Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Методичні рекомендаціїПід час підготовки до занять крім з’ясування поняття кримінального процесу, його сутності, цілей, завдань і значення необхідно звернути увагу на співвідношення таких понять як "кримінальне провадження", „кримінальний процес”, „кримінальне судочинство” та „правосуддя”. Також слід звернути увагу на те, що після прийняття у 2012 році нового Кримінального процесуального кодексу України зміст окремих категорій теорії кримінального процесу змінився. При підготовці необхідно зробити порівняльний аналіз стадій кримінального процесу, які були до та після прийняття нового КПК. Проблеми кримінально-процесуальної форми та кримінальних процесуальних гарантій викликають у студентів певні труднощі. Тому на це питання необхідно звернути особливу увагу. Необхідно розглянути різні підходи науковців до визначення та виділення конкретних кримінальних процесуальних функцій; необхідно звернутися до основних положень теорії права щодо правових відносин, а після цього визначити специфіку кримінальних процесуальних правовідносин.

Для глибокого засвоєння теоретичних питань необхідно повторити основні положення теорії права, в яких розроблені загальні для всіх галузей права поняття права, норм права, джерел права, положення щодо дії закону в часі, у просторі та щодо осіб. З урахуванням положень загальної теорії права слід визначити специфіку аналогічних понять та положень у кримінальному процесі. Слід звернути увагу на існування аналогії застосування права у кримінальному процесі, а також зворотної сили кримінального процесуального закону. Особливу увагу слід звернути на коло осіб, які мають дипломатичну недоторканість та імунітети під час застосування відносно них кримінального процесуального законодавства.

Під час підготовки до практичного заняття слід письмово вирішити запропоновані задачі, зробивши посилання на норми кримінального процесуального права, які містяться в законах, підзаконних актах та положення, які містяться у Постановах Пленуму Верховного суду України.

Практичне заняття

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які отримані під час самопідготовки із вивченню сутності й завдань кримінального процесу, його стадій, функцій, правовідносин, які складаються під час кримінального судочинства, та гарантій у кримінальному судочинстві.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття, сутність та значення кримінального процесу?

2. Стадії кримінального провадження?

3. Взаємодія кримінального процесу з іншими галузями права і суміжними науками?

4. Сучасне кримінальне процесуальне законодавство України і його система?

5. Завдання кримінального процесуального законодавства?

6. Види та структура кримінальних процесуальних норм?

7. Структура Кримінального процесуального кодексу України?

8. Дія кримінального процесуального закону в часі, просторі та за колом осіб?

9. Кримінальні процесуальні функції?

10. Кримінальні процесуальні гарантії?

11. Кримінальна процесуальна форма?

 

ВИРІШИТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ:

Задача № 1

На прикладі окремих норм Кримінального процесуального кодексу України наведіть норми, що містьть кримінальні процесуальні санкції.

Задача № 2

Складіть порівняльну таблицю стадій кримінального процесу відповідно до Кримінального процесуального кодексу 2012 року та Кримінально-процесуального кодексу 1960 року.

Задача № 3

Наведіть норми Кримінального процесуального кодексу України, що містять кримінальні процесуальні гарантії.

Задача № 4

Знайдіть норми Кримінального процесуального кодексу України, що вказують на функції учасників кримінального провадження.

ЛІТЕРАТУРА

1. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2001.

2. Демченко В., Стратонов В. Кримінально-процесуальний закон: стилістичні проблеми // Право України. – 2002. - № 11. – С. 124.

3. Капліна О. Особливості тлумачення норм кримінально-процесуального права // Право України. – 2005. - № 3. – С. 114-118.

4. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с. (С. 28-43).

5. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: навч. посібник. – К.: Істина, 2005. - 456 с. (С. 103-128).

6. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 584 с. (С. 17-26).

7. Ножкина А.В. Система источников уголовно-процессуального права и направления ее развития // Российский следователь. – 2002. - № 7. – С. 14-20.

8. Ножкина А. Судебная практика как источник уголовно-процессуального права // Уголовное право. - М., 2002. - № 3. - С. 80-81.

9. Рабинович П. Загальна декларація прав людини – вселюдський ідеал гуманізму (до 50-річчя прийняття) // Право України. – 1998. - № 12. – С. 8-14.

10. Репешко П. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства України // Право України. – 1998. - № 2. – С. 41-42.

11. Аленін Ю., Гурджі Ю. Публічна природа гарантій прав особи у кримінальному процесі // Право України. – 2003. - № 4.

12. Гевко В. Кримінально-процесуальна форма: структура та елементи // Право України. – 2002. - № 6. – С. 139.

13. Капустянский В. Т. Убеждение и принуждение в советском уголовном процессе. Учебное пособие. - М., 1990.

14. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 688 с. (С. 6-27).

15. Ларин А.М. Преследование по уголовному делу: процессуальные функции. - М.: Юрид. лит., 1986. - 160 с.

16. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: навч. посібник. – К.: Істина, 2005. - 456 с. (С. 6-21).

17. Лобойко Л.М., Черненко А.П. Поняття кримінально-процесуальної дії // Вісник Луганської акад. внутр. справ МВС імені 10-річчя незалежності України. – 2004. - № 2. – С. 266-278.

18. Маляренко В.Т. Про завдання кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 6. – С. 38-41.

19. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 584 с. (С. 4-17; С. 26-30)

20. Петрухин И. Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. - М., 1989.

21. Погорецький М.А. Кримiнально-процесуальнi правовiдносини: структура i система: Монография. - Харкiв: Арсiс, 2002. – 158 с.

22. Рогатюк І. Функція обвинувачення – рушійна сила кримінального процесу // Право України. – 2002. - № 2. – С. 79.

23. Семенов К. Процессуальные правоотношения следователя, участников процесса и прокурорский надзор // Юридический вестник. – 1999. - № 3. – С. 87.

24. Сірий М. Тенденції розвитку кримінального процесу України // Адвокатура. – 2004. - № 1.

25. Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. – СПб: “Наука”, 2000. – 224 с.

26. Смирнов А.В. Состязательный процесс. – СПб.: Издательство “Альфа”, 2001. – 320 с.

27. Смiтiєнко З.Д., Рогатюк I.В. Деякi питання, пов'язанi з реалiзацiєю функцiй кримiнального процесу // Адвокат. - 2002. - № 2-3. - С. 16-17.

28. Тертишник В. Проблеми розвитку процесуальної форми і гарантій правосуддя // Право України. – 2001. - № 1. – С. 91-93.

29. Чепурний О. Кримінально-процесуальні функції: проблеми визначення та законодавчого врегулювання // Право України. – 2001. - № 8. – С. 80-83.

30. Чугуніков І.І. До питання про предмет кримінально-правового регулювання // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 6. – С. 45-48.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.