Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Бюджетна система України і принципи її побудовиБюджетна система України, як це записано в ст. 5 Бюджетно­го кодексу, складається з Державного і місцевих бюджетів.

До місцевих бюджетів належать: бюджет Автономної Рес­публіки Крим, обласні, районні бюджети, бюджети районів у містах, а також бюджети місцевого самоврядування — бюдже­ти територіальних громад, сіл, селищ, міст та їх об'єднань. Та­ким чином, в основу побудови бюджетної системи України покладено адміністративно-територіальний поділ України.

Правом на бюджет наділяється територія в особі органів, що очолюють її: держава, область, район, місто, село. Пред­ставницький орган, що очолює територію, затверджує відпо­відний бюджет, надаючи основному фінансовому плану правову форму закону або рішення органу місцевого самоврядування.

Бюджетний кодекс (ст. 7) установив такі принципи побудо­ви бюджетної системи України:

1) єдність бюджетної системи, яка забезпечується єдиною правовою базою, єдиною грошовою системою, єдиним ре­гулюванням бюджетних відносин, єдиною бюджетною кла­сифікацією, єдністю порядку виконання і ведення бухгалтер­ського обліку й звітності;

2) збалансованість повноважень на витрату бюджетних кош­тів не може бути більше, ніж включено в бюджет на ці цілі. Однак Державний бюджет, бюджет Автономної Респуб­ліки Крим, міські бюджети можуть бути прийняті на пев­ний бюджетний період із дефіцитом, але тільки за умови наявності обґрунтованих джерел фінансування дефіциту. Такими джерелами можуть бути державні внутрішні й зов­нішні позики органів влади Автономної Республіки Крим, внутрішні й зовнішні позики органів місцевого самоврядування (ст. 15 Бюджетного кодексу). Законодавство України наділяє Кабінет Міністрів правом одержувати позики в ме­жах, які встановлені Законом про Державний бюджет. За дорученням Кабінету Міністрів України міністр фінансів України може здійснювати державні внутрішні і зовнішні позики. Внутрішні позики можуть здійснювати і Верховна Рада Автономної Республіки Крим, і міські ради, а зовнішні — виключно ради міст із населенням понад вісімсот тисяч (ст. 16 Бюджетного кодексу). Величина основної суми бор­гу держави не повинна перевищувати 60% фактичного річ­ного обсягу валового внутрішнього продукту. Профіцит бюджету (перевищення доходів над видатками) затверджується виключно з метою погашення основної су­ми боргу;

3) самостійність — держава і органи місцевого самовряду­вання самостійні в галузі своїх бюджетів. Держава не від­повідає за взяті органами місцевого самоврядування бю­джетні зобов'язання, а органи місцевого самоврядування не несуть відповідальності за бюджетними обов'язками, які взяті кожним з них, а також за бюджетними обов'язками держави. Усі вони самостійно затверджують свої бюджети, вносять до них зміни і затверджують звіти про виконання бюджету;

4) повнота означає, що в бюджети включаються всі надхо­дження і видатки, які здійснюються відповідно до норматив­но-правових актів органів держави і місцевого самовряду­вання;

5) обґрунтованість — це формування бюджетів на підставі реальних показників економічного і соціального розвитку держави, розрахунків надходжень до бюджетів і видатків бюджетів, які здійснюються згідно із затвердженими мето­диками і правилами;

6) ефективність — складання і виконання бюджету повинно здійснюватися при використані мінімальної кількості кош­тів для досягнення мети;

7) субсидіарність (лат. резервний, допоміжний) — такий розподіл доходів і видатків між ланками бюджетної системи, при якому надання громадських послуг максима­льно наближується до їх безпосереднього споживача

8) цільове використання коштів, тобто покриття тільки запла­нованих потреб;

9) справедливість і неупередженість — бюджетна система в Україні повинна будуватися так, щоб доходи і видатки включалися до бюджетів без упередженості, все націона­льне багатство розподілялося справедливо між територіа­льними общинами й громадянами;

10) публічність і прозорість тобто всі акти бюджету пови­нні бути оприлюднені після затвердження їх відповідними представницькими органами — Верховною Радою Украї­ни, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, від­повідними місцевими радами;

11) відповідальність учасників бюджетного процесу. Вперше в нашому бюджетному законодавстві з'явився розділ, при­свячений відповідальності учасників бюджетного процесу. Тепер відповідальність кожного учасника бюджетного процесу за свої дії або бездіяльність взята за принцип.

Отже, бюджетна система України — це заснована на економічних відносинах, державному устрою і врегульована правовими нормами сукупність видів бюджетів, які діють на території України.

 

 

ЛЕКЦІЯ 6

ТЕМА:Бюджетні повноваження України та органів місцевого самоврядування

Навчальна мета:розкрити основи бюджетних повноважень України та органів місцевого самоврядування

Час: 80 хвилин.

Метод: лекція.

Місце: навчальна аудиторія.

Навчальні питання : 1. 35хв.

2. 35хв.

3. Заключна частина 10 хв.

Матеріально-технічне забезпечення: схеми, збірники документів та матеріалів,

Джерела та література:

Л –5,6,16,21.

План

1.Поняття бюджетних повноважень

2.Бюджетні повноваження держави та органів місцевого самоврядування
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.