Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Поняття бюджетних повноваженьКонституція України надала право на власний бюджет як ма­теріальну фінансову базу функціонування державі та органам місцевого самоврядування всіх рівнів. Важливим положенням Конституції України є твердження, що держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінан­сово його підтримує. Цей пункт відповідає Всесвітній Декла­рації місцевого самоврядування та Європейській Хартії місце­вого самоврядування, які передбачають вагомі гарантії фінан­сової та матеріальної самостійності органів місцевого самоврядування при здійсненні ними бюджетних повноважень. Відповідно до ст. 8 Всесвітньої Декларації місцевого самовря­дування місцеві органи влади повинні мати право на відповід­ні фінансові кошти, відокремлені від коштів інших рівнів управління, та вільно розпоряджатися грошовими надходжен­нями в межах своїх повноважень.

У Бюджетному кодексі, як взагалі в законодавстві та юри­дичній науці, бюджетні повноваження об'єднуються одним по­няттям — повноваження. Право на затвердження бюджету і звіту про його виконання покладається на державний або му­ніципальний орган (а це може бути тільки представницький орган) одночасно й обов'язок вжити всіх заходів, щоб це право реалізувати в інтересах громадян, які проживають на тери­торії держави або території, що представляє цей орган місце­вого самоврядування. Юристи кажуть, що повноваження — це "права — обов'язки"'. Але права й обов'язки у межах компе­тенції органу в галузі бюджету зберігають самостійний харак­тер. Ці права дають державі й органам місцевого самовряду­вання можливість вибору першочергових пріоритетних видат­ків, бюджетних програм тощо, а обов'язки чітко регламенту­ють дії законодавчого органу держави, представницького орга­ну, муніципального, виконавчих органів протягом усього бюд­жетного періоду.

Загальне право на бюджет включає низку повноважень кож­ного владного державного чи місцевого органу, які визначаю­ться чинним законодавством. Оскільки бюджет для органу державної влади й органу місцевого самоврядування є основ­ним централізованим фондом коштів, без якого неможливе йо­го існування, всі відносини, що виникають у галузі бюджетної діяльності, врегульовані нормами бюджетного (як частини фінансового) права.

Повноваження в галузі бюджетної діяльності — це за­кріплені нормами Конституції України та чинного законодав­ства за державою, її органами, органами місцевого само­врядування права й обов'язки, необхідні для здійснення завдань і функцій в галузі бюджету на своїй території.

Бюджетні права (повноваження у вигляді прав і обов'язків — це суб'єктивні права (на відміну від бюджетного права як сукупності виду фінансово-правових норм), які належать ор­ганам держави й муніципальним органа».

Суб'єкти бюджетного права можуть мати суб'єктивні права і нести встановлені законодавством обов'язки. Аналіз норм Бюджетного кодексу, законів про органи місцевого самовряду­вання і місцеві державні адміністрації дає можливість класи­фікувати бюджетні повноваження України й органів місцевого самоврядування таким чином.

Бюджетні повноваження України:

1) в галузі зведеного бюджету України;

2) в галузі Державного бюджету;

3) в галузі місцевих бюджетів.

Бюджетні права місцевих органів самоврядування також можна об'єднати в три групи:

1) в галузі Державного бюджету;

2) в галузі свого бюджету (обласного, міського, районного);

3) в галузі бюджетів нижчестоящих органів місцевого само­врядування.

На кожному рівні бюджетної системи України бюджетні права (повноваження) мають свої особливості, пов'язані із за­гальними повноваженнями органів влади відповідного рівня (Автономна Республіка Крим, область, район і т. д.), але є й загальні риси, які дають можливість визначити бюджетні повноваження України й органів місцевого самоврядування — це сукупність прав і обов'язків, встановлених законодавством, що належить їм в особі органів державної влади або міс­цевого самоврядування щодо формування проектів бюджетів, розгляду, затвердження і виконання відповідних бюджетів і регулювання бюджетних відносин на своїй території.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.