Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Кошти Пенсійного фондуЗакон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхуван­ня" називає план утворення і використання цільового страхо­вого фонду, що формується за рахунок страхових внесків до солідарної системи та надходжень з інших джерел, бюджетом Пенсійного фонду. Імовірно, що це не зовсім так. Бюджет має орган державної або місцевої влади. Бюджетні кошти витрача­ються на потреби функціонування владних органів. Дійсно, тер­мін "бюджет" вживають для різних потреб — бюджет часу (вільного і робочого), родинний бюджет тощо. Навіть у ново­му Законі є незрозуміле, на перший погляд, положення. У ст. 78 Закону записано, що Накопичувальний фонд створюєть­ся Пенсійним фондом як цільовий позабюджетний фонд. Про що йде мова? Наше законодавство забороняє створення цільо­вих позабюджетних фондів будь-яким органам. Адже Накопичувальний фонд створюється як "позабюджетний фонд Пен­сійного фонду", інакше Пенсійний фонд порушує законодавст­во України. І все це тільки тому, що кошти Пенсійного фонду законодавці назвали "бюджетом", тобто дали їм назву, яка властива фондам коштів, що утворюються і використовуються для функціонування держави, її територіальних одиниць. Бюджети затверджуються відповідними представницькими органами влади. Народні депутати прийняли нещодавно "Бюджетний кодекс України", де в ст. 5 записано: „Бюджетна система України складається з державного і місцевих бюдже­тів. Тепер, мабуть, змушені будуть додати "та бюджету Пен­сійного фонду".

Пенсійний фонд формується за рахунок:

––страхових внесків до солідарної системи, крім частини внес­ків, що спрямовуються до Накопичувального фонду;

—інвестиційного доходу, який отримується від інвестування резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах;

— коштів державного бюджету та цільових фондів, що пере­раховуються до Пенсійного фонду у випадках, передбаче­них законом;

—сум від фінансових санкцій, застосованих до юридичних і фізичних осіб за порушення законодавства про порядок на­рахування, обчислення, сплати страхових внесків та вико­ристання коштів Пенсійного фонду, а також суми адмініст­ративних стягнень, накладених на посадових осіб і грома­дян за ці порушення;

—благодійних внесків юридичних та фізичних осіб;

—добровільних внесків та інших надходжень відповідно до законодавства.

Згідно із Законом України "Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування" страхові внески сплачують:

1) суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форми власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи та організації, об'єднання громадян, юридичні особи, фізичні особи, які використовують найману працю;
філіали та інші відокремлені підрозділи платників податків, які не мають статусу юридичної особи, розташовані на ін­шій території, ніж платник зборів;

2) фізичні особи — суб'єкти підприємництва, що не викорис­товують працю найманих робітників, адвокати, їх помічни­ки, приватні нотаріуси, інші особи, які одержують дохід, і фізичні особи, що працюють на умовах трудового договору
(контракту) або згідно з цивільно-правовим договором, у тому числі члени творчих спілок, творчі працівники, що не є членами творчих спілок.

Об'єктом обкладання є суми витрат на оплату праці, опо­датковувані доходи, одержані від різних видів роботи застра­хованих осіб.

Розміри внесків на пенсійне страхування встановлюються Диференційовано залежно від платника Верховною Радою України:

1) для суб'єктів підприємницької діяльності різних форм влас­ності, їх об'єднань, бюджетних, громадських та інших уста­нов, їх організацій, філіалів, об'єднань громадян й інших юридичних осіб, а також фізичних осіб — суб'єктів під­приємницької діяльності, які використовують працю найма­них робітників — 32% від об'єкту оподаткування;

2) з фізичних осіб, які працюють на умовах трудової угоди (контракту), з фізичних осіб, що виконують роботи (послу­ги) згідно з цивільно-правовими договорами, збір до Пен­сійного фонду справляється у розмірі 1% від оподатковува­ного доходу, якщо такий дохід не перевищує 150 грн., як­
що перевищує 150 грн. — 2%;

3) з юридичних і фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі-продажу валюти, збір до Пенсійного фонду справля­ється від суми операцій з купівлі-продажу валюти — у роз­мірі 1,5%;

4) з підприємців-ювелірів збір справляється у розмірі 5% від вартості реалізованих ювелірних виборів.

Пільг за страховими внесками немає.

Строк сплати зборів до Пенсійного фонду — не пізніше 20 календарних днів з дня закінчення звітного періоду'.

Кошти Пенсійного фонду не включаються до складу Дер­жавного бюджету України і не підлягають оподаткуванню. Бюджет Пенсійного фонду затверджується правлінням Пенсій­ного фонду не пізніше 10 грудня року, що передує року, на який складено план утворення і використання цільового стра­хового фонду.

Кошти Пенсійного фонду використовуються на:

1) виплату пенсій;

2) надання соціальних послуг;

3) фінансування адміністративних витрат, пов'язаних із функ­ціонуванням Пенсійного фонду;

4) оплату послуг, пов'язаних із доставкою пенсій;

5) формування резерву коштів Пенсійного фонду.

Закон забороняє використовувати кошти Пенсійного фонду для оплати договорів страхування довічних пенсій і одноразо­вих виплат та на цілі, не передбачені Законом "Про загально­обов'язкове державне пенсійне страхування".

Із метою забезпечення стабільності Пенсійного фонду фор­мується резерв коштів Пенсійного фонду, який складається з двох частин: з резерву коштів для поточних потреб та резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах.

Кожний із резервів коштів Пенсійного фонду зараховується на окремий субрахунок одного рахунку Пенсійного фонду. Ре­зерв коштів для поточних потреб зберігається в уповноваже­ному банку, а резерв коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах — у зберігача, який забезпечує зберігання та облік резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах окремо від пенсійних активів Накопичувального фонду.

Резерв коштів для поточних потреб формується з метою за­безпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування ви­плати пенсій і надання соціальних послуг у сумі, що дорівнює місячній потребі на зазначені цілі згідно з бюджетом Пенсій­ного фонду на відповідний рік та затверджується в його скла­ді. Він використовується і поновлюється таким чином, щоб на початок кожного місяця на відповідному субрахунку сума цьо­го резерву дорівнювала місячній потребі коштів, необхідній для виплати пенсій і надання соціальних послуг, визначеній у бюджеті Пенсійного фонду.

Після забезпечення виплати пенсій та надання соціальних послуг і створення резерву коштів для поточних потреб над­лишкові кошти Пенсійного фонду зараховуються до резерву коштів для покриття дефіциту бюджету Пенсійного фонду в майбутніх періодах, який може виникнути у зв'язку зі зміною демографічної ситуації в Україні.

Пенсійний фонд створює цільовий позабюджетний фонд — Накопичувальний фонд, який існує відокремлено від Пенсій­ного. Адміністративне управління Накопичувальним фондом здійснює виконавча дирекція Пенсійного фонду. Виконавча Дирекція відкриває у зберігача рахунки. Управління активами Накопичувального фонду здійснюється компаніями з управлін­ня активами. Застрахована особа, яка сплачує або за яку сплачують страхові внески до Накопичувального фонду, має право спрямувати ці страхові внески до будь-якого недержавного пен­сійного фонду, для чого ця особа укладає контракт з обраним недержавним пенсійним фондом.

Норми законодавства про недержавне пенсійне забезпечен­ня регулюють відносини з приводу страхових внесків, які спрямовуються до обраного застрахованою особою недержав­ного пенсійного фонду, подальшого їх розміщення й інвесту­вання пенсійних активів застрахованої особи та страхування і виплату довічної пенсії або одноразової виплати.

Накопичувальний фонд формується за рахунок:

1) страхових внесків застрахованих осіб, що спрямовуються до нього;

2) інвестиційного доходу, що утворюється внаслідок роз­міщення та інвестування коштів Накопичувального фонду;

3) доходу від інших видів інвестування, дозволених законом.

Порядок формування та обчислення інвестиційного доходу визначається Державною комісією з регулювання ринків фінан­сових послуг та Міністерством фінансів. Інвестиційний дохід від операцій з пенсійними активами не включається до складу доходу компаній з управління активами.

Кошти Накопичувального фонду витрачаються на:

1) інвестування з метою отримання доходу на користь застра­хованих осіб;

2) оплату договорів страхування довічних пенсій або здійс­нення одноразових виплат;

3) оплату послуг компаній з управління активами;

4) оплату послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду, пов'я­заних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом, у тому числі із проведенням тендерів, у порядку і розмірах, установлених Радою Накопичувального фонду;

5) оплату радника з інвестиційних питань;

6) оплату послуг зберігача;

7) оплату послуг із проведення планової аудиторської перевірки.

Кошти Накопичувального фонду належать кожній застрахо­ваній особі в частині, облікованій на її накопичувальному пен­сійному рахунку, тому законом забороняється використання цих коштів для забезпечення виплати пенсій та надання соціаль­них послуг із солідарної системи та інші цілі, не передбачені цим Законом.

Облік надходжень і витрат коштів Накопичувального фон­ду здійснюють виконавчі органи Пенсійного фонду.

Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху­вання" встановлює види пенсійних активів та склад пенсійних активів у коштах та цінних паперах (ст.80).

Вищим колегіальним органом управління накопичувальною системою загальнообов'язкового державного пенсійного стра­хування є Рада Накопичувального фонду, яка складається з 14 осіб.

Президент України призначає на шість років сім членів Ра­ди Накопичувального фонду шляхом прийняття указу — по одному представнику від центральних органів виконавчої вла­ди у сфері праці та соціальної політики, фінансів, економіки та з питань європейської інтеграції, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Ради Національної без­пеки й оборони України та Пенсійного фонду.

До членів Ради Накопичувального фонду висуваються під­вищені вимоги: вони повинні мати вищу освіту в галузі фінан­сів, економіки або права і мати досвід роботи в органі законо­давчої влади або на керівних посадах у центральних органах виконавчої влади, у фінансових або профспілкових органах або мати досвід наукової роботи за фінансовою, економічною або юридичною тематикою.

Закон "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страху­вання" встановлює порядок визначення радників з інвестицій­них питань та компаній з управління пенсійними активами та обмеження інвестиційної діяльності з пенсійними активами. Закон визначає вимоги до основних напрямів інвестиційної політики та нормативів інвестування коштів Накопичувально­го фонду, а також порядок проведення тендерів для обрання компаній з управління активами, зберігача та аудитора Нако­пичувального фонду.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.