Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Фонди загальнообов'язкового державного пенсійного страхуванняЗакон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", розроблений відповідно до Конституції України та Основ законодавства України про загальнообов'язкове дер­жавне соціальне страхування, визначає принципи, засади і ме­ханізми функціонування системи загальнообов'язкового дер­жавного пенсійного страхування, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг із коштів Пенсій­ного фонду, що формується за рахунок страхових внесків ро­ботодавців, бюджетних та інших джерел, а також регулює по­рядок формування Накопичувального пенсійного фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату дого­ворів страхування довічних пенсій або одноразових виплат за­страхованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам.

Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування" система пенсійного забезпечення в Україні тепер складатиметься з трьох рівнів:

Перший рівень — солідарна система загальнообов'язкового державного пенсійного страхування (солідарна система), що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплати пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів Пенсійного фонду на умовах і в порядку, встановленому Зако­ном України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Суб'єктами солідарної системи пенсійного забезпечення пер­шого рівня в Україні є:

—застраховані особи, а в окремих випадках, визначених Зако­ном "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху­вання", члени їхніх сімей та інші особи;

—страхувальники;

—Пенсійний фонд;

— уповноважений банк;

—підприємства, установи, організації, що здійснюють випла­ту і доставку пенсій.

Другий рівень— накопичувальна система загальнообов'яз­кового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичуваль­ному фонді та здійснення фінансування витрат на оплату договорів страхування довічних пенсій і одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених Законом.

Суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпе­чення є:

––особи, від імені та на користь яких здійснюється накопи­чення та інвестування коштів;

––підприємства, установи, організації та фізичні особи, що здійснюють перерахування внесків до системи накопичуваль­ного пенсійного забезпечення;

—Накопичувальний фонд;

—недержавні пенсійні фонди;

—юридичні особи, які здійснюють управління Накопичуваль­ним фондом і недержавними пенсійними фондами та управ­ління їх пенсійними активами;

—зберігай;

—страхові організації.

Третій рівень— система недержавного пенсійного забез­печення, що базується на засадах добровільної участі грома­дян, роботодавців та їх об'єднань у формуванні пенсійних на­копичень з метою отримання громадянами пенсійних виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про не­державне пенсійне забезпечення.

Перший та другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні становлять систему загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, другий та третій — систему накопи­чувального пенсійного страхування.

Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціаль­не страхування" встановив види пенсійних виплат і соціальних послуг:

1)за рахунок коштів Пенсійного фонду в солідарній системі призначаються:

а)пенсія за віком;

б)пенсія по інвалідності внаслідок загального захворювання (в тому числі каліцтва, не пов'язаного з роботою, інвалід­ності з дитинства);

в)пенсія у зв'язку із втратою годувальника;

2)за рахунок коштів Накопичувального фонду, що обліковують­ся на накопичувальних пенсійних рахунках, здійснюються такі пенсійні виплати:

а)довічна пенсія з установленим періодом;

б)довічна обумовлена пенсія;

в)довічна пенсія подружжя;

г)одноразова виплата.

До соціальних послуг, передбачених Законом, належить до­помога на поховання пенсіонера. Особам, які мають право на різні види пенсій, за їх вибором призначається одна пенсія.

У сфері загальнообов'язкового державного пенсійного стра­хування держава здійснює регулювання та нагляд. Закон Украї­ни "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" метою державного регулювання та нагляду у сфері загально­обов'язкового державного пенсійного страхування вважає:

—проведення єдиної та ефективної державної політики у цій сфері;

—забезпечення реалізації прав громадян на загальнообов'яз­кове державне пенсійне страхування;

—створення умов для ефективного функціонування та розвит­ку системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

—забезпечення дотримання суб'єктами системи загальнообо­в'язкового державного пенсійного страхування вимог зако­нів, інших нормативно-правових актів, що регулюють від­носини у цій сфері;

—адаптація системи загальнообов'язкового державного пен­сійного страхування до міжнародних стандартів.

Державне регулювання і нагляд у порядку, передбаченому законодавством, здійснюють:

1) центральний орган виконавчої влади у сфері праці і соціаль­ної політики і його територіальні органи — за дотриман­ням Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення і виплати пенсій у солідар­ній системі та щодо взаємодії Пенсійного фонду з фондами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

2) міністерство фінансів, його територіальні органи та Рахун­кова палата щодо цільового використання коштів Пенсійно­го фонду;

3) державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України щодо дотримання норм Закону "Про загальнообо­в'язкове державне пенсійне страхування" суб'єктами нако­пичувальної системи пенсійного страхування;

4) державна комісія з цінних паперів та фондового ринку — за діяльністю компаній з управління активами в частині управління пенсійними активами та радника з інвестицій­них питань;

5) національний банк України і Державна комісія з цінних па­перів та фондового ринку — за діяльністю зберігача та уповноваженого банку.

Рішення органів державного регулювання і нагляду є обов'яз­ковими для виконання Пенсійним фондом, компаніями з управління активами, уповноваженим банком, зберігачем, страховими організаціями. Дії органів державного регулюван­ня та нагляду оскаржуються в судовому порядку. За ініціати­вою цих органів може бути призначена додаткова аудиторська перевірка діяльності суб'єктів солідарної системи та накопичу­вальної системи пенсійного страхування. На вимогу цих орга­нів суб'єкти солідарної та накопичувальної системи зобов'яза­ні подавати всі документи та інформацію, необхідні для здійс­нення ними функцій державного регулювання та нагляду.

Страхувальники, банки та організації, що здійснюють ви­плату і доставку пенсій, та їх посадові особи несуть відповідаль­ність за порушення норм законодавства про загальнообов'яз­кове державне пенсійне страхування.

Керівництво та управління солідарною системою, збір, аку­муляція та облік страхових внесків, призначення пенсій та під­готовка документів для її виплати, забезпечення своєчасного і в повному обсязі фінансування та виплату пенсій, допомоги на поховання та здійснення контролю за цільовим використан­ням коштів покладено на Пенсійний фонд.

Пенсійний фонд є самоврядною неприбутковою організа­цією і здійснює свою діяльність на підставі статуту, який за­тверджується його правлінням. Цей фонд набуває статусу юридичної особи з дня реєстрації статуту в спеціально уповно­важеному органі виконавчої влади.

Вищим органом управління Пенсійного фонду є Правління, до складу якого входять по п'ять представників від держави, застрахованих осіб і роботодавців. Представники від держави призначаються і відкликаються Кабінетом Міністрів України, а представники від застрахованих осіб та роботодавців обира­ються і відкликаються самостійно.

Правління Пенсійного фонду очолює голова, якого обира­ють із членів правління строком на 2 роки.

Виконавчими органами Правління виступає виконавча дирек­ція Пенсійного фонду та підвідомчі їй територіальні органи.

Контроль за виконанням Пенсійним фондом законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, ста­тутних завдань та цільового використання коштів Пенсійного фонду покладено на Наглядову раду Пенсійного фонду.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.