Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ТЕМА 2. ЗАСАДИ (ПРИНЦИПИ) КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯМетодичні рекомендації

Під час підготовки до занять необхідно з’ясувати поняття та значення засад (принципів) кримінального провадження, їх законодавче регулювання. Розглянути погляди, які існують в літературі щодо класифікації засад (принципів) кримінального провадження. Звернути увагу на те, окремі засади (принципи) кримінального провадження після прийняття Кримінального процесуального кодексу України суттєво еволюціонували. Слід з’ясувати зміст таких принципів, як 1) верховенство права; 2) законність; 3) рівність перед законом і судом; 4) повага до людської гідності; 5) забезпечення права на свободу та особисту недоторканність; 6) недоторканність житла чи іншого володіння особи; 7) таємниця спілкування; 8) невтручання у приватне життя; 9) недоторканність права власності; 10) презумпція невинуватості та забезпечення доведеності вини; 11) свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї; 12) заборона двічі притягувати до кримінальної відповідальності за одне і те саме правопорушення; 13) забезпечення права на захист; 14) доступ до правосуддя та обов‘язковість судових рішень; 15) змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; 16) безпосередність дослідження показань, речей і документів; 17) забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності; 18) публічність; 19) диспозитивність; 20) гласність і відкритість судового провадження та його повне фіксування технічними засобами; 21) розумність строків; 22) мова, якою здійснюється кримінальне провадження.

Також слід звернути увагу на те, що одна і та ж засада на різних стадіях кримінального провадження може мати різний прояв.

 

Практичне заняття

Час – 2 години.

Мета заняття:закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, які вони отримали під час самопідготовки з вивчення засад кримінального провадження.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття, сутність та значення засад кримінального провадження?

2. Класифікація засад кримінального провадження?

3. Сутність та значення принципу поваги до людської гідності?

4. Сутність принципу забезпечення права на свободу та особисту недоторканість?

5. Сутність та значення принципу недоторканості житла чи іншого володіння особи. Відмінність його від принципу недоторканості права власності?

6. Сутність та значення принципів таємниці спілкування та невтручання у приватне життя?

7. Сутність та значення принципу презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини?

8. Сутність та значення принципу забезпечення права на захист?

9. Сутність та значення принципу змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості?

10. Сутність та значення принципів публічності та диспозитивності?

 

ВИРІШІТЬ ПИСЬМОВО НАСТУПНІ ЗАДАЧІ

Задача № 1

Павлова звернулась із заявою до прокурора району про те, що на неї було здійснено робійний напад невідомими особами. Прокурор відмовився прийняти заяву і направив Павлову до Райнного відділу внутрішніх справ, пояснивши, що саме органи внутрішніх справ розслідують злочини цієї категорії відповідно до КПК України. Чи було порушено прокурором будь-яку засаду кримінального провадження. Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 2

Носову було повідомлено про підозру у вчиненні грабіжу. При цьому слідчий відібрав документи на квартиру, що належить Носову та його матері Голуб, пояснивши, що санкція статті Кримінального закону передбачає за вчинення цього злочину конфіскацію майна, а тому документи йому можуть вже не знадобитись. Оцініть дії слідчого в контексті виконання засад кримінального провадження. Обгрунтуйте відповідь.

Задача № 3

Манова звернулася з заявою до слідчого, в якій вказала, що з її квартири було викрадено майно на суму 650 грн. Вона висловила припущення, що крадіжку міг вчинити її сусід Рудь, з яким у неї неприязні стосунки і який не працює та зловживає спиртними напоями. Слідчий запропонував Мановій особисто переговорити з Рудь і з’ясувати його причетність до цієї крадіжки і тільки потім звернутися до нього, щоб зареєструвати заяву про вчинення крадіжки.

Чи порушив слідчий будь-яку засаду кримінального провадження?

ЛІТЕРАТУРА

1. Багаутдинов Ф. Отражение публичных и личных интересов в принципах уголовного судопроизводства // Уголовное право. - 2002. - № 4. - С. 55-57.

2. Бараннік Р. Свобода особи від самовикриття та викриття близьких родичів у кримінальному процесі України // Право України. – 2002. - № 6. – С. 42- .

3. Братель С.Г. Принцип презумпцiї невинуватостi: iсторiя i сучаснiсть // Науковий вiсник Юридичної академiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ. - Днiпропетровськ, 2002. - № 1. - С. 126-129.

4. Городовенко В. Принцип незалежності суддів і підкорення їх лише законові як один з основних принципів судочинства в Україні // Право України. – 2002. - № 4. – С. 124.

5. Гриненко А.В., Кожевников Г.К., Шумилин С.Ф. Принцип презумпции невиновности и его реализация в досудебном уголовном процессе. – Харьков: Консум, 1997. – 97 с.

6. Епихин А.Ю. Безопасность личности как принцип уголовного процесса // Российский следователь. – 2002. - № 4. – С. 12-15.

7. Коваленко Є.Г., Маляренко В.Т. Кримінальний процес України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 2006. - 688 с. (С. 44-76).

8. Коваль С. Про гарантування конституційного права громадян на захист // Право України. – 2002. - № 5. – С. 134.

9. Кононенко В.І. Неупередженість суддів // Вісник Верховного Суду України. – 2002. - № 2. – С. 56-59.

10. Кононенко О. Судовий захист прав громадян під час здійснення провадження у кримінальних справах і при виконанні вироку // Право України. – 2002. - № 9. – С. 74.

11. Крищенко В. Аудіо запис судових засідань - можливість змінити фіксування судового процесу // Право України. – 2002. - № 5. – С. 135.

12. Кудрявцева А.В., Лившиц Ю.Д. О понятии принципа в уголовном процессе // Правоведение. - 2001. - № 4. - С. 162-169.

13. Лившиц Ю.Д. Вопросы принципа состязательности в стадии предварительного расследования // Следователь. - 2002. - № 8. - С. 13-15.

14. Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальне право: Курс лекцій: навч. посібник. – К.: Істина, 2005. - 456 с. (С. 36-58).

15. Макарова З.В. Защита в российском уголовном процессе: понятие, виды, предмет и пределы // Правоведение. - 2000. - № 3. - С. 217.

16. Маляренко В.Т. Конституційні засади кримінального судочинства. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 320 с.

17. Маляренко В.Т. Про мову кримінального судочинства // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 2. – С. 41-44.

18. Назаров В.В., Омельяненко Г.М. Кримінальний процес України: Навчальний посібник. – Вид. 2-ге, доп. і переробл. – К.: Атака, 2007. – 584 с. (С. 31-76).

19. Олійник В. Зміст діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню конституційного права на свободу та особисту недоторканність // Право України. – 2002. - № 7. – С. 27.

20. Парфенова М. Конституционное право на свободу и личную неприкосновенность в досудебных стадиях уголовного процесса // Уголовное право. - М., 2002. - № 4. - С. 58-59.

21. Парфенова М.В. Роль следователя в обеспечении конституционных прав и свобод подозреваемого и обвиняемого в досудебных стадиях уголовного процесса по УПК РФ // Российский следователь. – 2002. - № 9. – С. 11-14.

22. Петрухин И. Публичность и диспозитивность в уголовном процессе // Российская юстиция. - 1999. - № 3 - c. 24.

23. Савицкий В.М. Презумпция невиновности. - М.: Норма-Инфра, 1997. – 122 с.

24. Слюсаренко М.И., Завидов Б.Д. Презумпция невиновности в уголовно-процессуальном законодательстве России // Российский следователь. – 2002. - № 8. – С. 11-12.

25. Смирнов В.П. Разделение основных функций и равноправие сторон - принципы уголовного процесса // Правоведение. - 1999. - № 3. - С. 171.

26. Стефанюк В.С., Лукашова Н.П. Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами // Вісник Верховного Суду України. - 2001. - № 2. – С. 36-38.

27. Тертишник В. Гарантії недоторканності сфери приватного життя людини // Вісник прокуратури. - 2001. - № 2. – С. 7-13.

28. Тертишник В.М. Принцип недоторканностi приватного життя людини в кримiнальному процесi // Науковий вiсник Юридичної академiї Мiнiстерства внутрiшнiх справ. - Днiпропетровськ, 2002. - № 1. - С. 117-125.

29. Тертишник В. Проблеми розвитку концептуальної моделі системи принципів кримінального процесу // Вісник прокуратури. - 2001. - № 5. – С. 26-34.

30. Трагнюк Р. Принципи і стандарти захисту учасників кримінального судочинства в міжнародних документах // Право України. – 2002. - № 8. – С. 26.

31. Федоров А.В. Государственная тайна в уголовном процессе // Правоведение. - 2000. - № 4. - С. 100.

32. Фрiс П.Л., Малєєв А.Ю. Питання реформування кримiнально-процесуального законодавства України та забезпечення рiвностi учасникiв кримiнального процесу // Адвокат. - 2002. - № 1. - С. 11-17.

33. Цвігун В. За відкритість кримінального судочинства // Вісник прокуратури. - 2001. - № 1. – С. 118-120.

34. Шевчук П.І. Питання про доступність правосуддя та правової допомоги потребує законодавчого вирішення // Вісник Верховного Суду України. - 2000. - № 2. – С. 38-41.

35. Шестакова С.Д. Реализация принципа состязательности в процессе доказывания на предварительном расследовании // Следователь. - 2002. - № 10. - С. 16-18.

36. Шишкін В. Диспозитивність – принцип судочинства // Право України. – 1999. - № 6. – С. 10.

37. Шишкін В. Змагальність – принцип судочинства в демократичному суспільстві // Право України. – 1999. - № 12.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.