - Харьков: Арсис, 1999. – 349 с.

25. Трунов И.Л. Соблюдение процессуальных сроков – гарантия прав граждан // Российский следователь. – 2001. - № 6. – С. 19-21.

26. Хазiн М.А., Бойко М.Д., Співак В.М. Кримiнально-процесуальнi акти дiзнання та попереднього слiдства: Зразки документiв - К.: Атiка, 1999. – 278 с.

27.Якупов Р.Х. Исчисление процессуальных сроков в советском уголовном процессе: Учебное пособие / МВД, Главное управление по работе с личным составом. - М., 1990. - 36 с.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.