Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Поняття й зміст бюджетного процесуОдержання доходів, розподіл між ланками (видами) бюджет­ної системи і використання їх на покриття видатків, пов'яза­них із виконанням передбачених Конституцією України функ­цій органами держави і місцевого самоврядування, не відбу­вається автоматично. Держава за допомогою правових норм ретельно регулює відносини, що виникають при формуванні і виконанні всіх видів бюджетів, контролі за виконанням бю­джетів і звітуванні про їх виконання. Бюджетний процес — діяльність органів держави і місцевого самоврядування в галу­зі бюджету в широкому плані.

Формування бюджету— система суспільних відносин, по­в'язана з плануванням органами виконавчої влади пріоритет­них видатків, вишукуванням достатніх для цього джерел, ви­данням цими органами ряду нормативно-правових актів, що регулюють процес планування.Процес складання проекту бю­джету закінчується виробленням проекту бюджету і проекту закону. Ці проекти і ряд документів, передбачених Бюджет­ним кодексом, подаються Кабінету Міністрів України.

Прийняття закону про Державний бюджет — це тільки створення юридичних можливостей для здійснення волі зако­нодавчого органу. Прийняттям закону закінчується формуван­ня бюджету, коли органи законодавчої та виконавчої влади використовують свої права й обов'язки щодо складання і за­твердження бюджету і застосовують правові норми, які регу­люють ці стадії.

В юридичній науці вироблено розуміння бюджетного про­цесу як заснованої на правових нормах діяльності органів дер­жави й органів місцевого самоврядування зі складання, розгля­ду проекту бюджету, затвердження і виконання бюджету, складання, розгляду і затвердження звіту щодо виконання бюджету.

Повний цикл бюджетного процесу, тобто період із початку складання проекту бюджету до затвердження звіту про його виконання триває понад два роки. У ході здійснення окремих етапів діяльності з бюджетом, які мають назву стадій бю­джетного процесу, реалізуються бюджетні повноваження всіх суб'єктів бюджетних правовідносин. Бюджетний процес є формою здійснення матеріальних бюджетних прав, які надані учасникам бюджетного процесу(органам та посадовим осо­бам, що наділені бюджетними повноваженнями, тобто права­ми й обов'язками учасників бюджетних правовідносин) законодавством.

Слід звернути увагу й на те, що на всіх стадіях бюджетно­го процесу враховується принцип спеціалізації показників бю­джетів, який полягає в тому, що в основі складання і виконан­ня бюджету лежить бюджетна класифікація.

Ст. 8 Бюджетного кодексу України визначила призначення Бюджетної класифікації як нормативно-правового акта, який застосовується для здійснення контролю за фінансовою діяль­ністю органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших розпорядників бюджетних коштів, проведення необхідного аналізу в розрізі доходів і видатків, забезпечення загальнодер­жавного й міжнародного порівняння бюджетних показників.

Бюджетна класифікація складається з чотирьох частин:

1) класифікація доходів бюджету;

2) класифікація видатків (у тому числі кредитування за вира­хуванням погашення) бюджету;

3) класифікація фінансування бюджету;

4) класифікація боргу.

Таким чином, класифікація доходів бюджетів України —це групування доходів державного і місцевих бюджетів, осно­ване на законодавчих актах України, що визначають джерела бюджетних доходів.

За економічною класифікацією видатки бюджетів поділя­ються на поточні, капітальні та кредитування за вирахуван­ням погашення, склад яких визначається Міністром фінансів України.

Відомча класифікація видатків бюджету визначає перелік головних розпорядників бюджетних коштів. На її основі Дер­жавне казначейство та місцеві фінансові органи ведуть реєстр усіх розпорядників бюджетних коштів.

Програмна класифікація видатків бюджету застосовується при формуванні бюджету за програмно-цільовим методом'. Класифікація фінансування бюджету означає групування пози­чених коштів, що залучаються Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування для фінансування дефіцитів відповідних бюджетів, а також напрями витрачання фінансових ресурсів, що утворилися в результаті перевищення доходів над його видатками (платежі з погашення основної суми боргу).

Класифікація боргу— це систематизація інформації про всі боргові зобов'язання держави, Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Борг класифікується за типом кредитора та за типом борго­вого зобов'язання.

Для досягнення цілісності категорій бюджетних доходів і видатків та для забезпечення взаємозв'язку між функціональ­ним призначенням й економічним характером видатків бюдже­ту право на затвердження бюджетної класифікації має Міністр фінансів України. Він може вносити до неї зміни, але про все зобов'язаний інформувати Верховну Раду України (ч. 2 ст. 8 Бюджетного кодексу).
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.