Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Види податків і обов'язкових платежів, що включаються в бюджетЯк ми бачили в загальній частині курсу фінансового права, держава і органи місцевого самоврядування застосовують в основному 2 методи мобілізації коштів в своє розпорядження через централізовані і децентралізовані фонди коштів — обов'яз­ковий і добровільний.

Для обов'язкового метода властиво: встановлення виду пла­тежу, строк його внесення, розмір внесення і погроза покаран­ням за порушення цих приписів. Є кілька видів обов'язкових платежів, правовий режим для кожного свій, він встановлю­ється державою або місцевим органом самоврядування. Незва­жаючи на різні правові режими обов'язкових платежів, Закон України "Про систему оподаткування" їх усі об'єднав.

Так, ст. 14 цього Закону "Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)" об'єднує як загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі). А хіба податки не є обов'язкови­ми платежами? Чи можна сказати, що на всі збори (без подат­ків, зрозуміло) можна застосувати один правовий режим? Між іншим, як побачимо далі, збори відрізняються від мита, а мито і збори — від податків.

Отже, ст. 14 включає до загальнодержавних такі податки і збори: 1) податок на додану вартість; 2) акцизний збір; 3) по­даток на прибуток підприємств, у тому числі дивіденди, які сплачуються до бюджету державними, не корпоратизованими, казенними або комунальними підприємствами; 4) податок на доходи фізичних осіб; 5) мито; 6) державне мито; 7) податок на нерухомість; 8) плата (податок) на землю; 9) рентні плате­жі; 10) податок з власників транспортних засобів та інших са­мохідних машин і механізмів; 11) податок на промисел; 12) збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; 13) збір за спеціальне використання природних ресурсів; 14)збір за забруднення навколишнього природного середовища; 15) збір у Фонд для здійснення захо­дів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціаль­ного захисту населення; 16) збір на обов'язкове державне пен­сійне страхування; 17) збір до Державного інноваційного фон­ду; 18) плата за торговий патент на деякі види підприємниць­кої діяльності; 19) фіксований сільськогосподарський податок;20)збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;21)єдиний збір, що справляється в пунктах перетинання Державного кордону України; 22) збір за використання радіочас­тотного ресурсу України; 23) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний); 24) збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію; 25) збір у вигляді цільової над­бавки у розмірі 2% до діючого тарифу на природний газ.

Закон України "Про систему оподаткування" у податкову систему України включає усі види обов'язкових платежів: по­датки, збори і мита. Усі надходження за обов'язковими плате­жами включаються до бюджетів різних рівнів. Але між цими трьома видами обов'язкових платежів є відмінності, які необ­хідно знати.

Податки, збори і мито справляються в бюджет або цільо­вий позабюджетний фонд обов'язково, коли це встановлено нормативно-правовим актом. Платник вносить податок завжди, коли в нього є на праві власності предмет, який оподаткову­ється, дохід, прибуток, зарплата. Французький вчений П. М. Годме відмічав, що за виключенням неподаткових збо­рів і мита, податки і збори будь-якого характеру можуть бути встановлені тільки законом: податок являє собою порушення свободи і права власності платника податку, тому застосування владив сфері податків повинно бути обмежене, щоб запо­бігти зловживання. Природно, що тільки законодавцю надаєть­ся можливість визначати податки.

Таким чином, головною ознакою податків є їх конституцій­на обов'язковість. Крім того, внесення податку до бюджету неодмінно змінює власника. Власником стає держава чи орган місцевого самоврядування. Внесення податків підприємствами й організаціями державної або муніципальної власності не змінює власника, ним залишається держава або орган місцево­го самоврядування. Але частина доходу (прибутку), який зна­ходиться у господарському віданні або оперативному управ­лінні окремого підприємства чи організації, передається на за­доволення загальнодержавних або муніципальних потреб. Влас­ником залишається держава чи орган місцевого самоврядуван­ня, які застосовують до підприємств і організацій державної або комунальної форми власності обов'язковий метод мобілі­зації коштів, що передбачає: а) вид і розмір платежу; б) обо­в'язковість внесення платежу в точно визначені строки; в) примусове стягнення платежу у разі невнесення його в установлений строк; г) відповідальність за порушення фінан­сової дисципліни.

Збори,які внесені в Закон України "Про систему оподатку­вання", — це також обов'язкові платежі, які безповоротно сплачуються на користь держави з метою фінансування ви­датків публічної влади як умова здійснення платниками юри­дично значущих дій публічного характеру(платня за видачу ліцензії, за реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності тощо).

Ні державний, ні муніципальний орган не погрожує приму­сом суб'єктам, які добровільно не сплатили зборів. Цим суб'єк­там не будуть надані відповідні послуги (ліцензії, дозволи то­що), але карати їх будуть не за те, що вони не одержали по­слугу, а за те, що діяли без дозволу, якщо вони все ж викону­вали дії, на які необхідно одержати дозвіл.

Збори— це обов'язковий внесок, який справляється з юри­дичних і фізичних, осів за здійснення для них державними і муніципальними органами юридично значимих дій та надання різних дозволів.

Згідно з ч. II ст. 92 Конституції України, збори встановлю­ються тільки державою в односторонньому порядку у формі Закону, але сплачуються тільки після надання на прохання платників юридично значимих дій. Справляння збору пов'яза­но з необхідністю покрити витрати установи, яка надає юри­дично значимі дії (але не просто послуги — наприклад, пере­клад статті, документа), чи дозвіл на заняття якоюсь підприєм­ницькою діяльністю.

Збори схожі з податками: законність; однобічний характер встановлення; обов'язковість; відчуження належних на праві власності платникам коштів.

Збір — це встановлений державою обов'язковий платіж, який вноситься іншими (не державними і не муніципальними) власниками у формі відчуження належних їм коштів держав­ним або муніципальним органам або їх посадовим особам за виконання юридично значимих дій.

Виходячи із сутності зборів, на наш погляд, до них можна віднести і державне мито. Деякі вчені вважають, що збори від­різняються від державного мита тим, що зараховуються на ра­хунок організації, яка справляла збір1, а державне мито зараховується в той бюджет (в основному у місцевий), який вказа­но в законі. Не заперечуючи в цілому, слід відмітити, що ті збори, в тому числі і державне мито і мито, що справляється митницями, йде на формування бюджетів різних рівнів, тобто, ті збори, які внесені в ст.ст. 14 та 15 Закону "Про систему оподаткування", зараховуються тільки в бюджети. Однак збо­рів є багато, деякі встановлюються державою і скеровуються на рахунки тих органів держави або місцевих органів, які на­давали послуги, реєстрували, перевіряли тощо.

Усі фіскальні (обов'язкові) платежі, як форма відчуження приватної власності, забезпечені можливістю примусу до спла­ти. І податки, і збори, і мито є публічно-правовими обов'язко­вими платежами: встановлюються державою і забезпечуються примусовими заходами. Але примусові заходи застосовуються тільки тоді, коли зобов'язані платники не виконують обов'язок своєчасно внести платіж, або виконують несвоєчасно, або не повністю.

Примусовість може виражатися в різних формах: встанов­лення санкцій (штрафи, пеня); позбавлення можливості вико­ристати своє право (невикуплення патенту позбавляє права зай­матися якимось видом діяльності), але покарання застосовува­тиметься лише тоді, коли особа буде займатися цією діяльніс­тю без патенту, а відсутність його і бездіяльність до покаран­ня не призведе; через покарання, які пов'язані з неплатежами неподаткових доходів (наприклад, невнесення плати за забруд­нення оточуючого природного середовища).

Ст. 15 Закону "Про систему оподаткування" регламентує види податків і зборів, що включаються до місцевих бюдже­тів. До місцевих податків належать: 1) податок з реклами; 2) комунальний податок. До місцевих зборів належать: 1) збір за паркову автотранспорту; 2) ринковий збір; 3) збір за вида­чу ордера на квартиру; 4) курортний збір; 5) збір за участь у бігах на іподромі; 6) збір за виграш на бігах на іподромі; 7) збір з осіб, які беруть участь в грі на тоталізаторі на іпод­ромі; 8) збір за право використання місцевої символіки; 9) збір за право проведення кіно- і телезйомок; 10) збір за проведення місцевого аукціону, конкурсного розпродажу і ло­терей; 11) збір за проїзд по території прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон; 12) збір за видачу дозво­лу на розміщення об'єктів торгівлі і сфери послуг; 13) збір з власників собак. суми податків і зборів, що вказані в ст. 15, зараховуються до місцевих бюджетів.

ЛЕКЦІЯ 10

ТЕМА:Податкове право

Навчальна мета:висвітлити особливості податкового права

Час: 80 хвилин.

Метод: лекція.

Місце: навчальна аудиторія.

Навчальні питання : 1. 35хв.

2. 35хв.

3. Заключна частина 10 хв.

Матеріально-технічне забезпечення: схеми, збірники документів та матеріалів,

Джерела та література:

Л –9,11,13

План

1.Поняття податку, його функції. Принципи оподаткування

2.Поняття податкового права та податкових правовідносин

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.