Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які вимовні особливості мають слова іншомовного походження?

 

ВПРАВИ для закріплення розглянутого матеріалу.

1 Перевірте свій рівень орфографічної грамот­ності (за словником), виправивши помилки в поданих словах.

Спиціальність, призвіще, суспільнокорисний, премірник, вище наведений, сумма, ринтабельний, компитентний, зформувати, субьєктивність, адикватний, процидура, повноваженя, зобовьязаний, соціально економіч­ний, рекоминдація, зовнішньо-економічний, управліньський, лізінг, роспорядження, комирційний, науковотехнічний.

2.Перепишіть текст, вставляючи замість крапок потрібні літери.

Д..кларац..я

про державний сув..р..нітет ..країни, при..йнята ..ерховною ..адою ..країни 16 липня 1990 р.

Громадяни ..еспубліки всіх націонал..ностей становлят.. народ ..країни.

Народ ..країни є єдиним ..ерелом державної влади в ..еспубліці.

Повновла..я народу ..країни реалізується на основі ..онституції ..еспубліки як бе..посередн..о, так і через ..ародних ..епутатів, обраних до ..ерховної і місцевих ..ад ..кра­їни.

Від ім..ні вс..го народу може виступати виключно ..ерховна ..ада ..країни. Жодна пол..т..чна ..артія, громадс..ка організація, інше угрупова..я чи окрема особа не можут.. виступати від ім..ні вс.го народу ..країни.

3. Перепишіть текст, розставляючи пропущені розділові знаки.

Стаття 21. Трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства установи організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою за якою працівник зобов'язується виконувати роботу визначену цією угодою з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові а власник підприємства установи організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці необхідні для виконання роботи передбачені законодавством Про працю колективним договором і угодою сторін...

Особливою формою трудового договору є контракт в якому строк його дії права обов'язки і відповідальність сторін (у тому числі матеріальна) умови матеріального забезпечення і організації праці працівника умови розірвання договору в тому числі дострокового можуть встановлюватися угодою сторін (Кодекс законів про працю України).

4 . Виправте помилки.

Я лишаю вас слова. Я даю добро на виробництво цеї продукції. Моє заключення слідуюче. Я настоюю на звільненні Петренка з посади. Я прийшов до такого ви­сновку... Хочу сказати ще пару слів. Я не раз піднімав питання про підвищення зарплатні. Ця пропозиція за­слуговує уваги. Є виключення з правил. Наші думки спів­падають. Я повинен зложити свої повноваження. Не збираюся доказувати свою правоту. Вибачаюсь, якщо було щось не так. Всього доброго вам.

5.Перекладіть синтаксичні конструкції:


В значительной степени

Бывший директор

Быть на хорошем счету

Подьем уровня

Производства

Работать на общественных началах

Приступить к производству

рассмотреть следующие вопросы

Самый лучший результат

Разработать мероприятия

Профессиональный уровень

Трудовые споры

Находиться в прекрасной форме

Занимать призовые места

Допускать возможность

6 . У кожному з наведених речень замість крапок вставте єдино можливе для даного випадку слово.

Цей договір ... чинності з моменту підписання йо­го... . Вважаю за необхідне ... заходів ... відповідаль­ності. Просимо Вас ... кредит на ... установки. Ви за­пропонували дуже великий ... роботи. Які Ваші ... на майбутнє? На кінець року ... підсумки нашої роботи. У конференції ... участь провідні вчені університету. На нараді йшлося про зміцнення ... дисципліни. Юридичні сторони ... відповідальність, передбачену ... законодав­ством. Даний договір ... чинності з дня підписання його. Прошу ... відпустку за ... рахунок. Ми повинні ... правил внутрішнього розпорядку. Вам ... написати іншу роз­писку. Ми ...термін чинності договору.

7 . У поданих реченнях знайдіть слова або вира­зи, що не відповідають стилістичним і лексичним нормам сучасної української літературної мови. На­пишіть правильний варіант.

Я рахую, що це питання можна розглянути в сліду­ючий раз. Мова йшлася про нові технології виробниц­тва. У боротьбі за збільшення ефективності сільсько­господарського виробництва рішучу роль відіграє орен­дний підряд. Поступили в продаж вироби акціонерсь­кого товариства "Труд". Збори акціонерів проголоси­ли відкритими. Ми виконали поставлені перед нами задачі. Акт було складено у трьох екземплярах. На пер­ший курс вищих учбових закладів приймаються грома­дяни України, у яких є повна середня освіта. У випадку невиконання умов договору одна із сторін вправі розторгнути його. Ми розробили необхідні міри по поліп­шенню умов праці.

8 . Записати числівники словами, узгодивши їх у відмінку з поданими в дужках іменниками.

4 (пункт); 53 (відсоток); 1,5 (місяць); 2 (тиждень); З (варіант); 0,5 (бал); 3/4 (територія); 2/3 (площа); без 2 785 (студент); через 65 (день); з 346 (делегат); 40 (окуляри); дорівнювати 588 (гривня); 3/4 (гектар).

 

9 . Розкрийте дужки, побудуйте словосполучен­ня з підрядним зв'язком керування. У разі потреби вживайте прийменники.

Додержати (слово). Опанувати (професія). Завдати (шкода). Називати (ім'я). Ввести (склад). Радіти (успіхи). Відправити (пошта). Один раз (місяць). Сталося (необережність). Зрадити (принципи). Комісія (складання проекту). Звернутися (адреса). Над­силати (адреса). Мешкати (адреса). Спілкуватися (укра­їнська мова). Згідно (закон). Відповідно (закон). Залеж­но (закон). Півтора (рік). Півтора (місяць).

10. До поданих словосполучень дібрати слова-синоніми. Зразок. Ставити запитання - запитувати.

Давати оцінку; надати інформацію; узяти в борг; приймати рішення; подати допомогу; велика кількість варіантів; підвести риску; узяти зобов'язання; вести кон­троль; нести відповідальність.

11. Перекласти мовленнєві штампи, що викорис­товуються під час ділових бесід.

С чего мы начнем сегодня? Я думаю, мы начнем с обсуждения плана. Дело в том, что не все еще собрались. Это вас устраивает? Да, вполне. Я думаю, вопрос можно считать решенным. Полностью с вами согласен. Вы правы. Совершенно верно. Мы с вами договори­лись? Вы в зтом несколько ошибаетесь. Это не так. Это противоречит нашей практике. Я с вами не согласен. Повторите, пожалуйста, ваш вопрос. У нас нет такой информации. У меня есть замечания. Я в зтом не уверен. Я хотел бы продолжить разговор. Я с удовольствием представляю Вам гостей.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.