Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 5. ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІМетодичні рекомендації

Успішне засвоєння матеріалу теми в значній мірі залежить від знання положень цивільного та цивільно-процесуального права щодо поняття збитків, майнової шкоди, цивільного позову, відновлення порушеного матеріального стану тощо.

При вивчені питань теми слід визначити особливості пред’явлення та розгляду цивільного позову у кримінальній справі, звернути увагу на наслідки залишення позову без розгляду та залишення позову без задоволення. Крім того, слід мати на увазі, що слідчий вже під час досудового розслідування зобов’язаний приймати заходи для забезпечення відшкодування матеріального збитку, завданого кримінальним правопорушенням, і виконання вироку в частині конфіскації майна.

Під час надання відповідей слід зробити посилання на норми кримінального процесуального права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у Постановах Пленуму Верховного суду України.

Практичне заняття

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які отримані під час самопідготовки по вивченню форм відшкодування заподіяної внаслідок злочину шкоди, процесуальному порядку її відшкодування.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. У чому полягають переваги спільного розгляду матеріалів кримінального провадження та цивільного позову?

2. Які норми кримінального процесуального закону регулюють правовідносини, що пов’язані з відшкодуванням шкоди, завданої кримінальним правопорушенням?

3. Які підстави для заявлення цивільного позову у кримінальному провадженні?

4. Поняття та сутність реституції у кримінальному провадженні?

5. Процесуальний порядок вирішення цивільного позову у кримінальному провадженні?

ВИРІШИТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ

Задача № 1

Студенту необхідно самостійно скласти фабулу задачі, де слідчому необхідно накласти арешт на майно підозрюваного. Зміст фабули слід обґрунтувати нормами КПК України.

Задача № 2

Павлюк, який є потерпілим у справі про порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст. 286 КК України), заявив цивільний позов у справі. Він просив стягнути з винного різниц в заробітній платі, що виникла внаслідок його перебування на лікарняному, вартість придбанних ліків, а також 500 грн., які він мав отримати за виконання замовлення по виготовленню ювелірної прикраси.

Чи слід задовольнити вимоги Павлюка?

Задача № 3

Іванов, Петренко та Мунтян визнані судом винними у вчиненні крадіжки з магазину. Шкода, завдана злочином, була визначена в розмірі 5685 грн., і за позовом адміністрації магазина суд прийняв рішення про стягнення цієї суми солідарно з вищевказаних осіб.

Оцініть рішення суду. Чи має право суд вирішувати питання про відшкодування шкоди за відсутності цивільного позову в кримінальній справі?

ЛІТЕРАТУРА

1. Александров С. Д. Правовые гарантии возмещения ущерба в уголовномпроцессе (досудебные стадии). Учебное пособие. – Горький, 1976.

2. Анiкiна Н. Захист прав та законних iнтересiв цивiльного позивача в кримiнальному судочинствi (питання судової практики) // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя юридична. - 2000. - Випуск 35. - С. 469.

3. Газетдинов Н. И. Деятельность следователя по возмещению материального ущерба. – Казань, 1990.

4. Голиков О.В., Лозовицкая Г.П. Проблемы возмещения вреда потерпевшему в уголовном процессе // Российский следователь. – 2000. - № 5. – С. 16-18.

5. Губська О. Вiдшкодування шкоди потерпiлому вiд злочину пiд час закриття кримiнальної справи за нереабiлiтуючими обставинами // Пiдприємництво,господарство i право. - 2002. - № 2. - C. 93-94.

6. Дубець Р.І. Цивільний позов у кримінальному процесі як спосіб утвердження і забезпечення конституційних прав людини // Держава і право. – Вип. 16. – К., 2002. – С. 336.

7. Клименко Я. Добровільне відшкодування шкоди особам, постраждалим від злочину // Право України. – 2002. - № 3. – С. 82.

8. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с. (С. 159-190).

9. Лившиц Ю. Назначение института гражданского иска в уголовном процессе // Российская юстиция. - М., 2002. - № 6. - С. 43-45.

10. Малютін І. Проблеми відшкодування шкоди потерпілим державою // Право України. – 2002. - № 10. – С. 62.

11. Нескороджена Л. Дiяльнiсть органiв досудового слiдства по забезпеченню цивiльного позову // Предпринимательство, хозяйство и право. - 2000. - № 10. - С. 73.

12. Новицький І. Цивільний позов у кримінальній справі // Право України. – 2003. - № 1. – С. 127.

13. Hop В. Т. Защита имущественных прав вуголовном судопроизводстве. - К., 1989.

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 3 від 31 березня 1989 р. «Про практику застосування судами України законодавства про відшкодування шкоди, заподіяної злочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» (зі змінами, внесеними постановою Пленуму від 25 грудня 1992 р. № 13 та від 3 грудня 1997 р. № 12) // Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1997-2002. – К., 2003. – С. 482.

15. Практика розгляду в кримінальному судочинстві позовів про відшкодування моральної шкоди, заподіяної злочином // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 4. – С. 29-40.

16. Сліпченко О.І. Визначення розміру компенсації моральної шкоди // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 2. – С. 45-48.

17. Смітієнко З., Клименко Я. Обов’язок слідчого по своєчасному забезпеченню цивільного позову в кримінальному процесі // Право України. – 2002. - № 4. – С. 56.

18. Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: Монографія. – Харків: Арсіс, 2001. – 320 с.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.