Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

В результаті вивчення модуля «Кримінальний процес» студенти повинніМолоді та спорту України

Донецький національний

Університет

Економіко–правовий

Факультет

 

 

 

 


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З навчальної дисципліни

"КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС"

(для студентів 3 курсу денної форми навчання

Економіко-правового факультету

спеціальності "Правознавство")

 

 

Затверджено

На засіданні кафедри

Кримінального права і процесу

протокол № 1 від "__" ________2012 р.

 

 

Донецьк, ДонНУ 2012

 


ББК

 

Навчально-методичні матеріали з навчальної дисципліни "Кримінальний процес" (для студентів 3 курсу денної форми навчання економіко-правового факультетуспеціальності "Правознавство" / Укладач: О.О.Левендаренко, - Донецьк: ДонНУ, 2012. – 131 с.

Матеріали містять робочу навчальну програму дисципліни - тематичний план та зміст навчальної дисципліни, плани практичних занять, питання для проведення поточного та підсумкового контролю, перелік тем курсових, дипломних та магістерських робіт, перелік навчальної, спеціальної літератури та нормативних актів до тем, методичні рекомендації, та завдання для самостійної роботи студентів.

Матеріали розраховані на студентів спеціальності 7.0601.01 "Правознавство".

 

 

Укладач: О.О.Левендаренко, доц.

 

Відп. за випуск: О.М.Моїсєєв, завідувач кафедри

 

 

© О.О. Левендаренко, 2012

© Донецький національний

університет, 2012


ЗМІСТ

Структура робочої програми навчальної дисципліни…………………………4

Анотація…………………………………………………………………………..5

Тематичний план…………………………………………………………………8

Зміст навчальної робочої програми по темам курсу…………………………10

Плани практичних занять………………………………………………………20

Самостійна робота……………………………………………………………..80

Система оцінки знань за окремими модульними контролями……………..88

Форми та методи роботи на практичних заняттях………………………….93

Форми та методи контролю……………………………………………………94

Теми рефератів…………………………………………………………………..95

Тематика курсових робіт………………………………………………………97

Тематика дипломних та магістерських робіт………………………………..110

Питання до екзамену………………………………………………………….112

Перелік основної та додаткової літератури…………………………………118


СТРУКТУРА ПРОГРАМИ

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

Для студентів 3 курсу денної форми навчання

економіко-правового факультету

Напрям підготовки 6030401 Право,

Освітньо-кваліфікаційнийрівень — «бакалавр»

ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Освітньо-кваліфікаційний рівень Обов’язкова чи за вибором Курс Семестр Бакалавр Обов’язкова 5, 6
Загальна кількість годин За підсумком годин: аудиторних поза аудиторних  
Кількість кредитів Кількість модулів Кількість тем Модульний контроль (кількість) 5,5
Лекції (кількість годин) Практичні заняття (кількість годин)
Індивідуальна робота: курсова робота 6 семестр
Самостійна робота: Конспекти Реферати Участь у рольовій грі "Судовий розгляд" Підготовка наочних матеріалів (плакатів, схем, діаграм, слайдів, презентацій, відеосюжетів з письмовими анотаціями)   5, 6 семестри 5, 6 семестри 6 семестр   5,6 семестри    
Вид контролю Залік – 5 семестр, екзамен – 6 семестр

АНОТАЦІЯ

1.1. Мета модуля:полягає у засвоєнні основ розбудови та функціонування правової держави, діяльності суспільства та підвищенні загальної культури студентів в отриманні та закріпленні положень теорії кримінального процесу та чинного кримінального процесуального законодавства; у вивченні методологічних проблем кримінального процесу, надбанні студентами знань, необхідних для роботи в органах досудового розслідування, прокуратури, адвокатури та суду.

1.2. Основні завдання модуля: дослідження чинного кримінального процесуального законодавства, теорії кримінального процесу України; визначення особливостей правозастосовної діяльності під час провадження за кримінальними справами.

1.3. Предметом модулю є основні положення теорії кримінального процесу; закони та підзаконні нормативні акти, а також положення відомчих нормативних документів, які регулюють діяльність органів досудового розслідування, прокуратури, адвокатури та суду щодо кримінальної процесуальної діяльності.

1.4. Зв’язки із забезпечуючими модулями (з іншими дисциплінами): криміналістика, кримінальне право, адміністративне право, цивільне право, цивільний процес, теорія держави та права, прокурорський нагляд.

Зміст модуля

Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу.

Тема 2. Засади (принципи) кримінального провадження.

Тема 3. Учасники кримінального провадження.

Тема 4. Процесуальні документи, строки і процесуальні витрати.

Тема 5. Захист права власності в кримінальному провадженні.

Тема 6. Докази і доказування у кримінальному провадженні.

Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження.

Тема 8. Досудове розслідування.

Тема 9. Слідчі (рошукові) та негласні (розшукові) дії.

Тема 10. Повідомлення про підозру.

Тема 11. Зупинення досудового розслідування.

Тема 12. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування.

Тема 13. Судове провадження у першій інстанції.

Тема 14. Судове провадження з перевірки судових рішень.

Тема 15. Особливі порядки кримінального провадження.

Тема 16. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Тема 17. Виконання судових рішень.

Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження.

Тема 19. Кримінальний процес зарубіжних країн.

В результаті вивчення модуля «Кримінальний процес» студенти повинні

Знати:

· поняття, сутність і завдання кримінального процесу;

· засади (принципи) кримінального процесу і як вони реалізуються під час кримінального провадження;

· коло учасників кримінального провадження;

· які існують процесуальні документи, строки і судові витрати у кримінальному провадженні;

· яким чином держава гарантує захист права власності в кримінальному процесу;

· процесуальний порядок збирання доказів, процес доказування під час кримінального провадження;

· процесуальний порядок проведення заходів забезпечення кримінального провадження;

· процесуальний порядок проведення досудового розслідування;

· слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові), процесуальний порядок їх проведення;

· процесуальний порядок повідомлення особи про підозру;

· підстави та процесуальний порядок зупинення та закінчення досудового розслідування;

· процесуальний порядок провадження у суді у першій інстанції;

· процесуальний порядок провадження з перевірки судових рішень;

· процесуальний порядок виконання судових рішень;

· що таке особливі кримінальні провадження;

· як здійснюється міжнародне співробітництво за кримінальними справами;

· які є особливості у кримінальному судочинстві зарубіжних країн та їх відмінність від кримінально провадження України.

Вміти:

· своєчасно та правильно встановлювати, перевіряти та оцінювати докази, приймати на підставі їх аналізу правильні процесуальні рішення та проводити процесуальні дії;

· правильно тлумачити норми Кримінального процесуального кодексу України, застосовувати ї на практиці під час діяльності на посадах слідчих, прокурорських працівників, адвокатів, працівників судової гілки влади;

· проводити під час досудового провадження слідчі та негласні слідчі дії, правильно застосовувати заходи забезпечення досудового провадження за наявності визначених законом підстав;

· проводити судовий процес та прийнятим в ньому участь відповідно до норм Кримінального процесуального кодексу України, які регламентують кримінальні процесуальні відносини в судових стадіях кримінального провадження;

· правильно складати процесуальні документи на всіх стадіях кримінального провадження.

1.7. Складовою самостійної роботи студентів є: одним з основних засобів освоєння навчального матеріалу, на цей вид роботи виноситься 1/3 матеріалу.

Самостійна робота студентів складається з:

Ø роботи в процесі лекційних занять;

Ø вивчення положень підручників, навчальних посібників, монографій та інших літературних джерел;

Ø цілеспрямованої підготовки до практичних занять відповідно до їх тематики;

Ø підготовки реферативних повідомлень та доповідей з актуальних питань курсу;

Ø письмового розв’язання задач, які передбачені планами проведення практичних занять;

Ø участь у рольовій грі "Судовий розгляд";

Ø підготовки наочних матеріалів, відеосюжетів тощо;

Ø узагальнення отриманих знань у процесі підготовки до заліку з курсу.

1.8. Індивідуальна робота: курсова робота (за вибором студента).


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Назва тем Всього годин Кількість годин аудиторної роботи Самостійна робота/ Індивідуальна робота
зокрема
лекції практичні заняття
Змістовний Модуль 1. Теми 1-6 16/0
Тема 1. Поняття, сутність і завдання кримінального процесу 2/0
Тема 2. Засади (принципи кримінального провадження) 4/0
Тема 3. Учасники кримінального провадження 2/0
Тема 4. Процесуальні документи, строки і процесуальні витрати 2/0
Тема 5. Захист права власності в кримінальному провадженні 2/0
Тема 6. Докази і доказування Модульний контроль 4/0
Змістовний модуль 2. Теми 7-12 4/4
Тема 7. Заходи забезпечення кримінального провадження. 2/0
Тема 8. Досудове розслідування  
Тема 9. Слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії 0/2
Тема 10. Повідомлення про підозру 2/0
Тема 11. Зупинення досудового розслідування  
Тема 12. Закінчення досудового розслідування. Продовження строку досудового розслідування. Модульний контроль   0/2
Змістовний модуль 3. Теми 13-14 30/4
Тема 13. Судове провадження у першій інстанції 30/2
Тема 14. Судове провадження з перевірки судових рішень Модульний контроль 0/2
Змістовний модуль 4. Теми 15-19 39,88 9/8,88
Тема 15. Особливі порядки кримінального провадження 0/2
Тема 16. Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження 0/2
Тема 17. Виконання судових рішень. 0/2
Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження 9,88 4/1,88
Тема 19. Кримінальний процес зарубіжних країн     5/1
Всього годин: 195,88 57/16,88
Вид контролю: екзамен        

Завідувач кафедри

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.