Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

EMA 1. МІСЦЕ ФІНАНСОВОГО РИНКУ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Таблиця 1.2 Класифікація цінних паперів

 

Класифікаційна ознака Види цінних паперів
Термін існування Строкові - цінні папери, які мають встановлюний термін існування (довго-, середньо- та короткостро­кові). Безстрокові - цінні папери, які існують вічно.
Походження Первинні - цінні папери, засновані на активах, до числа яких не входять самі цінні папери (акції, облігації, векселі, закладні та ін.). Вторинні - цінні папери, які випускаються на основі первинних цінних паперів; це - цінні папери на самі цінні папери (варанти на цінні папери, депо­зитарні розписки та ін.).
Форми існування Паперові (документарні). Безпаперові (бездокументарні).
Національна приналежність Вітчизняні. Іноземні.
Тип використання Інвестиційні (капітальні) - цінні папери, які є об'єктом вкладання капіталу (акції, облігації, ф'ю-черсні контракти та ін.). Неінвестиційні - цінні папери, які обслуго-вують грошові розрахунки на товарних чи інших ринках (векселі, чеки, коносаменти).
Порядок вкладення На пред'явника - цінні папери, які не фіксують імені їх власника, їх обіг здійснюється шляхом простої передачі від однієї особи до іншої. Іменні - цінні папери, які містять ім'я їх власника і, крім цього, реєструються в спеціальному реєстрі Ордерні - іменні цінні папери, які пере-даються іншій особі шляхом здійснення на них передаваль­ного напису (індосаменту).
Форма випуску Емісійні - цінні папери, які випускаються круп­ними серіями, у великій кількості, і в межах кожної серії всі цінні папери є абсолютно ідентичними (акції та облігації). Неемісійні - цінні папери, які випускають пош­тучно чи невеликими серіями.

30 С. О. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг

Продовження табл. 1.2

 

Форма власності Державні. Недержавні - цінні папери, які випускаються в обіг корпораціями (компаніями, банками, організа­ціями) і навіть приватними особами.
Характер обігу Ринкові, чи вільного обігу. Неринкові (обіг цінних паперів може бути обме­жений, цінні папери неможливо продати нікому, крім емітента, та через обумовлений термін).
Рівень ризику Безризикові та малоризикові. Ризикові.
Наявність доходу Доходні. Бездоходні.
Форма вкладення Боргові - цінні папери, які звичайно мають фік­совану відсоткову ставку, які є зобов'язанням спла­тити суму боргу на визначену дату у майбутньому (облігації, банківські сертифікати, векселі та ін.). Дольові - цінні папери, які надають право власності на відповідні активи (акції, варанти, коносаменти та ін.).
Економічна суть Акції. Облігації. Векселі та інші цінні папери.

Цінні папери можна класифікувати також за наступними ознаками: 1) за емітентами (державні, приватні та змішані); 2) за ступенем захисту (висококласні та низькокласні); 3) за обсягом наданих прав (з правом власності, з правом управління та з правом кредитування); 4) за територією обігу (муніципальні, державні, іноземні); 5) за формою отримання доходу (з постійним доходом та з точковим доходом); 6) за можливістю обміну (конвертовані та неконвертовані).

Відповідно до індивідуальних характеристик, виділяють:

1) цінні папери, звільнені від реєстрації в державному органі, що регулює ринок цінних паперів (як правило, це — державні цінні папери);

2) цінні папери високої я кості, тобто випущеніта гарантовані урядом або такі, що відповідають вищим рейтинговим рівням;


Тема і. Місце Фінансового ринку в ринковій економіці 31

3) цінні папери вільні від ризику (в Україні — це цінні папери, випущені державними установами, наприклад, Міністерством фінансів);

4) цінні папери, що містяться влістингу, тобто допущені до обігу на фондовій біржі;

5) цінні папери, доходи за якими звільнені від оподаткування;

6) цінні папери без зазначеної номінальної вартості;

7) іменні цінні папери та цінні папери на пред'явника.
Найбільш поширеними вважаються такі типи цінних

паперів:

а) цінні папери, які засвідчують участь в емітенті (акції,
пайові свідоцтва, інвестиційні сертифікати), тобто власники яких
є співвласниками майна і коштів емітента;

б) цінні папери, які засвідчують наявність боргових взаємо­
відносин між власниками цінного паперу і емітентом, тобто
боргові цінні папери (облігації, векселі, комерційні папери,
ощадні сертифікати);

в) похідні цінні папери, тобто документи, які засвідчують
наявність у їх власника певних спеціальних прав на цінні папери.

Залежно від мети їхнього випуску, цінні папери поділяються на фондові та комерційні. Перші призначено для формування капіталу (акції, облігації та ін.), другі — для опосередкування товарних відносин (векселі, акредитиви та ін.). Таке групування наближається до розмежування цінних паперів за сферою обігу (на фондовому, на грошовому ринках). Як правило, фондові цінні папери є безстроковими або діють понад рік, а комерційні є, переважно, короткостроковими. Усі комерційні цінні папери є борговими. Вони випускаються недержавними емітентами і без спеціального забезпечення (застави).

Використовується класифікація цінних паперів за старшинст­вом: акції акціонерних товариств як класичний вид цінних паперів ~ на першому місці. Друге місце посідають державні облігації, а облігації місцевих органів влади і корпорацій — на третьому. На четвертому місці знаходяться похідні фінансові інструменти.

Незважаючи на різноманітність цінних паперів та множин­ність їх видів і типів, будь-який цінний папір характеризується трьома універсальними ознаками:


32 С. О. Маслова, О. А. Опалов. Ринок фінансових послуг

—по-перше, цінний папір є безвідзивним свідоцтвом емітен­та проте, що він взяв на себе певні зобов'язання перед інвестором;

—по-друге, інвестор не повинен підтверджувати будь-якими іншими документами свої права, що випливають із самого факту володіння цінним папером;

— по-третє, для передачі прав власності на цінний папір
достатньо внести ім'я нового власника до реєстру акціонерів у
реєстратора або депозитарія.

Конкретна сукупність майнових прав, привілеї та обмежен­ня визначаються видом цінних паперів.

Отже, основними видами цінних паперів є:

-акція;

-облігація;

— вексель

-чек;

—ощадна книжка на пред'явника;

—депозитний сертифікат;

—опціон;

—ф'ючерс;

—коносамент.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.