Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Органи держави і місцевого самоврядування, які здійснюють управління фінансамиУправління фінансами базується на фінансовій політиці, що розробляє законодавча та виконавча влада і Президент України.

Фінансова політика включає бюджетну, податкову, грошо­ву, кредитну, цінову та митну.

Управління формуванням, розподілом і використанням фондів коштів здійснюють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України та система органів, створених для цієї мети.

Загальне управління фінансами належить Верховній Раді України, яка аналізує та затверджує закони з фінансових пи­тань після розгляду їх Комітетами з питань бюджету та по бан­ках і фінансовій діяльності

Верховна Рада України і місцеві ради обговорюють і затвер­джують державний і відповідні місцеві бюджети.

Верховна Рада України приймає всі закони, норми яких ре­гулюють відносини в галузі господарської та фінансової діяль­ності держави.

Конституція України встановила ще один керівний і контро­люючий фінансову діяльність орган — Рахункову палату, яку формує Верховна Рада України. Рахункова палата розглядає проекти усіх фінансових законів і контролює цільове викорис­тання бюджетних коштів.

Кабінет Міністрів України відповідно до ст. 116 Конститу­ції забезпечує підготовку проекту державного бюджету і проек­ту закону про державний бюджет, представляє проект Верхов­ній Раді України, керує виконанням його і готує проект звіту про виконання.

Місцеві державні адміністрації виконують повноваження в галузі фінансів на відповідних адміністративно-територіальних утвореннях, користуючись законодавством України.

Для керування фінансовою діяльністю місцеві державні адміністрації мають фінансові управління і відділи. В органах місцевого самоврядування (сільських, селищних) фінансовою діяльністю займаються централізовані (об'єднані) бухгалтерії.

Кожна держава в структурі ор­ганів виконавчої влади має систему органів спеціальної компе­тенції, які, крім участі у фінансовій діяльності (як і всі органи виконавчої влади), керують фінансовою діяльністю в країні і здійснюють за нею фінансовий контроль.

Очолює систему фінансових органів в Україні Міністерство фінансів (Мінфін) України, основними його завданнями є:

• розробка і проведення єдиної державної фінансової, бюджет­ної та податкової політики;

• розробка стратегії щодо внутрішніх і зовнішніх позичок держави, погашення і обслуговування державного боргу;

• розробка проекту державного бюджету України і прогноз­них показників зведеного бюджету України, забезпечення виконання державного бюджету, контроль за дотриманням правил складання звіту про виконання його та зведеного бюджету України;

• забезпечення концентрації фінансових ресурсів і здійснення в межах своєї компетенції державного фінансового контро­лю;

• вдосконалення методів фінансового і бюджетного плану­вання, фінансування, а також звітності й системи контролю за витрачанням бюджетних коштів;

• розробка і проведення державної політики в сфері виробниц­тва, використання, зберігання дорогоцінних металів та кош­товного й напівкоштовного каміння;

• забезпечення введення єдиних методологічних основ бухгал­терського обліку і звітності (крім бухгалтерського обліку та звітності в банківських та кредитних установах);

• інформування громадськості про економічні та фіскальні цілі держави.

Мінфін у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами вико­навчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також із відповідними органами інших держав.

Мінфін України як центральний орган виконавчої влади в межах своїх повноважень і на виконання актів законодавства видає накази, організує і контролює їх виконання.

Рішення Мінфіну України у випадках, передбачених зако­нодавством, є обов'язковими для виконання всіма юридични­ми особами, суб'єктами фінансових правовідносин.

До системи органів, які керують фінансовою діяльністю (що має грошовий характер), входить і головний кредитний орган держави — Національний банк України. Цей централь­ний орган здійснює керівництво в галузі банківської діяльнос­ті. На нього Конституцією України покладено функцію емісії грошової одиниці. Разом із Кабінетом Міністрів України Національний банк визначає грошову, кредитну політику дер­жави. Комерційні банки, які уповноважуються на це спільни­ми рішеннями Уряду і Національного банку, беруть участь у касовому виконанні всіх видів бюджетів.

ЛЕКЦІЯ 3

ТЕМА:фінансово-правові норми та фінансові правовідносини

Навчальна мета:розкрити фінансово-правових норм та фінансових правовідносин

Час: 80 хвилин.

Метод: лекція.

Місце: навчальна аудиторія.

Навчальні питання : 1. 25хв.

2. 25хв.

3. 20хв.

4. Заключна частина 10 хв.

Матеріально-технічне забезпечення: схеми, збірники документів та матеріалів,

Джерела та література:

Л –5,6,7,13

План

1.Поняття, особливості та види фінансово-правових норм

2. Фінансово-правові відносини, їх зміст і особливості

3.Суб’єкти фінансового права і фінансових правовідносин.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.