Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Порядок виконання бюджетуВиконати бюджет — це зібрати доходи, мінімальна сума яких встановлена в Законі про Державний чи місцевий бюджет (пе­ревиконати встановлений об'єм — це добре, а недовиконання — це збільшення дефіциту), та профінансувати видатки (покрива­ти видатки можна, не перевищуючи їх граничний об'єм, бо фінансування понад встановлену межу — це збільшення де­фіциту, підвищення розміру видатків на певні заходи —- це не­одмінно зменшувати витрати на будь-які інші видатки, але ж в бюджет внесені першочергові, пріоритетні витрати).

Виконання бюджетів здійснюється на підставі законодавст­ва та нормативно-правових актів про бюджет на певний бю­джетний період згідно з розписом доходів і видатків бюджету, який затверджується фінансовими органами.

Виконання бюджету повинно починатися з 1 січня бюджет­ного періоду, на який затверджено Закон про Державний бю­джет або рішення про місцевий бюджет.

Згідно із Положенням про Міністерство фінансів України у межах своєї компетенції воно забезпечує виконання Державно­го бюджету України, концентрацію фінансових ресурсів на пріоритетних напрямах соціально-економічного розвитку України, ефективне використання бюджетних коштів, здійс­нює контроль за цільовим використанням коштів державного і місцевого бюджетів.

Забезпечення ефективного управління коштами державного бюджету України, підвищення оперативності у фінансуванні видатків у межах наявних фінансових ресурсів здійснює Дер­жавне казначейство України.

Виконання Державного бюджету здійснюється на єдиному казначейському рахунку тільки в уповноважених банках. Між уповноваженим банком і Державним казначейством укладаєть­ся договір на обслуговування рахунку. Банк несе відповідаль­ність за своєчасне й правильне зарахування та списання кош­тів на підставі розрахунково-грошових документів за рахунка­ми казначейства.

Для фінансування видатків кошти із бюджетів надаються розпорядникам бюджетних коштів керівникам організацій. Вони мають право розпоряджатися за­твердженими для них асигнуваннями. За обсягом наданих прав розпорядники поділяються на головних розпорядниківкоштів і розпорядників нижчого рівня.

Головні розпорядникибюджетних коштів можуть витра­чати бюджетні кошти на утримання тієї установи, яку вони очолюють, на заходи, що безпосередньо здійснюються цією установою, а також розподіляти бюджетні кошти, що їм нада­ні, між розпорядниками нижчого рівня або безпосередньо ви­трачати їх на утримання підвідомчих їм організацій.

Розпорядник коштів II ступеня— бюджетні установи в особі їх керівників, які уповноважені на отримання асигну­вань, прийняття зобов'язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій своєї установи, яку вони очолюють, і на розподіл виділених асигнувань для переказу розпорядникам III ступеня та безпосередньо їм підпорядкованим одержувачам або одержувачам, діяльність яких координується через них.

Розпорядник коштів III ступеня — бюджетні установи в особі їх керівників, які уповноважені на отримання асигну­вань, прийняття зобов'язань та здійснення виплат з бюджету на виконання функцій самої установи, яку вони очолюють, і на розподіл виділених асигнувань безпосередньо підпорядко­ваним їм одержувачам.

Тільки через розпорядників з бюджету можуть одержувати кошти фізичні та юридичні особи, що не мають статусу бю­джетної установи, і є одержувачами бюджетних коштів. Бюд­жетна установа — це орган, установа чи організація, ви­значена Конституцією України, а також установа чи орга­нізація, створена у встановленому порядку органами держав­ної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, яка повністю утримуєть­ся за рахунок відповідного бюджету чи місцевих бюджетів. Бюджетні установи є неприбутковими (див. ст. 1, п. "б").

ЛЕКЦІЯ 8

ТЕМА:Правовий режим державних цільових позабюджетних фондів

Навчальна мета:розкрити особливості правового режиму державних позабюджетних фондів

Час: 80 хвилин.

Метод: лекція.

Місце: навчальна аудиторія.

Навчальні питання : 1. 15хв.

2. 15хв.

3. 20хв.

4. 20хв

5.Заключна частина 10 хв.

Матеріально-технічне забезпечення: схеми, збірники документів та матеріалів,

Джерела та література:

Л –5.7,13,16

План

1.Поняття та види державних цільових позабюджетних фондів

2.Фонди загальнообов’язкового державного пенсійного страхування

3.Кошти Пенсійного фонду.

4. Інші соціальні страхові позабюджетні фонди.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.